Zařízení pro výrobu cívek ze svazků vodičů, uspořádaných na ploché spojovací pásce

Číslo patentu: 223837

Dátum: 15.04.1986

Autor: Hembert Gaetan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Svazek elektrických vodičů je uspořádán vedle sebe na spojovací pásce plochého tvaru. Poté dochází za potenciálních tepelných podmínek ke změkčení spojovací pásky a vodiče svazku se sloučí s páskou ve válcové mezeře slučovacích prvků. Je známo, že vodiče svazku se nacházejí před zpracováním mimo víko zařízení, přičemž ohřev spojovacího materiálu se děje vratným pohybem tepelného prvku podél materiálu a vodičů. Zařízení však vychází velmi dlouhé a vyžaduje na každém konci uspořádaný otáčivý stůl pro tvarování vodičů svazku v následné operaci. Podle vynálezu vodiče svazku se spojovací páskou jsou po zahřátí vtaženy přes slučovací prvky na buben spojovacích prvků, kde dochází k vytvoření svazku elektrických vodičů ve tvaru cívky.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení pro výrobu cívek ze svazků vodičů uspořádaných na ploché spojovací pásce. Zařízení slouží pro zachycení požadovaného počtu vodičů svazku vedle sebe a obsahuje aktivní prvky pro formovaní spojovacího materiálu pásky a slučovací prvky uspořádané pro spojení vodlčů svazku spol-u s páskou do .požadovaného tvaru.je znáwmo zařízení popsané v britském patentu č. 1429 652, ve kterém jsou vodiče svazku uloženy mimo jeho víko, přičemž.spojovací materiál ve tvaru pásky spolu »s ohřívacím hořákem se pohybují podél víka zařízení, čímž dochází ke spojení vodičů svazku s no-snou páskou za tepla. Takto změkčená páska se pak do vodičů svazku zaválcuje pomocí válce. Páska, .která nese vodiče svazku, je ohřívana ve vodorovné poloze a pro tvarování sva-zku do požadované howvaru je nutno použít na každém korncistroje otáčivý stůl. Vytvarovaný svazek je pak nutno vyjmout ze zařízení ručně. Přestože zařízení tak jak je popsáno ve výše uvedeněm britském patentu je velice spolehlivá, má v mnoha směrech řadu nevýhod. ednou z jeho nevýhod je, že pokud vodičesvazku jsou vedeny úplně mimo víko zaří zení k otočnému stolu uspořádanemu »na každém konci zařízení, vychází toto zařízení konstrukčně velmi dlouhé a zabírá hodně místa. Další nevýhodou je, že jeho výkonnost je znízká, protože obsahuje jednotku,která se vratně pohyb-uje podél víka zařízení a protože tvarování svazku do požadovaného tvaru se děje v následné operací .na otáčivém stole.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení prqvýrgbu cívek ze svazku vodičů na ploché spojovací pásce, jehož podstata spočíva podle vynálezu v tom, že obsahuje spojovací prvky pro vytažení vodičů svazku spolu se spojovací páskou přes slučovací prvky a.naviníItí takto vytvořeného plochého svazku do tvaru cívky.Spojovací prvky sou vytvořeny přid-ržo vacími prvky pro zachycení koznců vodičů svazku a pro zachycení konců vodičü v přídržovacích prvcích jsou uspořádaný koncovky.. Přídržné prvky obsahují přípravek opatřený alespoň jednou okrajovou štěrbinou -pro zachycení koncovky konců vod-ičů svazku při otáčení spojovacích prvků.Přidržovací prvky jsou otočné upevněny.na obvodu bubnu spojovacích prvků a obsahují část, která je prodloužena do vybraní bubnu a obsahuje alespoň jednu okrajovou štěrhlnu.Spojovací prvek je uspořádán pro vytažení vodičů svazku přes ploché víko a vodítka do slučovacích prvků a pro vytažení spojovací pásky z .nauvíjecího bubnu do slučovacích prvků.Spojovací prvky obsahují buben, který jeradiálně částečně otevíratelný pro snadné snímaní svazku vodičů ve tvaru cívky.Nový a vyšší účinek vynálezu spočíva ve zdokonalení zařízení, které nemá nevýhody známého provedení. Vodiče ve tvaru svazku mohou být jednotlivé izolovány nebo holé,přičemž spojovací materiál pro formovaní plochého tvaru s-vazku je materiál vlastní izolace vodičů nebo může být při .použití holýc-h vodičü použit spojovací materiál ve tvaru ploché pásky.Použitý spojovací materiál je tejplem změkčitelný materiál, který se z-měkčuje ohřevem k tomu účelu uspořádaný/ch aktivních prvků,které s výhodou obsahují teplovzdušný ventilátor, který je .nasměrován k jednotlivým vodičům a spojovacímu materiálu, kterým je vlastní izolace vodičů nebo spojovací materiál ve tvaru pásky.Zji-stilo se rovněž, že spojovací materiál může být změkčen chemickým rozpouštědlem. Pro tento účel jsou podle vynálezu aktivními prvky chemická rozpouštěvdla jpřivedená do styku se spojovacím materiálem.Spojovací prvky zařízení jsou tvořeny vhodný-mi vodicími a přidržovacími členy.Konec vedení vodičů uspořádaných na víku zařízení je opatřen koncovkami pro připojení k vodicím prvkům zařízení, které obsahují vodicí .přídržné prostředky pro spojení koncovek. Tyto přídržné prostředky obsahují členy opatřenê alespoň jednou okrajovou štěrbinou, do níž se vodiče koncovkami zaklesnou, které se pak spojí při otáčení spojovacích prvků. S výhodou je přídržný prostředek usjpořádán na obvodu bubnu spojovacího -prvku a obsahuje část vyhnutou do vybraní bubnu, ve které je vytvořena alespoň jedna štěrblna.Vvnález b-ude dále popsán na příkladném provedení za pomoci přiložených výkresů,na kterých je znázorněno obr. 1 nárys zařízení se zvětšenými detaily jeho dvou částí,obr. 2 půdorys zařízení s výřezem pro znázornění vnitřního uspořádání, obr. 3 detail části zařízení v nárysu, obr. 4 detail oddělevacího ústrojí zařízení a oIbr. 5 jedno z možných provedení na-vijecího bubn-u.Zařízení podle vynálezu je vhodné pro tvarování svazku elektrických vodičů 1 D uspořádaných vedle sebe na pásce 12 tvoř-ené teplem změkčitelným materiálem. Zařízení je navrženo tak, že je možno současně vyrábět a tvvarovat dva svazky elektrických vodičů.Zařízení obsahuje stojan 14 opatřený plo chým pracovním víkem 16. V oblasti nadspojovacíml prvky 22 j-e víko 1 G opatřeno vystřiženým otvorení 20, pod nimž se nacház-ejí podjpěrné válc-e 24, 26.Spojovací prvky 22 podle obr. 1 obsahují buben otočný kolem horizontální osy a přidržovací prvky uspořádané -na povrchu bubnu pro zachycení koncovek 28 uspořádaných na konci vodičů 10 svazku. Přidržovací .prvky jsou tvořeny dvěma přípravky 3 U, 32, 223837které jsou otočná a uspořádaný vedle sebe na povrchu bubnu Osa otáčení bubna je paralelní s osou natáčení přípravků. Přípravky jsou uspořádaný v oblasti vybraní 31 bubnu. Každý z přípravků obsahuje čel-.ní část 34 obr. 1) ve tvaru plošky směřující do vybrání 31 bubnu. V každé čelní části 34.přípravku jsou vytvořeny štěrbiny 36, 38,do nichž se zaklesávají koncovky 28 vodičů ll svazku.Čelní část je uspořádána tak, že př-i otáčení spojovaoích prostředků se spojí se .zadní stranou koncovek a dojde k vytažení vodíčů svazku spolu s páskou spojovacího materiálu přes slučovací prvky zařízení a tepelné prostředky na buben a vytvarování svazku vodičů do tvaru cívky.Slučovací prvkyjsou uspořádány pro sloučení vodičů 10 svazku a spojovací pásky 12 do plochého tvaru. Tyto prvky obsahují pod.pěrné válce 24, ZB a dva přítlačné válce 4 G. Přítlačné válce 40 jsou otáčivě uspořádaný ve ventilátorověwm krytu 42 připevněném na potrubí tvořeném trubící 44. Kryt 42 a přítlačné válce 40 se mohou vychylovat do klldové polohy znázorněiné na obr. 1 čárkovaně, ato z pracovní polohy, kdy přítlačné válce 4 D otáčí podpěrnými válci 24, 26 po vyplnění váloové mezery páskou 12 přicházející do ní z navvíjecĺho bubnu 46 přes vodítka 48, 50.Dále jsou na pracovním víku lll stroje uspořádána další vodítka 52, 54, 56 pro vedení vodičů 1 D svazku do válcové mezery mezi válci 24 a 40 a dále je zde uspořádána ruční pneumatické svěrlça 55 pro případné připojení k vodítku 54.Tepelná prostředky zařízení obsahují dva teplovzdušné ventilátory 56, 60 uspořádané tak, že se posouvají příčtně k víku 16 mezi svou pracovní a klidovou polohou a jejích ústí je nasměrováno do válcové mezery »mezi válci 24 a 4 D. V klidové poloze jsou ventilátory nasměrovány k oníkové trubioi 62,64, kterými horký vzduch z ventilátorů odchází ven. Držáky 66 ventilátorů jsou uspořádány pro jejich posuv podél štěrbim ve-vodicích líštách G 8 a po vodlcí tyči 70. Prvky, které slouží pro posuv ventilátorů mezi jejich klidovou a pracovní polohu, nejsou na výkresoch znázorněny.Zařízení dále obsahuje přídavnê prvky tvořené dvěma otáčivě namontovaunými rameny 72, na nichž je usp-ořádána svírací hlava 74. Pro posuv ramene 72 je uspořädán pneumatický válec 76. Pool-oci těchto prvků lze odstranit pásku 12 V potřebiném případě z obvodu podpěrných válců 24, 2 G.Přídavné prvky uspořádané v zařízení se uvedou v činnost při přerušeni jedzn-oho z vodičů ll svazku, čímž je tento vodič svazku zajištěn v předem stanovené poloze a zabraňuje se tak zauzlení vodičů V sliučovacích prvních.Toto vhodné automatické vyřazení vyjmutí vodiče z hlavního svazku vodičů V klidovépoloze zařízení i za chodu stroje umožňujevyjmout přerušený vodič ručné, aniž je nutno stroj zastavit/ Oddělovací ,prvkek přerušovacího zařízení obsahuje horizontáltní kluząné vodítko 78 opatřené výstupkem 80 uspořádaným směrem vzhůru. Kluzné vodítko vykonává střídavý pohyb pomocí vzduchového válce, ktery není znázorněn a který je automaticky V provozu s programom zařízení.Za provozu zařízení pro formovaní svazku elektrických vodičů jsou vodiče odebírány z neznázorněného zásobníku v množství,které je potřebné pro vytvoření požadovaného svazku. Funkce bude popsána pro jednoduchost pro vytvoření a formovaní jediného svazku elektrických vodičů. vodiče jsou vytahovány ručné vodítky 56, 52 a dále přes podpěrný válec 24, kde dochází ke styku s páskou 12. Na konoovém okraji vodičů jsou uspořádaný koncovky 28, ktoré jsou zasunuty do štěrbin 36, 38 -přípravku 3 D, »čímž jsou vodiče zachyceny spojovacími prvky. Potom se kryt 42 spustí do sve pracovní .polohy, vodiče 1 U na pasce 12 se tím zachytí mezi válce 24 a 4 U a ventilátor 58 se posune do své pracovní polo-hy.Při otáčení .bubnu spojovacích prvků se vodiče vtahují .na spojovací prvky podél víka 16 přes ventilátor 58 a přes mezeru mezi válci -24 a 40, kde dochází k jejich sloučaní s páskou 12 a ohřátý svazek vodičů na pásce se natáčí na buben do tvaru cívky. Ventilátor 58 ohřívá bud pásku 12, nebo izolací vodičů 1 D pro změkčeni tenmoplastického materiálu ještě před přivedením celku do mezery mezi válci 24 a 4 U, kde dochází k-e tvarování plocheho p-olotovaru cívky.Případné výpary se odsávají nez-.názorněnými odsávacími prostředky přes kryt 42 a hadicí 44. Přilbližné ukončení svazku elektrických vodičů se děje tak, že pneumatický válec 76 stlačí svírací hlavu 74 na pásku 12 ,na válci 24, kde dojde k přerušení pásku,i když spojení elektrických vodičů svazku pokračuje. svírací hlava je udržozvána ve své svírací poloze až do anásledujícího pracovního cyklu a drží přitom konec spojovaoí pásky 12. Potom může operátor sejmout se spojovacích prostředků cívku vytvořenou svazkem elektrických vodíčů, a sice axiálním tahem.Zařízení je navrženo pro zastavení v 1-ibovolném okamžiku provozu, aby mohl operátor odstra-nit potřebný vodič ze svazku. Pro tento účel je použit irnpulsový generátor ve spojeni se spojovacívml prvky pro indikaci dosažené požadované .polohy zastavení. Rovněž však je možno zajistit automatický provoz zařízení, kdy pomocí kluzného vodítka přerušovacího zařízení lze vyjmout žádoucí vodič ze svazku i za chodu stroje.V dalším provedení podle vynálezu jsou spojovací prvky 22 tvořeny bubsnem, který je částečně radiálně otevír-atelný, za účelomsnížení příčného průřezu a snadné snímaní jsvazk-u ve tvaru cívky. Na obr. 5 jsou zná jzorněny dvě části bubnu spojovací-ch prvků,které se .natáčejí kolem osy B 5 a vytvařejímezeru 86. Obě části je možno natáčet .proti sobě pročástečně uzavření bubnu. Tlačná pružina B 1 obstarává direkční tiak na části B 2, 84 bubnu. Pro relativní posun častí bubnu mohou být použity i pneumatické, hydraulické nebo jiné aktivní části, které nejsou na výkrese znázorněny.1. Zařízení pro výrobu cívek ze svazku vodičů uspořádaných -na ploché spojovací pásce, obsahující prvky pro vytváření potenvciálních spojovacích podmínek pásky s vodiči .a slučovací prvky uspořádané pro sloučení vodičů a pásky při těchto potencíátních spoje-vasich podmínkách do požadovaného páskového tvaru, vyznačující se tím, že obsahuje spojovací prvky 22 .pro vytažení vodičů 10 svazku spolu se spojovací páskou 12 přes slučovací prvky 40, 24, 26 a navinutí takto vytvoreného plochěho svazku do tvaru cívky.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že spojovací prvky 22 jsou tvořeny přidržovacími prvky 30, 32 pro zachycení3. Zařízení podle bodu 2, vyznačující se tím, že pno zachycení konců vodičů 10 v přidržovacích prvcích 30, 32 jsou uspořa-dány koncovky 28.4. Zařízení podle bodu 3, vyznačující se tím, že přídržné prvky 30, 32 obsahují.přípravzek 34 opatřený alespoň jednou o krajovou štěrbinou 36, 38 pro zachycení koncovky Z 8 konců vodičů 10 svazku při otáčení spojovacích prvků.5. Zařízení podle bodu 4, vyznačující se tím, že přidržovací prvky 32, 34 jsou otočně upevněny na obvodu bubnu spojovv-acích prvků a obsahují část 34, která je prodloužena do vybraní 31 bubnu a obsahuje alespoň jednu okrajovou štěrbinu 36, 38.6. Zařízení podle bodů 1 až 5, vyznačující se tím, že spojovací prvek 22. je uspořádán pro vytažení vodičů 10 svazku přes ploché víko 16 a vodítka 52, 54, 56 do slučovacích prvků 40, 24, 26.7. Zařízení podle ,bodů 1 až 6, vyznačující se tím, že spojovací prvek 22 je uspořádán pro vytažení spojovací .pásky 12 z navijacího bubnu 46 do slučovacích prvků 40,24, 26.8. Zařízení podle bodů 1 až 7, vyznačující se tím, že spojovací prvky 22 obsahují bu~ ben, který je radiálně částečně otevíratelný pro snadné snímaní svazku vordičů ve tvaru cívky.

MPK / Značky

Značky: svazků, uspořádaných, vodičů, výrobu, cívek, zařízení, pásce, ploché, spojovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-223837-zarizeni-pro-vyrobu-civek-ze-svazku-vodicu-usporadanych-na-ploche-spojovaci-pasce.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro výrobu cívek ze svazků vodičů, uspořádaných na ploché spojovací pásce</a>

Podobne patenty