Prípravok na sústruženie presnej guľovej plochy

Číslo patentu: 222914

Dátum: 01.03.1984

Autori: Kastel Pavol, Petrík Juraj, Charvát Marián

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelom vynálezu je umožniť pri jednom upnutí obrobku po hrubovacích operáciách vykonať aj dokončovacie operácie obrábania guľovej plochy a pritom zabezpečiť vysokú presnosť rozmeru, geometrického tvaru a akosti povrchu guľovej plochy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sústružnicky nôž, vytvárajúci tvar guľovej plochy, je upnutý v dutine nožového držiaka, otočne uloženého v základnom telese, pričom natáčecie držiaka spôsobuje ľubovoľný priamočiary mechanizmus, napr. priečny suport, ktorý v pracovnej polohe prípravku pôsobí na ozubený hrebeň, spoluzaberajúci s ozubeným segmentom, preskrutkovaným k nožovému držiaku. Ozubený hrebeň je uložený v excentrickom puzdre, ktorého natočením sa upravuje prevádzková vôla záberu ozubenia hrebeňa a segmentu. Nožový držiak je v základnom telese uložený na dvoch ihlových ložiskách s možnosťou nastavenia tuhosti uloženia axiálnym posuvom vonkajších krúžkov ložisk.

Text

Pozerať všetko

- 2 223 914 vynález sa týka prípravku na sústruženíe presnej guľovej plo chy, najmä na sústružníckych automatoch.sú známe rôzne konätrukcíe prípravkov na sůetruženíe vnútornej gulovej plochy, u ktorých hrot noža vytvára na obrobku gulovú plochu pohybom odvodeným pákovýn alebo iným mechanizmom. kdo zdrojom pohybu je niektorá z pohybujúcích sa častí obrábacíeho stro vja) Hlavným nedostatkom takýchto konštrukcíí prípravkov je ichpomerná zložítosťg nedostatočná tuhosť uloženia nožovćho držiaka a norovnomerný chod pohonného mechanizmu. čo sa v konečnom dôsledku prejavuje na prosností a hladkostí povrchu obrábanej plochy. Z uvedených dôvodov nie sú vhodné na dokončovecíe operácie. Často so používajú na eústruženíe gulových plôch hydraulické kopírovacío zaríadenía, ktore sú však výrobne nákladné, náročné na údržbu e vyžadujú zdroj tlakovej energie, pričom možnosť dosiahnutie vyüäej prasností a akosti obrobenej plochy je neistá.Uvedená nedostatky sú odstranene zariadením podľa vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom. že eústružnícky nôž. vytvárajúcídržiaka spôsobuje ozubený hrebeň, epoluzaberajúcí s ozubeným seg vmentom. príekrutkoveným k nožovému držíaku. Ozuboný hrebeň, naktorý v pracovnej polohe prípravku pôsobí ľubovoľný príamočíeryexcentríckeho puzdra je možné nastaviť mínímálnu prevádzková voIu v spoluzaberajúcom ozubení hrebeña a ozubeneho segmentu. príčocřestavenú polohu je možné nlstít bkrutkou. Stály styk ozubeneho hrebeňa e hnacím mechanizmom zaisťuje tlačná pružina, umíeetnená v dutíne ozubeneho hrebeňa. Samotný nožový držiak je v základ nom telesa uložený vo dvoch íhlových lóžískách bez vnútornéhokrúžku. u ktorých sa vymedzuje redíelna vola tým, že vonkajší krú 1žok ložiska je na jednom mieste prerezaný šikmým razom voči osi otáčania, pričom krúžok ložiska s kužeľovým vonkajším povrchom je uložený v puzdre so zhodnou kuželovou dierou. zalisovanomv dutina základného telesa. Zaťahovanim vonkajšieho krúžka ložiska do kužela závitovým krúžkom sa nastavuje tuhosť uloženia nožoveho držiaka v ihlových ložiskách pri montáži ako aj po opotrebovani ložiska. ji Uloženim nožového držiaka prípravku na ihlových ložiskáchs možnosťou naatavovania je dosiahnutá vyššia tuhosť uloženia. čo má kladný vplyv na presnosť a kvalitu povrchu opracovávanoj gulovej plochy. Tým istým účinkom sa vyznačuje spôsob uloženiahroboňa v excentrickom puzdre. Naviac je tu možnosť opätoýnéhoA nastavenia minimálnych prevádzkových vôli po opotrebovani.Axialne je nožový držiak uložený na čelnýchřlochách základného telesa prípravku. pričom axiálnu vôľu možno vymedziť dobrúsenim stykových plôch .Použitim šikmóho ozubenia hrebeňa a segmentu možno docieliť dalšie zlepšenie vlastnosti prípravku, najmä plynulosti natáčania nožového držiaka.Na pripojených výkresoch je znázornený priklad použitia pripravku na sústruženie presnej vnútornej gulovej plochy podľa predloženého vynálezu, kde na obr.1 je pódorysný pohľad s čiastočným rezcm prípravkom, na obr.2 je rez AFA a na obr.3 je rez B-B prípravkom.V základnom telesa ł, ktorého súčasťou je doska g, a ktoré je skrutkami Q uchytené na posuvovej časti 3 obrábacieho stroja, sú vytvorené dve dutiny rotačného tvaru s osami navzájom mi mobežnými, kde v jednej dutina je uložený otočný nožový držiak ga v druhej ozubený.hrebeň Q pohonu natáčania nožového držiaka §.Samotný nožový držiak § je uložený vo dvoch.ihlových ložiskách Z.pričom krúžok horného ložiska 8 ako aj krúžok dolného ložiska g, 4 223 llje v mieste 3 prerezaný šikmým razom a ich vonkajšie kuželová povrchy sú vtláčaně do kužeľových dutín, vytvorených v telesa A resp. v doske g zàvitovými krúžkami gg. Pracovný nôž łł je upnutý skrutkami łg a 3 v dutina nožového držiaka §. ku ktoremu je priskrutkovaný skrutkami 35 aj ozubený segment łg. Zuby segmentu § sú v zábere s ozubeným hrebeňom Q, ktorý je posuvne uložený v excentrickom puzdre łg s excentricitou 3, epevnenom v nastavene) poloha skrutkou 33. V dutine ozubenaho hrebeña Q je uložená tlačnà pružina łg, dotláčajúca hrebeň cez nastavovaciu skrutku łgk stykovej ploche e nezakresleným hnacim mechanizmom gg natáčania nožového držiaka.Funkcia popisaného prípravku môže byť nasledovnáObrobok gł je upnutý v skľučovadle gg sústružnickeho automatu. predchádzajúce operácie hrubovania boli postupne vykonaná prislušnými nožovými držinkmi uchytanými na auportoch viacpolohovćho bubna. Operácia vyhladenie guľovej plochy prebehne tak, že nato-. čanim bubna sa dostane do pracovnej polohy prípravok na sústruženie guľovej polohy. suport nesúci prípravok sa vysunie na doraz tak. že sa os otáčania nožového držiaka stotožni so stredom opracovávanej guľovej polohy, následne za tým vyštartuje priečnysuport aústružnickeho automatu. ktorého časť gg tlakom cez nasta vovaciu skrutku łg póeobi na ozubený hrebeň Q a cez ozubený pre vod uvádza nôž 3 do záberu. Po skončení pracovného zdvihu vrátiasa oba euporty do počiatočnej polohy.Použitím popisaného pripravku na eústružnickom automate je umožnené dohotoviť obrobok na jednom stroji bez prepínania na,iný dokončovaci stroj. Šetri sa týn nielen dokončovaci obrábacistroj. ale aj pracovné sily. prácnosť, zastavaná a manipulačnáPr 1 prevok na súetruženže presnej gulovej pĺochy. najmä na sú etružnickych autometoch. kde na posuvovej časti stroja obrábacieho je upevnené základne teleso. v ktorom je uložený hrebeň. vyznačený tým. že do zubov ozubeného hrebeña (6). v dutine ktorehoje umiestnená pružina (18). zapadajú zuby ozubeneho segmentu (15), ktorý je spojený e nožovým držiakom (5).»Prípravok podľa bodu 1. vyznačený tým, že nožový držiak (5) jeuložený v dvoch ihlových ložiskách (7), pričom krúžok horného ložiska (8) a krúžok dolného ložiska (9) sú v miestach (a) šikmo prerušené a súčasne krúžok horného ložiska (8) je svojim vonkajŠÍQřUŽGIOVÝIII povrchom vsadený do kužeľovej dutiny vytvorenej v teleso (1) e dolný krúžok ložiska (9) je svojim vonkajším kuželovým povrchom veadený do kuželovej dutiny vytvorenej v doske (2), ktorá Je súčasťou telesa (1). a vonkajšie čelo krúžku hornćho-lož 1 ska (8) ako aj krúžku dolného ložiska (9) je wýetyku so závitovým krúžkom (10) pre vymedzeñe tuhosti uloženža nožového držiaku (5) v ložiakàch (7). WPrípravok podľa bodu 1. vyznačený tým, že ozubený hrebeň (6) je posuvne uložený v excentrickom puzdre (16), pre nastavenie prevádzkovej vôle medzi ozubeným segmentom (15) a ozubeným hrebeñom

MPK / Značky

Značky: sústruženie, plochy, guľovej, presnej, prípravok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-222914-pripravok-na-sustruzenie-presnej-gulovej-plochy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prípravok na sústruženie presnej guľovej plochy</a>

Podobne patenty