Univerzální zařízení soustružnického pracoviště pro rýsování a měření

Číslo patentu: 221718

Dátum: 15.05.1985

Autor: Maštalíř Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká univerzálního zařízení soustružnického pracoviště pro rýsování a měření kruhových nádob velkých průměrů a točné délky v značném rozsahu, při použití pro rýsování například pancéřů pláště mlýna, měření kvality a opracovaných vnějších průměrů. Realizuje se tím způsobem, že suport příhradové konstrukce je opatřený v krajních vnějších částech upínacími jednotkami, které jsou umístěny vně žeber, přičemž mezi těmito žebry na suportu je kolmo umístěn pohon suportu tvořený pastorkem, řetězovým náhonem a převodovkou s motorem, přičemž pastorek je v záběru s hřebenem lože, dále je mezi žebry suportu uloženo otočné rameno příhradové konstrukce na čepu točně, které je ve spodní části opatřeno sklápěcím prvkem tvořeným hydraulickým dvojčinným válcem se spojovacími čepy, ve střední části je otočné rameno opatřeno plošinou obsluhy se zábradlím, sklopným žebříkem a uzamykatelnou západkou, přičemž plošina obsluhy je uchycena na otočném rameni pomocí mechanického prvku točně a je spojena čepy s pantografickým rámem, který je uchycen v žebrech suportu pomocí čepů, horní část otočného ramene je opatřena náboji pro uložení otočné tyče a konzol, na které je napojen stavitelný prvek tvořený dvojčinným hydraulickým válcem, spojený s otočným ramenem a konzolami pomocí čepů, otočná tyč je opatřena alespoň jedním kamenem pro uložení odpruženého dvoupolohového nádrhu, přičemž poloha kamene oproti otočné tyči je jištěna vodicím perem, vzájemné ustavení kamenů na otočné tyči je zajištěno pomocí šroubů.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká univerzálního zařízení soustružnického precoviště pro rýsování a měření kruhových nádob velkého průměru a otočná délky, a to ve značném rozsahu průměru, například od 2 000 mm do 7 000 mm při použití pro rýsování roztečí uchycení pancářů mlýna,měření ovality a opracovaných vnějších průměrů. Navíc lze pomocí tohoto zařízení provadět i další technologické operace, jako například rovnání plamenem.Ďosavední způsob rýsování e měření velkých průměru pláštů se provádí na soustruhu tím způsobem, že soustruh je opetřen suportem pro opracování, který pojíždí po celé točné dél~ ce a umožňuje pomocí nádrhu, který je uchycen v nožovém držáku, provúdět prorýsování, měření se pak provádí dvěma pracovníky pomocí obkročáku, a to tek, že jeden pracovník je umístěn na suportu e druhý na přenosné plošině nebo žebříku, přičemž vlastní měřídlo je drženo jeŕábem. Tento způsob a rýsovaní na klasickćm soustruhu nárokuje značné investiční náklady, které jsou neúměrné požadovaným technickým vlastnostem soustruhu.Za tím účelem bylo provedeno speciální soustružnioké praooviětě skládající se 2 lože,vřeteníku, koníkového vřeteníku e dvou pevných suportů s podélným rozjezdem cca 2 500 m,které jsou uchyceny na kotevních doskách. Toto zařízení však neumožňuje technologické operace rýsování a měření a bylo by nutné tyto operace provádět na jiném precovíšti, což z technologického hlediska je znečně náročné na prostor, menipuleci a další strojní zařízení a časy.Uvedené nedostatky stávajícího speciálního soustružniokého pracoviště a jeho využití pro rýsování a měření velkorozměrových pláštů řeší univerzální zařízení soustružnického pracovíště pro rýsování a měření, jehož podstatou je, že suport příhredové konstrukce je opatřený v krajních vnějších částech upínacími jednotkami, které jsou umístěny vně žeber,přičemž mezi těmito žebry na suportu je kolmo umístěn pohon suportu tvořený pestorkem,řetězovým náhonem a převodovkou s motorom, přičemž pastorek je v záberu s hřebenem lože,dále je mezi žebry suportu uloženo otočné rameno příhradové konstrukce ne čepu, které je ve spodní části opatŕeno sklápěcím prvkem se spojovacímí čepy, ve střední části je otočné rameno opatŕeno plošinou obsluhy se zábrodlím, sklopným žebŕíkem a uzamýkatelnou zápedkou,přičemž plošina obsluhy je uchyoena naotočném rameni pomocí mechanického prvku točně a jespojene ćepy s pantogrefíckým rámem, který je uchycen v žebrech suportu pomocí ěepů, horníčást otočného ramene je opatřena náboji pro uložení otočné tyče, konzol, na ktoré je napojen stavitelný prvek spojený s otočným ramenem pomocí čepů, otočná tyč je opatřena alespoň jedním kamenem pro uložení odpruženého dvoupolohového nádrhu, přičemž poloha kemenu oproti otočné tyčí je jištěna vodicím perom, vzájemné ustavení kamenů na otočné tyči je zejištěno pomocí šroubů, n že upínací jednotka je tvořeno jednočinnými hydraulickými válci, sklápěcí prvok a stavitelný prvek je tvořen dvojčinnými válci, zapojenými v uzavřeném hydraulickém okruhu na zdroj tlekového média, o že panel místního ovládání je umístěn přímo na suportu n panel dálkového ovládání na plošině obsluhy, a že přívodní e ovládací kabel univerzalní~ ho zařízení soustružnického pracoviště je uložen na navíjeoím bubnu, který je uchycen na suport anebo je nesen článkovým ŕetězem, a že suport univerzálního zařízení je opatřen ztrátovým mazánĺm lože, a že mechanický prvek je tvořen čepy se silonbloky, a že uvnitř otočných ramen jsou vedený hydraulický okruh a ovládací kabely panelu dálkového ovládání.Univerzální zařízení soustružnického precoviště pro rýsování a měření velkorozměrových kruhových nádob a pláštü S velkým rozsahem průměru rozšiřuje použití speciálního soustružnického precoviště pro zajištění technologických operací rýsování e měření při úsporách invcstičních nákladů, dále dochází k úsporâm výrobních ploch, manipulece mezioperačnich e operačních časů, řeší otazku univerzálností zařízení a bezpečnosti práce.Na přilošených výkresoch je znázorněno provedení univerzálního zařízení soustružnic~ kého pracoviětě pro rýsováni a měření, kde na obr. 1 je nárys zařízení, na obr. 2 je půdo rys zařízení podle obr. I a na obr. 3 je pohled naznačeným směrem podle obr. 1.Univerzální zařízení soustružnického pracoviště pro rýsování a měření vnějěích průmě 3 221718 rů nádob se skládá z lože 1, na kterém je vertikálne umístěn po celé délce hřeben l. Naloži ) je umístěn suport g příhradové konstrukce opetřený v krajních vnějších částech upínacími jednotkami Q, které jsou umístěny vně žeber ga a slouží pro ztužení suportu g oproti loži l v určité nastavené poloze. Mezi žebry ga uvnitř suportu g je kolmo umístěn pohon suportu, který je tvořen pastorkem i uloženým v suportu g, ktorý je v záběru s hřebenem 1 lože l, řetězovým náhonem i a převodovkou s motorom Q, pohon suportu s řetězovým náhonem j je ustaven pomocí stavěcích šroubů 6 a. Mezi žebry 2 a suportu g je ulozene otočně rameno Q příhradové konstrukce pomocí čepu 1 g. Ve spodní části je opatřeno sklápěcím prvkom 11 tvořenym dvojčimiým hydraulickým válcem, sloužícím pro sklápění otočného ramene a ktorý je spojen se suportem g a otočným ramenem spojovacími čepy lg. Přední část otočného ramene 2 ~ je opatřena plošinou 2 Q obsluhy se zábradlím g 1, sklopným žebříkem gg a uzamykatelnou západkou 31, která slouží pro obsluhu. Plošiha 2 q obsluhy je uchycene na otočném ramená. 2 pomocí mechanického prvku gâ, který je tvořan čepy se silonbloky, točně a je spojene čepy gê s pantografickym rámom gl, který je uchycen v žebrech ga suportu g pomocí čepů g 6.Horní část otočného ramene 9 je opetřena náboji 23 pro uložení otočné tyče jg, konzol LL, na ktoré je napojen stavitelný prvek 33 tvořený dvojčinným hydrauliclqým vélcam, sloužící pro ustevování polohy odpruženého dvoupolohového nádrhu 33 oproti plášti. stavitelný prvek g je spojený s otočným ramenem g a konzolou j pomocí čepů 15. otočná tyč Q je opatřena kameny j pro uložení odpruženého dvoupolohového nádrhu 33, který umožňuje r-ýsování, jak obvodových rysek, tak podélných rysek, a to podle toho, jak je situován oproti kamenum 31. Poloha kamenů 11 oproti otočné tyčí 33 je jištěne perem 3. vzájemné nstavení kemenů j s odpruženými dvoupolohovými nádrhy i na otočné tyčí n, které je dáno při obvodových ryskách roztečí uchycení pencéřů, je zajištěno pomocí šroubú L. Upínací jednotky 8, sklápěcí prvek u, stavitelný prvek Jg jsou zapojeny v uzavřený hydraulicld okruh g se zdrojem 53 tlakového média, který je tvořen čerpaní stanicí s nádrží a rozvaděčůNa suportu g e zdroji 40 tlakového média je umístěn elektrický panel místního ovládání 51. Elektrický panel dálkového ovládání 53 je umístěn na plošině obsluhy gg v manipulačním prostor-u obšluhy. Super-t g je dále opatřen navíjecím bubnem jj pro uložení přívodníhoa ovládecího kabelu gg. muznć plochy suportu g jsou opatřeny ztrátovým mazáním 111 pro sní- hžení tření. uvnitř otoěnýoh -amen 2 suportu g jsou vedeny hydrauliclq okruh si a ovládací kabely gg panelu dálkového ovládání Q.Univerzální zařízení soustružnického pracoviště pro rýsování a měření velkorozměrových kruhových nádob a pláštů pracuje nasledovnéPo upnutí kruhové nádoby nebo pláště mezi poháněcí vřeteník a koníkový vřeteník nejede univerzální zařízení aoustružnického pracoviště pro rýsování a měření do polohy k plášti a provede se poměření délky o rozdělení délky na rozteče podle panoéřů, otočłné rameno 2 suportu g se přiblíží k plášti a provede ustavení odpruženych dvoupolohových nádrhu ji pomocí stavitelného prvku ąg pro rýsování podélné misky. Kameny 31 s nádrhy 33 se ustaví na otočné tyčí g do polohy, aby se zabezpečila rýsování v mrtvých polohách plášte. Jemné dostavení odpružených dvoupolohových nádrhů ji se provádí přímo na kamenech 11. V tomto stavu obsluha, která je umístěna na plošíně obsluhy 2 g z panelu dálkového ovládání já,po zajištění sklopného žebříku g uzamykatelnou zápedkou g uvede do odblokování upínacích jednotek § do provozu pohon suportu g, čímž se začne suport 2 poľwbovat z jedné polohy do druhé a dochází k rýsování podélné rysky.Po provedení podélné rysky a označení příčných roztečí důlčíkem provede se ustavení kamenů 11 s odpruženymi dvoupolohovými nádrhy i do poloh pro rýsování obvodových rysek,tj. otočí se o 90 °, kameny j se ustaví na otočné tyčí ąg do poloh roztečí a zajistí se šrouby L. Tím je provedena příprava pro rýsovéní obvodových rysek. Pomooí panelu dálkověho ovládání i§ se uvede do točného pohybu poháněcí vřeteník a tím otáčení upnutěho pláště.Pro prorýsování obvodových drážek se nejede suportem se zvednutými odpruženymi dvoupolohovými nádrhy ji do další polohy a nýsování obvodových rysek se provádí až je prorýsovený celý pláět. Rozteče mezi jednotlivými pancěři po obvodě se měří odpichem e oznsčují důlčíkem. Po prorýsování plášte se odklopí rýsovecí dvoupolohové nádrhy 11 pomocí otočného ramene 2 a sklápěcího prvku ll a náhonem suportu g se univerzální zařízení soustružniokáho pracoviště přesune ke koníkovému vřeteníku, kde se sklopí do polohy pro výstup obsluhy,provede se sklopení sklopného žebříku gg, obsluha opustí plošinu gg obsluhy a přístupnost na plošinu se uzevŕe sklopnym žebříkem gg s uzamykatelnou zápedkou gą. Všechny pojezdy a aklápění jsou vzájemné blokovány ve vazbách na suport g upínecí jednotky §, strátově mazání 29 s zdroj 39 tlakového média. Blokování z panelu dálkováho ovládání je blokováno koncovým spínečem mezi sklopným žebříkem gg a plošinou obsluhy gg v poloze žebřík uzamčen.Měření vnějších průměru se provádí dvěma pracovníky, e to z místa pevných suportů soustružnického praooviště e z plošiny gg obsluhy, e to po ustavení univerzálního zařízení soustružnického pracoviště do vhodná polohy měřidly, která jsou neseny jeřábem. Měření ovality se provádí tak, že měřidlo se uchytí mechanicky nebo magnetioky na kámen 33 otočná tyče lg a otáčaním pláště se provádí průběžně proměřování ovality.1. Univerzální zařízení soustružnického pracoviště pro rýsování a měření kruhovych nádob sestávejłcí z lože a suportu, vyznačené tím, že suport (2) příhradové konstrukce je opetřen v krejních vnějších částech upínacímí jednotkami (8), které jsou umístěny vně žeber (23), přičemž mezi těmito žebry (29) na suportu (2) je kolmo umístěn pohon suportu,tvořeny pastorkem (4), řetězovým náhonem (5) a převodovkou s motorem (6), přičemž pastorek(4) je v záběru s hřebenem (3) lože (1), dále je mezi žebry (2 e) uloženo otočné rameno (9) příhradové konstrukce na čepu (10), které je ve spodní části opetřeno sklápěcím prvkem(11) se spojovacími čepy (12), ve střední části je otočné rameno (9) opetřeno plošinou(20) obsluhy se zábradlím (21), sklopným žebříkem (22) a uzemyketelnou západkou (23), příčemž plošina (20) obsluhy je uchycene na otočném rameni (9) pomocí mechanického prvku (25) točně a je spojene čepy (26) s pantogrefickým rámem (27), ktery je uchycen v žebrech (29) suportu (2) pomocí čepů (26), horní část otočného ramene (9) je opatřena náboji (9 e) pro uložení otočné tyče (30), konzol (31), na které je napojen stavitelný prvek (32) spojený s otočným ramenem (9) pomocí čepů (35), otočná tyč (30) je opatřene alespoň jedním kamenem (33) pro uložení odpruženého dvoupolohového nádrhu (34), přičemž poloha kamene (33) oproti otočné tyčí (30) je jištěna vodicím perem (30 a), vzájemné ustavení kemenů (33) na otočné tyči (30) je zajištěno pomocí šroubů (36).2. Univerzální zařízení soustružnického pracoviště podle bodu 1, vyznačené tím, že upínaci jednotka (8) je tvořeno jednočinnymi hydraulickými válci, sklápěcí prvek (11)a stavitelný prvek (32) dvojčinnymi válci, které jsou zapojeny v uzavřeném hydraulickém okruhu3. Univerzá 1 nízařízení soustružnického pracoviště podle bodu I, vyznačené tím, že panel místního ovládání (47) je umístěn přímo na suportu (2) a panel dálkového ovládání4. Univerzální zařízení soustružnického pracoviště podle bodu I, vyznačené tím, že přívodní a ovládací kabel (46) univerzálního zařízení soustružnického precoviště je uložen na navíjecím bubnu (45), který je uchycen na suport (2) anebo je nesen článkovým řetězem.5 221718 5. Univerzální zařízení soustružnického praćoviště podle bodu 1, vyznačené tím, žesuport (2) univerzálního zařízení je opatřen ztrátovým mazáním (50) lože (I).6. Univerzální zařízení soustružnického pracoviště podle bodu 1, vyznačené tím, že mechanický prvek (25) je tvořen čepy se silonbloky.7. Univerzální zařízení soustružnického pracovíště podle bodu 1, vyznačené nim, že uvnitř otočných ramen (9) jsou vedeny hydraulický okruh (41) a ovládací kabely (46) panelu dálkového ovládání (48).

MPK / Značky

Značky: univerzální, zařízení, pracoviště, rýsování, soustružnického, měření

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-221718-univerzalni-zarizeni-soustruznickeho-pracoviste-pro-rysovani-a-mereni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Univerzální zařízení soustružnického pracoviště pro rýsování a měření</a>

Podobne patenty