Zařízení pro stabilizaci vlhkosti sypkého materiálu ve spojité výrobní lince

Číslo patentu: 217825

Dátum: 15.07.1984

Autori: Bocek Karel, Tomanek Ervin, Feber Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká problematiky stabilizace technologických parametrů zejména vlhkosti sypkého materiálu, a řeší tuto stabilizaci korekcí vstupního signálu do regulátoru. Podstata vynálezu záleží v tom, že se přivede proud materiálu do upravovače, na vstupu a na výstupu upravovače se měří hodnoty technologického parametru, přičemž podle hodnot technologického parametru na vstupu upravovače a žádané hodnoty technologického parametru se nastavuje zadání regulátoru technologického parametru, a podle hodnot technologického parametru na výstupu upravovače se koriguje toto zadání v závislosti na hodnotách technologického parametru na výstupu upravovače. Zařízení záleží v tom, že výstup prvního snímače umístěného před upravovačem je spojen s prvním vstupem sumátoru, výstup druhého snímače umístěného za upravovačem je spojen s druhým vstupem sumátoru, výstup sumátoru je spojen se vstupem regulátoru, a výstup regulátoru je spojen s přívodem, zaústěným do upravovače. Podstatu vynálezu nejlépe vystihuje obr. 1. Vynález přichází v úvahu v soustavách s ustáleným tokem materiálu a s nenáhlým kolísáním hodnoty stabilizovaného parametru.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení pro stabilizaci vlhkosti sypkého materiálu v oboru spojitých výrobních pochodu.V soustavách prípravy hmot nelze známé systémy regulace založené na proporcionélně integračně derívační rogulaci běžně uplatnit. Důvodem jsou některé zvláštnosti toku materiálu, omezená možnost měření, spravidla až za upravovačem. V uvedených soustavách, ve kterých snímač vlhkosti je umístěn na vstupu resp. výstupu upravovače a ktorý je dále spojen s regulátorom a akčním členem dávkujícím vodu lze technologické parametry zejména vlhkost pouze přibližně stabilizovat.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení pro stabilizací vlhkosti sypkého materiálu ve spojité výrobní lince podle vynálozu, jehož podstata spočívá v tom, že výstup prvního snímače vlhkosti umístěného před upravovačem je spojen s prvním vstupom sumátoru, výstup druhého snímače vlhkosti umístěného za upravovačom je spojen s druhým vstupom sumátoru, výstup sumátoru je spojen se vstupom rogulátoru, a výstup regulátoru .je spojen s přívodem vody, zaüstěným do uprevovače.Sumátor so skládá z prvního přovodníku, jehož vstup je spojen s prvním snímačom vlhkosti a výstup je spojon s prvním vstupom prvního sumačního členu, z druhého převodníku,jehož vstup je spojen s druhým snímačom vlhkosti a výstup je spojen s prvním vstupom druhého sumačního členu, výstup druhého sumačního členu je spojen s druhým vstupom prvního sumačního členu, regulátor so skládá z regulačního člonu, jehož první vstup jo spojen s výstupom prvního sumačního členu a výstup je spojen s prvním vstupom akčního člonu, a výstup akčního členu je spojen s přívodem vody zaüstěruřm do upravovače.Předností zařízení pro stabilizaci vlhkosti sypkého materiálu ve spojité výrobní linco podle vynálszu je dosažení nominální hodnoty stobilizovaného technologického parametru tj. vlhkosti na výstupu upravovače a to prostřednictvím obvodu pro automatickou korekci vstupního signálu, nezávisle na přenosu regulátom, akčního členu, přívodu.Přodností je dále použití dvou stejných snímečú o stejných -převodníků, jejichž cejchování je stejné, jakož i stejných sumačníoh členů.Zařízení pro stabilizaoi vlhkosti sypkého materiálu vo spojitě výrobní lines podle vynálezu jo v příkladném provedení znázorněno na priloženom výkresu, kde obr. l znázorňuje prinoipíální řešení, obr. 2 znázorňuje konkrétní provedení, a obr. 3 funkční diagram.Na obr. 1 je znázorněn zásobník 1 sypkého materiálu, na který navezujo postupně vstupní dráha g, upravovať 3 a výstupní dráha 2. Je znázorněn proud materiálu g od zásobníku J,přes vstupní dráhu g a upravoveč 3 na výstupní dráhu j. Jako vstupní dráha 2 poprípade výstupní dráha i se rozumí například gumový dopravní pás, pásový nebo článkový vynáěoč s podobně. Jako upravoveč j se rozumí například míchací buben, popřípadě jiná průchozí nádoba a podobné. Pro konkrétní případ stabilizace vlhkosti sypkého materiálu představuje přívod i přívodní potrubí vody, opatřené výtokovýmí otvory, rozpraäovači a podobné. vFunkce zařízení pro stabilizací vlhkosti sypkého materiálu ve spojitě výrobní lince podle vynálezu v příkladněm provedení podle obr. 1 záleží v tom, že na vstupu upravovače j se měří hodnota vstupní vlhkosti v 1, a podle hodnoty vstupní vlhkosti v, a žádané hodnoty vlhkosti. v se nastavuje zadaní regulátoru g. Podle hodnot výstupní vlhkosti v 2 měřené na výstupu upravovače 1 se koríguje průběžné zadaní regulátoru g v závislosti na hodnotách výstupní vlhkosti v 2 na výstupu upravovače j.Vstupní vlhkost v, se měří pomocí prvního snímače §ĺ vlhkosti umístěněho před upravovačem j na vstupní dráze g, výstup prvního snímače g, vlhkosti je spojen s prvním vstupom g, sumétoru A. Výstupní vlhkost v 2 so měří pomocí druhého snímače-ga vlhkosti umístěnáho za upravovačem 3 na výstupní dráze ž, výstup druhého snímače § 2 vlhkosti je spojen s druhýmvstupom 32 sumátoru A. Třetí vstup 53 sumátoru A představuje vstup pro žádanou hodnotu vlhw kosti w. Výstup sunátom A je spojen se vstupom k regulátoru lg, a výstup regulátoru g je spojen s přívodem 1, zaústěným do upravovače 1.Sumátor A představuje vstupní člen regulaöního řetězce určený k úpravě výstuprních signálu snímaöd, jejich převedení do stendardního tvaru například jednotného úrovňového rozsahu, dále porovnání žádaná hodnoty s skutečně hodnoty technologického paremetru, tj. čítaní signálu, odčítání signálu o podobne. Signál na výstupu sumátoru A představuje výsledný signál pro regulátor E.Regulátor L představuje zbývající část regulačního řetězce včetně silové části a akčního členu, tj. regulačního orgánu, který přivádí stebilizační látku, například vodu při stabilizaci vlhkosti do upravovače 1 v závislosti od výsledného signálu na vstupu k. Předpokládé se, že celkový přenos regulátoru I je nastavitelný, ale během konkrétního pracovního režimu se nemění, a stabilizační poohody probíhají v oblasti signálu, v sumátoru g.Na obr. 2 je výstup prvního snímače § 1 vlhkosti spojen se vstupom p, prvního prevodníku 21, jeho výstup je spojen s prvním vstupom d, prvního sumačního členu p, výstup druhého snímače § 2 vlhkosti je spojen se vstupom 22 druhého převodníku 22, jehož výstup je spojen s prvním vstupom g. druhého eumačního členu E. Druhý vstup 9,2 druheho sumačního členu 1 představuje vstup pro iádanou hodnotu vlhkosti vr.Výstup prvního sumačního členu 2 je apojen s prvním vstupem p, regulačního členu B. Druhý vstup ga regulačního členu B představuje vstup pro zavedení konstant.Výstup regulačního členu B je spojen s prvním vstupem g, akčního členu g. Druhý vstup 15 akčního členu Z představuje přívod stebilizační látky například vody při stabilizsoi vlhkosti.Jako sumační člen se uvažuje operační člen schopný operace matematického součtu v aritmetickém slova smyslu, tj. schopnost sčítat i odčítat signály na vstupoch.Regulační člen g představuje v nejjednoduäším případě proporcionální zesilovač signálu s konstantním zesílením.Jako akční člen z se uvažuje regulační orgán, v příklsdném provedení regulace vlhkosti se jedná o regulační ventil nastavovený výstupním signálom regulačního členu. Jako výhodné provedení se uvažuje regulační ventil s linoární klesající charakteristikou.Na obr. 3 je znázorněn prüběh stabilizačního pochodu pro dříve zmíněný regulační ventil. Osa g představuje vstupní signál regulačního členu B. Osa x představuje koncový stav na výstupu akčního členu g popřípadě na výstupu přívodu i.Bod z znázorňuje stav plného otevření regulačního ventilu, který se dostavuje při nulová hodnotě vstupní vlhkosti 1 . Bod x znázorňuje stav plného uzavření regulačního- ventilu,který se dostavuje při hodnotě vstupní vlhkosti x 1 rovné žádaně hodnotě vlhkosti vr.závislost otevření regulečního ventilu na vstupním signálu regulátoru E je lineární podle přímky Ľ.Funkce prvního sumečního členu g je taková, že signál na prvním vstupu 511 a signál na druhém vstupu dz sa sčítají přímo. Naproti tomu funkce druheho sumačního členu E je taková, že signál na prvním vstupu g, se sčítá s kladným znaménkem, a signál na druhém vstupu ga se sčítá s opsčným znamánkem.Funkce zařízení podle obr. 2 je tedy taková, že výstupní signál z prvního snímače â,vlhkosti přechází přes první prevodník B, na první vstup g, prvního sumačního členu 2 a déle na první vstup g, regulsčního členu g. Úměrně k hodnotě tohoto signálu pracuje regulační ventil v mezích úplného otevření v bodě X a úplného uzavření v bodě x.Tak například při některé průběžné hodnotě vstupní vlhkosti. 1, vznikne stav otevření odpovídající bodu I osouřsdnicích (xN, yn) na obr. 3. Při tomto stavu otevření se dostaví na výstupu uprsvovače 1 hodnota výstupní vlhkosti 12, a to ve všeobecnosti odlišné od žádané hodnoty vlhkosti w. Na výstupu druhého sumačního členu g vznikne diferenční signál s jeho znaměnko je záporné. Aritmeticłüm přlčtením tohoto signálu k signálu vstupní vlhkosti g,vzniká posunutí pracovního bodu z bodu LI do bodu M o souřadnicích (XM, yM), a to úseky iměrný tomuto diferenčnímu signálu. Výsledkem je zvětšení stupně otevření regulsčního venti lu z původní hodnoty y na hodnotu yM.Uvedený pochod trvá až do dosažení výstupní vlhkosti 12 hodnoty žádané vlhkosti w.Způsob a zařízení pro stebilízaci technologických parametrů zejména vlhkosti sypkého materiálu ve spojité výrobní lince podle vynálezu se uplatňuje v soustavách s ustáleným tokem materiálu a s nenáhlým kolísáním hodnoty stabilizovaného parametru, například v příprsvnéch hmot, míchacích linkách s plynulým tokem materiálu a podobné.V oboru hutnictví se jedná například o přípravu formovacích hmot, aglomersční směsi,slingrovecí hmoty a podobne.1. Zařízení pro stabilizací vlhkosti sypkého materiálu ve spojité výrobní. lince, vyznačené tím, že výstup prvního snímače (S 1) vlhkosti umístěného před uprevovačem (3) je spojen s prvním vstupem (41) sumátoru (A), výstup druhého snímače (S 2) vlhkosti umístěného za upravovačem (3) je spojen s druhým vstupu (sa) sumátoru (A), výstup sumátoru (A) je spojen se vstupem (k) regulátoru (K), a výstup regulátor-u (K) je spojen s přívodem (4) vody, zaústěnym do uprsvovsče (3).2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že sumétor (A) se skládá z prvního prevodníku (PI), jehož vstup (p,) je spojen s prvním snímačom (S,) vlhkosti e výstup je spojen s prvním vstupom (D 1) prvního sumačního ,členu (D), z druhého převodníku (PZ), jehož vstup(12) je spojen s druhým snimačem (S 2) vlhkosti a výtup je spojen s prvním vstupem (e 1) druhého sumačního členu (E), výstup druhého sumačního členu (E) je spojen s druhým vstupem(dz) prvního sumsčního členu (D), regulátor (K) se skládá z regulačního členu (R), jehož první vstup (1-1) je spojen s výstupem prvního sumačního členu (D) a výstup je spojen s prvním vstupem (21) akčního členu (Z), a výstup akčního členu (Z) je spojen s přívodem (4) vody.Opravy ve vytištěných popisech vynálezñVe vytištěném popisu vynálezu k autorskému Osvědčení č 217 825,(pv 7969-80) a 217 826(PV 8154-89) byly zaměněny výkresy.

MPK / Značky

Značky: výrobní, lince, materiálů, spojité, zařízení, vlhkosti, stabilizaci, sypkého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-217825-zarizeni-pro-stabilizaci-vlhkosti-sypkeho-materialu-ve-spojite-vyrobni-lince.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro stabilizaci vlhkosti sypkého materiálu ve spojité výrobní lince</a>

Podobne patenty