Způsob výroby kulové části tělesa armatury a zařízení k provádění způsobu

Číslo patentu: 217277

Dátum: 15.07.1984

Autori: Kukol Lubomír, Kudlík Metoděj

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká oboru armatur a řeší výrobu svařovaného tělesa armatury. Podstatou vynálezu je způsob výroby kulové části tělesa armatury z trubkového polotovaru, kde se nejdříve dostředným lisováním vytvoří z trubkového polotovaru polovina kulového tvaru tělesa armatury, nebo po obrácení se vytvoří stejným postupem druhá polovina, takto vytvořená kulová část se opatří alespoň jedním kruhovým otvorem kolmým na osu dvou protilehlých otvorů a nakonec se přivaří na vnější stranu kulové části v místě protilehlých otvorů sedlový kroužek a připojovací hrdlo a v místě kruhového otvoru trubkový nástavec. Dále je podstatou vynálezu zařízení k provádění způsobu výroby tělesa armatury, sestávající jednak z trnu, uloženého ve stole neznázorněného lisovacího stroje a jednak ze zápustkové hlavice uložené v beranu lisovacího stroje, kde trn pro první fázi výroby sestává z opěrné desky a válcového, dříku, jehož horní část má tvar kulové úseče a pro druhou fázi je trn opatřen miskovou dutinou otevřenou směrem k beranu lisovacího stroje, přičemž v podélné ose miskové dutiny je upraven vodicí nákružek.

Text

Pozerať všetko

Vyndlez se týká způsobu výroby těleso ormatury a zřízení K provádění zpásobu,7Některá průmyslové odvětví, kupříklodu potrovináŕský průnycl vyžodují, aby z hlediska zprocovávaných materiálů byly použité ormatury vyrobeny z nerezových materiálů. Jedná se o komponenty ormutur, ktoré přichází do přímého styku s dopravovanýn méuiem,jako jsou tělesa ormntur, kuželky o trubkové nástavce pro připojení armatury K potrubí. Těleso ormatur pro potravinársky průmysl se dosud vyrábí z nerezového materiálu todhnologíí oulévání, nebo z nerezových plechu taženim. V prvním případě se sice dosahuje poměrně snadno požqdovaneho tvaru těleso ventilu, ale za cenu velké spotřeby druhého materiálu,značných nároku na oprscování, při poměrně nízká pevnosti a homogenitě odlitku. V případě výroby těleso ormntur tažením 4 nerezového plechu se vychází z truhkového polotevaru, který je tvarován ve formě působením dynamického tlaku. Při tomto způsobu dochází k zeslabování stěny těleso ormotury, zejména v jeho nejmritičtějěím místě, v prechodu z trubkového polotovaru do nátrubku, kolméno no osu trubkového tělesa. Další velkou nevýhodou je í vlastní tvar těless ormotury, protože mezi uátrubsy télesa o vlastním vélcovým tvarom tělesa jsou poměr ně ostré přechod ve kterých dochází k nežádoucímu usazování sediuentů A uopravcvané kupalíąwa jejich čištění je prscné. rKonečné existuje řešení, kdy těleao armatury je avuřencem plechových nerezových výlisků. Toto řešení je z hlediska technologicmého postupu výhodné, ale jeho největším nedostatkom je, že v případě navařování nátrubků, kolmých na usu průtoku, je nutno jr-a přizgůeobovat stykovou plochu nátrubku válcovému pruměru trubkového polotovaru a jednak vytvořit v trubka vém polotevoru eliptický otvor v místě napojení nátrubku.nevýhody o nedostatky známých řešení odstraňuje v podstatě vynález, uterým je způsob výroby kulové části tělesa ormatury z trubkového polotovaru a jeho podstatu spočívá v tom,že se nejdříve doetředným lisováním vytvorí z trubkového pelotovoru polovina uulového tvaru V tělesa armatury, nato po obrácení se vytvorí stejnym postupom druhá polovina, takto vytvořená kulcvá část se oputří alespoň jedním kruhovým otvorom Kolmým na osu dvou protilehlých otvoru o npłunec se přivaří na vnějěí stranu kulové části v místě protílehlych otvoru sedlo O vý kroužek o pŕipojovscí hrdlo a v místě kruhového otvoru trubkový nástavec.Podstatou vyuálezu je rovněž zařízení, které dndtává jednak z trnu, uloženého vo stole neznázozněného lisovocího stroje n jednak ze zápustkově hlavice uložené v bersnu lisovocího stroje, kde trn pro první fázi vyroby sestává z opěrné desky o válcového dříku, jehož horní část má tvar kulové úseče, o pro druhou fázi je trn oputřen miskovou úutínou otevřenou smě rem k beranu lisovacího stroje, přičemž v podélné oao miskove dutiny je uproven vooicí nákruzek.Podstatou vynálezu je také, že průněr válcového dříku oapovídá maximálnímu průměru dutiny kulové části těleso nrmotury, že zápuotková hlavice je tvořeno náběhovou částí na kterou novazuje dutina tvaru kulové úseče, jejíž průměr odpovídá vnějäímu průměru kulové ěústi tělesa arnotury, že miskovitá dutina má tvar kulové úseče, jejíž průměr odpovídá vnějäímu průměru kulové čáotí těleoo armatury, případně že průměr vodicího nákružkumiskové dutiny odpovídá průměru protilehlych otvorů kulovć části tělesa ormotury.Vťěší účinek vynálezu ae jeví ve využití ideálního tvaru těłilmz hlediska prütokových poměrů, v jednoduché výrobní technologii a tím i ve snížení pracnosti a ve značne úspořePříklad konkrćtního provedení vynálezu je schemoticky znazorněn na výkresoch, kde Obr. l je pohled na těleso armatury- v .ělstečnám řezu, Obr. 2. představuje výlisek kulevé části tělesa armatury z Obr. l. před přivařením nástavců, eodlovćhokroužku a připojovacího hrdla,Obr. 3. představuje tvářecí část zařízení k výrobě kulové časti tělesa armotury, na Obr. 4. je zakládací čáat zařízení pro první etapu tváření a na Obr. 5. je zakládací část zařízenípro druhou etapu tvaření.Podle vynálezu je těloao l armatury tvořeno svařencem settóvojícím z duté kulovć části g opatřené dvěma protilehlýmí otvory j, 3 a alespoň jedním kruhovým etvorem 2 kolmym na osu obou protílehlých otvorů 1,5. V místě protilehlých otvorů 3, 3 jsou z vnější strany k duté kulevé části g přivařeny sedlový kroužek § a připojovací hrdlo 1. V místě kruhověho otvoru 5 jo přivařen trubkový nástavec g. Dutá kulcvá část 2 tělesa l armatury vytváří hydraulicky nejvýhodnějěí tvar u kterého se vyakytují minimální hydraulické odpor-y, stěny kulove dutiny jsou dokonale obtekany a proto nedochází k nežádoucímu usazování sedimontů z protěkajícího média.Dutá kulová část 2 tělesa l armatury je vyrobena lisovánín za studena tak, že z výchozího trubkového polotovaru ae na níže popsanćm zařízení vytvoří v první etapě dostředným lisováním polovina kulové části g tělesa l ormatury, çředtvarovaný polotovar se obrátí o 180 a vytvoří se v druhe etapě druhá polovina kulevé částí 2 tělesa l arnatury, načež se do takto vyrobené kulové části g s oběma protilehlými otvory j, i mechanickým obrábě cím proceaem vytvoří alespoň jeden kruhový otvorj ko-lmý na osu obou protilehlých otvorů3, A. Nakonec se z vnější strany kulové části 5 tělesa J. aąrmatury přivsří v místě protileh lých otvorů j, j, sedlový kroužek Q a připojovací hrdlo j a v místě kruhového otvoru trub kový nás tavoc 8.K výrobě kulově části g tělesa J. armatury se použije zařízení podle vynálezu znízorněného na Obr. 3., 4. a 5., ve spojení s běžným lisovacím strojom. Zařízení podle vynálezu aestává jednak z trnu 2 uloženého ve stole neznazorněného lisu a jednak ze zápustkové hlavice lQ uložené v beronu lieu. Trn 3 pro první etapu tvňření sestává- z opět-né desky ll i a vilcového dříku gg, jehož průměr odpovídat maximálníuu průněrul) dutiny kulofve části 2 těleoa l armatury. Vúlcový dříklg prochází ve své horní části do tvaru kulové úseče 13 s neněí základnou L 4, odpovídající průměru g protilehlých otvorů j, ina horní straně trnu j. Pro druhou etapu tváření je valcový trnj opatřen miskovitou dutinoułž otevřenou směrem k beranu lisu, v jejíž podelně ose je upraven vodicí nákružek l 6, jehož průměr odpovídá průměru Qprotilehlých otvorů j, 3 kulově části 2 těloea l armatury. Miekovíťâ dutina Ľ má tvar kulová ůseče odpovídající Kulové úseči l válcověho dříkul 2 trnu 3 pro první etapu zvětěeného o tlouětku stěny tělesatl ormatury. Zápustková hlavice lg uložená v beranu lisu je tvořeno nâběhovou částí 31, -kteIa přechazí plynule do kulového tvo ru o průměru 21 oapovídajícího vnějšímu prúněrukulové části 2 tělesa l armatury.Kulovú čáet 3 těleeo 3 arnotury se vyrobí tak, že v první etapě ao na opěrnou deokull trnu 9 pro první etapu, na válcový ñřík 33 uloží trubkový polotovar lg přesně stanovená délky. Působením lieu a zipuetková hlaviceAQ iojdo k doatřodnánu tlačení a nalieovânívolné časti trubkovćho polotovorułg na horní část dříkug ve tvaru kulové úeeče l).Po odlohčení tlaku a odjetí zapuatkové hlavice 19 eo trn 3 první etapy zanění zo vúlcevýtrn 2 e miskovou dutinoulž. Předtvorovaný polotovarl§ ee uloží evou předtvorovanou částído miskovitá dutinyłgj válcovćho.trnu 9, přičemž jeho eprúwňa poloha je zajíätěno vodícín nákružkem l§. opakuje ee pracovní zdvih lisu se zápuekovou hlavicí lg, přičemž dojde k vytvorovúní druhé poloviny kulové čáatig těleeo l arnatury, Takto vytvoření kulová část 3 tělooa L arnatury je již opatřena oběna protilehlýni otvory j, 3. Podle požadavku ee do takto vy vtvořene kulově části 3 tiloao A arnatury vyŕízno jeden nebo víco kruhových otvoru 5 kolmýchna oeu protilehlých otvorů 3, 1. Nakonec oo na kulovou část g v níetě protilehlých otvorů 1, 3 z vnější atrany přivaŕí eedlový kroužek §~o připojovací hrdlo ja v místě kruhováho1. Způeob výroby kulově částí těloaa oruotury L trubkového polotovaru, vyznačující eo tím že ee nejdříve dostřodnýn liaovánín vytvoří z trubkevého polotovoru polovina kulového tvaru tčloea arnatury, nato po obrácení se vytvorí otejnýn postupen druhá polovina,takto vytvořena kulová čáet ee opatří alespoň jedním kruhovýn otvorom kolnýn no oau ivou protilehlých otvorů a nakonec ee přívaří na vnější stranu kulovć části v místě pro tílehlých otvoru eodlový kroužek o připojovací hrdlo a v níetě kruhovćho otvoru trubkový nástavec.2. Zařízení k provádění způsobu výroby těleea arnatury, vyznnčující ee tím, že ooetává jednak z trnu (9), uloženého ve etole neznázorněneho lieovacího otrajo a jednak zo zápustkové hlavice (10) uložená v beranu lieovocího stroje, kde trn (9) pro první fozi výnoby eoatáva z opěrnć desky (ll) o válcovćho dŕíku (12), jehož horní čňet má tvar kulové üeeče (13) a pro druhou fází je trn (9) opatřen niekovou dutinou (15) otevřeçnou eněren k beronu lieovacího stroje, přičemž v podélne oee níekové dutiny je upraven vodicí nákruzok (16). J. Zařízení podla bodu 2 vyznačující se tím, že průměr válcoveho dříku (12) oópovído maxi nálnínu průměru (D) dutiny kulově částí (2) tělooa (1) arnatury.4. Zařízení padlo bodů 2 o 3, vyznočujíceo tím, zo zäpustkovú hlavico (10) je tvořeno nabähovoučAetí (17) na kterou navazuje dutina tvaru kulove úločo (13) jejíž průačr odpovídá vnějíIu(průněru(D 1) kulově částí (2) těleoa (1) arnotury.5. Zořizoní podle bodů 2 o 4, vyznnčujicí ae tím, že miskovitá dutina (15) ná tvarkulově úaoče (13). jejíž průměr odpovídá vnějšínu průměru (D 1) kulové částí (2) tělo (1) Irnotury.6. Zařízení podle bodů 2 až 5, vyznaćujcí so tím, že průměr vodicího nákŕužku (16)

MPK / Značky

Značky: částí, tělesa, zařízení, provádění, způsob, způsobu, výroby, armatury, kulové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-217277-zpusob-vyroby-kulove-casti-telesa-armatury-a-zarizeni-k-provadeni-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby kulové části tělesa armatury a zařízení k provádění způsobu</a>

Podobne patenty