Prenosné zariadenie na brúsenie čela loží obrábacích strojov

Číslo patentu: 214171

Dátum: 15.02.1985

Autor: Skoupa František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Korečkový dopravník pro vynášení sklizňového materiálu u strojů pro sklizeň zrnin, zvláště luštěnin, je tvořen soustavou vzájemně tvořených korečků, jejichž bočnice jsou opatřeny prolisy. Každý koreček je opatřen přední úchytkou a zadní úchytkou pro vzájemné spojení korečků a úchytnými pouzdry pro připojení korečků prostřednictvím nosného hřídele k nekonečnému řetězu, pásu nebo lanu. Předními i zadními úchytkami prochází spojovací hřídel dvou sousedních korečků. Zadní konce bočních korečků mají od prolisů od sebe větší odstup než je přední šířka kapsy korečku. Tím jsou korečky uspořádány tak, že navazují bezprostředně na sebe a je zabráněno poškozování dopravovaného materiálu.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka ľahkého prenosného zariadenia na brúsenie čelných plôch ťažkých predmetov, napríklad vybraní sústruhov slúžiacich na zalicovanie tzv. mostíkov, umožnujúcích sústruženie predmetov prírubového tvaru väčšàeho priemeru ako je dvojnásobok výšky hrotov sústruhu nad ložou stroja. AVybrania pre mostíky u sústruhou sa podľa známych technologií brúsili na presný rozmer tak, že sa loža upinala na dostatočne dlhý stôl brúsiacich strojov. Na stole stroja sa musela loža prácne vyrovnávat a ustavovať do presnej polohy. Potom sa vybranie pre mostík prebrúsilo priečnym pohybom suportu brúsky e loža po vykonaní operácie sa musela z upnutia uvo 1 niť 5 odstránio.zo stola stroja žeriavom.Nevýhody známeho stavu spočívajú v tom, že bolo nutné manipulovat s predmetmi veľkých rozmerov a hmotnosti, pričom bolo potrebné tieto predmety predne ustavovat a zameriavat. Táto práca si vyžiadala často potrbu privolania pomoci čalšieho pracovníka, pretože obsluha jedného stroja neddsponovala dostatkom fyzickej energie pre manipuláciu s opracovávanými predmetmi. Ďalšia nevýhoda spočívala v tom, že pre túto technologickú operáciu, ktoré bola náročná hlavne na vysoký podiel vedľajších časov na zameriavanie, ustavenie a upnutie obrábaného predmetu, sa blokovali výkonné stroje, ktoré sa mohli využít pre produktívnejšie činnosti s menším podielom vedľajších časov.Tieto nevýhody odstraňuje prenosné zariadenie na brúsenie čela loži obrábacích strojov podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že jeho základná doska je vybavená rýchloupínacím mechanizmom. pozostávajúcim z valca, hrebeňa, pstorka veka, čažnej skrutky 1 strmeňa a že otočná doska je so základnou doskou spojená jednak závitovým čapom tvoriaoim zároveň os otáčania otočnej dosky a jednak spevňovacou skrutkou, pričom zmenu vzájomnej polohy otočnej dosky so základnou doskou vymedzuje vretienko s pružinou a medzi nimi orientovaný operný čap, pevne spojený s doskou otočnou, pričom rameno konzoly brúsnej jednotky je kotveně jednak sta vacimi skrutkami zaakrutkovanými vo výstupkoch dlhej bočnice priečneho suportu a jednak kot viacou skrutkou, prechádzajúcou ramenom konzoly brúsnej jednotky a bočnicou dlhou e skončenou maticou.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je jeho malá hmotnost. možnost rýchleho, bezpečného a tuhého upevnenia na loži. Možnost rýchleho nastavenie kolmosti hrany čela na pozdĺžnu hranu vodiacich plôch potáčaním otočnej dosky pomocou pohybovej skrutky a rýchleho nastavenia potrebného uhla podbrúsenia čelnej plochy. Veľkou výhodou je tiež skutečnost, že celý opzacovávaný predmet t. j. loža, sa nemusí zvlášř vyvažovař a môže byt postavená s určitou nerovnostou, pretože koncové úvrate pohybu suportu sú tlmené a nedochádza k rozkmitávaniu leží.Na nriložených výkresoch je znázornený príklad prenosného zariadenia na brúsenie čela loží obrábacích strojov, prispôsobeného na brúsenie vybraní V ložiach sústruhov pre mostík. Na obr. 1 je znázornený bokorys zariadenia. Na obr. 2 je znázornený pâdorys zariadenia s čiastočným rezom kotviaceho valca. Obr. 3 predstavuje čelný pohľad na zariadenie s čiastočnými rezmi v miestach, kde sú uložené detaily zabezpečujúce nastavovanie kolmosti pohybu priočneho sunortu na vedenie loží. Obr. 4 predstavuje detail mechanizmu kotvenia zariadenia podľa vyná~lezu na vodiacich plochách lože sústruhu v úplnom reze. Na obr. 5 je detail mechanizmu nasta vovsnia kolmosti pohybu priečneho suoortu na pozdĺžnejvedenie loží.Pre zvýšenie jsnosti a zrozumiteľnosti náčrtkov na obrázkoch 1 až 4 sú obrysy a šrafovanie opracovâvanej súčiastky, čiže lože sústruhu kreslené bodkočiarkovane.Celé zariadenie spočíva na základnej doske li, ktorej spodná ploche je prispôsobená tvaru profilu lože 2 obrabacieho stroja s presne vyrobenými prizmatickými drážkami l , ktoré t. tvoria spoľahlivé vedenie zariadenia. Na príklade prevedenia je znázornená zariadenie na brúsenie čela lnží lg sústŕuhov, kde kotvenie základnej dosky l tvori strmeň y používaný na kotvenie konika sústruhu. Strmeň i sa k spodnej opracovanej ploche lože g pritláča čažnou akrutkou iz, ktorej valcová časť je opatrení perom gg zabraňujúcim otáčaniu čažnej skrutky li. Vertikálny pohyb řažnej skrutky l zabezpečuje pastorok łz, do ozubenia ktorého zapadá ozubenie hreheňa 18 umiestneněho na tyči piesta lg kotviaceho valca gg. Osová vôľa pastorka Ľ je vymedzené zhora vekom a prískrutkovaným k základnej doskeg. l( základnej doske g je pomo cou závitového čapu 22 a spevňovacej skrutky g pripojená otočná doska a. Osou otáčania otoč nej dosky ga je os závitovyáho čapu aš. Po povolení spevňovacej krutky a se môže poloha otoč nej dosky 31 vzhľadom k polohe základnej dosky 1 ł v obmedzenom rozsahu menit, pomocou vretien- ka 32, ktoré sa opiera o plošku operného čapu 26 z jednej strany a zr druhej strany sa o plošku operného čapuopiera pružina 2 , ktorej tuhost sa nastavuje zátkou 2 §.Jeden Koniec operného čepu 26 ,je do otočnej dosky a tesne zalisovaný a druhý jeho koniec prečnieva do vybrania gg základnej dosky g. Horná plochy otočnej doskyje opatrená rybinou 2, ktorá tvori vedenie supcrtu pozdĺžného gł, tvoriaceho spodnú časřpriečneho supertu 2. Pohon suportu priečneho zabezpečuje hydraulický valec 2. Na priečny suport 12 je navarená krátka bočnica 15 e dlhá bočnica j. opatrene súosými otvormi, ktorými prechádza nosný čap já. Dlhá bočnica 12 je opatraná dalej dvoma výstupkami L 7, ktorými prechádzajú stavscie skrutky 2 slúžiace na nastavenie osi brúsne) jednotky 12. Telesom brúsnej jednotky 22 je zváraná konzola E, ktorej nábojom g prechádza nosný čap li. Predĺžená stena konzoly l 0 je nazvaná ramenom g, ktorého nos 52 zasahuje medzi dve stavanie skrutky i 18łlrůsna jednotka 12 je so priečnym suportom z dokonale spojená kotviacou skrutkou 53,prechádzajúoou ramenom l 42 a dlhou bočnicou 2, ukončenou maticou j.Zariadenie je napojené na vlastný hydraulický agregát, na obrázkoch neznázornený. a preto sa ani podrobnosti o prívode a napojení energií na obrázkoch neuvádzejú. Nie sú popísané tiež funkčne nepodstatné časti, ako sú podložky a podobne. Manipulácia a zoraďovanie zariadenia sa vykonáva tak. že sa zariadenie pomocou dielenského žeriavu položí na ložu lg sústruhu,tlačidlom na, hydraulickom agregáte sa privedie tlakový prostriedok do valca gg, piest 1 g uvedie do pohybu hrebeň lg a tento pootočí pastorkom 17. Závit v néboji pastorka Ľ pritiahne tažnú skmtltu l a hlavice Ěažnej skrutky łâ pritlačí strmeň lg k predopracovanej spodnej vodiacej ploche lože E. Tým je zariadenie pevne ukotvené k vedeniu lože g. Potom sa pomocou nikrometriclných hodiniek umiestnených na brúsnej jednotke äprekontroluje kolmosř pohybu priečneho suportu g na smer vodiacich ploch loží 12 a v prípade potreby sa zoradi tak, že sa otočná doska a uvolnením spevñovacej skrutky g odistí, potrebná kolmost pohybu priečneho suportu g sa nastaví pootáčanim vretienka g a základná doska l sa s otočnou doskou 2 l zase spoja pevne spevňovacou skrutkou g. U sústruhou je doporučené čelá pre mostíky loží podbru sovač. čo znamená, že čelné plochavybrania pre mostík na .loži j má s vodorovnými časłami vo 3 214171diacich plôch lože 13 .zvierat uhol menšíne 90 °. Na nastavenie tohoto potrebného uhla slúžia atavacie skrutky jg. Najprv sa uvolni rameno 5 od dlhej bočnice 12 povolením matice 31 na kotviacej krusko 53. Foto sa uvoľní horná skrutka atavacia gg a dotiahne sa spodná. Ak jeuho 1 podbrúaenia správny, dotiahnu sa poistné matice já a nakoniec matica 51 kotviacej skrutky Lg.Potom sa spusti motor 51 brúanej jednotky jg, roztoöí sa brúsny kotúč gg a privedie sa do hydreuliokěho valca ji tlakový prostriedok, ktorý uvedie priečny suport zg do vratneho pohybu ohraničeného narážkami a koncovými apínačmi. Koncové polohy vlastného pohybu sú tlmené, takže pri reverzácii pohybu nedochádza k-rozkmitaniu zariadenia a obrobku. Brúany kotúč 5 §aa du záberu posúva ŕučným kolieskom 53 na konci vodiacej skrutky gg ovládajúcej pozdĺžny suport jł. rZariadenie podľa vynálezu bolo sice vytvorené špeciálne na brúsenie čela-mostíka u sús struhov, ale pricip riešenia by sa mohol celkom dobre využiť napr. na zabrusovanie šikmýchkoncov prvkov pre oceľové konštrukcie a podobne.Prenosné zariadenie na brúaenie čela loží obrábacích strojov, pozostávajúca 7 hlavnej základovej dosky, otočnej dosky, pozdĺžneho suportu, priečneho suportu a brúsnej jednotky,vyznačujúce aa tým, že základná doska (11) je vybavená rychloupínacím mechanizmom pczcutávajúcim z valca (20). hrebeña (18), pastorka (17), veka (21), čažnej skrutky (15) 1 strmoňa(lb) a že otočná doska (ZA) je so základnou doskou (11) spojená jednak závitovým čapom (22) tvoriacim zároveň ca otáčania otočnej dosky (2 h) a jednak spevňovacou skrutkou (23), pričom zmenu vzájomnej polohy otočnej dosky (êh) a základnej dosky (ll) vymedzuje vrotivnko (25) s pružinou (27) a medu nimi orientovaný operný čap (26) pevne spojený s otočnou doskou (PA),pričom rameno (A 2)-konzoly (ÄD) brúsnej jednotky (39) je kotvené jednak stavacimi skrutkami

MPK / Značky

Značky: obrábacích, brúsenie, čela, strojov, prenosné, loží, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-214171-prenosne-zariadenie-na-brusenie-cela-lozi-obrabacich-strojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prenosné zariadenie na brúsenie čela loží obrábacích strojov</a>

Podobne patenty