N-aryl-diazaspirocyklické zlúčeniny, spôsoby ich prípravy a použitie týchto zlúčenín

Číslo patentu: E 6850

Dátum: 27.06.2003

Autori: Bhatti Balwinder, Miller Craig, Schmitt Jeffrey

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

N-ARYL-DIAZASPIROCYKLICKÉ ZLÚČENINY, SPÓSOBY lCH PRÍPRAVY A POUŽITIE TÝCHTO ZLÚČENÍN0001 Predmetný vynález sa týka farmaceutických prostriedkov, ktoré obsahujú zlúčeniny schopné ovplyvniť nikotínové cholinergné receptory, ako sú napríklad modulátory špecifických subtypov nikotínových receptorov. Predmetný vynález sa rovnako týka spôsobov liečby rôznych stavov a porúch,zvlášť stavov a porúch spojených sdysfunkciou centrálneho a autonómneho0002 Nikotín vykazuje rôzne farmakologické účinky (pozri publikácia Pu/Ian et al., N. Engl. J. Med. 330 811 - 815 (1994. Niektoré z nich sú spôsobené uvoľnením neurotransmiterov (uvedené napríklad v publikácii Sjak-shie et al.,Brain Res.624 295 (1993, kde sa opisujú neuroprotektívne účinky nikotínu). Pri aplikácii nikotínu neuróny napríklad uvoľňujú acetylcholín, dopamín,norepinefrín, serotonín a glutamát (pozri publikácie Rowell et al., J. Neurochem. 43. 1593 (1984) Rapier et al., J. Neurochem. 50 1123 (1988) Sander et al.,Brain Res. 567. 313 ( 1991) a Vizi, Br. J. Pharmacol. 47. 765 (1973), (Ha/I et al.,Biochem. Pharmacol. 21 1829 (1972), (He/y et al., Arch. Int. Pharmacodyn. Ther. 296. 91 ( 1977 a Toth et al., Neurochem Res. 17. 265 (1992. Výsledky potvrdzujúce tieto skutočnosti a ďalšie súčasné štúdie ukazujú, že aplikácie nikotínu modulujú glutamát, oxid dusný, GABA, tachykininy, cytokiny a peptidy v centrálnom nervovom systéme (CNS) (súhrn je uvedený v publikácii Brioni et al., Adv. Pharmacol. 37 153 (1997. Nikotín tiež údajne zosilňuje farmakologické chovanie istých farmaceutických prostriedkov používaných naliečbu určitých ochorení. Tieto skutočnosti sú uvádzané napríklad vpublikáciách Sanberg et al., Phannacol. Biochem. Behavior 46 303 (1993) Harsing et al., J. Neurochem. 59 48 (1993) a Hughes, Proceedings from Intl. Symp. Nic. S 40 (1994). Napríklad v publikáciách Decina et al., Biol. Psychiatry 28 502 (1990) Wagner et al., Pharmacopsychíatry 21 301 (1988) Pomerieau et al., Addictive Behaviors 9. 265 (1984) Onaivi et al., Life Sci. 54(3) 193(1994) Tripathi et al., J. Phannacol. Exp. Ther. 221 91 (1982) a Hamon,Trends in Pharmacol. Res. 15 36 (1994) sa opisujú rôzne ďalšie výhodné0003 Okrem samotného nikotínu je rad nikotínových zlúčenín údajne použiteľný na liečbu rôznych stavov a chorôb, čo je opisované napríklad v publikáciách Vl/í/Iiams et al., Drug News Perspec. 7(4) 205 ( 1994) Arneric et al., CNS Drug Rev. 1 (1) 1 (1995) Amenc et al., Exp. Opin. Invest. Drugs 5( 1) 79 ( 1996) Bencheríf et al., J. Pharmacol. Exp. Ther. 279 1413 (1996) Lippiello et al., J. Pharmacol. Exp. Ther. 279 1422 (1996) Damaj et al., Neuroscience( 1999) Holladay et al., J. Med. ChemChem. 40(28) 4169 (1997) Bannon et al.,Science 279. 77 (1998) a v dokumentoch PCT W 0 94/08992, PCT W 0 96/31475, PCT W 0 96/40682 a v patentoch Spojených štátov amerických č. 5,583,140 (autori Bencherif et al.), č. 5,597,919 (autori Dull et al.), č. 5,604,2310004 Nikotín a rôzne nlkotínové zlúčeniny je údajne možné použiť na liečbu rôznych porúch CNS (centrálneho nervového systému), ako sa napríklad opisuje v patente Spojených štátov amerických č. 5,1871,166 (autori Kikuchi et al.), v patente Spojených štátov amerických č. 5,672,601 (autor Cígnarella), v dokumentoch PCT W 0 99/21834 a PCT WO 97/40049, v patente Veľkej Británie č. GB 2295387 a v európskom patente č. 297,858. Poruchy CNS sú typy neurologických porúch. Môžu byť vyvolané liekmi, môžu vznikať v dôsledku genetickej dispozície, infekcie alebo traumy, alebo majú neznámu etiológiu. Poruchy CNS zahrňujú neuropsychiatrické a neurologické poruchy a mentálne a neurodegenerativne ochorenia, poruchy správania, kognitívne poruchy akognitívne afektívne poruchy. Existuje niekoľko porúch CNS, ktorých klinicképrejavy boli prisudzované dysfunkcii CNS (to znamená poruchy vznikajúce na základe nevhodnej miery uvolňovania neurotransmiterov, nesprávnych vlastností receptorov neurotransmiterov a/alebo nevhodnych interakcií medzi neurotransmitermi a ich receptormi). Jednotlivé poruchy CNS môžu byť spájané s nedostatkom cholinu, dopamínu, norepinefrínu a/alebo serotonínu.0005 Relatívne bežné poruchy CNS zahrňujú predsenilnú demenciu(Alzheimerova choroba so skorým nástupom), senilnú demenciu (demencia Alzheimeroveho typu), demenciu vdôsledku mikroinfarktov, demenciu vdôsledku AIDS, Creutzfeid-Jakobovu chorobu, Pickovu chorobu,parkínsonizmus zahrñujúci Parkinsonovu chorobu, progresívnu supranukleárnu mŕtvicu, Huntingtonovu chorobu, tardívnu dyskinézu, hyperkinézu, mániu,syndróm zníženej pozornosti, úzkosť, dyslexiu, schízofréniu, depresiu,obsedantno-kompulzívnu poruchu a Tourettov syndróm.0006 S obmedzením niektorých níkotínových zlúčenín sú spájané rôzne nežiaduce vedľajšie účinky, ako je stimulácia svalstva a gangliových receptorov. Je preto žiaduce vytvoriť zlúčeniny, prostriedky a spôsoby prevencie a/alebo liečby rôznych stavov alebo porúch (napríklad porúch CNS) zahrňujúce tlmenie-symptómov týchto porúch, pričom by zlúčeniny vykazovali farmakológiu nikotinus pozitívnym účinkom, (napriklad pri fungovaní CNS), ale bez podstatných s tým súvisiacich vedľajších účinkov. Ďalej je velmi žiaduce vyvinúť zlúčeniny,prostriedky a spôsoby, ktoré by ovplyvñovali funkciu CNS, bez toho, aby podstatne ovplyvñovali také subtypy receptorov, ktoré môžu vyvolať nežiaduce vedľajšie účinky (napríklad výraznú aktivitu vmiestach kardiovaskulárnych a kostrových svalov). Podľa predmetného vynálezu boli vyvinuté takéto zlúčeniny,prostriedky a spôsoby.0007 vynález sa týka zlúčenín podľa nároku 1, prostriedku podľa nároku 2 a použitia podľa nárokov 12, 16, 17, 18, 20, 22 a 24.0008 Predmetom tohto vynálezu sú zlúčeniny, farmaceutické prostriedkyobsahujúce tieto zlúčeniny a spôsoby ich prípravy a použitie týchto zlúčenín.Uvedenými zlúčeninami sú N-aryldiazaspirocyklické zlúčeniny alebo prekurzory liečiv alebo metabolity odvodené od týchto zlúčením. Arylová skupina môže byt tvorená päť- alebo šesť- členným heterocyklickým kruhom (heteroarylová skupina). Ako príklad týchto N-aryldiazaspirocyklických zlúčenin je možno uviest 7-(3-pyridyl)-1,7-diazaspiro 4.4 nonán a 1-(3-pyridyl)-1,T-diazaspiro 4.4 nonán.0009 Zlúčeniny a prostriedky podľa vynálezu je možno použit na liečbu alalebo prevenciu rôznych stavov alebo porúch, zvlášť porúch, ktoré sú charakterizované dysfunkciou nikotínovej cholínergnej neurotransmisie, ktorá zahrňuje poruchy neuromodulácie uvoľnenia neurotransmiterov, ako je uvoľnenie dopamínu. lným príkladom porúch, ktoré je možno liečiť alalebo ktorým je možné predchádzať, sú poruchy CNS charakterizované zmenou normálneho stavu uvoľnenia neurotransmiterov. Uvedené zlúčeniny a prostriedky je možné tiež použit na zmiernenie bolesti. Tieto postupy zahrňujú aplikáciu účinného množstva zlúčeniny podľa vynálezu alebo prekurzora liečiva odvodeného od tejto zlúčeniny alebo jeho metabolitu subjektu, na zmiernenie určitej poruchy.0010 Farmaceutické prostriedky obsahujú účinné množstvo zlúčenin opisovaných v tomto texte. Pokiaľ sa zlúčeniny aplikujú v účinnom množstve,môže dochádzať k vzájomnej reakcii týchto zlúčenin s relevantnými miestami nikotinového receptora subjektu a pôsobiť tak ako terapeutické činidlo pri prevencii alalebo liečbe rôznych stavov a porúch, zvlášť tých porúch, ktoré sú charakterizované zmenou normálneho stavu uvoľnenia neurotransmiterov. Pomocou týchto farmaceutických prostriedkov je možno dosiahnuť terapeutický účinok v pripade jedinca trpiaceho uvedenými poruchami a vykazujúceho klinické prejavy uvedených porúch. Pokial sa zlúčeniny používajú v účinnomi) vykazovať farmakológiu nikotínu a ovplyvňovať miesta relevantných nikotínových receptorov (napríklad viazať sa na nikotínové acetylcholínovéreceptory a upravovať ich funkciu alaleboii) upravovat vylučovanie neurotransmiterov a tak predchádzať a potláčat

MPK / Značky

MPK: A61K 31/435, C07D 487/00, C07D 471/00, A61K 31/40

Značky: použitie, spôsoby, zlúčenín, týchto, zlúčeniny, přípravy, n-aryl-diazaspirocyklické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/79-e6850-n-aryl-diazaspirocyklicke-zluceniny-sposoby-ich-pripravy-a-pouzitie-tychto-zlucenin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">N-aryl-diazaspirocyklické zlúčeniny, spôsoby ich prípravy a použitie týchto zlúčenín</a>

Podobne patenty