Substituované 1H-pyrolo[3,2-b, 3,2-c a 2,3-c]pyridín-2-karboxamidy a príbuzné analógy ako inhibítory kazeínkinázy 1 epsilon

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka sérií substituovaných 1 H-pyrolo 3,2-bpyridín-2 karboxmnidov, lH-pyro 1 o 3,2-cpyridín-2-karboxamidov a lH-pyrolo 2,3-cpyridín-2-karboxamidov. Špeciñckejšie sa vynález týka 3-aryltio-substituovaných a 3-heterocyk 1 otio-substituovaných 1 H-pyrolo 3,2-bpyridín-2-karboxamidov, lH-pyrolo 3,2-cpyridín-2-karboxamidov a 1 H-pyrolo 2,3-cpyridín-2-karboxamidov a príbuzných analógov. Vynález sa tiež týka spôsobov prípravy týchto zlúčenín. Zlúčeniny podľa vynálezu sú inhibítormi aktivity fosforylácie ľudskej kazeínkinázy le a preto sú použiteľné ako farmaceutické činidlá, najmä pri0002 Rytmické zmeny v správaní sa prejavujú pri mnohých organizmoch, vrozsahu od jednotlivých buniek až k človeku. Keď rytmus trvá pri konštantných podmienkach a má periódu okolo jedného dňa pri malej závislosti od teploty, potom sa tento rytmus nazýva cirkadiánny (Konopka, R.J. a Benzer, S. (1971) Proc. Nat. Acad. Sci. USA 68, 2112-2116).0003 Cirkadiárme rytmy sú generované endogénnymi bíologickými udržiavačmi rytmu(Cirkadiánne hodiny) a nachádzajú sa vo väčšine živých organizmov, vrátane ľudí, húb,hmyzu a baktérií (Dunlap, J.C. (1999) Cell 96, 271-290 Hastings, J.W. et al. Circadian Rhythms, The Physíology of Biological Timing. In Prosser, C.L. ed. Neural and Integrative Animal Physiology, New York Wiley-Liss (1991) 435-546 Allada, R. et al. (1998) Cell 93,791-804 Kondo et al. (1994) Science 266, 1233-1236 Crosthwaite, S.K. et al. (1997) Science 276, 763-769 Shearman, L.P. et al. (1997) Neuron, 19, 1261-1269). Cirkadiánne rytmy sú nezávislé a konštantné, dokonca aj pri podmienkach úplnej tmy, ale môžu byť Synchronizované (uspôsobené) na nový režim deň/noc signálmi životného prostredia, ako sú cykly svetla a teploty (Pittendrigh, C.S. (1993) Annu. Rev. Physiol., 55, 16-54 Takahashi,J.S. (1995) Annu. Rev. Neurosci. 18, 531-553 Albrecht, U. et al. (1997) Cell, 91, 10551064). Cirkadiánne hodiny sú významné na udržiavanie biologických rytmov a regulujú rôzne druhy cirkadiánnych správaní počas dňa ako sú zmeny v správaní, príjem potravy, cyklusspánok/bdenie a taktiež fyziologickć zmeny, ako sú vylučovanie hormónov a kolísanie teles nej teploty (Hastings, M. (1997) Trends Neurosci. 20,459-464 Reppert, S.M. a Weaver, D.R.0004 Genetické a molekulárne štúdie uskutočnené pri octomilke Drosophíla melanogaster vedú k objasneniu niektorých génov, podieľajúcich sa na cirkadiánnom rytme. Tieto štúdie vedú k poznaniu dráhy, ktorá je presne autoregulovaná a skladá sa z negatívnej spätnej väzby založenej na transkripcii/translokácii (Dunlap, J .C. (1999) Cell, 96, 271-290 Dunlap, J.C.(1996) Annu. Rev. Genet. 30,579-601 Hall, J.C. (1996) Neuron, 17, 799-802). Základné prvky cirkadiánneho oscilátora pri Drosophíla sa skladajú z dvoch stimulačných proteínov dCLOCK/dBMAL (CYCLE) a z dvoch inhibičných proteínov dPERlOD (dPER) a dTIMELESS (dTIM). dCLOCK a dBMAL heterodímerizujú za tvorby transkripčného faktora dCLOCK/dBMAL, ktorý podporuje expresiu dvoch génov, nazývaných Drosophíla Period(dper) a Drosophíla Tímeless (dtím). Nakoniec sú mRNA z týchto génov transkribované za poskytnutia proteínov dPER respektíve dTIM. Po niekoľkých hodinách sú proteínové produkty dPER a dTlM syntetizovane a fosforylované v cytoplazme a dosiahnu kritickú úroveň,a tvoria heterodiméry, ktore sú translokované do jadra. Hned ako dPER a dTIM pôsobia v jadre ako negatívne regulatory ich vlastnej transkripcie, akumulácia dPER a dTIM poklesne a aktivácia dper a dtim účinkom dCLOCK/dBMAL začne znova (Zylka, MJ. et al. (1998) Neuron 20, 1103-1 l 10 Lowrey, P.L. et al. (2000) 288, 483-491). Preukázalo sa, že gén dper je nevyhnutným prvkom pri regulácii cirkadiánnych rytmov pri liahnutí dospelých (emergencia dospelých múch z kukly) a pohybovej aktivite (Konopka, R.J., Benzer, S. (1971) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 68, 2112-2116). Missense mutácie per gćnu bud skrátía (pers) alebo predĺžia (perL) periódu cirkardiánnych rytmov, zatial čo nonsense mutácie (per) spôsobia arytmícitu v ich správaní (Hall, J .C. (1995) Trends Neurosci. 18, 230-240).0005 Pri cicavcoch sú suprachiazmatické jadrá (SCN) predného hypotalamu miesta základných biologických hodín (prehľad pozri Panda et al, (2002) Nature 417, 329 - 335 Reppert,S.M. a Weaver, D.R. (1997) Cell, 89, 487-490). SCN hodiny sú príčinou 24 hodinového denného cyklu svetlo-tma pričom svetlo pôsobí ako priamo, tak nepriamo cestami sietniceSCN. (Klein, D.C. et al. (1991) Suprachiasmatic Nuclei The Minds Clock, Oxford Univeristy Press, New York). V SCN hlodavcov sa identifikovali a klonovali tri gény Per a označili sa ako myšací Per (mPerI), mPer 2 a mPer 3. Proteínové produkty týchto cicavčích génov (mPERl, mPER 2, mPER 3) zdieľajú niekoľko oblastí, ktoré sú navzájom homologické a každý cicavčí gén Per kóduje proteín s proteínovou dimerizačnou doménou, označenou ako PAS (PAS je akronym pre prve tri proteíny PER, ARNT a SIM o ktorých sa zistilo, žezdieľajú túto funkčne dôležitú dimerizačnú doménu), ktorá je vysoko homológna k doménePAS hmyzieho PER. Úrovne všetkých Per mesengerov kyseliny RNA (mRNAs) a proteínov oscilujú v priebehu cirkadiármeho dňa a sú bezprostredne zapojené ako vpozitívnej tak negatívnej regulácii biologických hodín, ale len mPERl a mPER 2 oscilujú V odozve na svetlo(Zy 1 ka, MJ. et al. (1998) Neuron 20, 1103-1110. Albrecht, U. et al., (1997) Cell 91, 10551064 Shearman, L.P. et al. (1997) Neuron 19, 1261-1269). Cicavčí homológ génu Drosophíla tím bol klonovaný a bol označený ako mTim. Avšak, nie je dôkaz, že interakcie mPER-mTIM sú analogické kinterakciám pozorovaným pri Drosophila, a navrhlo sa, že interakcie PER-PER môžu nahradit funkciu dimérov PER-TIM molekulárnym pôsobením na eicavčie cirkadiánne hodiny (Zylka, MJ. et al., (1998) Neuron 21, 1115-1122). Ďalšia možnosť spočíva v tom, že rytmy V PER 1 a PER 2 tvoria negatívne slučky spätnej väzby, ktoré regulujú transkripčnú aktivitu proteínu Clock (cez ich domény PAS ), ktorý zasa ovplyvňuje expresiu jedného alebo obidvoch génov Per (Sheannan, L.P. et al. (1997) Neuron 19, 12611269)0006 Pochopenie úloh troch génov mPer v cicavčích biologických hodinách je predmetom intenzívneho skúmania. Štruktúrna homológia proteínov mPER na dPER vedie kpredpokladu, že proteíny mPER budú pôsobiť ako negatívne prvky v cicavčej slučke spätnej väzby. Predpokladá sa, že PERl sa podieľa na negatívnej regulácii jeho vlastnej transkripcie v slučke spätnej väzby, ale nedávny dôkaz poukazuje na to, že je zapojený do vstupnej cesty (Hastings,M.H. et al. (1999) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 26, 15211-15216). PER 2 je najlepšie charakterizovaný proteín a mPER 2 murované myši (mPer 2 Brdml), ktorým chýba 87 zvyškov na karboxylovej časti dimerizačnej domény PAS, majú skrátený cirkadiánny cyklus pri norrnálnem usporiadaní svetlo-tma, ale preukazujú arytmicitu vúplnej tme. Mutácia tiež zmenšuje oscilačnú expresiu ako mPer tak mPerZ v SCN, indikujúc, že mPer 2 môže regulovať mPer in vivo (Zheng, B. et al. (1999) Nature 400, 169-173). Ukázalo sa, že PER 2 má duálnu funkciu pri regulácii prevodov hlavných hodín (Shearman, L.P. et al. (2000) Science 288, 1013-1018). Vtejto štúdii sa ukázalo, že PER 2 sa viaže na kryptochrómne(CRY) proteíny a premiestňuje sa do jadier, kde CRY negatívne regulujú transkripciu ríadenú pozitívnymi transkripčnými komplexmi CLOCK a BMALl. Po vstupe do jadra, PER 2 iniciuje pozitivne rameno hodín pozitivnou reguláciou transkripcie BMAL 1 doteraz neidentiñkovaným mechanizmom. Funkcia PER 3 je málo chápané avšak, pri myšiach s vyradeným mPer 3 je pozorovaný miemy účinok na cirkadiánnu aktivitu a preto sa predpokladá, že PER 3 sa podiela na výstupných dráhach (Shearman, L.P. et al. (2000) M 01. Cell. Biol. 17, 62696275). Uvádza sa, že proteíny mPER navzájom spolu reagujú a že mPER 3 môže slúžiť akonosič mPERl a mPER 2 na ich zavedenie do jadier, čo je dôležité pre vznik oirkadiármych0007 Na reguláciu trvania cyklu je požadovaná fosforylácia zložiek cirkadiánnych hodín. Prvý genetický dôkaz, že špecifická proteínkináza reguluje cirkadiánny rytmus Drosaphila bolo objavenie nového génu doubletimu (dbt), kódujúceho proteínovú serín/treonín kinázu(Price J.L. et al. (1998) Cell 94, 83-95 Kloss B. et al. (1998) Cell 94, 97-107). Missense mutácie v dbt vedú k zmenenému cirkadiánnemu rytmu. Nulové alely db vedú k hypofosforylácii dPER a arytmii.0008 Cicavčie kinázy, ktoré sú najviac príbuzné s DBT sú kazeínkináza le (CKIe) a kazeínkináza Iö (CKIö). O obidvoch kinázach sa preukázalo, že sa viažu k mPERl, a niekoľko štúdií preukázalo, že CKIs fosforyluje ako myšací, tak ľudský PERl (Price J .L. et al. (1998) Cell 94, 83-95 Kloss B. et al. (1998) Cell 94, 97-107). V štúdii s ľudskými embryonickýmí bunkami 293 T obličky, ko-tranfektovanými s hCKIs divokého typu, hPERl preukázal významné zvýšenie fosforylácie (dokázané posunom molekulovej hmotnosti). V tejto štúdii mal fosforylovaný hPERl polčas života približne dvanásť hodín, zatiaľ čo nefosforylovaný hPERl zostával stabilný V bunke po viac ako 24 hodín, čo dokazuje, že fosforylácia vedie k zníženiu stability proteínu (Kessler, G.A. et al. (2000) NeuroReport, 11, 951-955). Ďalšia štúdia taktiež ukázala, že dôsledkom fosforylácie PERl prostredníctvom hCKIe sú cytoplazmatické retencie, translokácie jadra a nestabilita proteínov (Vielhaber, E. et al. (2000) Mol. Cell. Biol. 13, 4888-4899 Takano, A. et al. (2000) FEBS Letters 477, 106-112).0009 Nebol žiadny biochemický dôvod pre výber medzi CKIe alebo CKIô ako potenciálneho regulátora u cicavcov, až kým Lowery et al. (2000) Science 288, 483-491 nezistili, že pri sýrskom zlatom škrečkovi sú mutácie s neúplnou dominanciou CKIe (tau mutation, Ralph,M.R. and Menaker, M. (1988) Science 241, 1225-1227) príčinou skrátenćho cirkadiánneho dňa, ako pri heterozygónnych (22 h) tak homozygónnych živočíchoch (20 h). V tomto prípade vedú znížené úrovne aktivity CKIa k nižšej fosforylácii PER s pravdepodobne vyššími úrovňami cytoplazmatického proteínu PER, čo vedie k zvýšenému vstupu do jadra a k zmene cirkadiánnych cyklov. Vposlednom čase sa navrhlo, že CKIő sa môže tiež podielať na regulácii cirkadiaxmej rytmickosti post-translačnou modifikáciou cicavčích hodinových proteínov hPERl a hPER 2 Camacho, F. et al., (2001) FEBS Letters 489(2,3), 159-165. Tak inhibítory CKIs a/alebo CKIô s malými molekulami poskytujú nové prostriedky na zmenu cirkadiánneho rytmu. Ako je uvedené ďalej, zmena cirkadiánneho rytmu môže nájsť využitiepri poruchách spánku alebo nálady.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/4353, C07D 471/00

Značky: epsilon, 1h-pyrolo[3,2-b, príbuzné, 2,3-c]pyridín-2-karboxamidy, substituované, kazeínkinázy, inhibitory, analogy, 3,2-c

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/78-e5741-substituovane-1h-pyrolo32-b-32-c-a-23-cpyridin-2-karboxamidy-a-pribuzne-analogy-ako-inhibitory-kazeinkinazy-1-epsilon.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Substituované 1H-pyrolo[3,2-b, 3,2-c a 2,3-c]pyridín-2-karboxamidy a príbuzné analógy ako inhibítory kazeínkinázy 1 epsilon</a>

Podobne patenty