Inštrukcie store/store block pre komunikáciu s adaptérmi

Číslo patentu: E 17669

Dátum: 08.11.2010

Autori: Craddock David, Greiner Dan, Gregg Thomas, Farrell Mark

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

INŠTRUKCIE STOREISTORE BLOCK PRE KOMUNIKÁCIU S ADAPTÉRMI0001 Vynález sa všeobecne týka vstupno/výstupného spracovania vo výpočtovom prostredí a podrobnejšie sa týka uľahčovania komunikácie s adaptérmi výpočtového prostredia.0002 Výpočtové prostredie môže obsahovať jeden alebo viac typov vstupno/výstupných zariadení, vrátane rôznych typov adaptérov. Jeden typ adaptéru je PCI (Peripheral Component Interconnect) alebo PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) adaptér. Tento adaptér obsahuje jeden alebo viac adresných priestorov používaných pri komunikácii dát medzi adaptérom a systémom, ku ktorému je adaptér pripojený. PCI špecifikácia je dostupná z internetu na adrese www.pcisig.com/home.0003 US Patent č. 6,704,831, vydaný 9. marca 2004, Avery, Method and Apparatus for Converting Address Information Between PCI Bus Protocol and a Message-Passing Queue-Oriented Bus Protocol (Spôsob a prístroj pre prevádzanie informácií o adresách medzi protokolom PCI zbernice a protokolom zbernice s predávaním správ orientovaným na frontu), opisuje, že PCI čítacia/ukladacia (load/store) operácia a DMA operácia sú implementované prostredníctvom dvojíc pracovnej fronty v architektúre zbernice s predávaním správ, orientované na fronty. Adresný priestor PCI je rozdelený na segmenty a každý segment je ďalej rozdelený na regióny. Samostatná pracovná fronta je priradená každému segmentu. Prvá časť PCI adresy sa porovnáva s rozsahmi adries predstavovanými segmentmi a používanými na výber pamäťovéhosegmentu a jeho zodpovedajúce pracovné fronty. Záznam v pracovnej fronte nesie druhú časť PCI adresy, ktorá udáva región vo vnútri vybraného segmentu, ktorý je pridelený konkrétnemu PCI zariadeniu. Vjednom vyhotovení sú operácie PIO load/store implementované výberom pracovnej fronty priradenej PIO operáciám a vytvorením záznamu pracovnej fronty s PCI adresou registru PCI zariadenia a ukazovateľa na PIO dáta. Záznam pracovnej fronty sa pošle do PCI mostu, kde sa PCI adresa extrahuje a použije k naprogramovaniu príslušného registra zariadenia s dátami s použitím ukazovateľa na dáta. DMA prenosy sú tiež implementované výberom pracovnej fronty pomocou porovnávania časti PCI adresy, generovanej PCI zariadením do tabuľky adresných rozsahov a výberom pracovnej fronty, ktorá obsluhuje daný adresný rozsah. Záznam pracovnej fronty sa vytvorí so zvyškom PCI adresy a ukazovateľom na DMA dáta. RDMA operácia sa použije k uskutočneniu DMA prenosu. Dáta stránky a regiónu sa použijú v spojení stabuľkou ochrany prekladov v hostiteľskom kanálovom adaptéri na prístup do fyzickej pamäti a na uskutočnenie DMA prenosu.0004 US Patent č. 7,613,847, vydaný 3. novembra 2009, Kjos a kol.,Partially Virtualizing an I/O Device for Use by Virtual Machines (Čiastočné virtualizovanie I/O zariadenia pre použitie virtuálnymi strojmi), opisuje počítačový systém obsahujúci fyzický počítač a monitor virtuálneho stroja vykonateľný na fyzickom počítači a nakonfigurovaný pre vytváranie emulácie aspoň jedného operačného systému hosťa (guest) uspôsobeného kriadeniu fyzického počítača. Počítačový systém ďalej obsahuje hostiteľa vykonateľného na fyzickom počítači, ktorý spravuje fyzické zdroje pripojené kfyzickému počítaču v mene monitoru virtuálneho stroja a aspoň jedného operačného systému hosťa. Hostiteľ je uspôsobený pre virtualizáciu PCI konñguračného adresného priestoru, pričom aspoň jeden operačný systém hosťa riadi PCI vstupné/výstupné (I/O) zariadenie priamo a v neprítomnosti l/O emulácie.0005 U niektorých systémov, ako napríklad vsystéme opísanom v Medzinárodnej Patentovej Publikácii W 0 02/41157 A 2, je časť adresného priestoru centrálnej procesorovej jednotky (CPU) pripojenej kadaptéru namapovaná do adresného priestoru adaptéru, čo umožňuje CPU inštrukciám, EP 2 430 524 3515311ktoré pristupujú do úložného priestoru, priamo manipulovat sdátami v adresnom priestore adaptéru.0006 Podľa hľadiska tohto vynálezu je poskytnutá funkcionalita pre ulahčovanie komunikácie sadaptérmi, ako napríklad PCI alebo PCIe adaptérmi. Sú poskytnuté riadiace inštrukcie, konkrétne navrhnuté na komunikáciu dát do adaptérov a z adaptérov, a sú použité na komunikáciu.0007 Nevýhody doterajšieho stavu techniky sú prekonané a výhody sú zaistené poskytnutím počítačového programového produktu na vykonávanie inštrukcie store na ukladanie dát do adaptéru. Produkt počítačového programu obsahuje počítačom čitatelné úložné médium, čitateľné obvodmi spracovania a ukladajúce inštrukcie na vykonávanie obvodom spracovania na vykonávanie spôsobu. Spôsob obsahuje napríklad, získanie strojovej inštrukcie na vykonávanie, pričom strojová inštrukcia je definovaná na vykonávanie počítačom podľa architektúry počítača, pričom strojová inštrukcia obsahuje napríklad pole operačného kódu, identitikujúce inštrukciu store to adapter prvé pole identifikuje prvé miesto, ktoré obsahuje dáta, ktoré sa majú uložiť do adaptéru druhé pole identifikuje druhé miesto, ktorého obsah obsahuje handle funkcie, identíñkujúci adaptér, označenie adresného priestoru vadaptéri, do ktorého sa majú uložiť dáta, a ofset vrámci daného adresného priestoru a vykonanie strojovej inštrukcie, pričom vykonanie obsahuje použitie handle funkcie kzískaniu záznamu tabuľky funkcií, spojeného s adaptérom získanie adresy dát adaptéru, používajúcej aspoň jednu z informáciu v zázname tabulky funkcií a ofsetu a uloženie dát z prvého miesta na konkrétne miesto v adresnom priestore, identifrkované označením adresného priestoru, pričom konkrétne miesto je ídentifrkované adresou dát adaptéru.0008 Ďalej je poskytnutý produkt počítačového programu na vykonávanie inštrukcie store block na ukladanie dát do adaptéru. Produkt počítačového programu obsahuje počítačom čitatelné úložné médium, čitateľné obvodmispracovania a ukladajúce inštrukcie na vykonávanie obvodom spracovania navykonávanie spôsobu. Spôsob obsahuje napríklad získanie strojovej inštrukcie na vykonávanie, pričom strojová inštrukcia je definovaná na vykonávanie počítačom podľa architektúry počítača, pričom strojová inštrukcia obsahuje napríklad pole operačného kódu, udávajúce inštrukciu uloženia bloku na adaptér (store block to adapter) prvé pole identitikujúce prvé miesto, ktorého obsah obsahuje handle funkcie, identitikujúci adaptér, a označenie adresného priestoru vo vnútri adaptéru, do ktorého sa majú uložiť dáta druhé pole udáva druhé miesto, ktoré zahrňuje ofset vo vnútri adresného priestoru tretie pole udáva tretie miesto, ktoré obsahuje adresu v pamäti, ktorá obsahuje dáta, ktoré sa majú uložiť do adaptéru a vykonanie strojovej inštrukcie, pričom vykonanie obsahuje použitie handle funkcie na získanie záznamu tabuľky funkcií spojeného sadaptérom získanie adresy dát adaptéru spoužitím informácií vzázname tabuľky funkcií a ofsetu a uloženie dát získaných zpamäte na adrese v treťom poli na konkrétne miesto v adresnom priestore identiñkovanom označením adresného priestoru, pričom konkrétne miesto je identiñkované adresou dát adaptéru.0009 Spôsoby a systémy, týkajúce sa jedného alebo viacerých hľadísktohto vynálezu sú tu tiež opísané a nárokované.0010 Dodatočné znaky a výhody sú realizované technikami tohto vynálezu. Ďalšie vyhotovenia a hľadiská tohto vynálezu sú tu opísané podrobnejšie a považujú sa za súčasť nárokovaného vynálezu.STRUČNÝ POPIS NIEKOĽKO POHĽADOV NA VÝKRESOCH0011 Jedno alebo viac hľadísk tohto vynálezu sú zvlášť zdôraznené a zreteľne nárokované ako príklady v nárokoch na konci opisu. Predchádzajúce a ďalšie predmety, znaky a výhody tohto vynálezu sú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu v spojeni so sprievodnými výkresmi, na ktorýchOBR. 1 A znázorňuje jedno vyhotovenie výpočtového prostredia na zahrnutie a použitie jedného alebo viacerých hľadísk tohto vynálezu

MPK / Značky

MPK: G06F 13/38, G06F 9/312

Značky: adaptérmi, inštrukcie, komunikáciu, block

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/78-e17669-instrukcie-store-store-block-pre-komunikaciu-s-adaptermi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Inštrukcie store/store block pre komunikáciu s adaptérmi</a>

Podobne patenty