Kvapalné formulácie sulfonylmočovinových herbicídov

Číslo patentu: E 16507

Dátum: 28.02.2008

Autor: Reap James

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka určitých kvapalných formulácii0002 Od objavu sulfonylmočovinových herbicídov, viac než dve desiatky sulfonylmočovin bolo komerčne hospodársky využívaných na selektívnu reguláciu vo viacerých druhoch plodín (The Pesticide Manual, Thirteenth Edition, C. D. S. Tomlin, ed.,British Crop Protection Council, Hampshire, U.K., 2003). Spôsob účinku sulfonylmočovinových herbicídov je založený na inhibícii enzýmu acetolaktát syntázy (ALS) objaveného v rastlinách, ale nie ju živočíchov, sulfonylmočovinové herbicídy poskytujú hodnotnú kombináciu výbornej účinnosti proti burinám pri nízkych dávkach a veľmi malej toxicity pre živočíchy.0003 Súlfonylmoćovinové herbicídy podobne ako iné poľnohospodársky využiteľné chemikálie môžu byť formulované ako koncentráty vo viacerých rozličných formách, vrátane kvapalných kompozícii takých ako emulgovateľne koncentráty a pevné kompozicie také ako zmáčateľné prášky a granule.0004 Koncentráty kvapalnej formulácie môžu byť jednoducho odmerané a dávkované nalievanín a po zriedení s vodou typicky vytvárajú vodné roztoky alebo disperzie jednoducho aplikovateľné ako postrek. Avšak, u iných typov formulácii, zložky formulácie môžu ovplyvňovať úroveň účinnosti regulácie burín, ktorá sa dosahuje účinnou zložkou. V porovnani s pevnými formuláciami,kvapalné formulácie sulfonylmočovín sú viac náchylné na určité problémy. Pri rozpúšťaní alebo pri dispergovaní v kvapalnom nosiči v prítomnosti vody, sulfonylmočoviny podliehajúhydrolýze. Okrem hydrolýzy, dochádza ku kryštalickému rastu(kryštalizácii) počas skladovania koncentrovaných kvapalných formulácii, V ktorých sú účinné zložky rozpustené alebo dispergované, a suspendované účinné zložky sú náchylné na usadzovanie, čím dochádza k zmenám zloženia kvapalnýchformulácii. Boli objavené nové stabilné kvapalné formulácie sulfonylmočovinových herbicídov poskytujúce stále dobrú herbicidnu účinnosť po zriedeni s vodou a pri aplikácii postrekom na nežiaducu vegetáciu.0005 US 2002/0016263 opisuje kvapalné herbicídne kompozície obsahujúce sulfonylmočovinu a jeden alebo viacero derivátov polykarboxylových kyselín, výhodne surfaktantov a/alebo sulfosukcinátov.0006 US 2005/0026787 opisuje kvapalné herbicídne formulácie obsahujúce sulfonylmočovinu, jedno alebo viacero organických rozpúšťadiel a jednu alebo viacero anorganických solí, výhodne0007 USZOO 6/0276337 opisuje herbicídne olejové koncentrované suspenzie obsahujúce pyridylsulfonylmočovinu v suspendovanej forme a jedno alebo viacero organických rozpúšťadiel.0008 US 2005/0113254 opisuje herbicídne účinné kompozícieobsahujúce jednu alebo viacero sulfonylmočovín zo skupiny obsahujúcej metsulfurón, tifensulfurón, tribenurón,chlórsulfurón a ich soli a esterov, a jeden alebo viacero safenerov (bezpečnostných prostriedkov) zo skupiny zahrnujúcej mefenpyr, izoxadifen, klochintocet a fenchlorazol a ich solí0009 Tento vynález je smerovaný na herbicidnu kompozícius jednou kvapalnou fázou obsahujúcusulfonylmočovinových herbicídov vybraných zo skupiny(b) od O do 40 hmotn. jednej alebo viacero biologicky účinných látok iných než sulfonylmočovinové herbicídy(c) od O do 30 hmotn. jednej alebo viacero herbicídnych safenerov(d) od 10 do 99,9 hmotn. jedného alebo viacerých polyalkoxylovaných tríglyceridov, pričom nie viac než 50 hmotn. skupín odvodených z mastných kyselín v polyalkoxylovaných triglyceridov boli získané z hydroxy mastných kyselín(e) od O do 89,9 hmotn. jednej alebo viacero esterov mastných kyselín C 1-C 4 alkanolov a(f) od O do 70 hmotn. jednej alebo viacero ďalších0010 Termín kompozícia s jednou kvapalnou fázou a odvodené termíny také ako herbicídna kompozícia s jednou kvapalnou fázou sa týka kompozícii obsahujúcich jednu kvapalnú fázu. Termín kompozicia s jednou kvapalnou fázou potom vylučuje kompozície obsahujúce viacero kvapalných fáz také ako emulzie. Termín kompozícia s jednou kvapalnou fázou nevylučuje kompozície obsahujúce jednu alebo viacero pevných fáz pridanýchk jednej kvapalnej fáze, také ako suspenzie a disperzie pevnýchčastíc. 0011 Termín ne-sulfonylmočovinový herbicíd odkazuje na herbicídy iné než sulfonylmočoviny. Termín použitýV predkladanom opise a v nárokoch, mastná kyselina odkazuje namonokarboxylovú kyselinu majúcu uhľovodíkový reťazec obsahujúci3 až 23, výhodnejšie 3 až 21 uhlíkových atómov. Uhľovodíkový reťazec môže byť rozvetvený alebo môže byť nenasýtený (napr.,môže obsahovať jednu alebo viacero dvojnásobných väzieb uhlíkuhlík).0012 V predkladanom opise a v nárokoch, výraz odvodená skupina od mastnej kyseliny odkazuje na časť molekulového substituentu, ktorý by mohol byť pripojený na molekulu (napr. odvodený) esterifikáciou mastnej kyseliny. Termín odvodený ako je použitý V predkladanom opise a nárokoch je len konceptuálny a netýka sa aktuálnej syntézy (napr., od mastnej kyseliny). Skupina odvodená od mastnej kyseliny predstavuje acylovú časť mastnej kyseliny zloženú z karbonylovej funkčnej skupiny (CO) naviazanej na alkylový alebo alkenylový (napr. majúci jednu alebo viac dvojnásobných väzieb uhlík-uhlík) reťazec obsahujúci 3 až 23 uhlíkových atómov (reťazec majúci hydroxy substituent V prípade hydroxy mastných kyselín). V predkladanom opise a V nárokoch, výraz hmotnostné percento určitých skupin odvodených od mastnej kyseliny sa týka (napr. je numericky určený pomocou) relatívneho hmotnostného percenta mastných kyselín, ktoré vznikajú deesterifikáciou zlúčenín obsahujúcich skupiny odvodené od mastnej kyseliny. V tomto texte, hydroxy mastná kyselina znamená mastnú kyselinu obsahujúcu najmenej jeden hydroxy (-OH) substituent pripojený na alkylovú alebo alkenylovú skupinu mastnej kyseliny (napr., ricínolejová kyselina).0013 Kvôli stručnosti predkladaného vynálezu a nárokov voliteľné alkyl-substituované oxyetylénové jednotky V polyalkoxylovaných triglyceridoch sú pre jednoduchosť označované ako alkoxylové jednotky. Oxyetylénové jednotky nesubstituované alkylom sú pre jednoduchosť označované ako etoxylové jednotky.0014 Termín unimodálna distribúcia odkazuje na štatistickú distribúciu majúcu jeden mód. Termín bimodálnadistribúcia odkazuje na Štatistickú distribúciu majúcu dva

MPK / Značky

MPK: A01N 47/36, A01N 25/22, A01N 25/30, A01N 25/04, A01P 13/00, A01N 25/02

Značky: sulfonylmočovinových, kvapalné, herbicídov, formulácie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/76-e16507-kvapalne-formulacie-sulfonylmocovinovych-herbicidov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kvapalné formulácie sulfonylmočovinových herbicídov</a>

Podobne patenty