Vo vode rozpustné soli stroncia na použitie v liečbe stavov chrupavky a/alebo kosti

Číslo patentu: E 14802

Dátum: 06.05.2004

Autori: Christgau Stephan, Hansen Christian, Nilsson Henrik, Andersen Jens

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka zlúčenín a farmaceutických kompozícii na použitie pri liečení a/alebo prevencii špecifických stavov chrupavky a/alebo kostí.0002 Predložený vynález sa tiež týka zlepšeného spôsobu naprípravu soli stroncia kyseliny glutámovej.0003 Osteoporóza je najbežnejšia forma metabolickej choroby kostí u ľudí. Je to stav, ktorý ovplyvňuje veľmi veľké množstvo ľudí vo svete a pretože počet starších ľudí bude rásť dramaticky v najbližších desaťročiach vo väčšine krajín, rozmach a dopad osteoporózy sa tiež zvýši. Choroba je charakterizovaná patologicky absolútnym úbytkom kostnej hmoty a štruktúrnej kvality kosti a klinicky zvýšenou náchylnosťou na zlomeniny. V skutočnosti, osteoporóza je najvýznamnejšou príčinou zlomenín kostí u žien V neskorom strednom a staršom veku.0004 Vo všeobecnosti existujú dva typy osteoporózy primárna a sekundárna. Sekundárna osteoporóza je výsledkom identifikovateľného procesu alebo činiteľa choroby. Avšak,približne 90 všetkých prípadov osteoporózy je idiopatická primárna osteoporóza. Takáto primárna osteoporóza zahŕňa osteoporózu po menopauze, osteoporózu súvisiacu s vekom(ovplyvňujúcu väčšinu ľudí vo veku 70 až 80 rokov) a idiopatickú osteoporózu ovplyvňujúcu mužov a ženy V strednom veku a mladších.0005 Mechanizmus straty kosti pri osteoporóze zahŕňa nerovnováhu V procese remodelovania kosti. Remodelovanie kosti sa vyskytuje počas života, obnovujúc kostru a udržiavajúc silukosti. Toto remodelovanie je sprostredkované špecializovanýmibunkami kostného tkaniva, nazývanými osteoklasty a osteoblasty. Osteoklasty (kosť rozpúšťajúce alebo resorbujúce bunky) sú zodpovedné za resorpciu časti kosti v kostnej matrici,počas procesu resorpcie. Po resorpcii sú osteoklasty nasledované objavením sa osteoblastov (kosť vytvárajúcich buniek), ktoré potom vyplnia resorbovanú časť novou kosťou.0006 Tvorba dvoch typov buniek ako aj ich aktivita v kosti je zvyčajne tesne zviazaná a dobre regulovaná, aby sa udržala rovnováha kostry a štruktúrna integrita kostí. Avšak, u ľudí s osteoporózou sa vyvinie nerovnováha v tomto proceseremodelovania, čo má za následok stratu kosti rýchlejšiu ako0007 Najdôležitejší rizikový faktor pre osteoporózu je nedostatok estrogénu vyskytujúci sa prirodzene pri menopauze. Pokles v endogénnej tvorbe estrogénu vedie k zvýšenej metabolickej aktivite v kostnom tkanive, kde zvýšenie resorpcie kostí sprostredkovanej osteoklastmi prevyšuje skromnejšie zvýšenie tvorby kostí, čo má za následok stratu kostí. Skutočný počet ovplyvnených ľudí bude rásť rýchlejšie ako jednoduchý rast populácie, pretože starnutie populácie neúmerne zvyšuje staršiu časť populácie, zatiaľ čo vek pre nástup menopauzy sa nezmenil. V posledných desaťročiach sa tiež podstatne zlepšila schopnosť predpovedať a monitorovať osteoporózu, pretože spôsoby na meranie minerálnej hustoty kostí (BMD) sa zlepšili a vyvinuli sa a dali sa do rutinného klinického používania nové špecifické biochemické markery resorpcie a tvorby kostí. Takisto sa vyvinuli nové farmaceutické činidlá na liečenie a/alebo prevenciu osteoporózy. Väčšina týchto liečebných postupov je založená bud na náhrade strateného estrogénu vo forme terapie náhrady hormónu (HRT) alebo selektívnych modulátoroch estrogénového receptora (SERM) alebo patria do triedy zlúčenín nazývaných bisfosfonáty. SERM a osobitne HRT je spojené s významnými vedľajšími účinkami, ako je zvýšené riziko rakovinya kardiovaskulárnych chorôb, zatiaľ čo bisfosfonáty navyše ksilnému antiresorpčnému účinku tiež znižujú tvorbu kostí v podobnom rozsahu, z čoho vyplýva, že stratia liečebný účinok po niekoľkých rokoch liečenia. Teda existuje potreba činidiel,ktoré sú účinné pri liečení a/alebo prevencii osteoporózy.0008 Sorbera la a kol. STRONTIUM RANELATE TREATMENT AND PREVENTION OF OSTEOPOROSIS BONE RESORPTION INHIBITOR BONE FORMATION STIMULANT, DRUGS OF THE FUTURE, PROUSSCIENCE, E 5,vol. 28, no. 4, l apríl 2003 (2003-04-O 1), strany 328-335,opisuje použitie rozpustnej soli stroncia organickej kyseliny(stroncium ranelátu, syntetickej prirodzene sa nevyskytujúcej tiofénom substituovanej aminokyseliny) na liečenie osteoporózy. V štúdiách diskutovaných V uvedenom dokumente. PREVOS a STRATOS,nahradiť s stroncium ranelát sa podal jedenkrát denne, pozri tabuľku I, 1000 mg perorálne, jedenkrát denne. Uvedený dokument ďalej opisuje, že stroncium ranelát má dobrú biologickúdostupnosť. Uvedený dokument je teda najbližší stav techniky.0009 Rozsah vynálezu je obmedzený pripojenými nárokmi.0010 Predchádzajúce Štúdie ukázali, že rôzne zlúčeniny stroncia modulujú stratu kosti pri osteoporóze, keď sú prítomné v úrovniach vyšších ako je vyžadované pre normálnu fyziológiu buniek. Predpokladá sa, že účinok je kvôli stimulačnému účinku stroncia na diferenciáciu a migráciu pre-osteoblastických buniek a priamej alebo matricou sprostredkovanej inhibícii aktivity osteoklastov stronciom (Reginster, JY, Curr pharm Des 20028(2 l)1907-16). Inými slovami, stroncium súčasne funguje ako anti-resorpčné a anabolické činidlo. Rôzne soli stroncia sú známe V doterajšom stave techniky, ako napr. stroncium ranelát(distronciová soľ kyseliny 2-N,Ndi(karboxymetyl)amino-3 kyano-4-karboxymetyltiofén-5-karboxylovej) opísaný V EP-B O 415 850. Ranelátová časť zlúčeniny stroncia, odvodená od kyselinyranelovej, pravdepodobne nemá žiadny terapeutický účinok nastavy chrupavky alebo samotnej kosti. Iné známe soli stroncia sú napr. tartrát stroncia, fosforečnan stroncia, uhličitan stroncia, dusičnan stroncia, síran stroncia a chlorid stroncia. 0011 Prirodzene sa vyskytujúce soli stroncia, ako sú uhličitany a sírany, majú veľmi nízku rozpustnosť vo vode (0,15 g/l alebo menej pri teplote miestnosti). V protiklade, iné soli stroncia, ako sú chlorid stroncia, hydroxid stroncia, dusičnan stroncia, oxid stroncia a octan stroncia majú veľmi vysoké rozpustnosti v rozsahu 225 - 800 g/l vo vode. V tomto ohľade sú soli stroncia veľmi podobné zodpovedajúcim soliam horčíka a vápnika.0012 organické soli stroncia sa opísali, ale správy o týchto typoch zlúčenin V literatúre sú obmedzené na niekoľko zlúčenín. Znovu V týchto príkladoch sa opísali fyzikálnochemické vlastnosti veľmi podobné zodpovedajúcim soliam horčíka, vápnika a bária. Karboxylové kyseliny môžu vytvárať stabilné kryštalické soli s dvojmocnými kovmi zemín ako je stroncium, a osobitne sú zaujímavé di-karboxylové kyseliny, pretože môžu mať čiastočný chelatotvorný účinok. Takáto komplexácia môže byť dôležitá v biologických systémoch, kde kovy alkalických zemín, osobitne vápnik a horčík, hrajú významnú fyziologickú úlohu. Preto môžu dvojmocné kovové ióny existovať V komplexnej forme vo vodnom prostredí v biologických systémoch, skôr ako vo voľnej a neviazanej iónovej forme. Konštanty tvorby komplexov s kovmi alkalických zemín vo vodných roztokoch sú vyššie pre aminokyseliny ako pre hydroxy-karboxylové kyseliny a súvisiace nie-karboxylové kyseliny, čo naznačuje, že aminoskupina môže hrať úlohu pri tvorbe komplexu. Vo všeobecnosti sú rozdiely medzi asociačnými konštantami pre rôzne ligandy menšie, keď sa polomer kovu zväčšuje a teda stabilita komplexov stroncia s dikarboxylovou kyselinou je nižšia ako stabilita porovnateľných komplexov s vápnikom a horčíkom.0013 Pre farmaceutické využitie solí stroncia je toto veľmidôležité, pretože to znamená, že soli stroncia dikarboxylových

MPK / Značky

MPK: A61K 31/194, A61K 33/24, A61P 19/08, A61K 31/198

Značky: liečbe, stavov, chrupavky, kosti, použitie, rozpustné, stroncia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/76-e14802-vo-vode-rozpustne-soli-stroncia-na-pouzitie-v-liecbe-stavov-chrupavky-a-alebo-kosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vo vode rozpustné soli stroncia na použitie v liečbe stavov chrupavky a/alebo kosti</a>

Podobne patenty