Faktor spojený s metastázou a jeho použitie

Číslo patentu: E 5292

Dátum: 20.10.2003

Autori: Klippel-giese Anke, Kaufmann Jörg, Schwarzer Rolf

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka použitia polypeptidového faktora akódujúcej nukleovej kyseliny, ako downstream cieľa, ako markera pre proces regulovaný PI 3-kinázou a pre vytváranie a výrobu liečiva a terapeutika.0002 Modemý vývoj liečiv sa už dlhšie nespolieha na viac alebo menej heuristický prístup,ale zvyčajne zahŕňa objasnenie molekulárneho mechanizmu spôsobujúceho chorobu alebo stav, identifikáciu kandidátnych cieľových molekúl a vyhodnotenie uvedených cieľových molekúl. Je zrejmé, že identifikácia kandidátnej cieľovej molekuly je vtakomto procese podstatná. Na základe sekvenovania ľudského genómu a zverejnení jednotlivých sekvenčných údajov sú v podstate dostupné všetky kódujúce nukleové kyseliny človeka. Avšak, vážnym obmedzením týchto údajov je, že bežne neposkytujú anotáciu funkcie uvedenej sekvencie. Púha znalosť kódujúcej sekvencie nukleovej kyseliny nie je postačujúca na predpovedanie funkcie polypeptidu in vivo. Preto zo štúdia záznamov databanky bez správne potvrdenej anotácie nemôže odbomík v odbore získať žiadny technický poznatok ako využiť tieto údaje o nukleových kyselinách. Metódy in silíco umožňujú prvú možnú anotáciu, ktorá je však náchylná k chybám a nemusí nevyhnutne odrážat skutočnú funkciu polypeptidu kódovaného príslušnými sekvenciami nukleovej kyseliny. Začlenenie uvedeného polypeptidu do správneho kontextu in vivo a in situ a objasnenie jeho funkcie v ňom, je stále náročnou úlohou, ktorá prináša prekvapujúce zistenia.0003 Akonáhle je dostupná potvrdená cieľová molekula, ktorá je tu nazývaná tiež ako cieľ alebo cieľová molekula, môžu byt na ňu zamerané kandidátne liečivá vyhľadávané alebo vyvíjané a následne testované. V mnohých prípadoch sú takéto kandidátne liečivá členmi knižnice zlúčenín, ktorá sa môže skladať zo syntetických alebo prírodných zlúčenín. Tiež je bežné použitie kombinatoriálnych knižníc. Takéto knižnice zlúčenín sú tu tiež nazývané ako knižnice kandidátnych zlúčenín. Hoci sa v minulosti tento prístup ukázal ako úspešný, je stále veľmi časovo a finančne náročný.0004 Mnohé nádory a rakoviny sú stále veľkým ohrozenim ľudského zdravia. Na vytváranie bezpečnejších a účinnejších liečiv, ktoré majú menej vedľajších účinkov, je nevyhnutné poznat cieľové molekuly, ktoré po tom, ako sú určené vhodnými zlúčeninami, môžu byť špecificky a selektívne ovplyvnené vo svojej aktivite alebo prítomnosti. Vzhľadom kpredovšetkým selektívnej a špecifickej interakcíi medzi zlúčeninou, ktorá môže bytpotenciálnym alebo kandidátnym liečivom, a cieľom, môže byť cieľová funkcia ovplyvnenáv chorobe alebo v chorobnom stave, takom ako sú napríklad rakovina, tvorba nádorov a metastáza, a takto je choroba liečená, alebo sa jej predchádza resp. chorobný stav je zlepšovaný. Okrem terapeutického pristupu, ktorý je založený na novo identifikovaných a potvrdených cieľových molekulách, je rovnako významný aj prístup diagnostický. Takýto diagnostický prístup je vhodný na monitorovanie stavu alebo choroby, ktorá má byť liečená,bud pred liečbou alebo v priebehu liečby alebo následne po liečbe, umožňujúci tým, ktorí robia rozhodnutie, ako sú lekári, rozhodnúť, či pokračovať v liečbe alebo ju upravit podľa potrieb jednotlivého pacienta.0005 Podstata predloženého vynálezu teda spočívala v poskytnutí cieľa, ktorý je špecifický pre rakoviny a nádory. Ďalšou podstatou predloženého vynálezu je poskytnutie cieľa, ktorý je špeciñckejšie zahrnutý vtvorbe nádorov a metastáze. Konečne, podstatou predloženého vynálezu je poskytnutie diagnostického markera spojeného s tvorbou nádorov a metastázou. 0006 Tieto a ďalšie problémy sú riešené predmetmi nezávislých nárokov. Výhodné uskutočnenia môžu byť odvodené zo závislých nárokov.0007 Medzinárodná patentová prihláška W 0 02/46465 opisuje polypeptid, ktorý má aminokyselinovú sekvenciu podľa SEQ.ID.NO.2.0008 Shoshani a kol., Molecular and Cellular Biology, roč. 22, č. 7, strany 2283 - 2293 opisujú identifikáciu odpovedajúceho génu pre hypoxiou indukovateľný faktor-1.0009 V každom aspekte predloženého vynálezu, ktorý sa týka nukleovej kyseliny, môže byť nukleová kyselina poskytovaná ako DNA alebo RNA. V rámci predloženého vynálezu môže byť nukleová kyselina poskytovaná ako jednoreťazcová, čiastočne dvojreťazcová alebo dvojreťazcová nukleová kyselina. Vo výhodnom uskutočnení je nukleová kyselina podľa predloženého vynálezu poskytovaná ako jednoreťazcová RNA. Takáto jednoreťazcová RNA je prednostné používaná ako mRNA vexpresnom systéme, kde expresným systémom je výhodne expresný systém ako je tu opísaný. Vuskutočnení nukleovej kyseliny podľa predloženého vynálezu je nukleová kyselina jednoreťazcová, a nebyť degenerácie genetického kódu, hybridizovala by k nukleovej kyseline, ktorá je v podstate komplementárna k nukleovej kyscline kódujúcej faktor podľa predloženého vynálezu. V ďalšom uskutočnení,jednoreťazcová nukleová kyselina podľa predloženého vynálezu hybridizuje za prísnych podmienok k nukleovej kyseline, ktorá je V podstate komplementárna k nukleovej kyseline podľa druhého aspektu predloženého vynálezu.0010 Uvedení vynálezcovia prekvapivo našli polypeptidový faktor, ktorý je tu nazývaný ako PI-3 kinázovou dráhou regulovaný faktor l alebo PRFl, ktorý sa zúčastňuje množstvabiologických procesov a to hojenia rany, metastázy, tvorby nádorov, bunkovej migrácie, bunkovej motilíty v extracelulámej matrici a bunkového rastu v extracelulámej matrici. Tieto procesy sú riadené PI-3 kinázovou dráhou.0011 Genómová sekvencia PRFl je lokalizovaná na chromozóme 10, konkrétnejšie umiestnenie je 10 pter-q 26.12. Tak ako je gén V súčasnosti definovaný, obsahuje celkom l 760 nukleotidov. Príslušný vstupný záznam v databanke, ktorý predstavuje cDNA, je označený ako NM 019058, výhodnejšie NM 019058.1 a gi 9506686. cDNA kódujúca PRFl je tu uvedená ako SEQ ID N 0. 2 a jej kódujúca sekvencia je uvedená ako SEQ ID NO. 3. Podľa predloženého vynálezu môže mať nukleová kyselina kódujúca PRFl nejaké obmeny,ako napr. na pozícii 312, kde je C zamenené s G, na pozícii 991, kde je A zamenené s T, na pozícii 1247, kde je C zamenené s T, na komplementámej pozícii 1297, kde je C zamenené s T, na pozícii 1958, kde je C zarnenené s T, na komplementárnej pozícií 1666, kde je A zamenené s G a na pozícii 1743, kde je A zamenené s C. Všetky vyššie uvedené pozície sa týkajú cDNA, ktoráje tu tiež označovaná ako SEQ ID N 0. 2. Otvorený čítací rámec začína na pozícii 198 a končí na pozícii 896.0012 Aminokyselinová sekvencia PRFl je tu tiež uvádzaná ako SEQ ID NO. l. Príslušný vstupný záznam v databanke, ktorý predstavuje aminokyselinovú sekvencíu, je NP 061931,výhodnejšie NPO 6193 l.l a gi 9506687.0013 Polypeptid podľa predloženého vynálezu môže tiež obsahovat obmeny, ako napríklad v aminokyseline na pozícii 39, kde je R zamenené s G.0014 Polypeptid podľa predloženého vynálezu bol nedávno opísaný V literatúre ako REDDl a je ako taký opísaný v Ellisen, L. W., Molecular Cell, roč. 10, 995-1005, November, 2002. 0015 Je treba rozumieť, že vktorejkoľvek zuvedených sekvencií môžu byť obsialmuté nejaké sekvenačné chyby, avšak odborníci v odbore rozumejú, že základnou sekvenciou je tá,ktorá je špeciñkovaná vyššie, ktorá môže byť ďalej maturovaná, a z vyššie uvedených prístupových čísiel a zodpovedajúcej pozmenenej sekvencie je možné odvodiť, ktoré sekvencie budú teda tiež zahrnuté do rozsahu predloženého vynálezu. Do rozsahu predloženého vynálezu budú tiež zahrnuté tie uskutočnenia, v ktorých sú obsialmuté alebo uskutočnené jedna alebo viac vyššie uvedených obmien.0016 V rozsahu predloženého vynálezu deriváty alebo skrátené verzie PRF 1 alebo nukleových kyselín kódujúcich PRFl môžu byt podľa predloženého vynálezu použité za predpokladu, že môžu byť realizované požadované účinky. Požadovaným účinkom môže,medzi inými, byť to, že konkrétne zlúčeniny, ako sú funkčné nukleové kyseliny, protilátky,polypeptidy a malé molekuly, môžu byť tiež skrinované alebo navrhované. Takže výraz PRFltiež zahŕňa tento typ derivátov alebo skrátených verzií. Výhodným derivátom PRFl je, medziinými, jeho fosforylovaná verzia alebo glykozylovaná verzia. Rozsah derivatizácie a skrátenia môže teda byt stanovený odborníkmi V odbore bežnou analýzou. Pokiaľ sa jedná o sekvencie nukleových kyselín, termín sekvencie nukleovej kyseliny kódujúcej PRFl zahŕňa tiež sekvencie, ktoré hybridizujú k nukleovej kyseline špeciñkovanej vyššie pristupovými číslami,alebo akákoľvek sekvencia, ktorá môže byť odvodená z vyššie uvedených aminokyselinových sekvencií. Odbomíkovi v odbore sú taketo hybridizácie a ich experimentálne špecifiká známe. Špeciñká takýchto hybridizácií môžu byť, napríklad, tiež získané z Ausubel a kol., (1996) Current Protocols in Molecular Biology. J.Wiley and Sons, New York. Prísna hybridízácia,ako je tu použitá, znamená napríklad 0,lxSSC 0,lSDS, 65 °C, 15 min. Okrem toho výraz nukleová kyselina kódujúca PRFl tiež zahŕňa sekvenciu nukleovej kyseliny, ktorá je homológna ku každej z vyššie uvedených sekvencií nukleovej kyseliny, pričom stupeň homológie je výhodne 75, 80, 85, 90 alebo 95 vrátane ktoréhokoľvek percenta medzi 70 a 99 .0017 Gén kódujúci PRFl je v literatúre opísaný bez anotácie akejkoľvek jeho funkcie. Je určené, že gén je indukovateľný hypoxiou a odpovedá Hypoxiou indukovateľnému faktom 1(Shoshani T., a kol., Molecular and cellular biology, Apríl 2002, s. 2283 - 2293).0018 V uvedenom článku sa konštatuje, že PRFl je regulovaný hypoxiou. Avšak nie je vňom uvedené, že PRFl je faktorom prežitia, ktorý sa týka a je zapojený v odpovedi na hypoxiu. Uvedení vynálezcovia prekvapujúco zistili, že PRFl je riadený spôsobom závislým na PI 3-kináze a/alebo HlFla. Knockdown (zníženie) PRFl je vhodné na inhibíciu rastu buniek v teste na matrigéli tak, ako je tu opísaný v príkladoch. V súvislosti s tým je potrebné uviesť, že konckdown PRFl môže byť tiež preukázaný na proteínovej úrovni a strata funkcie vykazuje inhibičný fenotyp, podobne ako pri účinku LY 294002, čo potvrdzuje zistenie vynálezcov, že PRFl je špecifickým cieľom, špeciñckejšie rakovinovým cieľom, ktorý je downstream (v smere) k HIFId a Akt. Toto zistenie je o to dôležitejšie , keďže existuje množstvo dostupných údajov, ktoré potvrdzujú, že HIF je veľmi dôležitý pri liečbe nádorov. Knockdown PRFl tiež vedie k inhibícii nádoru, ako je ilustrované pri použití buniek PC-3 ako nádorového modelu. Na základe toho môžu byt odvodené rôzne aplikácie PRFl a obzvlášť zlúčeniny inhibujúce PRFl. V súlade stým môže byt PRFl ako taký nadmerne exprimovaný (overexpressed) v bunkovom systéme tak, aby umožnil bunkám prežívať hypoxické podmienky, Takéto podmienky napríklad vznikajú pri mŕtvici, zlyhaní srdca, kde overexpresia alebo aktivácia PRFl môžu byt vhodnými prostriedkami na liečbu aleboprevenciu tohto typu chorôb. Odborník V odbore vie, že každá zlúčenina alebo mechanizmus

MPK / Značky

MPK: C07K 14/00

Značky: metastázou, spojený, faktor, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/75-e5292-faktor-spojeny-s-metastazou-a-jeho-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Faktor spojený s metastázou a jeho použitie</a>

Podobne patenty