Rastlinné tymidínkinázy a ich použitie

Číslo patentu: E 5275

Dátum: 21.05.2003

Autori: Knecht Wolfgang, Munch-petersen Birgitte, Piskur Jure

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka nových rastlinných tymidínkináz a ich použitia V génovej terapii. Presnejšie, vynález poskytuje nové tymidinkinázy odvodené od paradajky.0002 V ďalších aspektoch vynález poskytuje nové polynukleotidy kódujúce rastlinné tymidinkinázy, vektorové konštrukty obsahujúce polynukleotid, hostiteľske bunky nesúce polynukleotid alebo Vektor, spôsoby senzibilizácie buniek na proliečivá, spôsoby inhibície patogénnych činidiel V teplokrvných zvieratách a spôsoby syntézy monofosfátov.0003 Vo výhodnom uskutočnení vynález poskytuje unikátnu kombináciu rastlinnej tymínkinázy a nukleozidoveho analógu AZTna liečbu abnormálneho rastu buniek. DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY0004 DNA tvoria Štyri deoxyribonukleozidové trifosfáty za predpokladu de novo a vedľajšej syntézy. Klúčovým enzýmom de novo syntézy je ribonukleotidová reduktáza, ktorá katalyzuje redukciu 2 ~OH akupiny nukleozidových difosfátov a kľúčové vedľajšie enzýmy sú deoxyribonukleozidové kinázy, ktoré fosforylujú deoxyribonukleozidy na zodpovedajúce deoxyribonukleozidové monofosfáty.0005 Deoxyribonukleozidové kinázy z rôznych organizmov sa líšia svojou substrátovou špecificitou, reguláciou génovej expresie a bunkovou lokalizáciou. V cicavčích bunkách existujú štyri enzými s prekrývajúcimi sa Špecificitami, tymidínkinázy l (TKl) a 2 (TK 2), deoxycytidínkináza (dCK) a deoxyguanozínkináza (dGK), ktoré fosforylujú purín a pyrimidín deoxyribonukleozidy. TKl a TK 2 sú pyrimidín Špecifickéfosforyluje deoxycytidín (dCyd). dCK fosforyluje dCyd,deoxyadenozín (dAdo) a deoxyguanozín (dGuo), ale nie dThd. dGK fosforyluje dGuo a dAdo. TK 1 a dCK sú V cytozole a TK 2 a dGK sú lokalizované V mitochondriách, aj keď súčasné správy naznačujú lokalizáciu TK 2 V cytoplazme.0006 Na základe homológie k tymidínkináze odvodenej od Myxoma vírusu sa navrhol gén z ryže kódujúci tymidínkinázu HemayetThymidine Kinase in Plants (Č. prírastku. A 066050 Plant gene register PGR 99-048) Plant Physiol. 1999 119 1567. Avšak izolovala sa len čiastková sekvencia, ktorej sekvencia nie je vhodná na expresiu aktívneho proteínu.0007 Dva kusy genomickej DNA z Arabidopsis thaliana sauvádzajú ako predpokladané tymidínkinázy V GenBankm (č. prírastkov AAF 13097 a BABO 9824). Avšak, doteraz sa neuskutočnila žiadna experimentálna práca Vzhladomk charakterizácii, lokalizáii, použitiu alebo biologickej funkcii rastlinných kináz.0008 AZT (3-azido-3-deoxytymidín, Zidovudine, Retrovir®) je nukleozidový analog, ktorý sa používa V liečbe HIV infekcií. Rýchlosť obmedzujúci krok tejto aktivácie V ľudských bunkách je aktivácia AZT-monofosfátu (AZTMP) na AZTedifosfát.0009 Navrhovalo sa použiť ľudský Herpes simplex vírus typu 1 tymidínkinázy (HSV 1-TK), ktorý má endoqennu tymidínmonofosfátkinázovú aktivitu na terapeutickú liečbu infekcií HIV. HSV 1-TK je fylogeneticky príbuzný s ľudským TK 2,ale nie s ľudským TK 1. Takisto sa návrhovalo použiť HSV 1-TK,aby sa zlepšila, antivirotická aktivita zidovudínu a použitie HSV 1-TK v kombinácii s AZT sa ukázalo byť Vhodné na zabíjanie transformovaných E. coli baktérie. Hoci, aj keď sa predpokladá, že fosforylácia AZTMP je obmedzujúci krok V aktivácii AZT u ľudí, neuskutoćnili sa žiadne experimentálnepráce smerom k účinnej kombinácii AZT a tymidínkinázy napoužitie v liečbe rakoviny u ľudí alebo iných ochorenísúvisiacich s abnormalnym rastom buniek u ludí. POD S TATA VYNÁLE ZU0010 Podstatou predkladaného vynálezu je poskytnutie nových rastlinných tymidinkinaz vhodných na konverziu nukleozidových analógov na toxické zložky a vhodných na konverziu nukleozidových analógov na monofosfáty a nukleozidových analógových monofosfátov na zodpovedajúce difosfáty. Izolované rastlinné gény tymidínkinazy sa môžu použiť v génovej terapii na selektívne zabíjanie buniek obsahujúcich gény (a podrobené najmenej jednému nukleozidovému analógu) a izolované tymidinkinazy poskytnuté poskytovaným vynálezom sa môžu použiť na priemyselne dôležité procesy fosforylácie nukleozidov a/alebo nukleozidových analógov. Izolované rastlinné gény tymidínkinázy sa môžu použit na zabíjanie buniek injektovaním enzýmov do buniek a vystaviť bunky najmenej jednému nukleozidovému analógu. Keď sa spomína nukleozidový analog a/alebo jeho monofosfát, je zrejmé, že tento nukleozidový analog je výhodne deoxynukleozidový analog, výhodnejšie deoxyribonukleozidový analog a výhodnejšie AZT.0011 Presnejšie, vynález poskytuje unikátnu kombináciu rastlinnej tymidínkinázy a nukleozidového analógu AZT na liečbu abnormálneho rastu buniek.0012 Preto vo svojom pĽVOHl aspekte vynález poskytuje izolované polynukleotidy kódujúce rastlinné tymidinkinazové enzýmy odvodené od paradajky (Lycopersicum esculentum). Tieto rastlinné tymidínkázy sa ukázali byt špecificky účinné vo Íosforylácii AZT a majú neočakávane vysokú endogénnu aktivitu monofosfátkinázy predovšetkým na nukleozidových analógov monofosfatov ako AZTMP.0013 V inom aspekte vynález poskytuje izolovanépolynukleotidy kódujúce tymidínkinazové enzýmy odvodené odrastlín, pričom tymidínkinázové enzýmy I porovnaní s ľudskou tymidínkinázou vírusu Herpes simplex typu l (HSVl-TK) poklesnú najmenej troj (3) násobne k letálnej dávke (LDNO). Výhodne je tento nukleozidový anlog AZT.0014 V treťom aspekte vynález poskytuje izolované mutované á/alebo skrátené polynukleotidy kódujúce tymínkinázové enzýmové varianty odvodené od rastlín.0015 Vo štvrtom aspekte vynález poskytuje tymínkinázove enzýmy exprimované polynukleotidmi podľa vynálezu alebo varianty tymínkinázových enzýmov exprimované mutovanými0016 V piatom aspekte vynález poskytuje rastlinné tyminkinázové enzymy odvodené od paradajky (Lycopersicum esculentum).0017 V šiestom aspekte vynález poskytuje vektorové konštrukty obsahujúce polynukleotid podľa výnálezu a promotor funkčne pripojený k polynukleotidu.0018 V siedmom aspekte vynález poskytuje obalové bunkové línie schopné produkovať infekčné virióny obsahujuce Vektor podľa vynálezu.0019 V ôsmom aspekte vynález poskytuje hostiteľske bunkyobsahujúce polynukleotid podľa vynálezu alebo expresný Vektor0020 V deviatom aspekte vynález poskytuje spôsoby senzibilizácie buniek na proliećivá, pričom spôsoby obsahujú kroky (i) transfekcie alebo transdukcie bunky s polynukleotidovou sekvenciou kódujúcou rastlinný tymínkinázovy enzym, ktorý podporuje konverziu uvedeného proliečiva na (cytotoxické) liečivo alebo iné prenesenierastlinnej tyminkinázy do bunky a (ii) prenesenie proliećiva do uvedenej bunky pričom bunka je citlivejšia na0021 V desiatom aspekte vynález poskytuje spôsoby inhibicie

MPK / Značky

MPK: A61K 45/00, A61K 48/00, C12N 15/52, C12N 9/52, C12N 9/12, C12N 15/10

Značky: rastlinné, tymidínkinázy, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/75-e5275-rastlinne-tymidinkinazy-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rastlinné tymidínkinázy a ich použitie</a>

Podobne patenty