Mnohovrstvové informačné záznamové médium, reprodukčný prístroj, nahrávací prístroj, reprodukčná metóda a nahrávacia metóda

Číslo patentu: E 15363

Dátum: 17.01.2003

Autori: Ueda Hiroshi, Shoji Mamoru, Yamamoto Yoshikazu, Ito Motoshi, Ishida Takashi

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka mnohovrstvového informačného záznamového média pozostávajúceho z najmenej dvoch záznamových vrstiev, reprodukčného prístroja, nahrávacieho prístroja na použitie s mnohovrstvovým ínfonnačným záznamovým médiom, spôsobu reprodukcie pre reprodukovanie informácií z mnohovrstvového informačného záznamového média a spôsobu nahrávania pre nahrávanie informácií na mnohovrstvové informačné Záznamové médium. Takéto médium, odrážajúce predvýznak nároku l, je uvedené v EP 1 056 089.2. Opis súvisiaceho stavu technikyTypické infonnačné záznamové médium, ktoré má sektorovú štruktúru, je optický disk. V posledných rokoch sa digitalizujú AV dáta, ako sú audio dáta, video dáta a podobne a podobne sa vyžaduje optický disk, ktorý má vyššiu hustotu záznamu a väčšiu kapacitu. Zabezpečenie množstva záznarnových vrstiev je užitočné pri zvyšovaní kapacity disku. Napríklad kapacita neprepisovateľného (read-only) DVD sa zvýšila približne dvakrát poskytnutím dvoch záznamových vrstiev DVD.Obrázok 1 zobrazuje štruktúru typického optického diskového média (optical disc medium) 1 obsahujúceho stopu 2 a sektory 3. Na optickom diskovom médiu 1 sa stopa 2 viackrát otáča v špirálovom usporiadaní. Stopa 2 sa delí na veľký počet malých sektorov 3. Oblasti vytvorené na diskovom médiu 1 sa zhruba klasifikujú na privádzaciu oblasť 4, užívateľskú dátovú oblasť 8 a odvádzaciu oblasť 6. Nahrávanie alebo reprodukcia užívateľských dát sa vykonáva na užívateľskej dátovej oblasti 8. Prívádzacia oblasť 4 a odvádzacia oblast 6 sú umiestnené ako okraje tak, že optická hlava (nie je zobrazená) môže primerane sledovať stopu, dokonca keď nastane prebehnutie optickej hlavy, ked sa optická hlava približuje ku koncovej časti užívateľskej dátovej oblasti 8. Privádzacia oblast 4 obsahuje oblasť informácií o disku, v ktorej sú uložené parametre nevyhnutné pre prístup na diskové médium 1. Čísla fyzických sektorov (tu v ďalšom, skrátené ako PSN - physical sector number) sú priradené sektorom 3, aby identifrkovali príslušné sektory 3. Ďalej, postupné logické čísla sektorov (tu vďalšom, skrátené ako LSN - logical sector number), ktoré začínajú 0, sú priradené sektorom 3 obsiahnutých v užívateľskej dátovej oblasti 8 tak, že prístroj vyššej úrovne (nie jezobrazený). ako je hostiteľský počítač, identifikuje príslušné sektory 3.Obrázok 2 zobrazuje princíp reprodukcie dát z neprepisovateľného optického disku 3, ktorý má dve záznamové vrstvy. Tu je stručne opísaná výroba neprepisovateľného optického disku 30 podľa obrázku 2. Na priehľadných substrátoch 31 a 32 sa vytvoria drážky tak, aby tvorili špirálové stopy. Na drážkované povrchy substrátov 31 a 32 sa upevnia záznamová vrstvy 33 a 34 tak, aby kryli drážkované povrchy. substráty 31 a 32 sú spojené tak, že je vložená priehľadná svetlom tvrditeľná živica 35 medzi Záznamové vrstvy 33 a 34, čím sa získa jednoduchý neprepisovateľný optický disk 30. V tejto špecifikácii, kvôli výhodnému opisu,na obrázku 2 sa záznamová vrstva 34 bližšie k prichádzajúcemu laserovému svetlu 38 označuje ako prvá záznamová vrstva, pričom ďalšia záznamová vrstva 33 sa označuje ako druhá záznamová vrstva. Hrúbka a zloženie prvej záznamovej vrstvy 34 sa nastaví tak, že prvá záznamová vrstva 34 odráža polovicu prichádzajúceho laserového svetla 38 a prepúšťa druhú polovicu prichádzajúceho laserového svetla 38. Hrúbka a zloženie druhej záznamovej vrstvy 33 sa nastaví tak, že druhá záznamová vrstva 33 odráža všetko prichádzajúce laserové svetlo 38. Šošovka 37 objektívu pre konvergovanie laserového svetla 38 sa pohybuje k a od neprepisovateľného optického disku 30 tak, že ohnisko (stopa lúča) 36 laserového svetla 38 jeumiestnené na prvej záznamovej vrstve 34 alebo druhej záznamovej vrstve 33.Obrázky 3 A, 3 B, 3 C a 3 D zobrazujú stopy dvoch záznamových vrstiev 41 a 42 neprepisovateľného DVD, ktoré sa nazývajú paralelné dráhy a smer reprodukcie a čísla sektorov. Obrázok 3 A zobrazuje obrazec špirálovej drážky druhej záznamovej vrstvy 42. Obrázok 3 B zobrazuje obrazec špirálovej drážky prvej záznamovej vrstvy 41. Obrázok 3 C zobrazuje smer reprodukcie v užívateľských dátových oblastiach 8 umiestnených na záznamových vrstvách 41 a 42. Obrázok 3 D zobrazuje čísla sektorov priradené záznamovým vrstvárn 41 a 42.Teraz uvažujme, že neprepisovateľný DVD disk sa otáča v smere hodinových ručičiek pri pohľade zo zadnej strany disku v smere, pozdĺž ktorého sa laserové svetlo dostáva na disk, t.j. pri pohľade zo zadnej strany listov obrázkov 3 A a 3 B. V tomto prípade sa laserové svetlo pohybuje pozdĺž stopy 2 z vnútomého obvodu na vonkajší obvod záznarnových vrstiev 41 a 42. V prípade, ked sa užívateľské dáta postupne reprodukujú pozdĺž smeru reprodukcie zobrazenom na obrázku 3 C, najprv sa vykoná reprodukcia z najvnútomejšieho obvodu po najkrajnejší obvod užívateľskej dátovej oblasti 8 prvej záznamovej vrstvy 41. Potom sa reprodukcia vykoná z najvnútomejšieho obvodu po najkrajnejší obvod užívateľskej dátovej oblastí 8 druhej záznamovej vrstvy 42. Medzi užívateľské oblasti 8 prvej a druhej záznamovej oblasti 41 a 42 je vložená privádzacia oblast 4 a odvádzacia oblasť 6 tak, že optická hlavamôže primerane sledovať stopu 2 aj ked nastane prebehnutie optickej hlavy. Ako je zobrazené na obrázku 3 D, PSN aLSN každej záznamovej vrstvy 41 a 42 sa postupne priraďujú pozdĺž smeru reprodukcie. PSN nemusia nevyhnutne začínať s 0 vzhľadom na výhodnosť formátovania disku. Ďalej, PSN nevyhnutne nemusia byť súvislo priraďované medzi prvou a druhou záznamovou vrstvou 41 a 42 (napríklad hodnota zodpovedajúca číslu vrstvy sa môže zabezpečiť na prvom mieste každého čísla sektoru). Pri LSN, postupné čísla,ktoré začínajú s 0, sú priraďované všetkým užívateľským dátovým oblastiam 8 obsiahnutým na optickom disku. Čiže, v užívateľskej dátovej oblasti 8 prvej záznamovej vrstvy 41, LSN na najvnútomejšom obvode je 0 a rastie o jedna smerom k najkrajnejšiemu obvodu. LSN na najvnútomejšom obvode užívateľskej dátovej oblasti 8 druhej záznamovej vrstvy 42 je číslo získané pripočítaním l k maximálnemu LSN prvej záznamovej vrstvy 41. LSN druhejObrázky 4 A, 4 C, 4 C a 4 D zobrazujú stopy dvoch záznamových vrstiev 43 a 44 neprepisovateľného DVD, čo sa nazýva usporiadanie opačných dráh, a smer reprodukcie a čísla sektorov. Obrázok 4 A zobrazuje obrazec špirálovej drážky druhej záznamovej vrstvy 44. Obrázok 4 B zobrazuje obrazec špirálovej drážky prvej záznamovej vrstvy 43. Obrázok 4 C zobrazuje smer reprodukcie v užívateľských dátových oblastiach 8 umiestnených na záznamových vrstvách 43 a 44. Obrázok 4 B zobrazuje čísla sektorov priradené záznamovým vrstvám 43 a 44.Teraz uvažujme, že neprepisovateľný DVD disk sa pri pohľade zo zadnej strany disku otáča v smere hodinových ručičíek v smere, pozdĺž ktorého prichádza laserové svetlo na disk, t.j. keď sa pozeráme zo zadnej strany listov obrázkov 4 A a 4 B. V tomto prípade sa laserové svetlo pohybuje pozdĺž stopy 2 z vnútomého obvodu k vonkajšiemu obvodu na prvej záznamovej vrstve 43, avšak z vonkajšieho obvodu k vnútomému obvodu v druhej záznamovej vrstve 44. V prípade, že užívateľské dáta sa sekvenčne reprodukujú pozdĺž smeru reprodukcie zobrazenom na obrázku 4 C, reprodukcia sa najprv vykonáva z najvnútomejšieho obvodu po najkrajnejší obvodu užívateľskej dátovej oblasti 8 prvej záznamovej vrstvy 43 a potom sa reprodukcia vykonáva z najkrajnejšieho obvodu po najvnútornejší obvod užívateľskej dátovej oblasti 8 druhej záznamovej vrstvy 44. Užívateľská dátová oblasť 8 prvej záznamovej vrstvy 43 je vložená medzi prívádzaciu oblasť 4 a strednú oblasť 7 tak, že optická hlava môže primerane sledovať stopu 2 aj ak nastane prebehnutíe optickej hlavy. Užívateľská dátová oblasť 8 druhej záznamovej vrstvy 44 je vložená medzi strednú oblast 7 a odvádzaciu oblasť 6. Funkcia strednej oblasti 7 je rovnaká ako funkcia odvádzacej oblasti 6. Ako je zobrazenéna obrázku 4 D, PSN a LSN každej záznamovej vrstvy 43 a 44 sú ínkrementálne priradené pozdĺž smeru reprodukcie ako vo vyššie opísaných paralelných dráhach, s výnimkou že sa zmenil vzťah medzi číslami sektorov a radíálnym smerom, pretože smer špirály dráhy 2 druhej záznamovej vrstvy 44 je obrátený voči smeru špirály stopy 2 prvej záznamovej vrstvy 43. V užívateľskej dátovej oblasti 8 prvej záznamovej vrstvy 43 LSN je 0 na najvnútomejšom obvode a rastie o l smerom k vonkajšiemu obvodu. OSN na vonkajšom obvode v užívateľskej dátovej oblasti 8 druhej záznamovej vrstvy 44 je číslo získané pripočítaním 1 k maximálnemu LSN v užívateľskej dátovej oblasti 8 prvej záznamovej vrstvy 43 a rastie o 1Vyššie boli opísané neprepisovateľné optické disky. Teraz opíšeme vlastnosti špeciñcké pre prepisovateľný optický disk. Takéto vlastnosti vyplývajú zo skutočností, že požiadavky na okraj pre nahrávaciu prevádzku sú prísnejšie než pre reprodukčnú prevádzku.Obrázok SA zobrazuje rozmiestnenie oblasti typického prepisovateľného disku 45. Prepisovateľný disk 45 obsahuje len jednu záznamovú vrstvu. Prívádzacía oblasť 4 prepisovateľného disku 45 zahŕňa oblasť informácií o disku 10, oblasť 11 optimálnej kalibrácie výkonu (OPC - optimum power calibration) a oblasť 12 správy chýb. Odvádzacia oblasť 6 zahŕňa ďalšiu oblasť 12 správy chýb. Užívateľská dátová oblasť 8 a náhradná oblasť13 sú umiestnené medzi privádzacou oblasťou 4 a odvádzacou oblasťou 6.V oblasti 10 informácií o disku sú uložené informácie odisku týkajúce sa parametra(parametrov) alebo formátu nevyhnutné pre nahrávanie a reprodukciu dát optického disku. Oblasť 10 informácií o disku je taktiež obsialmutá na neprepisovateľnom optickom disku,avšak oblasť 10 informácií o disku neprepisovateľného optického disku neobsahuje nič dôležité iné, ako identifikátor formátu použitý na identifikovanie optického disku. Na druhej strane, na prepisovateľnom optickom disku sú uložené špecifické odporúčané hodnoty pre charakteristiku laserového svetla použitého pre nahrávanie, ako je výkon laseru, šírka impulzu a podobne, pre každú vygenerovanú šírku stopy. Oblasť 10 informácií o disku je neprepisovateľná oblasť, v ktorej sa informácie typicky zapisujú v čase výroby disku. Na prepisovateľnom disku 45 sú na povrchu disku vytvorené jamky ako na DVD-ROM alebo CD-ROM. (Je to nahrávací princip odlišný od takéhoto jamkového nahrávacieho princípu.Napríklad v CD-RW sa informácie vnoría do meandrujúceho obrazca (nazývaného wobble)OPC oblasť ll je zabezpečená pre optimálne nastavenie nahrávacieho výkonu laserovéhosvetla. Výrobca disku ukladá odporúčané parametre laseru pre nahrávaciu prevádzku do

MPK / Značky

MPK: G11B 27/32, G11B 20/18

Značky: reprodukčná, informačné, mnohovrstvové, reprodukčný, záznamové, prístroj, metoda, nahrávacia, médium, nahrávací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/75-e15363-mnohovrstvove-informacne-zaznamove-medium-reprodukcny-pristroj-nahravaci-pristroj-reprodukcna-metoda-a-nahravacia-metoda.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mnohovrstvové informačné záznamové médium, reprodukčný prístroj, nahrávací prístroj, reprodukčná metóda a nahrávacia metóda</a>

Podobne patenty