Fajčiarsky systém s úložnou časťou pre kvapalinu a so zlepšenými vlastnosťami prúdenia vzduchu

Číslo patentu: E 15128

Dátum: 26.10.2010

Autori: Cochand Olivier, Flick Jean-marc, Dubief Flavien, Thorens Michel

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Fajčiarsky systém s úložnou časťou pre kvapalinu a so zlepšenýmivlastnosťami prúdenia vzduchu Popis(0001) Predložený vynález sa týka fajčiarskeho systému s úložnou(0002) W 0 2007/078273 zverejňuje elektrický systém fajčenia,ktorý používa kvapalinu ako substrát na vytváranie aerosólu. Kvapalina je uložená V nádržke, vytvorenej z porézneho materiálu. Nádržka komunikuje s ohrievačom výparnika, poháňaným napájaním z batérie cez sériu malých otvorov. Fri použití sa ohrievač aktivuje ústami užívateľa pre pripojenie batériového napájania. Ďalej, nasávanie užívateľa cez náustok spôsobuje ťah vzduchu cez poréznu nádržku s kvapalinou nad ohrievačomvýparníka a do náustku a následne do úst užívateľa.(0003) EP 2113178 zverejňuje elektricky vyhrievaný systém fajčenia, obsahujúci kapilárny čerpací knôt a príjem kvapaliny z úložnej časti pre kvapalinu a ohrievač s cievkou drôtov okolo knôtu. Vzduch je ťahaný vstupným otvorom v kryto, okolo knôtu do(0004) Doteraz známe elektricky vyhrievané systémy fajčenia,vrátane tých, ktoré sú uvedené vyššie, majú množstvo výhod,existuje tu však stále priestor pre zlepšenie. Predmetomvynálezu je preto poskytnutie vylepšeného systému fajčenia.(0005) Podľa prvého hľadiska vynálezu, je poskytnutý systém fajčenia obsahujúci kapilárny knôt pre držanie kvapaliny aspoň jeden ohrievač na ohrev kvapaliny aspoň časti kapilárneho knôtu pre tvorbu aerosólu aspoň jeden prívod vzduchu, aspoň jeden vzduchový výstup a komoru medzi prívodom a odvodom vzduchu,otvor pre prívod vzduchu, otvor na vývod vzduchu a komora sú usporiadané tak, aby definovali cestu prúdenia vzduchu odprívodného otvoru k otvoru pre odvod vzduchu cez kapilárny knôtpre vedenie aerosólu k výstupnému vzduchovému otvoru a aspoň jedno vodidlo pre usmernenie prúdenia vzduchu V ceste prúdeniavzduchu kvôli kontrole veľkosti častíc V aerosóle.(0006) Pri použití počas aktivácie ohrievača sa aspoň V jednej časti kapilárneho knôtu, pomocou ohrievača odparuje kvapalina a vytvára presýtené pary. Presýtená para je zmiešaná a unášaná prúdiacim vzduchom aspoň z jedného vstupného otvoru. Pri prietoku, para kondenzuje do formy aerosólu V komore a aerosól je nesený smerom k výstupu vzduchu do úst užívateľa. V tejto špecifikácii, relatívne polohy proti prúdu a po prúde sú opísané vo vzťahu na smer prúdenia vzduchu tak, ako je ťahaný zo(0007) Systém fajčenia podľa vynálezu poskytuje množstvo výhod. Najvýznamnejšou je aspoň jedno vodidlo, ktoré zlepšuje prietok vzduchu a aerosólu systémom fajčenia. Najmä, riadenie prúdenia vzduchu a aerosólu systémonl fajčenia cez usmerňovače umožňuje buď kontrolu prúdenia vzduchu proti kapilárnemu knôtu, alebo kontrolu prúdenia vzduchu. a aerosólu po prúde od kapilárneho knôtu, alebo v obidvoch smeroch. Vynálezcovia si uvedomili, že riadenie prúdenia vzduchu, najmä smeru prúdenia vzduchu a rýchlosti prúdenia vzduchu, umožňujú kontrolovať veľkosť častíc vo výslednom aerosóle a tým ich s výhodou redukovať pri porovnaní so známymi zariadeniami. To zlepšuje zážitok z fajčenia. Okrem toho, kontrola prúdenia vzduchu a aerosólu redukuje množstvo kvapaliny, ktorá kondenzuje na vnútorných povrchoch fajčiarskych systémov. Takáto kondenzácia môže unikať von z fajčiarskeho systému a spôsobiť ťažkosti pre užívateľa. Regulácia prúdenia vzduchu a aerosólu môže znížiť takýto únik. Okrem toho, kontrola prúdenia vzduchu a aerosólu má za následokvyššiu účinnosť systému fajčenia a vyplývajúcu úsporu energie.(0008) Kvapalina má fyzikálne vlastnosti, napríklad bod varu vhodný pre použitie vo fajčiarskom systéme ak je bod varupríliš vysoký, len jeden ohrievač nebude schopný odparovaťkvapalinu v kapilárnom knôte, ale ak je bod varu príliš nízky,kvapalina sa môže odparovať dokonca bez aktivácie jediného ohrievača. Kvapalina s výhodou obsahuje tabak obsahujúci materiál s prchavými zlúčeninami tabakovej chuti, ktoré sa po ohreve uvoľňujú z kvapaliny. Alternatívne alebo navyše,kvapalina môže obsahovať materiál ktorý neobsahuje tabak. Kvapalina môže obsahovať vodu, rozpúšťadlá, etanol, rastlinné extrakty a prírodné alebo umelé aromatické látky. S výhodou,kvapalina ďalej obsahuje prostriedok na tvorbu aerosólu. Napríklad prostriedky na tvorbu aerosólu sú glycerín a propylén(0009) Vo výhodnom vyhotovení vynálezu, systém fajčenia ďalej obsahuje úložnú časť pre kvapalinu Kapilárny knôt je usporiadaný s výhodou tak, aby bol V kontakte s kvapalinou V úložnej časti. V tomto prípade pri použití je kvapalina prenášaná z úložnej časti pre kvapalinu smerom k ohrievaču vzlinaním v kapilárnom knôte. V jednom vyhotovení, kapilárny knôt má prvý koniec a druhý koniec, prvý koniec je pretiahnutý do úložnej časti kvapaliny pre styk s kvapalinou a aspoň jeden ohrievač je upravený na ohrev kvapaliny na druhom konci. Keď je aktivovaný ohrievač, kvapalina na druhom konci kapilárneho knôtusa odparuje pomocou ohrievača a vytvára presýtenú paru.(0010) Výhodou tohto vyhotovenia je to, že kvapalina V úložnej časti je chránená pred kyslíkom (pretože kyslík všeobecne nemôže vstupovať do úložnej časti pre kvapalinu cez kapilárny knôt) a v niektorých vyhotoveniach osvetliť, takže riziko degradácie kvapaliny sa výrazne redukuje. Preto môže byť zachovaná vysoká úroveň hygieny. Použitie kapilárneho knôtu, prestupujúceho medzi kvapalinou a ohrievačom umožňuje relatívne jednoduché vytvorenie štruktúry systému. Kvapalina má fyzikálne vlastnosti, vrátane viskozity, ktorá umožňuje prenos kvapaliny kapilárnym knôtom(0011) Úložnú časť kvapaliny tvorí s výhodou nádržka. Úložná časť kvapaliny s výhodou neobsahuje žiadne porézne materiály,takže existuje len jeden kapilárny mechanizmus (kapilárny knôt) vo fajčiarskom systéme. To zachováva jednoduchú štruktúru fajčiarskeho systému a celý systém má preto nizke náklady na údržbu. Nádržka je s výhodou nepriesvitná, a týnt sa obmedzuje degradácia kvapaliny svetlom. Úložná časť pre kvapalinu sa nemusí znovu naplniť. Preto pri spotrebovaní kvapaliny V úložnej časti sa fajčiarsky systém vymení. Alternatívne sa môže úložná časť pre kvapalinu opäť naplniť. V tomto prípade sa fajčiarsky systém vymení po určitom počte naplnení úložnej časti pre kvapalinu. Úložná časť pre kvapalinu je s výhodou upravenána držanie kvapaliny na vopred určený počet šlukov.(0012) Kapilárny knôt môže mať vláknitú alebo hubovitú štruktúru. Napríklad kapilárny knôt môže obsahovať množstvo vlákien alebo nití. Vlákna alebo nite môžu byť vyrovnané všeobecne v pozdĺžnonl smere fajčiarskeho systému. Alternatívne kapilárny knôt môže tvoriť hubovitý materiál formovaný do tvaru tyčinky. Tvarovaná tyčinka môže prechádzať V pozdĺžnom smere fajčiarskeho systému. Štruktúra knôtu vytvára množstvo malých otvorov alebo rúrok, ktorými môže byť kvapalina prepravovaná do ohrievača pomocou vzlinania. Kapilárny knôt môže tvoriť akýkoľvek vhodný materiál alebo kombinácia materiálov. Príklady vhodných materiálov sú materiály na báze keramiky alebo grafitu vo forme vlákien alebo spekaných práškov. Kapilárny knôt môže mať akúkoľvek vhodnú vzlínavosť a pórovitosť tak, aby bol použiteľný s rôznymi fyzikálnymi vlastnosťami kvapaliny, ako je hustota, viskozita, povrchové napätie a tlak pary. Kapilárne vlastnosti knôtu, v kombinácii s vlastnosťami kvapaliny zabezpečí, že knôt je vždy vlhký V oblasti ohrevu. Ak je knôt suchý, môže nastať prehriatie, čo môže spôsobiť tepelnú

MPK / Značky

MPK: A24F 47/00

Značky: vlastnosťami, prúdenia, zlepšenými, systém, úložnou, kvapalinu, fajčiarský, vzduchu, časťou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/75-e15128-fajciarsky-system-s-uloznou-castou-pre-kvapalinu-a-so-zlepsenymi-vlastnostami-prudenia-vzduchu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fajčiarsky systém s úložnou časťou pre kvapalinu a so zlepšenými vlastnosťami prúdenia vzduchu</a>

Podobne patenty