Živá vakcína, farmaceutický prostriedok s jej obsahom, jej použitie, spôsob oslabenia pestivírusov a spôsob odlíšenia pestivírusom infikovaných zvierat od očkovaných

Číslo patentu: 287014

Dátum: 17.08.2009

Autor: Meyers Gregor

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka spôsobu oslabovania pestivírusov inaktiváciou ribonukleázovej aktivity (RNázovej aktivity), ktorej nositeľom je glykoproteín ERNS. Vynález sa týka aj vakcín a farmaceutických prostriedkov obsahujúcich oslabené pestivírusy podľa vynálezu. Vynález sa ďalej týka spôsobov rozlišovania medzi oslabenými vírusmi podľa vynálezu a patogénnymi vírusmi.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka spôsobu oslabovania pestivírusov inaktiváciou ribonukleázovej aktivity(RNázovej aktivity), ktorej nositeľom je glykoprotein ERNS. Vynález sa týka aj vakcín a famiaceutických proslriedkov obsahujúcich oslabené pestivírusy podľa vynálezu. Vynález sa ďalej týka spôsobov rozlíšovania medzi oslabenými vírusmi podľa vynálezu a patogénnyrni vírusmi.Doteraj ší stav technikyPestivirusy sú príčinnými agensmi ekonomicky dôležitých ochorení zvierat v mnohých krajinách po celom svete. Doteraz známe vírusové izoláty boli rozdelené do troch odlišných druhov skupín, ktoré spolu tvoria rod V čeľadi F Iaviridae.I. Bovínný Virálny hnačkový virus (BVDV) spôsobuje vírusovú hnačku hovädzieho dobytka (BVD) a ochorenie sliznice (MD) u teliat (Baker, 1987 Moennig a Plagemann, 1992 Thiel a ďalší, 1996).II. Vírus klasickej horúčky ošípaných (CSFV), predtým nazývaný vírus cholery ošípaných, je zodpovedný za klasickú horúčku ošípaných (CSF) alebo choleru ošípaných (HC) (Moennig a Plagemann, 1992, Thiel a ďalší, 1996).IH, Vírus hraničnej choroby (BDV) sa typicky vyskytuje u oviec a spôsobuje hraničnú chorobu (BD). Podobné symptómy ako pri MD u teliat boli opísané aj po íntrauterinnej infekcii jahniat s BDV (Moennjg a Plagemann, 1992, Thiel a ďalší, 1996).Alternatívna klasifikácia pestivírusov sa nachádza v Becher a ďalší (1995) alebo inde.Pestivirusy sú malé obalené vírusy s jednoreťazcovým RNA genómom s kladnou polaritou, ktorým chýba tak sekvencia 5 čiapočky, ako aj sekvencia 3 poly(A). Vírusový genóm kóduje polyproteín s dĺžkou približne 4000 aminokyselín, z ktorého vznikajú finálne štiepne produkty prostredníctvom kotranslačného a posttranslačného spracovania, na ktorých sa podieľajú bunkové a vírusové proteázy. Vírusové proteíny sú zoradené v polyproteine v nasledujúcom poradí NHg-Npm-C-ERNS-El-E 2-p 7-NS 2-NS 3-NS 4 A-NS 4 B-NS 5 ANSSB-COOH (Rice, 1996). Protein c a glykoproteíny ERNS, E 1 a E 2 predstavujú štrukturálne zložky pestivírusového viriónu (Thiel a ďalší, 1991). Zistilo sa, že E 2 a v menšom rozsahu ERNS sú cieľmi protilátkovej neutralizácie (Donis a ďalší, 1988 Paton a ďalší, 1992 van Rujn a ďalší, 1993 Weiland a ďalší, 1990,1992). EWS nemá membránové ukotvenie a je vylučovaný v značných množstvách z inñkovaných buniek. O tomto proteíne sa publikovalo, že vykazuje RNázovú aktivitu (Hulst a ďalší 1994 Schneider a ďalší, 1993 Windisch a ďalší 1996). Funkcia tejto enzymatíckej aktivity v životnom cykle vírusu nie je v súčasnosti známa. V prípade CSFV vakcinového kmeňa sa publikovalo, že výsledkom experimentálnej deštrukcie RNázy miestne špecifickou mutagenézou je cytopatogénny vírus, ktorého rastové charakteristiky v bunkovej kultúre sú rovnaké ako rastové charakteristiky divého typu vírusu (Hulst a ďalší, 1998). Enzymatická aktivita závisí od prítomnosti dvoch arninokyselinových sekvencií, ktoré sú konzervované medzi pestivírusovou ERNS a rôznymi známymi RNázami rastlinného a hubového pôvodu. Obe tieto konzervatívne sekvencie obsahuú hístidínový zvyšok (Schneider a ďalší, 1993). Výsledkom zámeny každého z týchto zvyškov za lyzín v E s proteíne CSFV vakcínového kmeňa bola deštrukcia RNázovej aktivity (Hulst a ďalší, 1998). Zavedenie týchto rnutácií do genómu CSF V vakcínoveho kmeňa neovplyvnilo životaschopnosť vírusu alebo jeho rastové vlastnosti, ale viedol k vírusu, ktorý vykazoval rnieme cytopatogćnny fenotyp (Hulst a ďalší, 1998).Generovali sa a v súčasnosti sa používajú CSFV a BVDV vakcíny, ktoré obsahujú oslabené alebo usmrtené vírusy alebo vírusové proteíny exprimované v heterológnych expresných systémoch. Štrukturálny základ oslabenia týchto vírusov používaných ako živé vakcíny nie je známy. To vedie ku riziku nepredpokladateľných revertantov po vakcinácii spätnou mutáciou alebo rekombináciou. Na druhej strane je schopnosť inaktivovaných vakcín alebo hetorológne exprimovaných vírusových proteínov (podjednotkové vakcíny) vyvolať imunitu dosť nízka.Vo všeobecnosti by živé vakcíny s definovanýmí mutáciami ako základom oslabenia, mohli eliminovať nevýhody súčasnej generácie vakcín. V súčasnosti nie sú dostupné potenciálne ciele pre oslabovacie mutácie v pestivírusoch.Ďalšia výhoda uvedených oslabovacich mutácií spočíva V ich molekulovej unikátnosti, ktorá umožňuje ich použitie ako rozlišovacích značiek pre oslabené pestivírusy a na ich odlíšenie od pestivírusov z prostredia.Keďže je dôležitá účinnosť a bezpečnosť, ako aj detegovateľná profylaxia a liečba pestivírusových infekcii, existuje silná potreba živých a špecificky oslabených vakcín s vysokým potenciálom indukovať imunitu,ako aj s deñnovaným základom oslabenia, ktorý umožní aj ich odlíšenie od patogćnnych pestivírusov.Preto je technickým problémom, ktorý rieši predložený vynález, poskymúť špecificky oslabené a detegovateľne značené pestivírusy na použitie ako živé oslabené vakcíny s veľkou schopnosťou indukovať imunitu,ktoré, ako výsledok tejto metódy, môžu byť aj odlišiteľné od patogénnych pestivírusov z prostredia.Prekvapujúco sa zistilo, že Spestivínisy je možné špecificky oslabiť inaktiváciou RNázovej aktivity, ktorej nositeľom je glykoproteín ERN .Predmetom vynálezu je teda živá vakcína, ktorá obsahuje oslabený pestivírus s inaktivovanou RNázovou aktivitou, ktorej nositeľom je glykoproteín EWS, pričom RNázová aktivita je inaktívovaná delécianii a/alebo mutáciami najmenej jednej aminokyseliny uvedeného glykoproteínu.Oslabené pestivírusy teraz poskytujú živé vakcíny s vysokou imunogénnosťou.Tu používaný výraz vakcína znamená farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje najmenej jednu imunologicky účinnú zložku, ktorá indukuje imunologickú odpoveď v živočíchovi a môže obsahovať, ale nie je to nevyhnutné, jednu alebo viacero ďalších zložiek, ktoré zosilňujú imunologiclcú aktivitu uvedenej účinnej zložky. Vakcína môže ďalej obsahovať ďalšie zložky, ktoré sú typické pre farmaceutické prostriedky. Imunologicky účinná zložka vakcíny môže obsahovať úplné živé organizmy bud v ich pôvodnej forme, alebo ako oslabené organizmy, ako takzvané modifikovaná živá vakcína (MLV), alebo organizmy inaktivované príslušnými metódami, ako takzvané usmrtená vakcína (KV). V inej forme môže imunologicky účinná zložka vakcíny obsahovať príslušné elementy uvedených organizmov (podjednotkové vakcíny), pričom tieto elementy sa generujú bud rozrušenim celého organizmu alebo rastovej kultúry takýchto organizmov a následnými puriñkačnými krokmi, ktorých výťažkom je požadovaná štruktúra (štruktúry), alebo syntetickými procesnii indukovanýrni príslušnou manipuláciou vhodného systému, napríklad, ale bez obmedzenia, bakteriálnych, hmyzích, cicavčích alebo systémov iných druhov, a následne izolačnýnii a purifikačnými postupmi,alebo indukciou uvedených syntetických procesov v živočíchovi, ktorý potrebuje vakcínu, priamym začleneriím genetického materiálu použitím vhodných farmaceutických prostriedkov (polynukleotidová Vakcinácia). Vakcína môže obsahovať jednu alebo naraz viac ako jednu opísanú zložku.Farmaceutický prostriedok v podstate pozostáva z jednej alebo viacerých zložiek, ktoré sú schopné modifikovať fyziologickć, napr. imunologické, funkcie organizmu, ktorému sa podávajú, alebo organizmu, v ktorom žijú alebo na ktorého povrchu sa nachádzajú, napríklad, ale bez obmedzenia, ako antibiotika alebo antiparazitiká, ako aj z iných súčastí, ktoré sa doň pridávajú, aby sa dosiahli určite iné ciele, ako napríklad,ale bez obmedzenia, spracovateľské znaky, sterilita, stabilita, schopnosť jednoduchého podania prostriedku enteálnymi alebo parenterálnyrni cestami, ako napríklad orálne, intranazálne, intravenózne, intramuskuláme,subkutánne, intradermálne alebovhodnými cestami, tolerancia po podaní, vlastnosti kontrolovaného vylučovariia.Vakcínou podľa vynálezu je definovaná vakcína, ktorej imunologicky účinnou zložkou je pestivírus alebo zložka pestivírusového pôvodu.Výraz živá vakcína znamená vakcínu, ktorá obsahuje živú zložku, konkrétne živú víiusovú aktívnu zložku.Tu používaný výraz pcstivírus znamená všetky pestivírusy, ktoré sa vyznačujú tým, že patria do rovnakého rodu ako BVDV, CSFV a BDV v rámci čeľade Flaviridae, a exprimujú glykoproteín EWS. Samozrejme, že uvedený výraz sa týka aj všetkých pestivínisov, ako boli charakterizované Becherom a ďalšími (1995) alebo iných vírusov, ktoré exprimujú glykoproteín ERNS. Tu používaný výraz RNázová aktivita znamená schopnosť glykoproteínu EWS hydrolyzovať RNA.Treggłaoznamenať, že v publikáciách sa často výraz glykoproteín E 0 používa ako synonymum glykoproteínu E .Výraz inaktivácia RNázovej aktivity, ktorej nositeľom je uvedený glykoproteín znamená, že modifikovaný glykoproteín ERNS nie je schopný alebo má zníženú schopnosť hydrolyzovať RNA v porovnaní s nemodiñkovaným divým typom uvedeného glykoproteínu EWS.Inaktivácía RNá.zovej aktivity, ktorej nositeľom je glykoproteín ERNS sa môže dosiahnuť deléciami a/alebo mutáciami najmenej jednej aminokyseliny uvedeného glykoproteínu, ako bolo demonštrované tu a v publikácii Hulst a ďalší (1998). Preto sa výhodné uskutočnenie predloženého vynálezu týka živých vakcín, v ktorých je uvedená RNázová aktivita inaktivovaná deléciami a/alebo mutáciami najmenej jednej arninokyseliny uvedeného glykoproteínu.Ukázalo sa, že glykoproteín ERNS vytvára homodimér viazaný disulfidovou väzbou s veľkosťou približne 97 kD, pričom každý monomér pozostáva z 227 aminokyselín zodpovedajúcich aminokyselinám 268 až 494 CSFV polyproteínu, ako bol opísaný v Rümenapf a ďalší (1993). Prvých 495 aminokyselín, ako sú exprimovane Alfort lcmeňom CSFV, je znázomeiiých na obrázku 1 len z referenčných dôvodov. Genómová sekvencia Alfort laneňa CSFV je dostupná v GeBank/EMBL databáze pod prístupovým číslom J 04358 alternatívne je možné zistiť aminokyselinovú sekvenciu BVDV lmieňa CP 7 v GenBank/EMBL databáze (prístupové číslo U 63479). V glykoproteíne ERNS, ako aj v niektorých rastlinných a hubových proteínoch s RNázovou aktivitou sú značne konzervované dve oblasti aminokyselín (Schneider a ďalší, 1993). Tieto dve oblasti sú veľmi dôležité pre RNázovú enzymatickú aktivitu. Prvá oblasť pozostáva z oblasti aminokyselín v polohe 295 až 307 a druhá oblasť pozostáva z aminokyselín v polohe 338 až 357 uvedeného vírusového proteínu, ako je ilu 10strovaný na obrázku l znázorňujúcom Alfort kmeň CSFV (číslovanie podľa publikovanej odvodenej aminokyselinovej sekvencie CSFV kmeňa Alfort (Meyers a ďalší, 1989). Aminokyseliny, ktoré sú výnimočne dôležité pre RNázovú aktivitu, ako bolo uvedené, v žiadnom prípade nie sú obmedzené presnou polohou, ako je defmovaná pre Alfort kmeň CSFV, ktorý je len použitý ako príklad na uvedenie výhodných aminokyselín,ktoré sú v polohe zodpovedajúcej polohe v iných kmeňoch, ako napríklad v BVDV, BDV a všeobecne v pestivírusoch, keďže táto sekvencia je vysoko konzervatívna. Pri pestivírusoch, ktorými nie je CSFV Alfort kmeň, sa číslovanie polôh výhodných aminokyselín často líši, ale priemerný odborník v oblasti molekulárnej biológie pestivírusov bude vedieť jednoducho identifikovať tieto výhodné aminokyseliny prostredníctvom polohy vysoko konzervatívnych aminokyselín daného glykoproteínu. V jednom konkrétnom, neobmedzujúcom príklade poloha CSFV Alfort 346 zodpovedá polohe 349 V BVDV kmeni cp 7.Dôsledkom toho sa predložený vynález týka vo svojom výhodnejšom uskutočnení vakcíny podľa vynálezu, v ktorej sú inaktivujúce delécie a/alebo mutácie lokalizované V aminokyselinových polohách 295 až 307 a/alebo polohách 338 až 357, ako je ilustrované na obrázku l pre CSFV Alfort kmeň vo forme príkladu, alebo v zodpovedajúcich polohách glykoproteínu v iných kmeňoch.Vo veľmi výhodnom uskutočnení predložený vynález opisuje, že inaktivácia RNázovej aktivity deléciou alebo mutáciou aminokyseliny v polohe 346 glykoproteínu vedie k najužitočnej ším živým vakcínam. Preto sa predložený vynález týka vakcín podľa vynálezu, v ktorých je RNázová aktivita inaktivovaná deléciou alebo mutáciou aminokyseliny v polohe 346, ako je uvedené na obrázku 1 pre CSFV Alfort kmeň ako príklad, alebo v zodpovedajúcej polohe glykoproteínu v iných kmeňoch.Predložený vynález demonštruje, že pestivírusy sú životaschopné a kódujú ERNS proteín bez RN ázovej aktivity, keď je histidínový zvyšok v polohe 346 vírusového proteínu (číslovanie podľa publikovanej sekvencie CSFV Alfort/Tübingen (Meyers a ďalší, 1989, ktorý predstavuje jedno z konzervatívnych možných aktívnych zvyškov ERNS RNázy, deletovaný. V tomto vynáleze sa tiež demonštrovalo, že výsledkom deletovania zodpovedajúceho histidínu v ERNS BVD pestivíruse (poloha 349, číslovanie podľa sekvencie BVDV CP 7 GenBank/EMBL databáze (prístupové číslo U 63479 je žívotaschopný vírus, v ktorom ERNS glykoproteín stratil RNázovú aktivitu. Na rozdiel od bodových mutácií zamieňajúcich jednu aminokyselinu za inú, delečný mutant je vo všeobecnosti oveľa viac stabilný, čo sa týka tvorby revertantov. Infekcia ošípaných s mutantom patogénneho CSFV Alfort/Tübingen exprimujúcim ERNS s deléciou neviedla k horúčke alebo iným typickými klinickými príznakom CSFV infekcie, zatiaľ čo výsledkom infekcie divým typom vírusu bola horúčka, hnačka, anorexia, apatia, zníženie počtu B-buniek a poruchy centrálneho nervového systému. Ošípané boli usrnrtené 14 dní po inokulácii, v štádiu Lunierania, pričom silno krvácali z pokožky a z vnútomých orgánov. Ošípané infikované mutantom nevykazovali ani virérniu, ani zníženie počtu B-buniek, čo bolo testované na 3, 5,7, 10, 14 deň po infekcii, zatial čo CSFV sa jednoducho izoloval zo vzoriek krvi odobratých ošipaným, ktoré boli inolculované divým typom vírusu. Delečný mutant sa zjavne replikoval v živočíchoch, čo vyplýva z indukcie neutralizačných protilátok (pozri príklad 3, tabuľka 3 c). lmunitná odpoved na mutantný vírus bola dostatočnú na to, aby umožnila prežitie letálnej dávky s 2 x 105 TCID 5 o vysokopatogénnej infekcie s CSFV kmeňom Eystrup (König, 1994), ktorý je heterológny vzhľadom na kmeň Alfort. Navyše testované zvieratá nemali po vyzývacej infekcii žiadne klinické príznaky CSFV infekcie, ako horúčku, hnačku, krvácanie, znižovanie počtu B-buniek alebo anorexiu. Tieto údaje demonštrujú, že inñkovanie ošípaných s delečným mutantom indukuje imunitnú odpoveď, ktorá je dostatočná na ochranu proti silnej dávke.Preto sa najvýhodnejšie uskutočnenie vynálezu týka vakcín podľa vynálezu, v ktorých je RNázová aktivita ínaktívovaná deléciou histidínového zvyšku v polohe 346, ako je ilustrované na obrázku l pre CSFV Alfort kmeň ako príklad, alebo zodpovedajúceho zvyšku v glykoproteíne v iných kmeňoch.Ďalšie najvýhodnejšie uskutočnenie vynálezu sa týka BVDV vakcín podľa vynálezu, v ktorých je RNázová aktivita inaktivovaná deléciou histidínového zvyšku v polohe 346, ako je ilustrované na obrázku 1 pre CSFV Alfort kmeň ako príklad, alebo zodpovedajúceho zvyšku V glykoproteíne v iných BVDV kmeňoch.Účinné zložky vakcín podľa predloženého vynálezu je možné jednoducho pripraviť rekombinantnýrni technikami modiñkujúcimi nukleovú kyselinu, ktorých výsledkom je expresia mutantnej aminokyselinovej sekvencie v glykoproteíne ERNS. Preto sa ďalší predmet predloženého vynálezu týka nukleových kyselín kódujúcich glykoproteín ERNS, pričom RNázová aktivita, ktorej nositeľom je tento glykoproteín, je inaktivovaná deléciami a/alebo mutáciami najmenej jednej aminokyseliny glykoproteínu s podmienkou, že aminokyselinarni v polohách 297 a/alebo 346 glykoproteínu, ktorý je ilustrovaný na obrázku l pre CSFV Alfort kmeň,nie sú lyziny.Vakcíny sú užitočné najmä na prípravu farmaceutických prostriedkov.V dôsledku toho sa ďalší predmet predloženého vynálezu týka farmaceutických prostriedkov obsahujúcich vakcíny podľa vynálezu. Jeden neobmedzujúci príklad takéhoto farmaceutického prostriedku, poskytnutý len na účely demonštrácie, by mohol byť pripravený nasledovne Supematant inñkovanej bunkovej kultúry sa zmieša so stabilizátorom (napr. spermidínom a/alebo BSA (hovädzí sérový albumín a zmes sa následne lyoñlizuje alebo dehydratujemetódami. Pred vakcináciou sa potom zmes rehydratuje vo vodnomroztoku (napr. vo fyziologickom roztoku, v PBS (fosfátom tlmený fyziologický roztok alebo V nevodných roztokoch (napr. V olejovej ernulzii, v adjuvans založenom na hliníku).Ďalej sa predložený vynález týka spôsobu oslabovania pestivírusov. Vynález poskytuje unikátny a neočakávaný spôsob oslabovania pestivírusov, ktorý spočíva V tom, že sa inaktivuje RNázová aktivita, ktorej nositeľom je glykoproteín ERNS.Špecificky oslabené pestivírusy sú výnimočne užitočné na prípravu vakcín. Preto sa ďalej vynález týka spôsobov výroby špecificky oslabených pestivírusových vakcín, ktoré spočívajú v tom, že sa inaktivuj e RNázová aktivita, ktorej nositeľom je glykoproteín ERNS.Inaktívácia RNázovej aktivity, ktorej nositeľom je glykoproteín ERNS, poskytuje prekvapujúcí a nový spôsob na detegovateľné značenie pestivírusov. Ďalší predmet predloženého vynálezu poskytuje spôsob detego vvateľného značenia pestivírusov, ktorý spočíva vtom, že sa inaktivuje RNázová aktivita, ktorej nositel om je glykoproteín ERNS. Znak, že chýba RNázová aktivita, ktorej nositeľom je glykoproteín ERN pestivírusov podľa vynálezu, teraz umožňuje detegovateľné značenie týchto pestivírusov. Označené a neozriačené pestivírusy alebo vylučovanie ERNS z pestivírusových infikovaných buniek do telesných tekutín e možné zrejmým spôsobom odlíšiť tým, že chýba alebo je prítomná RNázová aktivita glykoproteínov E s pri ich izolácii a testovaní tejto enzymatickej aktivity.Množstvo ďalších techníäe možné použiť pre pestivírusy s ínaktivovanou RNázovou aktivitou, ktorej nositeľom je glykoproteín E , prostredníctvom delécie a/alebo mutácie. Takéto pestivírusy je možné jednoducho detegovať, vďaka štrukturálnym dôsledkom, ktoré sú výsledkom delécií a/alebo mutácií. Napríklad rozdiely v sekvencii nukleovej kyseliny zmeneného glykoproteínu EWS je možné detegovať technikami sekvenovania riukleovej kyseliny alebo PCR technikami (polymerázová reťazová reakcia), ako je demonštrované v príklade 8. Zmenenú proteínovú sekvenciu je možné detegovať špecíñckými monoklonálnyrrii protilátkarni, ktoré nerozoznávajú nezmenené proteíny. Více versa, je možné detegovať zmenené, aštrukturálne značené proteíny ajže sa na ne neviažu špecifické monoklonálne protilátky, ktoré rozoznávajú nezmenené glykoproteíny E s s tou podmienkou, že prítomnosť pestivírusov je možné stanoviť iným spôsobom A samozrejme výsledkom delécií a/alebo mutácií rušiacich RNázovú aktivitu v označených vírusoch budú odlišné imunitrié odpovede živočíchov v porovnaní s odpoveďami, ktoré sú výsledkom infekcií neoznačeným pestivírusom.Výhodným uskutočnením všetkých aspektov týkajúcich sa spôsobov oslabovania pestivírusov, spôsobov výroby špecificky oslabených pestivírusových vakcín a spôsobov na dete ôovateľné značenie pestivírusov podľa vynálezu sú tie spôsoby, ktoré sa týkajú inaktívácíe glykoproteínu E s, ktorého RNázová aktivita je inaktivovaná deléciarni a/alebo mutáciami najmenej jednej aminokyseliny glykoproteínu.Výhodnejším uskutočnením všetkých aspektov týkajúcich sa spôsobov oslabovania pestivírusov, spôsobov výroby špecificky oslabených pestivírusových vakcín a spôsobov na dete ovateľné značenie pestivírusov podľa vyriálezu sú tie spôsoby, ktoré sa týkajú inaktivácíe glykoproteínu E s, pri ktorej sú delécie a/alebo mutácie lokalizované v arrrinokyselinových polohách 295 až 307 a/alebo polohách 338 až 357, ako je ilustrované na obrázku l pre CSFV Alfort kmeň vo forme príkladu, alebo v zodpovedajúcich polohách glykoproteínu v iných kmeňoch.Veľmi výhodnýrn uskutočnením všetkých aspektov týkajúcich sa spôsobov oslabovania pestivírusov,spôsobov výroby špecificky oslabených pestivírusových vakcín a spôsobov na detešgvateľné značenie pestivírusov podľa vynálezu sú tie spôsoby, ktoré sa týkajú inaktivácie glykoproteíriu E s, pričom RNázová aktivita je inaktivovaná deléciou alebo mutáciou aminokyseliny v polohe 346, ako je ilustrované na obrázku l pre CSFV Alfort kmeň vo forme príkladu, alebo v zodpovedajúcej polohe glykoproteínu v iných kmeňoch.Najvýhodnejšírn uskutočnením všetkých aspektov týkajúcich sa spôsobov oslabovania pestivírusov, spôsobov výroby špecificky oslabených pestivírusových vakcín a spôsobov na dete ovateľné značenie pestivírusov podľa vynálezu sú tie spôsoby, ktoré sa týkajú inaktivácie glykoproteínu E s, pričom RNázová aktivita je inaktivovaná deléciou histídínového zvyšku v polohe 346, ako je ilustrované na obrázku 1 pre CSFV A 1 fort kmeň vo forme príkladu, alebo v zodpovedajúcej polohe glykoproteínu v iných kmeňoch.Predložený vynález poskytuje vakcíny a iné farmaceutické prostriedky, ktoré sú užitočné najmä na profylaxiu a liečbu pestivírusových infekcií u zvierat. Preto sa ďalší predmet predloženého vynálezu týka spôsobov profylaxie a liečby pestivírusových infekcií zvierat, ktoré spočívajú v tom, že sa vakcína podľa vynálezu alebo iný farmaceutický prostriedok podľa vyriálezu podáva zvieraťu, ktoré potrebuje takúto profylaxiu alebo liečbu.Ďalej predložený vynález poskytuje spôsob prípravy špecificky oslabených pestivírusov, ktoré sa vyznačujú tým, že majú inaktivovanú RNázovú aktivitu, ktorej nositeľom je glykoproteín ERNS.V jednom uskutočnení predložený vynález poskytuje spôsob prípravy špecificky značených pestivírusov,ktorý spočíva vtom, že sa inaktivuje RNázová aktivita, ktorej nositeľom je glykoproteín ERNS.Výhodnýin uskutočnením všetkých spôsobov prípravy špecificky oslabených pestivírusov a spôsobov prípravy špecificky značených pestivírusov podľa vynálezu sú tie spôsoby, ktoré sa týkajú inaktivácie gly

MPK / Značky

MPK: C12N 7/04, C12N 15/40, A61K 35/66, C12Q 1/70, A61K 48/00

Značky: odlíšenia, obsahom, prostriedok, použitie, zvierat, vakcína, farmaceutický, spôsob, pestivírusom, infikovaných, živá, očkovaných, oslabenia, pestivírusov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/74-287014-ziva-vakcina-farmaceuticky-prostriedok-s-jej-obsahom-jej-pouzitie-sposob-oslabenia-pestivirusov-a-sposob-odlisenia-pestivirusom-infikovanych-zvierat-od-ockovanych.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Živá vakcína, farmaceutický prostriedok s jej obsahom, jej použitie, spôsob oslabenia pestivírusov a spôsob odlíšenia pestivírusom infikovaných zvierat od očkovaných</a>

Podobne patenty