Silylové polymérne zlúčeniny esterov kyseliny benzoovej, ich použitie a kompozície

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Silylové polymérne zlúčeniny esterov kyseliny benzoovej, ich použitie a kompozícieTento vynález je zameraný na organokremíkové polyméry obsahujúce estery kyseliny benzoovej vo forme častíc na použitie vlokálnych prípravkoch nazabezpečenie ochrany proti slnečnému alebo inému žiareniu.Stále rastie potreba prostriedkov na ochranu proti slnečnému žiareniu u populácie, ktorá je vystavená rastúcemu množstvu škodlivého slnečného žiarenia. Toto poškodenie môže byt okamžité adlhodobé, pričom účinky sa pohybujú od spálenia, vyrážok apoškodenia buniek atkanív až po predčasné vráskavenie a rakovinu kože. Vtomto zmysle bolo vminulosti vyvinutých mnoho chemických látok pôsobiacich ako filtre slnečného žiarenia na ochranu proti škodlivému účinku vlnových dĺžok UV-A alebo UV-B a ešte kratších vlnových dĺžok. Tieto chemické látky sa zapracúvajú bud samotné, alebo vo vzájomnej kombinácii do kozmetickýchalebo farmaceutických prípravkov, ktoré sú všeobecne známe a používané.Väčšina UV filtrov používaných v kompozíciách na ochranu proti slnečnému žiareniu sú monomérne zlúčeniny, ktoré sa spájajú s inherentným rizikom, že tieto zlúčeniny môžu preniknúť cez kožnú bariéru, čo je veľmi nežiaduce. Preto významnými nedostatkami, ktoré sa spájajú spoužitím bežných prostriedkov na ochranu proti slnečnému žiareniu, sú nežiaduce účinky zahŕňajúce kožné problémy ako alergické kontaktné reakcie, fotokontaktné reakcie a vysušovanie alebo napínanie kože. Subjektívne dráždenie spojené spálením alebo štípaním bez objektívneho erytému je najbežnejším problémom týkajúcim sa citlivosti na ochranné prostriedky proti slnečnému žiareniu. Toto dráždenie sa najčastejšie pozoruje v oblasti očí. Bežnejším vedľajším účinkom je však pretrvávajúca objektívna dráždivá kontaktná dermatitída. Jedinci s už existujúcimi ekzémovými stavmi majú významnú predispozíciu na scitlivenie spojené sich narušenou kožnou bariérou. Navyše niektoré antibiotiká, perorálne antikoncepčné prostriedky, diuretiká, antihistaminikáa antidepresíva patria medzi bežne používané liečivá, ktoré môžu zvýšiť citlivosť naslnečné lúče. Okrem toho niektoré ztýchto kožných problémov sú indukované produktmi degradácie látok na ochranu proti slnečnému žiareniu, ktoré sa tvoria priUskutočnili sa pokusy ovyriešenie rizika prenikania kožou enkapsuláciou aspoň jedného typu filtra UV žiarenia, ktorý sa nachádza v prípravku na ochranu proti slnečnému žiareniu. Napríklad UV filtre na báze polysiloxánov, ktoré môžu byť Iineárne alebo cyklické, boli opísané vo W 093/04665, W 094/06404, EP 538431,EP 392883 a EP 358584. Pri týchto polysiloxánoch je riziko prenikania kožou nižšie,ale niekedy je ťažké zapracovať polysiloxány do prípravkov na ochranu proti slnečnému žiareniu vdôsledku problémov skompatibilitou. Patentová prihláška WO 2005/053631 uvádza mikrokapsuly s aktivitou UV filtra, pričom aspoň jeden typ zosieťovatelného chromoforu saktiviou UV-A a/alebo UV-B a/alebo UV-C filtra a prípadne aspoň jeden typ zosieťovatelného monoméru, ktorý nemá žiadnu aktivitu UV-A a/alebo UV-B a/alebo UV-C filtra, sa podrobia reakcii zosieťovania za neprítomnosti nezosieťovatelných chromoforov saktivitou UV-A a/alebo UV-B a/alebo UV-C ñltra. Vynález uvádza aj prípravky na ochranu proti slnečnémužiareniu obsahujúce tieto mikrokapsuly.Vliteratúre sú opísané aj niektoré UV absorbéry vo forme častíc. Vtomto zmysle patentová prihláška WO 2005/120440 uvádza častice obsahujúce anorganickú sieť a organické zlúčeniny kovalentne viazané na túto sieť prostredníctvom mostíkovej skupiny vyznačujúce sa tým, že organické zlúčeniny sú prítomné vnútri častíc a prípadne aj na povrchu častíc. Vynález uvádza aj prípravkya kompozície obsahujúce tieto častice.Patentová prihláška WO 2009/101016 aWaIenzyk, T. et al., International Journal of Cosmetic Science (2005), 27 (3), 177 - 189, uvádzajú častice, ktoré možno získať reakciou anorganických nanočastíc sorganickými molekulami obsahujúcimi funkčné skupiny, a ich použitie ako UV absorbérov vkozmetickýchNiektoré zlúčeniny esterov kyseliny benzoovej boli objavené a opísané vo W 02006100225, ako aj ich použitie ako fotochemických prekurzorov absorbérovultrafialového svetla, postupy, kozmetické alebo farmaceutické kompozície, prípravky na osobnú starostlivosť a priemyselné kompozície s nimi súvisiace. Niektoré prekurzory prostriedkov na filtráciu ultratialového žiarenia funkcionalizované siiánmi boli publikované v US 4328346. Tieto zlúčeniny podliehajú za prítomnosti slnečného svetla fotochemickej transformácii, ktorá zvyšuje ich schopnosť filtrovať UV žiarenie. Je však stále potrebné vyvíjať nové zlúčeniny na ochranu proti slnečnému žiareníu, ktoré majú vysokú čistotu, nižšie riziko vedľajšíchúčinkov, zvýšenú fotostabilitu a zvýšené pretrvanie na pokožke.Predložený vynález uvádza silylové polymérne zlúčeniny esterov kyseliny benzoovej použiteľné ako progresívne fotoprotektívne prostriedky proti UV žiareniu. Výhodou, ktorú poskytujú tieto zlúčeniny v porovnaní so zlúčeninami podľa doterajšieho stavu techniky, je, že majú formu mikro- alebo nanočastíc, pričom tietočastice, okrem toho, že sú homogénne asférické alebo kvázi sférické, majú tú,relevantnú fyzikálnu vlastnosť, že sú prakticky hermetické. Hermetickosť brániuvoľňovaniu zlúčenín esterov kyseliny benzoovej a produktov ich fototransformácie. Ako také majú bezpečnejší profil pre používateľa prostriedku na ochranu protislnečnému žiareníu aj pre životné prostredie.Polyméry podľa predloženého vynálezu tiež vykazujú progresívnu ochranu proti UV žiareníu vzávislosti od času expozície voči slnku a intenzity slnečného žiarenia. Prípravky obsahujúce tieto zlúčeniny teda predstavujú bezpečnejší spôsob opaľovania sa než konvenčné výrobky na ochranu proti slnečnému žiareníu, pretožeochrana rastie s časom expozície voči slnku a s intenzitou žiarenia.Polyméry podľa vynálezu vykazujú vlastnosti absorpcie ultrañalového žiarenia samy osebe asú náchylné na fotochemickú premenu in situ na inú ochrannúzlúčeninu s vyššou ochranou proti UV žiareniu.Vrámci prvého aspektu sa predložený vynález týka postupu prípravy organokremíkového progresívneho fotoprotektívneho polyméru, ktorý zahŕňa reakciuR je je vybrané zo skupiny, ktorú tvoria vzorce i, ii, iii a ivR 1, R 2, R 3, R 4 a R 5 sú nezávisle vybrané zo skupiny, ktorú tvorí H, lineárny alebo

MPK / Značky

MPK: A61K 31/216, C07F 7/18, C08G 77/38

Značky: kompozície, silylové, polymérne, použitie, esterov, kyseliny, zlúčeniny, benzoovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/73-e19548-silylove-polymerne-zluceniny-esterov-kyseliny-benzoovej-ich-pouzitie-a-kompozicie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Silylové polymérne zlúčeniny esterov kyseliny benzoovej, ich použitie a kompozície</a>

Podobne patenty