Kukuričná rastlina a semeno, týkajúce sa transgénneho typu MON89034 a metódy jeho detekcie a použitia

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Kukuričná rastlina a semeno, týkajúce sa transgénneho typuMON 89034 a metódy jeho detekcie a použitia0001 Súčasný vynález sa týka transgénnej kukuričnej rastliny (typ kukurica MON 89034) a rastlinných častí a semena tohto typu, vykazujúcich rezistenciu vôči napadnutiu hmyzom 2 druhu Lepidoptera. vynález sa ďalej týka metód na použitie rastlín a semien, zahrnujúcich DNA, ktorá je diagnostikovaná na prítomnosť transgénneho typu, pokiaľ je otestovaná na sekvencie, unikátne pre transgénny typ, a metód na detekciu špecifických nukleotidových sekvencií, ktoré sú unikátne transgénnemu typu. vynález poskytuje nukleotidové sekvencie, ktoré sú unikátne príslušnému typu.0002 Tento vynález sa týka vôči rodu Lepidoptera rezistentného transgénneho variantu kukurice (Zea maysL označovanej ako typ MON 89034, a unikátnych DNA sekvencií,ktoré pokiaľ sú detekované v akejkoľvek vzorke kukurice, sú diaqnostikovateľné na prítomnosť transgénnej kukurice typu MON 89034 v takej vzorke alebo variantu, a tiež sa týka detekcie transgénu/genomického inzertného regiónu V kukurici0003 Kukuričná rastlina typ MON 89034 je zvlášť rezistentná vôči hmyzu rodu Lepidoptera, ako je blýskavka kukurićná0004 Kukurica je dôležitá obilnina a je primárnym zdrojom potravy v mnohých oblastiach sveta. Biotechnologické metódy boli u kukurice využité za účelom zlepšenia agronomických problémov a kvality produktov. Jedným z takých produktov je rezistencia vôči hmyzu, napr. geneticky vložená rezistencia vôči rodu Lepidoptera a Coleoptera, ktorá je prítomná u geneticky modifikovaných kukuričných rastlín, obsahujúca jeden alebo viac génov, kódujúcich insekticídne agens (pozri napr. W 0 2004/020636, US Patent 6,489,542 a US Patent 6,620,988). Je výhodné detekovať prítomnosť určitého transgénneho typu v biologickej vzorke z dôvodu stanovenia, či jeden alebo viac progénov kríženca obsahuje transgénny materiál. Napr. detekcia typu vo vzorke je dôležitá pre licenčné účely, na ustanovenie a udržovanie štandardu čistoty, dôležitá na dodržovanie noriem u regulačných úradov, dodržovanie štandardov potravinových zložiek, pri legislatívnom posudzovaní, či jeden alebo viac určitých individuálnych častí alebo entit bolo použitých v určitom prípade bez licencie vlastníka »alebo licencií akýchkoľvek patentov, zameraných na tento transgénny prípad, ana zaistenie dodržovania príslušných nariadení vlády a/alebozákona. 0005 Navyše metódy, ktoré umožňujú detekciu určitej rastliny by boli využiteľné pri dodržovaní noriem, vyžadovaných na overenie pred uvedením na trh a označenie potravín, vyrobených 2 rekombinantných obilnín. Jednotlivé rastliny a entity, ktoré sú rezistentné vôči prítomnosti transgénneho typu vo vzorke tiež vyžadujú vhodné metódy na detekciu prítomnosti transgénu z dôvodu využitia V obchode, čoje výhodne hlavne pri absencii transgénov V produktoch.0006 Mimo tieto výhody je možné, že hmyz si môže vytvoriť rezistenciu na rastliny, exprimujúce len jeden B. thuringiensis 5-endotoxín. Taká rezistencia, ktorá by sa rozšírila, by veľmi ovplyvnila komerčnú hodnotu obilnín, obsahujúcich jeden Bt gén.0007 Jednou z možných ciest zvýšenia efektivity insekticídnych agens, poskytnutých pomocou transgénnych rastlín a zameraných na kontrolu cieľového hmyzieho Škodca a redukujúcich možný výskyt hmyzieho škodca, rezistentného na také insekticídne agens, je zaistiť, že transgénne obilniny budú exprimovať vysoké hladiny týchto insekticídnych agens,ako sú Bacillus thuringiensis delta-endotoxíny (McGaughey a Whalon (1992), Science 25811451-55 Roush (1994) Biocontrol. Sci. Technol 42501-516). Navyše pri obsiahnutí insekticídnych génov, ktoré sú efektívne proti skupinám hmyzich škodcov a ktoré vykazujú efekty pôsobenia rôznymi spôsobmi, môže účinne brániť rozvoji rezistencie. Nástup rezistencie môže byť podstatne spomalený ako dôsledok použitia obilnin, ktoré exprimujú dve alebo viac insekticídnych aktívnych látok, vykazujúcich výraznú toxicitu k rovnakým hmyzím druhom. Jedným z prístupov na dosiahnutie takého duálneho módu pôsobenia môže byť rastlina, exprimujúca Bt gén,toxický vôči určitým druhom hmyzu, spoločne s dsRNA, ktorá je použitá za účelom zamerať sa na potlačovanie esenciálneho génu u rovnakého hmyzu, na ktorý je zameraný Bt toxin, pričom táto dsRNA eliminuje RNAi odpoveď požitia cieľovým škodcom, pričom poskytne akýsi záložný systém V pripade, že si hmyz vytvorí rezistenciu bud proti dsRNA, alebo proti Bt génu. Prípadne môže poskytnúť prístup pre efektívnu elimináciu takej rezistencie koexpresie v rastline dvoch alebo viacerých insekticídnych toxínov, ktoré sú obidva toxické vôči rovnakémuhmyziemu druhu, ale každý pôsobí odlišným spôsobom, ktorýmcieľový organizmus usmrcuje, a zvlášť potom, pokiaľ sú obidva exprimované vo vysokých hladinách. Príklady takých insekticídov, využiteľné v týchto kombináciách, zahrnujú, ale nie sú tak nijak obmedzené, Bt toxíny, Xenorhabdus sp. alebo Photorhabdus sp. insekticídne proteíny, dealergenizované adeglykosylované patatinové proteíny a/alebo permuteíny, rastlinné lektíny, apod.0008 Expresia cudzích génov u rastlín je známa svojouzávislosťou na ich chromozomálnej pozícii, zrejme 2 dôvodu ichchromatinovej štruktúry (napr. heterochromatin) alebo vzdialenosti transkripčných regulačných prvkov (napr. zosilňovačov) V blízkosti integračného miesta (Weising akol.(l 988 O Ann. Rev. Genet 2242 l-477). Z tohto dôvodu je často nutné kontrolovať veľké množstvo typov 2 dôvodu identifikácie typu, ktorý má optimálnu expresiu vloženého génu podľa záujmu. I cez desiatky alebo stovky rôznych transgénnych typov nie je isté, že sa podarí identifikovať jediný transgénny typ, ktorý poskytuje optimálne hladiny expresie u aspoň dvoch rôznych toxínov alebo insekticídnych agens a ktorý nemá akékoľvek nežiaduce agronomické nedostatky alebo fytotoxické efekty, bud ako dôsledok inzercie do niektorých esenciálnych alebo čiastočne esenciálnych oblastí rastlinného genómu, alebo ako dôsledok toxického pôsobenia, založeného na hladinách expresie transgénov. Napr. bolo pozorované u rastlín a dalších organizmov, že existuje Široká škála hladín expresie vloženého génu medzi jednotlivými typmi. Môžu teda existovať rozdiely V priestorových alebo dočasných vzorkách, napr. rozdiely v relatívnej expresii transgénu V rôznych rastlinných tkanivách, ktoré nemusia korešpondovať so vzorcami,očakávanými podľa transkripčných regulačných prvkov,prítomných vo vloženom génovom konštrukte. Z tohto dôvodu je bežné vytvoriť mnoho rôznych typov a kontrolovať typy tak, abybol nájdený jeden typ, ktorý má požadovanú expresnú hladinu

MPK / Značky

MPK: C12N 15/29, C12N 15/82, C12N 15/09

Značky: semeno, týkajúce, transgénneho, detekcie, metody, rastlina, mon89034, použitia, kukuričná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/73-e17866-kukuricna-rastlina-a-semeno-tykajuce-sa-transgenneho-typu-mon89034-a-metody-jeho-detekcie-a-pouzitia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kukuričná rastlina a semeno, týkajúce sa transgénneho typu MON89034 a metódy jeho detekcie a použitia</a>

Podobne patenty