Replikačné deficitné RNA-vírusy ako vakcíny

Číslo patentu: E 5677

Dátum: 10.02.2006

Autori: Neubert Wolfgang, Bossow Sascha, Schlecht Sabine

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka replikačne deficitného a transkripčne kompetentného negatívneho RNA-vírusa, ktorý môže byť použitý k expresii transgénov a najmä pre oblasť vývoja vakcíny.0002 Imunizácie živými vakcinami napodobňujú prirodzenú infekciu a vytvárajú rozsiahlu imunitnú odpoveď. Pri vakcinácii sa nasadia oslabené vírusy, ktoré sú však schopné množenia. Množenie vakcinačných vírusov musí prebiehať tak pomaly, aby bola zaručená imunologická odpoveď a tým kontrola množenia, respektíve eliminácia vírusa. Koncept živých vakcín sa častokrát osvedčil u rôznych vekových kategórií. Predsa len existujú dôležité cieľové skupiny, u ktorých je imunizácia živými vakcinami problematická a vyžadujú dodatočné ochranné opatrenia. Dojčatá chránia v prvých mesiacoch života materinské protilátky. Tie predstavujú súčasne bariéru, ktorá musí byť pri imunizácii živými vakcinami prekonaná, bez toho, že by pritom mohlo dôjsť k nadmernému rozmnoženiu vakcinačného vírusa a s ním Spojenej Škode na zdraví spôsobené očkovaním. Ďalšiu cieľovú skupinu predstavujú starší ľudia, ktorých imunitný systém už nie je tak efektívny, takže môže dôjsť pri vakcinácii k jeho zaťaženiu a zdravotným. poruchám V dôsledku zvýšeného rozmnoženia vakcinačného vírusa. Tak vystáva problém vytvorenia ešte bezpečnejšej vakcinácie živými vakcinami na použitie pri určitých cieľových skupinách, ale tiež aj zvýšenie bezpečnostného profilu na všeobecné použitie.0003 RNA-vírusy s negatívnym reťazcom, ako je napríklad vírus besnoty alebo Sendai vírus (SeV), je možné už niekoľko rokov cielene upravovať metódou reverznej genetiky. EP-A-O702 085 opisuje výrobu rekombinačných, infekčných, replikovaných nesegmentovaných RNA-vírusov s negatívnym vláknom z klonovanej CDNA. EP-A-O 863 202 opisuje rekombinovaný Sendai Vírus, do ktorého genómu je inzerovaný jeden heterologický gén alebo je jeden gén deletovaný alebo inaktivovaný, ale ktorého genómová replikácia je dosiaľ intaktná.0004 Ako základ vakcíny sú zvlášť vhodné RNA-vírusy s negatívnym vláknom, pretože ich množenie prebieha V cytoplazme na úrovni RNA a gény môžu byť jednoducho vymenené vo vnútri vírusového genómu. Tak sa už úspešne podarilo pripraviť rekombinované vírusy s povrchovými proteinmi rôznych typov vírusov a nasadiť ich ako vakcíny V pokusoch na zvieratách (Schmidt et al., J. Virol. 75(2001), 4594-4603 a W 0 01/42445). Rekombinačným vložením Fa HN-proteínov humánneho Parainfluenza vírusa 3 (HPIV 3) a G- nebo F-proteínu respiračného Syncytial vírusa (RSV) do vektora na báza bovinného parainfluenza virusa 3(BPIV 3) mohla byť po aplikácii u Škrečkov preukázaná mukózna imunitná odpoved proti HPIV 3 a RSV. Tým je dosiahnuté bivalentnej antigenity tejto živej vakcíny, potvrdenej V pokusoch na zvieratách.0005 Kvôli vloženiu druhovej bariéry by mal byť tento bovinný Paranfluenza vírus s humánnymi PIV 3- a RSVpovrchovými antígénmi už na použitie V humánnej oblasti dostatočne oslabený. Reverzie k divokému typu sa neočakávajú, pretože boli kompletné gény zamenené za virusové povrchové proteíny. Klinické testy vakcíny už boli zahájené. u0006 Vzhľadom k tomu ale, že sú opísané virusové mutanty replikačne kompetentné, dochádza pri vakcinácii istena množení vírusa, ktorého intenzita je sice modifikáciouvírusa zeslabnutá, avsak nie celkom vyradená. Silaočakávanej virémie a tým aj zaťaženie príjemcu vakcínyvedľajšími účinkami pritom závisí od individuálnych faktorov.0007 V rámci predkladaného vynálezu bolo skúšané podstatné zníženie možného nebezpečenstva aplikácie živej vakcíny,najmä možné ohrozenie príjemcov vakcíny 2 určitých cieľových skupín.0008 Prístup k riešení tejto úlohy spočíva v potlačení vírusovej replikácie genómu po aplikácii vakcíny. Tým sa zabráni nezávisle na imunologických schopnostíach. príjemcu vakcíny Innoženiu vírusa a zodpovedajúcim Škodánl na zdraví v dôsledku očkovania.0009 Pri tomto prístupe existuje zásadná ťažkosť, že vírusová RNA-polymeráza vykonáva dve funkcie syntézu vírusovej mRNA a množenie Vírusového genómu. Toto zdvojenie musí byť V novej vakcíne odstránené, pretože vakcína smie byť schopná iba vytvárania vírusovej mRNA.0010 Ďalší problém spočíva V tom, že k tomu, aby bol vôbec vhodný ako živá vakcína, musí rekombinantní vírus dosahovať účinnú syntézu virálnej mRNA. Tak existujú dve navzájom protichodné požiadavky, ktorých riešenie vyvoláva značné ťažkosti pri výrobe bezpečnej, avšak zároveň účinnej živej vakcíny na báze RNA-vírusov s negatívnym vláknom.0011 Shoji et al. (virology 318 (2004), 295-305) opisuje výrobu a charakterizáciu vírusa besnoty s poruchou P-génu. Výroba vírusa prebieha za pomoci pomocných buniek,exprimujúcich P-proteín. Vírusy sú bez syntézy de-novo Pproteínu schopné iba primárnej transkripcie. Nepatrná vírusová génová expresia sa ukazuje vo veľmi slabom signále pre N-proteín v ímunofluorescencíi a iba u veľmi malého množstva buniek, priČOH 1 sa presvedčivý dôkaz tejto malej vírusovej génovej expresie uskutečňuje až PCR-analýzou. Nasadenie tohto Vírusového mutantu V Challenge-testu na myšom modeli by malo ukazovať ochranu, predsa len chýbainterval pre vírusový Challenge je stanovený príliš krátky. Trvanie možnej ochrany nebolo skúmane. Nasadenie takého vírusového mutantu pre vývoj oslabenej vakcíny besnoty sa zdá byť teda málo úspešné.0012 V rámci výskumov, sprevádzajúcich predkladaný vynález bolo zistené, že je možné u paramyxovírusovdocieliť oddelenie funkcie replikácie a transkripcie tak, že sa čiastočne odstráni podiely polymerázy, podstatné pre funkciu replikácie genómu. Pritom sa môže jednať o vírusový proteín P alebo o špeciálnu funkčnú doménu takého proteínu.0013 S prekvapením bolo zistené, že prostredníctvom mutácií, pri ktorých nie je funkcia proteínov, kódovaných vírusovým génomom P aktívna, ale čiastočne deletovaná, môžu byť vytvorené replikačne deficitné RNA-vírusy, ktoré vykazujú dostatečnú transkripčnú funkciu k výrobe živých vakcin.0014 Predmetom predkladaného vynálezu je teda rekombinovaný replikačne deficitný negatívny RNA-vírus,ktorý je súčasne transkripćne kompetentný. Vírus podľa vynálezu obsahuje vírusový genóm s mutáciou v géne P, pričom mutácia vedie k strate replikácie genómu bez straty sekundárnej schopnosti transkripcie.0015 Vírus podľa vynálezu je predpokladom na prípravu živých vakcín, najmä na výrobu živých vakcín. so zvýšeným bezpečnostným profilom, ktoré sú zvlášť vhodné pre aplikáciu u rizikových pacientov so slabým alebo poškodeným imunitným0016 Vynález sa týka tiež nukleokapsidu rekombinovaného vírusa, zahrnujúceho vírusovú negatívnu RNA, komplexovanú proteinmi N, L a P, ako aj negatívny reťazec RNA rekombinovaného Vírusa v izolovanej forme.0017 Ďalším predmetom vynálezu je CDNA, ktorá slúži na kódovanie negatívneho reťazca RNA podľa vynálezu, najmä

MPK / Značky

MPK: C07K 14/005, A61K 48/00, C12N 15/86

Značky: replikačné, rna-vírusy, deficitné, vakcíny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/72-e5677-replikacne-deficitne-rna-virusy-ako-vakciny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Replikačné deficitné RNA-vírusy ako vakcíny</a>

Podobne patenty