Fragment Aß pripojený k nosičovému peptidu na prevenciu alebo liečenie ochorenia spojeného s amyloidnými depozitmi, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Číslo patentu: 287513

Dátum: 25.11.2010

Autori: Schenk Dale, Vasquez Nicki, Yednock Ted, Bard Frederique

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísaný fragment Abeta pripojený k nosičovému peptidu na použitie na vyvolanie imunitnej odpovede proti Abeta a tak na prevenciu alebo liečenie ochorenia spojeného s amyloidnými depozitmi Abeta v mozgu pacienta, pričom fragment Abeta pozostáva z i) Abeta1-7 majúceho aminokyselinovú sekvenciu DAEFRHD, ii) Abeta3-7 majúceho aminokyselinovú sekvenciu EFRHD alebo iii) multiméru i) alebo ii). Tiež je opísaný farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje uvedený fragment Abeta a jeden alebo viac farmaceuticky prijateľných zložiek a použitie fragmentu Abeta pripojeného k nosičovému peptidu podľa vynálezu na výrobu liečiva na vyvolanie imunitnej odpovede proti Abeta a na prevenciu alebo liečenie ochorenia spojeného s amyloidnými depozitmi Abeta v mozgu pacienta.

Text

Pozerať všetko

Vynález spadá do oblasti imunológie a medicíny.Alzheimerova choroba je progresívne ochorenie, ktoré vedie k senilnej demencii (vo všeobecnom prípade sa opisuje v publikácii Selkoe, TINS 16, 403 - 409 (1993), Hardy a spol., W 0 92/13 069, Selkoe, I., Neuropathol. Exp. Neurol. 53, 438-447 (1994), Duff a spol., Nature 373, 476 - 477 (1995), Games a spol., Nature 373, 523 (1995. Všeobecne povedané toto ochorenie spadá do dvoch kategórií vznik ochorenia v neskoršom veku (nad 65 rokov) a skorý vznik ochorenia, ku ktorému dochádza pred obdobím senility, to znamená medzi 35 až 60 rokmi. Pri obidvoch typoch ochorenia je patalógia rovnaká, ale abnormality majú tendenciu byť závažnejšie v prípadoch začínajúcich v mladšom veku. Ochorenie sa charakterizuje aspoň dvoma typmi lézií v mozgu, senilnýrní plakrni a neuroñbrálnymi uzlami. Senilné plaky sú oblasťou dezorganizovaných neuroñlov, kedy ich priemer dosahuje až 150 rn, s extrabunkovými amyloidnými depozitmi v centre, ktoré sú viditeľné mikroskopickou analýzou sekcií mozgového tkaniva. Nuerofibrálne uzly sú vnútrobunkovýrni depozitmi mikrotubuly spojené s proteínom tau, ktorý obsahuje dve vlákna, ktoré omotávajú každý druhý v pare.Základná časť plakov je peptid nazývaný AB alebo B-amyloidný peptid. Peptid AB je vnútomý fragment aminokyselín 39-43 prekurzorového proteínu nazvaného amyloidný prekurzorový protein (APP). Niekoľko mutácií koreluje s prítomnosťou Alzheimerovej choroby (opisuje sa V publikácii Goate a spol., Nature 349,704) (1991) (valín AB 7 na izoleucin), Chartier Harlan a spol., Nature 353, 344 (1991)(valín 77 na glycín),Murrel a spol., Science 254, 97 (1991) (valinm na fenylalanín), Mullan a spol., Nature Genet. 1, 345 (1992)(dvojitá mutácia meniaca lyzín -metioninm na asparagín-leucínsgó). Uvažuje sa, že takéto mutácie spôsobujú Alzheimerovu chorobu zvýšeným alebo zmeneným spracovaním APP na AB, obzvlášť spracovanie APP na zvýšené množstvo dlhej formy AB (to znamená AB 1-42 a ABl-43). Ukazuje sa, že mutácie v iných génoch, ako sú gény prezenilínu PS 1 a PS 2 nepriamo ovplyvňujú APP za vzniku zvýšeného množstva formy AB (opisuje sa v publikácií Hardy, TINS 20, 154 (1997. Tieto pozorovania ukazujú, že AB a najmä jeho dlhá forma je pri Alzheimerovej chorobe kauzatívny prvok.M.C. Michael v dokumente EP 526 511 opisuje aplikáciu homeopatických dávok (ktoré sú rovnaké alebo nižšie ako hodnota 104 mg/deň) AB pacientov, s AD. U typického človeka, ktorý má približne 5 litrov plazmy, sa očakáva, že homý limit tejto dávky vytvorí koncentráciu nie vyššiu ako 2 pg/ml. Normálna koncentrácia AB v ľudskej plazme je v typickom prípade v rozmedzí 50 až 200 pg/ml (opisuje sa v publikácii Seubert a spol., Nature 359, 325-327 (1992. Pretože v dokumente EP 526 511 sa opisuje dávka, ktorá ťažko zmení množstvo endogénneho cirkulujúccho AB a pretože v dokumente EP 526 511 sa neodporúča použitie adjuvans, ako imunostimulanta, zdá sa nepravdepodobné, že dôjde k akémukoľvek terapeutickému účinku.Naopak vynález opisuje liečbu Alzheimerovej choroby a iného amyloidogénneho ochorenia aplikáciou fragmentov AB u pacienta za podmienok, ktoré vyvolávajú u pacienta pozitívnu imunitnú odozvu. Vynález ďalej opisuje dlhotrvajúcu potrebu terapeutických režimov na prevenciu alebo zmiernenie neuropatalógie a u niektorých pacientov poruchy poznania spojené s Alzheimerovou chorobou.Tento dokument sa vzťahuje k dokumentu W 0 99/27 944, podanom 30. 11. 1998, US 60/067 740 podanom 2.12.1997, US 60/080 970, podanom 7. 4. 1998 a US 09/201 430 podanom 30. 11. 1998.Vynález opisuje fragment AB pripojený k nosičovému peptidu na použitie na vyvolanie imunitnej odpovede proti AB a tak na prevenciu alebo liečenie ochorenia spojeného s amyloidnými depozitrni AB v mozgu pacienta, pričom fragment AB pozostáva z i) AB 1-7 majúceho aminokyselinovú sekvenciu DAEFRHD, ii) AB 3-7 majúceho aminokyselinovú sekvenciu EFRHD alebo iii) multiméru i) alebo ii).Takéto ochorenia zahŕňajú Alzheimerovu chorobu, Downov syndróm a poruchy poznávania. Neskoršie sa môžu vyskytovať s alebo bez iných charakteristík amyloidogénneho ochorenia. Niektoré metódy podľa vynálezu zahŕňajú aplikáciu účinnej dávky protilátky, ktorá sa špecificky viaže na komponent amyoídného depozitu u pacienta. Takéto metódy sú obzvlášť použiteľné pri prevencii alebo liečbe Alzheimerovej choroby u ľudí. Niektoré metódy umožňujú aplikáciu účinnej dávky protilátky, ktorá sa viaže na AB. Niektoré metódy zahŕňajú aplikáciu účinnej dávky protilátky, ktorá sa špecificky viaže na epitop v zostatkoch 1 až 10 AB.V niektorých metódach sa protilátka špecificky viaže na epitop v zostatkoch 1 až 6 AB. V niektorých metódach sa protilátka špecificky viaže na epitop v zostatkoch 1 až 5 AB. V niektorých metódach sa protilátka špecificky viaže na epitop v zostatkoch l až 7 AB. V niektorých metódach sa protilátka špecificky viaže na epitop v zostatkoch 3 až 7 AB. V niektorých metódach sa protilátka špecificky viaže na epitop v zostatkoch 1 až 3 AB. V niektorých metódach sa protilátka špecificky viaže na epitop v zostatkoch l až 4 AB. V niektorých metódach sa protilátka viaže na epitop obsahujúci voľný N-terminálny zostatok AB. V niektorých metódach sa protilátka viaže na epitop obsahujúci voľný N-terminálny zostatok AB. V niektorých metódach sa protilátka viaže na epitop v zostatkoch 1 až 10 AB, kde zostatok 1 a/alebo zostatok 7 AB je kyselina aspartová. V niektorých metódach sa protilátka špecificky viaže na peptid AB bez toho, aby sa viazal na amyloidný prekurzorový proteín plnej dĺžky (APP). V niektorých metódach je izotypom protilátky ľudský IgGl.V niektorých metódach sa protilátka viaže u pacientov na amyloidný depozit a vyvoláva jasnú odozvu proti amyloidnému depozitu. Napríklad takáto jasná odozva môže byť ovplyvnená fagocytózou sprostredkovanou receptorom Fc.Tieto spôsoby môžu byť použité u pacientov, ktorí sú bez symptómov ochorenia. Protilátka používaná v takýchto metódach môže byť ľudská, humanizovaná, chimérová alebo neľudská protilátka a môže byť monoklonálna alebo polyklonálna. V niektorých metódach sa protilátka pripravuje z človeka imunizovaného peptidom AB, kedy človekom môže byť pacient liečený protilátkou.V niektorých metódach sa protilátka aplikovala s farmaceutickým nosičom, ako famiaceutícký prostriedok. V niektorých metódach sa protilátka aplikovala v dávke 0,000 l až 100 mg/kg, uprednostňuje sa aspoň 1 mg/kg protilátky na telesnú hmotnosť. V niektorých metódach sa protilátka aplikovala vo viacnásobnej dávke počas dlhého času, napríklad aspoň 6 mesiacov. V niektorých metódach sa protilátka aplikovala ako prostriedok s postupným uvoľnením. Protilátka sa môže aplikovať napríklad intraperitoneálne, orálne, subkutánne, intrakraniálne, intramuskulárne, topicky, intranazálne alebo intravenózne.V niektorých metódach sa protilátka aplikovala aplikáciou polynukleotidu, ktorý u pacienta kóduje aspoň jeden protilátkový reťazec. Polynukleotid sa exprimuje, pričom u pacienta vzniká protilátkový reťazec. Polynukleotid kóduje ťažký a ľahký reťazec protilátky. Polynukleotid sa exprimuje, pričom u pacienta vzniká ťažký a ľahký reťazec. V niektorých metódach sa v krvi pacienta monitorovalo množstvo aplikovanej protilátky.Vynález opisuje spôsoby prevencie alebo liečby ochorení spojených s amyloidnými depozitmi AB v mozgu pacienta. Metódy sa môžu použiť napríklad pri liečbe Alzheimerovej choroby alebo Downovho syndrómu, alebo porúch poznávania. Takéto metódy zahŕňajú aplikáciu AB alebo jeho analógov, ktoré vyvolávajú imunogénnu odozvu proti istým epitopom v AB. Niektoré metódy zahŕňajú aplikáciu pacientovi účinnej dávky polypeptidu, ktorý obsahuje N-terminálny segment aspoň zostatkov l až 5 AB . Prvý zostatok AB je N-terminálny zostatok polypeptidu, kde polypeptid je voľný C-tenninálny segment AB. Niektoré metódy zahŕňajú aplikáciu pacientovi účinnej dávky polypeptidu, ktorý obsahuje N-terrninálny segment AB, segment, ktorý začína zostatkom 1 až 3 AB a končí zostatkami 7 až ll AB. Niektoré metódy zahŕňajú aplikáciu pacientovi účinnej dávky činidla, ktorá vyvoláva imunogénnu odozvu proti N-terminálnemu segmentu AB. Segment obsahuje zostatok l až 3 AB a končí zostatkarni 7 až ll AB bez toho, aby sa vyvolala ímunogénna odozva proti epitopu v zostatkoch 12 až 43 AB 43.V niektorých opísaných metódach N-terminálny segment AB je pripojený svojím C-koncom k heterológnemu peptidu. V niektorých uvedených metódach N-terminálny segment AB je spojený s N-koncom heterológneho polypeptidu. V niektorých uvedených metódach N-terminálny segment AB je pripojený svojím N a C-koncom k prvému a druhému heterológnemu polypeptidu. V niektorých uvedených metódach N-terminálny segment AB je spojený svojím N-koncom s heterológnym peptidom a svojím C-koncom aspoň s jednou ďalšou kópiou N-terrninálneho segmentu. V niektorých vyššie opísaných metódach heterológny polypeptid vyvoláva odozvu B-buniek proti N-terminálnemu segmentu. V niektorých uvedených metódach polypeptid ďalej obsahuje aspoň jednu ďalšiu kópiu N-terminálneho segmentu. V niektorých uvedených metódach polypeptid obsahuje z N-konca ku C-koncu N-termínálny segment AB, veľké množstvo ďalších kópií N-terminálneho segmentu AB a heterológny arninokyselinový segment. V niektorých uvedených metódach N-teminálny segment obsahuje ABl-7. V niektorých uvedených metódach N-terminálny segment obsahuje AB 3-7.V niektorých metódach fragment neobsahuje aspoň 5 aminokyselín C-konca v AB 43. V niektorých metódach fragment obsahuj e až 10 kontinuálnych aminokyselín z AB. Fragmenty sa v typickom prípade aplikujú v množstve vyššom ako 10 mikrograrnov V dávke pre jedného pacienta.V niektorých metódach sa fragment aplikuje s adjuvans, ktoré zvyšuje imunitnú odozvu na peptid AB. Adjuvans a fragment sa môžu aplikovať v akomkoľvek poradí alebo spoločne ako vakcinačný prostriedok. Adjuvans môže byť napríklad hydroxid hlinitý, fosforečnan hlinitý, MPLM), QS-2 l (Stimulationlmő alebo nekompletné Freundovo adjuvans.Vynález ďalej opisuje farmaceutické prostriedky obsahujúce fragmenty AB alebo ich činidlá vyvolávajúce imunogénnu odozvu na rovnaké epitopy AB, ktoré sa opisujú v texte, a adjuvans. Vynález taktiež opisuje farmaceutické prostriedky obsahujúce ľubovoľné v texte opísané protilátky a farrnaceuticky prijateľný nosič.Vynález ďalej opisuje spôsoby testovania aktivity protilátky pri liečbe ochorení spojených s depozitrniAB v mozgu pacienta (napríklad Alzheimerova choroba). Takéto metódy zahŕňajú kontakt protilátky s polypeptidorn, ktorý obsahuje aspoň päť kontínuálnych aminokyselín N-temiinálnaho segmentu AB, ktorý začína zostatkom 1 a 3 AB, polypeptid neobsahuje C-terminálny segment AB. Potom sa stanoví, či sa protilátka špecificky viaže na polypeptid, pričom špecifické naviazanie indikuje, že protilátka je aktívna pri liečbe ochorema. Vynález ďalej opisuje metódy testovania aktivity protilátky pri čistení biologickej entity spojenej s antigénom. Takéto metódy zahŕňajú kombinovanie biologickej entity spojenej s antigénom a protilátkami a fagocytových buniek nesúcich receptory Fc v kultivačnom médiu. Monitoruje sa množstvo biologickej entity Spojenej s antigénom, ktore zostáva v médiu. Redukcia množstva biologickej entity spojenej s antigénom indikuje, že protilátka má neutralizačnú aktivitu proti biologickej entite spojenej s antigénom. Antigén je možné poskytnúť ako tkanivovú vzorku v izolovanej forme. Antigén je možné poskytnúť ako tkanivovú vzorku z mozgu pacienta trpiaceho Alzheimerovou chorobou alebo cicavca, ktorý má Alzheirnerovu patológiu. Ine vzorky tkaniva, proti ktorým môže byť testovaná neutralízačná aktivita protilátky, zahŕňajú vzorky tkaniva zhubného bujnenia, nemalígny abnomiálny bunkový rast alebo tkanivové vzorky obsahujúce abnormálnu extrabunkovú matricu.Vynález opisuje spôsoby detekcie amyloidného depozitu u pacienta. Takéto metódy zahŕňajú aplikáciu protilátky pacientovi, pričom táto protílátka sa obzvlášť viaže na epitop v aminokyselinách 1 až 10 AB a detekuje prítomnosť protilátky V mozgu pacienta. V niektorých metódach sa protilátka viaže na apitop v zostatkoch 4 až 10 AB. V niektorých metódach je protilátka značená paramagnetickou značkou a detekuje sa nukleámou magnetickou rezonančnou tomograñou.Vynález ďalej opisuje diagnostické súpravy (kity) vhodné na použitie v opísaných metódach. Takýto kit obsahuje protilátku, ktorá sa špecificky viaže na epitop so zostatkami 1 až 10 AB. Niektoré kity nesú značku opisujúcu použitie protilátky na diagnostíkovanie a monitorovanie Alzheimerovej choroby in vivo.Termín podstatná zhoda znamená, že dve peptidové sekvencie, keď sú usporiadané optimálne, napríklad použitím programov GAP alebo BESTFIT s použitím štandardnej miery významnosti medzier, majú aspoň 65 zhodu sekvencií. Uprednostňuje sa aspoň 80 alebo 90 zhody sekvencie, viac sa uprednostňuje aspoň 95 zhoda sekvencie alebo vyššia (napríklad 99 zhoda sekvencie alebo vyššia). Uprednostňujú sa polohy zostatkov, ktoré nie sú zhodné a líšia sa substitúciami aminokyselín.Pri porovnaní sekvencií v typickom pripade jedna sekvencia pôsobí ako referenčná sekvencia, s ktorou sa testovaná sekvencia porovnáva. Keď sa použije algoritmus porovnania sekvencie, testovaná a referenčná sekvencia sú vstupné dáta, ak je to potrebné, stanovia sa subsekvenčné koordináty a navrhnú sa programové parametre sekvenčného algoritmu. Algoritmus porovnania sekvencií potom vypočíta percento zhody sekvencie v prípade testovaných sekvencií vztiahnuté k referenčnej sekvencií na základe označených programových parametrov.Optimálne usporiadanie sekvencií na účely porovnania môže byť sprevádzané napríklad algoritmom lokálnej homológie (opisuje sa v publikácií Smith and Watennan, Adv. Appl. Math. 22482 (1981, algoritrnom homologického usporiadania (opisuje sa v publikácii Needleman and Wunsh, J. Mol. Biol. 48 443 (1970,vyhľadávaním v prípade metódy podobnosti (opisuje sa v publikácii Pearson and Lipman, Proc. Natl. Acad. Aci. USA 85 2444 (1988), počítačovou implementáciou týchto algoritmov (GAP, BESTFIT, FASTA v software Wisconsin Genetics Software Package, Genetics Computer Group, 575 Science Dr., Madison WI) alebo vizuálne (vo všeobecnom prípade sa opisuje v publikácii Ausubel a spol., ). Jeden príklad algoritmu, ktorý je vhodný na stanovenie percenta sekvenčnej zhody a na stanovenie sekvenčnej podobnosti, je vhodný algoritmus BLAST, ktorý sa opisuje v publikácii Altschul a spol., J. Mol. Biol. 215 403-410 (1990). Soñvér vhodný na analýzu BLAST je verejne dostupný V inštitúcii National Center for Bíotechnology Information(http//www.nbci.nlm.nih.gov/). V typickom prípade štandardné parametre programu sa môžu použiť na porovnanie sekvencií, hoci je možne taktiež použit parametre klienta. V prípade aminokyselinových sekvencií program BLAST používa ako štandardnú dĺžku slova (W) rovnajúcu sa trom, pravdepodobnosť (E je 10 a skórujúcu matícu BLOSUM 62 (opisuje sa vpublikácii Henikoff and Henikoff, Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 10915 (1989. Na účely klasifikácie substitúcií aminokyselín na konzervatívne a nekonzervatívne sa aminokyseliny roz deľujú nasledovne skupina I (hydrofóbne postranné reťazce) norleucín, Met, Ala, Val, Leu, lle, skupina IIzahŕňajú substitúcie medzi aminokyselinarni v rovnakej triede. Nekonzervativne substitúcia obsahujú zmeny členov jednej z týchto skupín za člena inej skupiny.Terapeutické činidlá podľa vynálezu v typickom prípade V podstate neobsahujú nežiaduce nečistoty. To znamená, že činidlo je v typickom prípade približne na 50 (hmotu/hmotu.) čisté, rovnako ako je v podstate bez interferujúcich proteínov a nečistôt. Vniektorých prípadoch sú činidlá aspoň približne na 80 (hmotrL/hmotn.) čisté, viac sa uprednostňuje aspoň 90 alebo približne 95 (hmotnjhmotn.) čisté. Použitím bežného postupu čistenia proteínu sa môžu získať aspoň 99 (hmotnjhmotn.) homogénne peptidy.Špecifické naviazaníe medzi dvoma entitami znamená afmitu aspoň 10 °, 107, 10 s, 109 M alebo 10 M 1. Preferujú sa atinity vyššie ako 103 M.Termín protilá alebo imunoglobulín zahŕňa protilátky a ich väzobné fragmenty. V typickom prípade fragmenty súťažia s neporušenou protilátkou, z ktorej sa získali na špecifické naviazanie na fragment antigénu zahŕňajúci separované ťažké reťazce, ľahké reťazce Fab, FabF (ab)2, Fabc a FV. Fragmenty sa produkujú metódou rekombinácie DNA alebo chemickou separáciou neporušených imunoglobulínov. Termín protilátka taktiež zahŕňa jeden alebo viacej imunoglobulínových reťazcov, ktoré sú chemicky konjugované alebo sa exprimujú ako fúzne proteíny. Termín protilátka taktiež zahŕňa bišpeciñckú protilátku. Bišpecifická protilátka alebo bifunkčná protilátka je umelou hybridnou protilátkou, ktorá má dva rôzne páry ťažkého/ľahkého reťazca a dve rôzne väzbové miesta. Bišpecíñcké protilátky môžu vznikať použitím rôznych metód, ktoré zahŕňajú fúziu hybridomov alebo spojenie fragmentov Fab (opisuje sa napríklad v publikácii Songsivilai and Lachmann, Clin, Exp. Immunol. 79 315-321 (1990), Kostelny a spol., J. Immunol. 148, 15471553 (1992.APP, APPm a APP 77 ° odpovedá dlhým polypeptidom s 695, 751 a 770 aminokyselinovými zostatkami kódovanými ľudským génom APP (opisuje sa v publikácii Kang a spol., Nature 325, 773 (1987), Ponte a spol., Nature 331, 525 (1988) a Kitaguchi a spol., Nature 331, 530 (1988. Aminokyseliny s ľudským amyloidným prekurzorovým proteínom (APP) sú označené číslami podľa sekvencie izoformy APP 770. Termíny,ako sú A 339, A 840, A 341, A 642 a A 843 znamenajú peptid AB obsahujúci aminokyselinové zostatky l až 39,1 až 40,1 až 41,laž 42 a 1 až 43Termín antigén znamená entitii, na ktorú sa protilátka viaže špecificky.Termín epitop alebo antigénny determinan znamená miesto na antigéne, na ktoré odpovedajú bunky B a/alebo T. Epitopy bunky B sa môžu tvoriť z kontinuálnych aminokyselín alebo nekontinuálnych aminokyselín usporiadaných vedľa seba terciálnym balením proteínu. Epitopy tvorené z kontinuálnych aminokyselín sú v typickom prípade vystavené expozícii denaturačným rozpúšťadlám, zatiaľ čo epitopy tvorené terciálnym balením sa v typickom prípade stratia ošetrením v denaturačných rozpúšťadlách. Epitop v typickom prípade zahŕňa aspoň 3 a obvykle viac, aspoň 5 alebo 8 až 10 aminokyselín v jedinečnej priestorovej konfomiácii. Metódy stanovujúce priestorovú konformáciu epitopov zahŕňajú napríklad kryštalografiu pomocou lúčov X a dvojdírnenzálnu jadrovú magnetickú rezonancíu (opisuje sa napríldad v publikácii Epitop Mapping Protoeols in Methods in Molecular Biology, Vol. 66, Glenn E. Morris, Ed. (1996. Protilátky, ktoré rozoznávajú rovnaký epitop, sa môžu identifikovať jednoduchým imunotestom, ktorý má schopnosť jednej protilátky blokovat naviazanie inej protilátky na cieľový antigén. T-bunky rozoznávajú kontinuálne epitopy obsahujúce približne 9 aminokyselín pre bunky CD 8 alebo približne 13 až 15 aminokyselín pre bunky CD 4. T bunky, ktoré rozoznávajú epitop, sa môžu identifikovať testami in vitro, ktoré merajú proliferáciu závislú od antigénu, ako bolo stanovené začlenením sH-tymidinom primámych T buniek pri odozve na epitop (opisuje sa v publikácii Burke a spol., J. Inf. Dis. 170, 1110-19 (1994 odumieraním v závislosti od antigénu (test cytotoxicity pri lymfocytoch sa opisuje v publikácii Tigges a spol., J. Immunol. 156, 3901-3910) alebo vylučovaním cytokínov.Termín imunologická alebo imúnna odozva je založený na pozitívnej humorálnej (to znamená sprostredkovanej protilátkami) a/alebo bunkovej (sprostredkovanej T-bunkami špecifickej pre antigén alebo ich produkty vylučovania) odozvy usmerňovanej proti amyloídnému peptidu u recipientného pacienta. Takáto odozva môže byť aktívna odozva indukovaná aplikáciou imunogénom alebo bunkou. Bunková imunitná odozva sa vyvolala prítomnosťou polypeptidových epitopov v spojení s molekulami MHC triedy I alebo triedy II, aby sa aktivovali pomocné bunky T CD 4 špecifické pre antigén a/alebo cytotoxické T bunky CD 8. Odozva môže taktiež vyvolať aktiváciu monocytov, makrofágov, buniek NK, bazotilov, dendritických buniek, astrooytov, buniek mikroglia, eozinoñlov alebo iných komponentov prirodzenej imunity. Prítomnosť imunologickej odozvy sprostredkovanej bunkou sa môže stanoviť proliferačnými testami (bunky T CD 4) alebo testami CTL (cytotoxický lymfocyt T) (opisuje sa v publikácii Burke a spol. , J. Inf. Dis. 170, 1110-19(1994), Tigges a spol., J. Immunol. 156, 3901-3910. Relatívny príspevok humorálnej a bunkovej odozvy pri ochrannom alebo terapeutickom účinku imunogénu sa môže odlišovať separátne izoláciou protilátok a T-buniek z imunizovaného syngénneho zvieraťa a meraním ochranného alebo terapeutického účinku v druhom subjekte.Termín ímunogénne činidlo alebo imunogén je schopný vyvolať imunologickú odozvu proti nemu samému pri aplikácii cicavcovi alebo pri spojení s adjuvans.

MPK / Značky

MPK: A61K 48/00, C07K 16/00, A61K 38/00, C07K 14/00, A61P 25/00, G01N 33/00, A61K 39/00

Značky: prevenciu, amyloidnými, nosičovému, obsahom, fragment, ochorenia, pripojený, použitie, prostriedok, peptidů, liečenie, spojeného, farmaceutický, depozitmi

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/71-287513-fragment-as-pripojeny-k-nosicovemu-peptidu-na-prevenciu-alebo-liecenie-ochorenia-spojeneho-s-amyloidnymi-depozitmi-farmaceuticky-prostriedok-s-jeho-obsahom-a-jeho-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fragment Aß pripojený k nosičovému peptidu na prevenciu alebo liečenie ochorenia spojeného s amyloidnými depozitmi, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie</a>

Podobne patenty