Spôsob exponovania materiálu, spôsob produkovania užitočného izotopu a spôsob transmutácie zahrnujúci spôsob exponovania

Číslo patentu: 286044

Dátum: 07.01.2008

Autor: Rubbia Carlo

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pri spôsobe exponovania materiálu sa materiál exponuje neutrónovým tokom tak, že materiál obklopuje neutrónový zdroj a distribuuje sa v médiu difundujúcimi neutrónmi. Difúzne médium je pre neutróny transparentné a rozptylom neutrónov vnútri difúzneho média sa zvyšuje neutrónový tok vychádzajúci zo zdroja, ktorým je materiál exponovaný. Spôsob produkovania užitočného izotopu zahrnuje transformáciu užitočného izotopu exponovaním neutrónovým tokom materiálu obsahujúceho prvý izotop
materiál je distribuovaný v médiu difundujúcom neutróny a obklopuje neutrónový zdroj
difúzne médium je značne transparentné proti neutrónom a je usporiadané tak, že rozptyl neutrónov v difúznom prostredí značne zvýši neutrónový tok vychádzajúci zo zdroja, ktorým je materiál exponovaný. Spôsob ďalej zahŕňa regeneráciu užitočného izotopu z exponovaného materiálu. Spôsob transmutácie aspoň jedného dlhodobého izotopu z rádioaktívneho odpadu expozíciou neutrónovým tokom materiálu obsahujúceho dlhodobý izotop sa uskutočňuje tak, že uvedený materiál je distribuovaný v médiu difundujúcom neutróny a obklopuje neutrónový zdroj
difúzne médium je značne transparentné pre neutróny a je usporiadané tak, že rozptyl neutrónov v difúznom médiu značne zvyšuje neutrónový tok vznikajúci v zdroji, ktorým je materiál exponovaný. Aspoň jedna časť difúzneho média, v ktorom je exponovaný materiál distribuovaný, je vyrobená z ťažkých kovov tak, že viacnásobné pružné zrážky neutrónov vedú k pomalému znižovaniu energie neutrónov vznikajúcich v zdroji.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu exponovania materiálu neutrónovým tokom, spôsobu produkovania užitočného ízotopu zahrnujúci uvedený spôsob exponovania a spôsobu transmutácie aspoň jedného dlhodobého ízotopu zahrnujúci uvedený spôsob exponovania.Rádionuklidy sa veľmi často používajú pri aplikáciách V lekárskej diagnostike a tiež V priemysle a Výskume. Ako je dobre známe, tieto nuklidy sa používajú ako stopové prvky, t. j. sú priamo detekovateľné V tele pacienta alebo V študovanom materiáli z dôvodu ich spontánneho rádioaktívneho rozpadu. Aby sa minimalizovala integrovaná rádiotoxicita, polčas vybraného stopového ízotopu musí byt krátky, ideálne nesmie byť orrmoho dlhší než skúšobná doba. Dôsledkom je to, že jeho použitie je limitované na obdobie niekoľkých polčasov premien od aktivácie, pretože rádioaktivita ízotopu sa znižuje exponenciálne od okamihu vzniku ízotopu.Rastúci záujem o ďalšiu aplikáciu rádionuklidov je pri terapii nádorov, pri ktorej sú dávky významne vyššie než V prípade diagnostiky. Väčšina týchto izotopov musí mať relatívne krátky polčas premeny, pretože sú obvykle vstrekované alebo implantované do tela pacienta. V súčasnom čase sú hlavné zdroje týchto izotopov jadrové reaktory a časticové urýchľovače, V ktorých je ožarovaný Vhodný terč zväzkom nabitých častíc.Keď má byť vzorka ako celok ideálne transmutovaná, je nutné použiť omnoho silnejší zdroj. Pri kompletnej elirninácii je aj pri najsilnejších zdrojoch rozhodujúca najvyššia účinnosť neutrónového záchytu. Predkladaná metóda zvýšeného záchytu tento spôsob eliminácie prakticky využíva.Bežné jadrové reaktory (ľahkovodné reaktory, LWR) produkujú značné množstvo rádioaktívneho odpadu. Rádiotoxicita takého odpadu pretrváva dlhý čas a predstavuje hlavnú tienistú stránku jadrovej technológie. Našťastie len veľmi malá ůakcia odpadu, spôsobeného činnosťou reaktora, má dlhodobú rádiotoxicitu a navyše je ľahko chemicky separovateľná.Podľa poradia významnosti najväčší prispevok spôsobujú aktinidy okrem uránu (transuránov), ktoré predstavujú hmotnostne l odpadu. Tieto prvky sú štiepiteľné rýchlymi neutrónmi. Preto môžu byť eliminované so značnou regenerovanou energiou napriklad prostredníctvom energetického zosilňovača (V origináli Energy Ampliñer) pozri medzinárodné patentové publikácie (Intemational Patent Publication) W 0 95/ 12203 (pozri C. Rubbia, Energetický zosilňovač s vysokým ziskom pracujúci s rýchlymi neutrónmi (High Gain Energy Amplifier Operated with Fast Neutrons), AIP Conference Proceedings 346, Medzinárodná konferencia o technológiách transmutácie riadených urýchľovačmi (Internatonal Conference on Accelerator Driven Transmutation Technologies and Applications), Las Vegas, júl 1994).Ďalšie podľa poradia významnosti eliminácie sú štiepne produkty, ktoré tvoria zhruba 4 hmotnosti odpadu, a ktoré sú rozdelené do troch skupin 1. stabilné prvky, 2. krátkodobé rádionuklidy a 3. dlhodobé rádionuklidy. Separácia medzi krátkodobými a dlhodobýrni prvkami je prirodzene daná 30. ročným polčasom premeny ízotopu stroncia 9 °Sr a ízotopu cézia mCs, ktoré dominujú V aktivite štíepnych produktov so strednými dobami polčasu premeny (500 rokov) po počiatočnom ochladení jadrového paliva V priebehu niekoľkých rokov.Okrem toho sa tu objaví niekoľko aktivovaných materiálov ako napriklad ochranný povlak palivových článkov, ktorý reprezentuje omnoho menší problém, ktorý je možné ľahko odstrániť.V spise US 5 160 696 je predstavené zariadenie na exponovanie materiálu a to fertilného a/alebo štiepneho nukleámeho materiálu resp. nukleárneho odpadu 98, neutrónovým tokom, keď je materiál usporiadaný okolo zdroja neutrónov a vystavený neutrónom difundujúcim médium.V spise WO 90/06583 je uvedený spôsob využitia neutrónového toku nukleámeho reaktora na výrobu rádioaktívneho materiálu, ktorý zahŕňa úpravu cieľa, ako je doska moderátora, napr. z berýlia na spomalenie rýchlych neutrónov a iných neterrnálnych neutrónov V reaktore. Cieľ pozostáva z čelnej vrstvy tvoriacej moderujúce teleso z berýlia 4 Be, kovová doska sa má transformovať a zadná reflexná vrstva z materiálu, ako je berýlium, má zaistiť odraz neutrónov späť na cieľ.V spise W 0 O 5/ 12203 sa opisuje jadro zosiľňovača energie, ktorý sa môže považovať za zdroj neutrónov obklopený transparentnýrn neutrónmi difundujúcim médium, ale tento neobsahuje materiál na expozíciu V distribuovanej forme.Uvedené nedostatky odstraňuje do značnej miery spôsob exponovania materiálu podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že uvedený materiál sa exponuje neutrónovým tokom a to tak, že materiál obklopujeneutrónový zdroj a distribuje sa V médiu diñmdujúcimi neutrónmi, pričom difúzne médium je pre neutróny transparentné a rozptylom neutrónov vnútri difúzneho média sa zvyšuje neutrónový tok vychádzajúci zo zdroja, ktorým je materiál exponovaný. iPodľa ďalšieho aspektu vynálezu dlžka difúzneho média medzi neutrónovým zdrojom a exponovaným materiálom je aspoň o jeden stupeň vyššia než difúzny koeficient (D) pružného rozptylu neutrónov v difúznom prostredí a aspoň jedna časť difúzneho média, kde exponovaný materiál je distribuovaný, je vyrobená z ťažkých prvkov, takže viacnásobne pružné zrážky neutrónov vedú k pomaly sa znižujúcej energií neutrónov vychádzajúcich zo zdroja.Podľa ďalšieho uskutočnenia difúzne médium ďalej obsahuje neutrónový moderátor obklopujúci časť difúzneho média, V ktorom je exponovaný materiál distribuovaný.Oblast difúzneho média vyrobená z už uvedeného ťažkého prvku bez exponovaného materiálu je urniestnená medzi moderátorom a časťou difúzneho média, kde je exponovaný materiál už distribuovaný, pričom moderátor je vyrobený z uhlíka alebo deutériovej vody.Ako ťažké prvky sa používajú olovo alebo bizmut.Podľa ďalšieho uskutočnenia neutrónový zdroj sa skladá z centrálnej oblasti oloveného alebo bizmutového média, ktorá je bombardovaná zväzkom vysokoenergetických častíc s cieľom produkcie neutrónov trieštením.Olovo alebo bizmut v uvedenej centrálnej oblasti je v kvapalnej fáze a cirkuluje prirodzeným prúdením pozdĺž obvodu vrátane tepelného výmenníka a pomocného vykurovacieho článku.Neutrónový zdroj pozostáva z berýliového alebo lítiového terča bombardovaného zväzkom nabitých častíc, pričom neutrónový zdroj je rádioaktívnym zdroj om.Podľa ďalšieho uskutočnenia neutrónový zdroj je zložený z trieštivého terča bombardovaného zväzkom vysokoenergetických nabitých častíc a neutrónový zdroj je reprezentovaný aktívnou zónou kritického nmoživého reaktora, z ktorého unikajú neutróny.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia sa používa neutrónový zdroj aktívnej zóny energetického zosilňovača obsahujúci trieštivý terč a materiál jadrového paliva, v ktorom je trieštivý terč bombardovaný zväzkom vysokoenergetických nabitých častíc, ktoré iniciujú podkritický proces rrmoženia štiepneho prvku z množivého prvku palivového materiálu a štiepenie zo štiepneho prvku, pričom rýchle neutróny unikajú z aktívnej zóny energetickćho zosilňovača smerom k difúznemu médiu.Materiál jadrového paliva obsahuje ďalšie štiepne produkty pozostávajúce z aktínidov.Podľa ďalšieho uskutočnenia olovo alebo bizmut vytvárajú tak trieštivý terč, ako aj uvedené médium difundujúce neutróny, pričom olovo alebo bizmut je v kvapalnej fáze a cirkuluje pozdĺž chladiaceho obvodu a odoberá teplo z aktívnej zóny energetického zosilňovača.Vynález sa týka aj spôsobu produkukovania užitočného izotopu, ktorý pozostáva v tom, že zahŕňa transformáciu prvého izotopu exponovanim neutrónovým tokom materiálu obsahujúceho prvý izotop, ďalej zahŕňa regeneráciu užitočného izotopu z exponovaného materiálu, pričom exponovanie užitočného izotopu sa uskutočňuje pomocou spôsobu podľa nárokov l až 16.Podľa ďalšieho uskutočnenia exponovaný materiál obsahuje izotop ml ako uvedený prvý izotop, ktorý ďalej produkuje užitočný rádioizotop ml záchytom neutrónov z neutrónového toku a exponovaným materiálom je zlúčenina jódu po neutrónovej expozícii podávané pacientovi.Exponovaný materiál obsahuje izotop Mo ako uvedený prvý izotop, ktorý ďalej neutrónovýrni záchytmi z neutrónového toku produkuje Mo, izotop Mo sa premieňa na užitočný rádioizotop 99 Tc a exponovaný materiál obsahuje komplexnú soľ fosfomolybdénanu, ktorá je po neutrónovej expozícii absorbovaná v málo hydratovanom oxide hlinitorn, a z ktorej sa extrahuj e 99 Tc po premene značnej časti izotopu 99 Mo.Podľa ďalšieho uskutočnenia exponovaný materiál mTe obsahuje ako prvý uvedený izotop, ktorý produkuje izotop mTe premenou na užitočný rádioizotop ml.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia obsahuje exponovaný materiál kovový telúr, ktorý je roztavený po expozícii neutrónmi tak, že obsah jódu sa odparuje.Podľa ešte ďalšieho uskutočnenia exponovaný materiál obsahuje štiepny prvok ako uvedený prvý izotop,ktorý produkuje štiepne produkty záchytom neutrónov z neutrónového toku, pričom uvedený izotop je rádioizotop extrahovaný zo štíepnych fragmentov.Exponovaný materiál obsahuje izotop mXe ako uvedený prvý izotop, ktorý produkuje Z 5 Xe neutrónovým záchytom z neutrónového toku, pričom sa izotop zsXe premieňa na užitočný izotop 1251.Podľa ďalšieho uskutočnenia exponovaný materiál obsahuje polovodičový materiál a užitočný izotop je ako primes uvedeného polovodičového materiálu, ktorý je získaný neutrónovým záchytom prvým izotopom polovodičového materiálu, pričom polovodičový materiál pozostáva z kremíka 3 °Si ako uvedeného prvého izotopu produkujúci 3 Si neutrónovým záchytom z neutrónového toku, pričom sa uvedený Si premieňa na P ako donorovú primes elektrónov.Podľa ďalšieho uskutočnenia polovodičový materiál pozostáva z germánia 7 °Ge ako uvedeného prvého izotopu, ktorý produkuje Ge neutrónovým záchytom z neutrónového toku uvedený Ge sa premieňa naGa ako akceptorovú prímes elektrónov a tiež môže obsahovat Ge produkujúce malé množstvo Ge neutrónovým záchytom z neutrónového toku, pričom uvedený 75 Ge sa premieňa na As ako donorovú prímes elektrónov.Vynález sa týka aj spôsobu transmutácie aspoň jedného dlhodobého ízotopu z rádioaktívneho odpadu expozíciou neutrónovým tokom materiálu obsahujúceho uvedený dlhodobý izotop, vyznačujúci sa tým, že exponovanie užitočného ízotopu sa uskutočňuje pomocou spôsobu podľa nárokov 3 až 9.Podľa výhodného uskutočnenia transmutovaný izotop obsahuje ToPodľa ďalšieho uskutočnenia transmutovaný izotop obsahuje ml.Podľa ďalšieho uskutočnenia transmutovaný izotop obsahuje SePodľa ďalšieho uskutočnenia neutrónovým zdrojom je aktívna zóna kritického rrmoživého reaktora, z ktorej unikajú rýchle neutróny.Podľa ešte ďalšieho uskutočnenia ako neutrónový zdroj sa používa aktívna zóna energetického zosilňovača a tá obsahuje trieštivý terč a materiál jadrového paliva, trieštivý terč je bombardovaný zväzkom vysokoenergetických nabítých častíc a vytvára vysokoenergetické neutróny, ktoré inicializujú podkritický proces rrmoženía štiepneho produktu z množivého prvku a štiepenie štiepneho prvku v palivovom materiáli, čím neutróny unikajú z aktívneho jadra energetického zosilňovača smerom k difúznemu médiu.Podľa ďalšieho uskutočnenia olovo alebo bizmut vytvárajú tak trieštivý terč, ako aj médium difundujúce neutróny a aspoň niektorý z uvedených materiálov, ako je olovo alebo bizmut, sú v kvapalnej fáze, cirkulujú pozdĺž chladiaceho obvodu a odoberajú teplo z aktívnej zóny energetického zosilňovača.A nakoniec materiál jadrového paliva obsahuje ďalšie štiepíteľné prvky zahfňajúce aktinidy.Predkladaný vynález navrhuje spôsob transmutácie prvkov pomocou účinného neutrónového záchytu E(A,Z)n - E,(A 1,Z) pôvodného materskćhď ízotopu zabudovaného v difúznom médiu vysoko transparentnom na neutróny a rnajúcim zodpovedajúce fyzikálne vlastnosti ako napríklad zvýšenie výskytu neutrónového záchytu. Vytvorené dcérske jadro v závislosti od aplikácie možno buď priamo využiť, alebo do remena 13chádza okamžite k beta premene Es(A 1,Z) pe) E,(A 1,Z 1) eventuálne vo všeobecnejšom pripade môže dcérske jadro prechádzať zodpovedajúcou spontánnou nukleámou transformáciou na iný rádioaktivny izotop.Z tohto dôvodu je základom schémy prezentovanej transmutácie spôsob expozície materiálu neutrónovému toku, v ktorom je uvedený materiál obklopujúci neutrónový zdroj distribuovaný v médiu difundujúcom neutróny, pričom difúzne médium je značne transparentné na neutróny a je usporiadané tak, že rozptyl neutrónov vnútri difúzneho média zvyšuje neutrónový tok vychádzajúcí zo zdroja, ktorým je materiál exponovany.Zariadenie používané na dosialmutie účinného neutrónového záchytu podľa vynálezu sa v tomto prípade označuje ako transmutačné zariadenie prvkov (v origináli transmuter). Terrnínom transmutácia sa v tomto texte všeobecne rozumie označenie premeny jedného typu jadra na iný typ jadra s rovnakým alebo iným atómovým číslom Z.Zariadenie na transmutáciu prvkov je riadené intemým neutrónovým zdrojom, ktorý v závislosti od aplikácie môže dosahovať značný rozsah intenzít a môže mat zodpovedajúce energetické spektrum. Môže to byt napríklad zväzok z urýchľovača častíc dopadajúci na zodpovedajúci terč a generujúci alebo zosilňujúci neutróny alebo v prípade, že sa používa miemejšia hladina aktivácie, to môže byt rádioaktívny zdroj emitujúci neutróny. Zdroj je obklopený difúznym prostredím, v ktorom sa šíria neutróny, a má geometriu a zloženie špecificky navrhnuté na zvýšenie procesu záchytu. Materiál exponovaný neutrónovým tokom je umiestnený v disperznej forme vnútri difúzneho média.Opisované zariadenie na transmutácíu prvkov je založené na značne zvýšenej účinnosti neutrónového záchytu. Účinnosť neutrónového záchytu je definovaná ako pravdepodobnosť záchytu vo vzorke na jeden počiatočný neutrón a jednotkovú hmotnosť materského prvku. Je označovaná symbolom n a je typicky uvádzaná v jednotkách g. V prípade plynu je hmotnosť nahradená jednotkovým objemom pri normálnom tlaku a teplote (t. j. pri atmosférickom tlaku a teplote 21 °C) a účinnost záchytu je označená m. V tomto prípade sa používa typická jednotka liter.Podľa vynálezu je zvýšená účinnosť neutrónového záchytu dosiałmutá prostredníctvom prirodzených vlastností a pomocou geometríe média obklopujúceho zdroj, v ktorom je difundovanć malé množstvo transmutovaného prvku.Médium je vysoko transparentná, ale súčasne vysoko difúzna látka. Pod transparentnosťou sa rozumie vlastnosť média, pri ktorej pri neutrónoch dochádza väčšinou k pružnému rozptylu. Postupnosť mnohých tesne po sebe nasledujúcich pružných rozptylov (všeobecne izotropických) dáva náhodný charakter šírenia neutrónov. Tok neutrónov sa zvyšuje z dôvodu dlhých výsledných zalomených náhodných dráh, po ktorých sa neutróny pohybujú pred neutrónovým záchytom alebo pred výstupom z veľkého objemu transparentné-ho média. Analogicky ako v optike sa zvolí difúzna guľa terč - moderátor, ktorá je však vysoko difúzna na neu 10tróny. Keď sa dodá V optike malé množstvo doplnkového materiálu, dôjde k zahmleniu (absorpcii svetla). Ako dôsledok sa v našom prípade prejaví to, že väčšina neutrónov je zachytená absorbujúcou prímesou.Okrem toho je možné veľké hodnoty píkov účinných prierezov záchytu vo vzorke, zodpovedajúce nukleámej rezonancii, využiť v difúznom médiu s uvedenou vlastnosťou (l), ale s vyšším hmotnostným číslom A. V takom médiu je energia neutrónov trochu redukovaná pri každom pružnom rozptyle a dochádza tak ku scanningu vo veľmi malých krokoch energie v rezonančnom spektre vzorky v priebehu plynulého inak nerušeného znižovania energie pôvodných vysokoenergetických neutrónov zdroja (MeV).Voľba difúzneho média závisí od najvhodnejšej energie, pri ktorej musí dôjsť k záchytom neutrónov. Pokial má byť znížená energia neutrónov natoľko, aby došlo k vzniku tepelných neutrónov, t. j. záchyty, musia nastávať pri energií tepelných neutrónov (z 0,025 eV), používa sa iba skôr uvedená vlastnosť a médium s nízkym hmotnostným číslom A. Toto médium je veľmi transparentne proti používaným neutrónom ako napriklad grañt reaktorovej akosti alebo deutéríová voda D 20.Pokiaľ musí byt uskutočnený neutrónový záchyt s materskými prvkami majúcimi veľké hodnoty účinného prierezu záchytu v súlade s rezonanciami, používajú sa uvedené vlastnosti V tomto prípade sú najlepšími prvkami na difúzne médium olovo a bízmut (alebo ich zmes), ktoré majú súčasne anomálne malý účinný prierez neutrónového záchytu a veľmi malú letargiu š 9,54 x 104. Podľa šupkového modelu jadra, analogicky s elektrónmi v atóme, sa vyskytujú magické čísla v súlade so zaplnenými neutrónovýmí alebo protónovými šupkami. Atómové číslo Z 82 je magické číslo tak je to pri počte neutrónov olova mPb. Prvky s magickým číslom v nukleámom význame majú chovanie podobné ako vzácne zeminy v periodickej sústave prvkov. Preto je transparentnosť neutrónov dôsledkom špecifickej jadrovej vlastnosti, ktorá sa podobá vlastnosti elektrónov pri vzácnych plynoch. Letargie ( ) je definovaná ako zlomok priememej energetickej straty pri každej pružnej zrážke neutrónov. Zatial čo 2 Bi je jeden izotop, prírodné olovo je zložené z mPb (1,4), őpb (24,1 ), Wpb (22,1 ) a 2 °Pb(52,4 ), ktoré majú úplne rozdielne účinné prierezy. Obohatenie izotopom mPb by v tomto pripade bolo výhodné. Pre vynikajúce neutrónové vlastnosti, nízku aktiváciu a nízke náklady bude uvažované pri špeciñckom použití prírodné olovo.Oblasť aplikácií predkladanej metódy obohatenia neutrónových záchytov je veľmi rozsiahla.Prvé aplikačné hľadisko vynálezu sa týka metódy spojenej s výrobou užitočného izotopu, ktorá zahŕňa jednak transformáciu prvého (pôvodného) izotopu expozíciou neutrónovým tokom materiálu obsahujúceho uvedený prvý izotop, ako bolo uvedené, a ďalej zahŕňa regeneráciu uvedeného užitočného izotopu z exponovaného materiálu.Druhé aplikačné hľadisko vynálezu sa týka metódy transmutácie aspoň jedného dlhodobého izotopu rádioaktívneho odpadu expozíciou neutrónovým tokom materiálu obsahujúceho uvedený dlhodobý izotop ako bolo uvedené, kde aspoň časť difúzneho média, v ktorom je exponovaný materiál distribuovaný, je vyrobená z ťažkých kovov, čo vedie k tomu, že niekoľkonásobné pružné zrážky neutrónov mierne znižujú energiu neutrónov vzniknutých z tohto zdroja.Jednoduchosť navrhnutého zariadenia, jeho relatívne nízke náklady a rozmery ho určujú na lokálnu produkciu krátkodobých rádioaktívnych izotopov. Použitím zariadenia sa eliminuje nákladný a rýchly transport a z toho vyplývajúca potreba rozsiahlych počiatočných prostriedkov a ponúkajú sa väčšie možnosti praktického použitia. Toto je možné z dôvodu vysokej účinnosti neutrónového záchytu predkladanej metódy, ktorá umožňuje vyprodukovať požadované množstvo rádioaktívneho izotopu s relativne skrorrmým neutrónovýrn generátorom.Predkladaný spôsob neutrónovej aktivácie je určený ako konkurenčné alternatíva aktivácie neutrónovým záchytom riadenej reaktorom. Okrem toho je možné touto metódou s použitím širokého energetického spektra neutrónov V aktivačnom zariadení rozširujúceho sa k vyšším energiám a špeciálne využívajúceho veľké hodnoty účinných prierezov v súlade s rezonanciou vyprodukovať rad izotopov, ktoré nie je možné ľahko generovať aktiváciou s (obvykle tepelnými) neutrómni bežného reaktora. Toto je napríklad pri produkcii izotopu 99 mTc (99 Mo) široko používaného v lekárstve, ktorý je v súčasnej dobe chemicky extrahovaný zo Štiepnych produktov vyhoreného jadrového paliva. Miesto priamej neutrónovej rezonančnej aktivácie molybdénového terčíka možno získať tento populámy rádioizotop podľa predkladanej metódy pomocou omnoho jednoduchšieho a menej nákladného aktivačného zariadenia riadeného malým urýchľovačom častíc. Okrem toho sa značne redukuje celkove množstvo dophikovej neužitočnej rádioaktívnej látky, ktorá je vyprodukovaná, a s ktorou sa manipuluje spolu s daným množstvom požadovaného rádionuklidu.Transmutácia na stabilné typy dlhodobých rádioizotopov ako altematíva geologického úložiskaV tomto prípade je zariadenie na transmutáciu označované ako transmutačné zariadenie odpadu.Keď má byť vzorka ako celok ideálne transmutovaná, je potrebné použiť omnoho silnejší zdroj. Pri kompletnej eliminácii je pri najsilnej ších zdrojoch rozhodujúca najvyššia účinnosť neutrónového záchytu. Predkladaný spôsob zvýšeného záchytu tento spôsob eliminácie prakticky využíva.Bežné jadrové reaktory (ľahkovodné reaktory, LWR) produkujú značné množstvo rádioaktívneho odpadu. Rádiotoxicita takéhoto odpadu pretrváva po dlhý čas a predstavuje hlavnú tienistú stránku jadrovej tech

MPK / Značky

MPK: G21G 1/00

Značky: užitočného, transmutácie, spôsob, produkovania, izotopů, exponovania, zahrnujúci, materiálů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/71-286044-sposob-exponovania-materialu-sposob-produkovania-uzitocneho-izotopu-a-sposob-transmutacie-zahrnujuci-sposob-exponovania.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob exponovania materiálu, spôsob produkovania užitočného izotopu a spôsob transmutácie zahrnujúci spôsob exponovania</a>

Podobne patenty