Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka heterocyklylamidom substituovaných imidazolov a spôsobov ich prípravy, ich použitia na liečenie a/alebo prevenciu ochorení rovnako ako ich použitia na výrobu liekov na liečenie a/alebo prevenciuochorení, najmä na použitie ako antivírusové činidlá, najmä proti0002 WO 99/23091 opisuje aromatické heterocyklické zlúčeniny ako sú protizápalové činidlá, ktoré okrem iného môžu byt tiež vhodné na liečenie vírusových infekcií.0003 Na trhu sú dostupné štruktúrne odlišné činidlá, ktoré majú antivírusovú aktivitu, avšak terapie dostupné v súčasnosti s ganciklovirom, valganciklovirom,foskarnetom a cidofovirom sú spojene s vážnymi vedľajšími účinkami, napríklad nefrotoxicitou, neutropéniou alebo trombocytopéniou. Navyše je vždy možné, že sa vyvinie rezistencia. Preto sú žiadúce nové činidlá pre účinnú terapiu.0004 Jedným cieľom predkladaného vynálezu je preto poskytnúť nové zlúčeniny, ktoré majú rovnakú alebo zlepšenú antivírusovú aktivitu na liečenievírusových infekčných ochorení u ľudí a živočíchov.0005 Prekvapivo bolo zistené, že substituované imidazoly opísanév predkladanom vynáleze majú vysokú antivírusovú aktivitu.0006 Predkladaný vynález sa týka zlúčenín vzorca R H Ř tá F ONR 3 (I) N R 2/ opričom predstavuje miesto pripojenia ku karbonylovej skupine,R 4 predstavuje fenyl alebo 5- alebo B-členný heteroaryl, kde fenyl a heteroaryl môžu byt substituované 1 až 3 substítuentami s tým, že substituenty sú vybrané nezávisle jeden od druhého zo skupinypozostávajúcej z halogénu, hydroxylu, oxoskupiny, nitroskupiny, kyanoskupiny, trifluórmetylu, difluórmetylu, trifluórmetoxylu, Cq-Cs-alkylu,Cj-Ce-alkoxylu, hydroxykarbonyiu, C 1-Cs-alkoxykarbonylu, aminoskupíny, difluórmetoxylu, monofluórmetoxylu, trifluórmetyltiolu, C 1-C 5-aIkylaminoskupiny, aminokarbonylu a C 1-Cs-alkylaminokarbonylu,R 5 predstavuje fenyl alebo 5- alebo 6-členný heteroaryl, kde fenyl a heteroaryl môžu byt substituované 1 až 3 substituentami s tým, že substituenty sú vybrané nezávisle jeden od druhého zo skupinypozostávajúca z halogénu, hydroxylu, oxoskupíny, nitroskupiny, kyanoskupiny, trifluórmetylu, difluórmetylu, trifluórmetoxylu, Cą-Ce-alkylu,Cj-Ce-alkoxylu, hydroxykarbonyiu, Cj-Cs-alkoxykarbonylu, aminoskupiny, difluórmetoxylu, monofluórmetoxylu, trifluórmetyltiolu, Cj-Ce-alkylaminoskupiny, aminokarbonylu a C 1-Cg-alkylaminokarbonylu a R 5 a R 7 nezávisle jedno od druhého predstavujú vodík, metyl alebo etyl,predstavuje Cq-Cs-alkyl, s tým, že alkyi môže byt substituovaný substituentom, pričom substituent je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z Cg-Cg-CYKÍOZÍKYÍU, Cs-Cm-arylu a 5- alebo ô-členného heteroarylu, kde cykloalkyl, aryl a heteroaryl môžu byt substituované 1 až 3substituentaml stým, že substituenty sú vybrané nezávisle jeden od druhého zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxylu, oxoskupiny,nitroskupiny, kyanoskupiny, trifluórmetylu, difluórmetylu, trifluórmetoxylu,difluórmetoxylu, monofluórmetoxylu, trlfluórmetyltiolu, Cj-Cg-alkylu,Cj-Cg-alkoxylu, hydroxykarbonylu, Cj-Ce-alkoxykarbonylu, aminoskupiny, Cj-Cs-alkylaminoskupiny, aminokarbonylu a C 1-Cs-alkylaminokarbonylu,R 3 predstavuje fenyl, kde fenyl môže byt substituovaný 1 až 3 substituentami stým, že substituenty sú vybrané nezávislé jeden od druhého zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, hydroxylu, trifluórmétylu, difluórmetylu,trifluórmetoxylu, difluórmetoxylu, monofluórmetoxylu, trifluórmetyltlolu,Cą-Cs-alkylu a Crcs-QÍKOXVÍU, a ich solí, ich solvátov a solvátov ich solí.0007 Zlúčeniny podľa tohto vynálezu sú zlúčeniny vzorca (I) a ich soli,solváty a solváty solí, zlúčeniny spadajúce pod vzorec (I) vzorcov uvedených ďalej a ich solí, solvátov a solvátov ich solí rovnako ako zlúčenin spadajúcich pod vzorec (I) a spomenutých ďalej ako typické uskutočnenia a ich soli, solváty a solváty ich solí do tej miery, že zlúčeniny uvedené ďalej a spadajúce podvzorec (I) nie sú vždy soli, solváty a solváty solí.0008 Zlúčeniny podľa tohto vynálezu môžu vzávislosti od ich štruktúry existovať v stereoizomérnych formách (enantioméry, diasteréoméry). vynález sa preto týka enantiomérov alebo diastereomérov a ich príslušných zmesí. Stereoizomérne čisté zložky môžu byt izolované známym spôsobom z takýchto0009 Vpripade, že zlúčeniny podľa tohto vynálezu môžu existovať vtautomérnych formách, predkladaný vynález zahŕňa všetky také tautomérne formy.0010 Soli preferované pre účely predkladaného vynálezu sú fyziologicky prijateľné soli zlúčenin podľa tohto vynálezu. Avšak tiež sú tu zahrnuté soli, ktoré samotné nie sú vhodné na farmaceutické aplikácie, ale ktoré môžu bytpoužité napríklad na izolovanie alebo čistenie zlúčenín podľa tohto vynálezu.0011 Fyziologicky prijateľné soli zlúčenín podľa tohto vynálezu zahŕňajú soli vzniknuté prídavkom kyseliny minerálnych kyselín, karboxylových kyselín a sulfónových kyselín, napríklad soli kyseliny chlorovodíkovej, kyseliny bromovodíkovej, kyseliny sírovej, kyseliny fosforečnej, kyseliny metánsulfónovej, kyseliny etánsulfónovej, kyseliny toluénsulfónovej, kyseliny benzénsulfónovej, kyseliny naftaléndisulfónovej, kyseliny octovej, kyseliny trifluóroctovej, kyseliny propiónovej, kyseliny mliečnej, kyseliny vínnej, kyseliny jablčnej, kyseliny citrónovej, kyseliny fumárovej, kyseliny maleínovej a kyseliny0012 Fyziologicky prijateľné soli zlúčenín podľa tohto vynálezu tiež zahŕňajú soli obvyklých báz, ako sú napriklad a výhodne soli alkalických kovov (napríklad sodné a draselné soli), soli alkalických zemín (napríklad horečnaté a vápenaté soli) a amónne soli odvodené od amoniaku a organických aminov, ktoré majú od 1 do 16 atómov uhlíka, ako sú napríklad a výhodne etylamín, dietylamín,trietylamín, etyldiizopropylamín, monoetanolamín, dietanolamin, trietanolamín,dicyklohexylamín, dimetylaminoetanol, prokaín, dibenzylamin, N-metylmorfolin,arginín, lyzín, etyléndiamín a N-metylpiperidín.0013 gym pre účely predkladaného vynálezu označujú také formy zlúčenín podľa tohto vynálezu, ktoré vpevnom alebo tekutom stave tvoria komplex koordinácií smolekulami rozpúšťadla. Hydráty sú zvláštna forma solvátov, v ktorých dochádza ku koordinácií vody.0014 Predkladaný vynález ďalej tiež zahŕňa prolieky zlúčenín podľa tohto vynálezu. Pojem prolieky zahŕňa zlúčeniny, ktoré samotné môžu byť biologicky aktívne alebo neaktívne, ale ktoré sú v priebehu ich zotrvania v tele premenené na zlúčeniny podľa tohto vynálezu (napríklad metabolicky alebo hydrolyticky).0015 Pre účely predkladaného vynálezu majú substituenty nasledujúcivýznam, pokiaľ nieje uvedené inaka alkylaminokarbonyle predstavujú alkylový zvyšok s priamym reťazcom alebo

MPK / Značky

MPK: A61K 31/4164, C07D 233/00, A61P 31/00, C07D 401/00

Značky: heterocyklylamidom, substituované, imidazoly

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/70-e6751-heterocyklylamidom-substituovane-imidazoly.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Heterocyklylamidom substituované imidazoly</a>

Podobne patenty