Šikmý výťah

Číslo patentu: U 970

Dátum: 11.10.1995

Autor: Hrustič Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šikmý výťah Oblasť technikyTechnické riešenie sa týka šikmého výťahu k preprave bremien, najmä však zdravotne postihnutých imobilných osôb medzi dvoma miestami na rôznej výškovej úrovni.Súčasné riešenia šikmých výťahov pozostávajú z pevných častí, v ktorých sú upevnené pojazdový mechnizmus a ovládanie, pričom medzi týmito pevnými časťami na rôznej úrovni je pojazdová dráha, na ktorú je upevnená prepravné plošina. Pohon prepravnej plošiny je ovládaný na jednej z pevnej časti. Konkrétne riešenia sú navrhované na mieru podľa výšky a dĺžky šikmej dráhy. Nevýhodou riešenia je skutočnosť, že prepravovaná osoba potrebuje dalsiu osobu k obsluhe, čo negatívne pôsobí na zdravotne postihnutú prepravovanú osobu v peetovaní pocitu závislosti.Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenia šikmého výťahu, ktorého podstata spočíva v tom, že je ovládaný zdravotne postihnutou imobilnou osobou v priestore prepravnej plošiny. Uvedené je docielené konštrukčným riešením, ktorého podstatu tvorí skutočnosť, že šikmý výťah pozostáva z horného a spodného stĺpu, ktoré sú pevne upevnené k stavebnej konštrukcii. Medzi horným a spodným stĺpom je pojazdová dráha,ktorá má horný a spodný pojazdový profil, ktoré spájajú fixačné profily. Fixačné profily sú v alternatívnom uskutočneníspojené prostredníctvom upinacích elementov so stavebnou časťou. Horný pojazdový profil je opatrený súvným telesom, V ktorom sú uložené bočné vodiace elementy a aspoň jeden horný vodiaci element. Spodný pojazdový profil je opatrený súvnym telesom, v ktorom sú uložené bočné vodiace elementy a aspoň jeden spodný vodiaci element. Na horné a spodné teleso je pripevnená prostredníctvom füačných elementov zvislá stena prepravnej plošiny, ktorej sklopné vodorovná plošina má vpredua vzadu pomocné sklopné plochy. Zvislá stena má tlačný a ťažný prvok, ktorý zasahuje do pracovného priestoru nosiča, ktorý je upevnený na hornom a spodnom stĺpe. Zvislá stena má ovládacie zariadenie s ovládacim elementom. Spodný stĺp je opatrený napinacou kladkou, do ktorej zasahuje ťažná reťaz, ktoráje rozoberateľne upevnené s prepravnou plošinou a zasahujedo ťažnej kladky, ktorá je spojená s pohonom. Horný a spodný pojazdový profil sú v hornom a spodnom stĺpe upevnené prostredníctvom fixačných elementov. V alternatívnom uskutočnení horný a spodný stĺp je opatrený nosníkmi, na ktoré sa opierajú horný a spodný pojazdový profil.Výhodou technického riešenia je možnosť obsluhy prepravnej plošiny šikmého výťahu priamo prepravovanou imobilnou osobou, ale len tou, ktoré má v poriadku aspoň jednu hornú končatinu.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l znázorňuje nosnú konštrukciu šikmého výťahu V bočnom pohľade.Obr. 2 znázorňuje pohľad zhora na nosnú konštrukciu šikmého výťahu.Obr. 3 znázorňuje rez spodným stĺpom bez pojazdovej dráhy.Obr. 4 znázorňuje priečny rez prepravnej plošiny.Obr. 5 znázorňuje čelný pohľad na zvislú stenu prepravnej plošiny v čiastočnom reze. A3 Príklady uskutočnenia technického rieseniaŠikmý výťah pozostáva z horného stĺpu l a spodného stĺpu g, medzi ktorými je rozoberateľne prostredníctvom fixačných elementov § upevnená pojazdová dráha 30, ktorú tvorí horný pojazdový profil ggl a spodný pojazdový profil 392, medzi ktorými sú rozperné fixačné profily § 93, ktoré V alternatívnom uskutočnení sú spojené s upínacím elementom §, upevneným V stavebnej časti priamo alebo nepriamo. Horný stĺp l a/alebo spodný stĺp g je pevne spojený so stavebnou časťou, či už z bočnej, z hornej, prípadne zo spodnej časti. Spodný stĺp g je opatrený napínacou kladkou ll, do ktorej zasahuje ťažná reťaz 2, pričom horný stĺp l je opatrený pohonovým kolesom lg spojeným s pohonom lg. V hornom stĺpe l a spodnom stĺpe g je upevnený nosič Ž, výhodne prostredníctvom úchytných elementov l§l a lâg. Na horný pojazdový profil âgl je súvne uložené teleso 3011, v ktorom sú aspoň dva bočné vodiace elementy 3012a aspoň jeden horný vodiaci element gglg. Je vhodné, ak aspoň jeden z bočných vodiacich elementov 3012 je V telese 3011 uložený prestaviteľne. Na spodný pojazdový profil 392 je súvne uložené teleso 3021, v ktorom sú aspoň dva bočné vodiace elementy 3022 a aspoň jeden spodný vodiaci element 3023. Je vhodné, ak aspoň jeden z bočných vodiacich elementov 3022 je v telese 3021 uložený prestaviteľne. Na teleso 3011 a 3021 fixačnými elementami 3014 a 3925 je upevnené zvislá stena ll prepravnej plošiny lg, pričom toto upevnenie je vodorovné a/alebo výškovo prestavitelné. Na zvislú stenu ll je sklopne upevnená vodorovné plošina li, ktorá má vpredu a vzadu pomocnú sklopnú plochu lä. Zvislá stena ll je opatrená ťažným a tlačným prvkom lg, zasahujúcim do pracovného priestoru nosiča Ž a dalej je opatrená ovládacím zariadením lê s ovládacím elementom ll. Pohon lg je napájacím káblom gg spojený s ovládacím zariadením 16. Je vhodné, ak horný pojazdový profil ggl je opretýo nosník 1 a spodný pojazdový profil § 92 0 nosník zl.v y z n a č u j u c i s a t ý m , že pozostáva z horného stĺpu /1/ a spodného stĺpu /2/ pevne uchytených k stavebnej konštrukcii, pričom tieto spája pojazdové dráha /30/, pozostávajúca z horného pojazdového profilu/30 l/ a spodného pojazdového profilu /302/, medzi ktorými sú rozperné fixačné profily /303/9 Pričom pojazdové dráha/30/ je rozoberateľne upevnené k hornému stĺpu /1/ a spodněmu stĺpu /2 A na pojazdovú dráhu /30/ je posuvne upevnené prepravné plošina /19/, pozostávajúca z horného vodiaceho telesa /30 ll/ a spodného vodiaceho telesa /3021/, pričomv hornom vodiacom telese /30 ll/ sú otočne upevnené bočné vodiace elementy /30 l 2/ a horný vodiaci element /3013/, V spodnom vodiacom telese /302 l/ sú otočne upevnené bočné vodiace elementy /3022/ a spodný vodiaci element /3023/,pričom takto usporiadané horné vodiace teleso /30 ll/ a spodné vodiace teleso /302 l/ sú prostredníctvom fixačných elementov /30 l 4 a 3024/ spojené vodorovné prestaviteľne zvislou stenou /l 3/ prepravnej plošiny /19/, na ktorú sklopne upevnené vodorovné plošina /14/ ktoré má vpredu a vzadu pomocnú sklopnú plochu /l 5/ e zvislé stena /l 3/ je opatrené ovlédacím zariadením /l 6/ s ovládacim elementom /17/ a tiež tlačným a ťažným prvkom /l 8/ zasahujúcimdo pracovného priestoru nosiča /5/.Šikmý výťah podľa bodu l, s at ý m , že spodný stĺp /2/ je opatrený napinacou kladkou/ll/, ktorú obopína ťažné reťaz /9/, ktoré je rozoberateľne v blízkosti ťažiska spojená s prepravnou plošinou /l 9/ a jej druhý koniec obopína pohonové koleso /lo/ upevnené

MPK / Značky

MPK: B66B 21/00

Značky: šikmý, výtah

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u970-sikmy-vytah.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Šikmý výťah</a>

Podobne patenty