Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej hmoty

Číslo patentu: U 760

Dátum: 08.03.1995

Autori: Dvorský Pavel, Gregor Emil, Fiala Viliam, Kováčik Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej hmotyTechnické riešenie sa týka pozdĺžneho spracovania drevnej hmoty bez ohľadu na jej priemer a dĺžku.Je známe zariadenie k pozdĺžnemu deleniu kmeňov drevín rezom dvoch kotúčových píl,upravených nad sebou v spoločnej reznej rowine,čo umožňuje rez kmeňov väčších priemerov,ale len v jednej rovine.Ďa 1 ej je známe zariadenie k pozdĺžnemu deleniu polokmeňov drevín delením vo viacerých rovinách sústavou kotúčových píl avšak bez možnosti voľby hrúbky prírezu a bez možnosti zhotovevať napr. hranolky s voliteľnými rozmermi.Sú tiež známe zariadenie na delenie drevnej hmoty pílovými kotúčmi,ktoré sú usporiadané v horízontálnom a vertikálnom smere,čo umožňuje pílenie v oboch rovináchjtito zariadenia však nespĺňajú podminku maximálnej univerzálnosti atje na nich možné upravovať len obmedzené šírky výrobkov do 20 cm.Uvedené nedostatky odstraňuje a vytýčenú úlohu rieši zariadeni n pozdĺžne spracovanie drevnej hmoty podľa predmetného riešenia,ktorého podstata spočíva v tom,že sa naraz pozdĺžne voči drevnej hmote urobí zhora potrebný počet rezov v požadovanej hĺbke po celej dĺžke drevnej hmoty a súčastne sa táto narezaná vrstva podrezáva v horizontálnom smere.Po zrezaní nastavenej hrúbky v jednej rovine sa nastaví dalšie vrstva a tento postup sa opakuje.Zariadenie podľa technického riešenia sa skladá z oceľovéhorámu,v ktorom je umiestnený nosič suportov,ktorý se pohybujemo vertikálnom smere.Na nosiči sú umiestnené štyri suporty,pričom na dvoch suportoch pravej strany nosiča sú umiestnené hriadele vertikálnych pílových kotúčov a na ľavej strane sú umiestnené suporty pre hriadele horizontálnych kotúčov. Horizontálne kotúče sú prinitované na špeciálnych maticiach,ktoré sú uchytené na hriadeloch pohonných jednotiek.Postupom podľa navrhovaného technického riešenia sa dosahuje vysoká presnosť rezania,ideálne opracovanie výrobkov,mariabilnosť a vysoká produktivita práce.Uchytenie horizontálnych pilových kotüčov je veľmi racionálne a umožňuje rýchlu montáž a demontáž.Na pripojenom obr. 1 je schematicky znázornená umiestnenie pílových kotúčov voči drevnej hmote a robenie jednotlivých zárezov do drevnej hmoty a na obr. 2 je detailný bočný nákres uchytenia horizontálnych pílových kotúčov na špeciálnu matiuu a hriadeľ pohonnej jednotky.Zariadenie podľa technického riešenia tvorí okružná pílu,ktoré sa skladá zo štyroch suportov umiestnených v oceľovom ráme.Podľa obr. 1 sú na pravej dvojici suportov umiestnené horizontálne pílové kotúče ,ktoré sú pomocou špeciálnych matíc 2 spojené hriadeľmi 8 s pohonnými jednotkami.Na druhej dvojici suportov sú umiestnené vertikálne pílové kotúče Ž spojené s pohonnými jednotkami i.Nastavovanie pilových kotúčov 5 na potrebnú šírku sa robí pomocou vymedzovacíchkrúžkov §.Horizontálne pílové kotúče 3 sú voči sebe navzájomposunutá tak,aby pri odrezávaní drevnej hmoty 1 nedošlo k ich stretu.Na obr.2 je znázornená uchytenie horizontálnych pilových kotúčov à na špeciálnu maticu Q pomocou nitu g.Mati 1 a Š je dalej spojená hriadeľou § s pohonnou jednotkou l.Manipulácia so zariadením a vykonávanie spôsobu podľa techni~ ckého riešenia je zrejmé z obr.1,kde je znázornená spracováva ná drevná hmota a robenie rezov do nej.Prvý zárez do spracovávanej drevnej hmoty 1 se robi horizontálnymi pílovými kotúčmi Á súčastne,čím sa zreže vrchná vrstva drevnej hmoty po celej dĺžke.Takto pripravené hmota sa podla potreby reže súčastne horizontálnymi pílovými kotúčmi A ako aj vertikálnymi pilovými kotúčmi Ž naraz.V pripade že sa reže drevná hmota veľkých rozmerov u horizontálne pílové kotúče 1 nedokážu odrezať celú vrstvu naraz,postupuje sa z jednej aj z druhej strany drevnej hmoty 1 naraz pílovýmy kotúčmi Ä a Ž,čo umožňuje pohyb suportov v priečnom smerePo zrezaní jednej vrstvy hmoty,presunie sa nosič suportov smerom dole na potrebný rozmer e celý postup sa opakuje.Uchytenie horizontálnych pilových kotúčov 3 nitom 9 na špe ciálnu maticu 3 umožňuje presúvať tieto kotúče po celej šírkepilenej hmoty 1 a kotúčmi à malých priemerov je možné rezať weľké hrúbky drevnej hmoty 1.Suporty horizontálnych kotúčov Ä sú vo výškovom smere voči wertikálnym kotúčom Ž nastaviteľné pre pripad,že sa vertikálne kotúče Ž použijú iného priemeru,aby sa dosiahla rovina rezov vo vertikálnej i horizontálnej polohe.Otáčky horizontálnych kotúčov Q sú volené tak,aby kotúče rezali z vnútornej strany drevnej hmoty 1,čím sa predĺži ich životnosť.Z uvedeného dôvo du sú matice 2 vyrobené jedna s pravotočivým a druhá s ľavoto čivým závitom,čím sa zabraňuje ich uvoľnenie. Horizontálny kotúč à je stredovým otvorom nasunutý na maticu g a po jej obvode k nej spojený nitom g.Priegxselge vxužítie Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej hmoty reaom vo dvoch rovinách je využiteľné prevažne v drevérskompriemysle,v stavebníctve ako aj v šaľšich odboroch pre technicky ekvivalentné operácie spracovania drevnej hmoty.

MPK / Značky

MPK: B27B 7/00

Značky: hmoty, zariadenie, pozdĺžne, drevnej, spracovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u760-zariadenie-na-pozdlzne-spracovanie-drevnej-hmoty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej hmoty</a>

Podobne patenty