Univerzálny závesný prípravok

Číslo patentu: U 7425

Dátum: 02.05.2016

Autor: Matanin Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka univerzálneho závesného prípravku pozostávajúceho z nosníka a ramien, ktorý je možné použiť na prehľadné uloženie výrobkov alebo na vystavenie informačných alebo archívnych materiálov.Technické riešenie podľa úžitkového vzoru č. 2861 SK Vešiak s priečnymi ramienkami spočíva v kolmo prichytených závesných ramienkach na oboch stranách na nosník s držiakom, najvýhodnejšie symetricky. Závesné ramienka sú tvarovo upravené tak, aby sa zavesené ploché výrobky z nich nezosunuli. V pracovnej polohe je vešiak s priečnymi ramienkami pomocou držiaka prichytený tak, aby rovina tvorená závesnými ramienkami a nosníkom s držiakom bola vo vodorovnej polohe. Úprava závesných ramienok spočíva v ohnutí ich koncov smerom hore.Technické riešenie podľa úžitkového vzoru č. 2952 SK Vešiak pozostáva z tvarovaného nosmka vybaveného najmenej jedným držiacim ramenom vybaveným otvormi na upevňovacie skrutky. Na nosnom ramene nosníka alebo v telese tohto ramena je jedným svojím koncom upevnená dvojica nosných ramienok orientovaná kolmo na zvislú os nosníka.Technické riešenie podľa úžitkového vzoru č. 002318 CZ Prenosný závesný držiak spočíva v tom, že sklopné rameno je vybavené od svojho závesného konca pozdĺžne podlhovastým otvorom, ktorým prechádza závesný čap upevnený na závesnej konzole závesného dielu držiaka s ďalšími úpravami.Úžitkový vzor č. 7350 CZ rieši viacúčelový závesný systém najmä na kvetináče, zavlažovacie misky, závesy a poličky na kvetináče, je tvorený najmenej jedným základným závesom s manipulačnými otvormi, pričom základný záves je vytvorený ako pravouhlá konzola tvorená v priereze T-profilom, ktorá má vnútri do trojuholnika umiestnené tri manipulačné krúžky navzájom prepojené dekoratívnym prvkom, ich osi sú rovnobežné s vonkajšími stranami a závesným krúžkom, ktorého os je predsunutá pred ukončenie dlhšej strany a medzi os manipulačných krúžkov a dlhšiu vonkajšiu stranu.Vynález 257461 CZ Dávkový hlavicový medzioperačný vešiak pre kabátové závesné dopravníky je technicky riešený s vešiakovými kolíkmi v podobe lomeného ramienka v uhle 90 °, ktoré majú na konci vertikálnej části protišmykovú vešiakovú hlavicu, vešiakové kohky sú zabudované do vešiakového nosníka, ktorý je na obidvoch koncoch vybavený pripínacími zámkami z plochého materiálu v tvare písmen U na zapnutie vešiaka do rámovej bočnice univerzálneho závesného nosiča odevných dielov.Uvedené známe technické riešenia spočívajú v mnohých vyhotoveniach rôzne tvarovaných závesných konzol, na ktoré sa vešajú predmety, alebo sú vyhotovené len ako poličky na ich odkladanie. Závesné konzoly sú vyhotovené väčšinou ako jednoúčelové, na kombinované použitie sa vyskytujú veľmi výnimočne.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje univerzálny závesný prípravok podľa úžitkového vzoru.Univerzálny závesný prípravok pozostáva z nosníka spojeného s najmenej jedným ramenom a z funkčných, ozdobných a informačných prídavných komponentov. Je z tuhého plošného materiálu na báze kovu,plastu, dreva, papiera alebo ich kombinácií.Nosník je v základom tvare rovnoramenný trojuholník s pomerom výšky vo vrchole k základni najmenej 15 podľa požiadaviek na použitie závesného prípravku. Nosník vo vrchole rovnoramenného trojuholníka môže plynule prechádzať do tvaru plošného geometrického útvaru, na ktorom môžu byť umiestnené ozdobné alebo informačné komponenty. Okraje nosníka a ramien môžu mať rovný alebo tvarovaný okraj.Spojenie nosníka s ramenami, tvar a usporiadanie ramien môže byť variabilné podľa požiadaviek na použitie univerzálneho závesného prípravku. V prípade dvoch a viac radov ramien umiestnených pod sebou,každý ďalší rad ramien je pripojený k predchádzajúcemu radu ramien plynulým spojením.Spojenie nosníka univerzálneho závesného prípravku s naj menej jedným ramenom môže byť uskutočnené nasledovne- Nosník vo vrcholoch priľahlých k základni rovnoramenného trojuholníka plynule prechádza do prvého radu ramien rovnobežných so základňou a smerujúcich k jeho zvislej osi, pričom ramená sa pri stretnutí vzájomne nedotýkajú, lebo je medzi nimi vytvorená medzera.- Nosník v mieste zvislej osi k základni rovnoramenného trojuholníka plynule prechádza do zvislej spojovacej časti, ku ktorej je pripojený naj menej jeden rad ramien.- Nosník len v jednom z vrcholov priľahlých k základni rovnoramenného trojuholníka plynule prechádza do prvého ramena rovnobežného so základňou.Usporiadanie ramien pod sebou V radoch, dĺžka ramien a miesto ich pripojenia k predchádzajúcemu radu ramien vytvára Vzhľad plošných geometrických útvarov, napríklad obdĺžnika, štvorca, trojuholníka, kruhu a pod. Vzdialenosť medzi jednotlivými radmí ramien je naj menej 1/4 výšky ramena.Nosník môže mať v 0 vrchole rovnoramenného trojuholníka otvor alebo vo vrcholoch priľahlých k základni otvory na zavesenie alebo fixné prichytenie univerzálneho závesného prípravku na podklad. Spojenie nosníka S pevným podkladom je vytvorené spojovacĺmi komponentmi, napr. lepiaca páska, súčiastky so závitmi a s podložkou, prípadne s maticou.Nosník môže mať na základni alebo aspoň na jednom ramene usporiadané funkčné, ozdobné a informatívne prídavné komponenty, kde funkčnými komponentmi sú najmä vešiakové háčiky, kolíky, príchytky alebo držiaky.Úlohou technického riešenia podľa úžitkového vzoru je vytvorenie univerzálneho závesného prípravku na bežné použitie, zavesenie a prehľadné usporiadanie úžitkových, informačných a ozdobných predmetov v bytoch, obchodných, administratívnych, priemyselných budovách, školských a rekreačných zariadeniach.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je vyobrazenie pohľadu na časť univerzálneho závesného prípravku s dvoma radmi ramien,kde prvý rad ramien plynule vystupuje z priľahlých vrcholov k základni nosníka a druhý rad ramien z prvého radu ramien.Na obrázku 2 je vyobrazenie pohľadu na časť univerzálneho závesného prípravku s dvoma radmi ramien,kde v mieste zvislej osi univerzálneho závesného prípravku základňa nosníka plynule prechádza do zvislej spojovacej časti, ku ktorej sú pripojené dva rady ramien.Univerzálny závesný prípravok pozostáva z nosníka l a z dvoch radov ramien g a z informatívneho prídavného komponentu 3 umiestneného na vrchole rovnoramenného trojuholníka. Je z tuhého plošného materiálu, konkrétne z oceľového plechu s vonkajšou úpravou práškovým lakovaním. Jeho výška je 110 mm a šírka 330 mm. Nosník 1 vo vrchole rovnoramenného trojuholníka plynule prechádza do kruhového komponentu, na ktorom je umiestnená ozdobná príležitostná medaila zo zinku. Okraje nosníka 1 a ramien g sú rovné. Nosník l vo vrcholoch priľahlých k základni rovnoramenného trojuholníka plynule prechádza oblúkom do prvého radu ramien g rovnobežných so základňou a smerujúcich k jeho zvislej osi, pričom ramená g sa pri stretnutí vzájomne nedotýkajú, lebo je medzi nimi vytvorená medzera so šírkou 10 rnm. Druhý rad ramien g je umiestnený pod prvým radom ramien g a je k nemu pripojený plynulým spojením. Ramená g sú vysoké 13 mm. Medzery medzi nosnikom 1 a prvým radom ramien g a medzi prvým a druhým radom ramien g je 4 mm. Nosník l má vo vrcholoch priľahlých k základni otvory na zavesenie alebo ñxné upevnenie závesného prípravku na podklad. Spojenie nosníka l s pevným podkladom je vytvorené spojovacĺmi komponentmi, ktorými sú súčiastky so závitmi a s podložkou, prípadne s maticou.Univerzálny závesný prípravok pozostáva z nosníka 1 a z dvoch radov ramien g a z informatívneho prídavného komponentu 3 umiestneného na vrchole rovnoramenného trojuholníka. Je z tuhého plošného materiálu, konkrétne z oceľového plechu s vonkajšou úpravou práškovým lakovaním. Jeho výška je 110 mm a šírka 330 mm. Nosník 1 vo vrchole rovnoramenného trojuholníka plynule prechádza do trojuholníkového komponentu, na ktorom je umiestnená ozdobná prüežitostná etiketa. Okraje nosmka 1 a ramien g sú rovné. Nosník 1 v mieste zvislej osi k základni rovnoramenného trojuholníka plynule prechádza do zvislej spojovacej časti, ku ktorej je pripojený jeden rad ramien g. Druhý rad ramien g je umiestnený pod prvým radom ramien g a je k nemu pripojený plynulým spojením. Ramená Ľ sú vysoké 13 mm. Medzery medzi nosníkom 1 a prvým radom ramien g a medzi prvým a druhým radom ramien g sú 4 mm. Nosník 1 má vo vrcholoch priľahlých k základni otvory na ñXné upevnenie závesného prípravku na podklad. Spojenie nosníka 1 s pevným podkladom je vytvorené spojovacĺmi komponentmi, ktorými sú súčiastky so závitmi a s podložkou.Univerzálny závesný prípravok pozostáva z nosníka l a zo štyroch radov ramien g a z informatívneho prídavného komponentu 3 umiestneného na vrchole rovnoramenného trojuholníka. Je z tuhého plošného materiálu, konkrétne z plastu. Jeho výška je 100 mm a šírka 350 mm. Nosník 1 vo vrchole rovnoramenného trojuholníka plynule prechádza do elipsovitého komponentu, na ktorom je umiestnená ozdobná príležitostnánálepka. Okraje nosníka g a ramien g sú mierne zvlnené. Nosník g V jednom z vrcholov priľahlých k základni rovnoramenného trojuholníka plynule prechádza do prvého ramena g rovnobežného so základňou. Druhé rameno g je umiestnené pod prvým ramenom g a je k nemu pripojené plynulým spojením. Ramená g sú vysoké 15 mm. Medzery medzi nosníkom g a prvým radom ramien g a medzi prvým a druhým radom ramien g je 4 mm. Nosník g má vo Vrcholoch priľahlých k základni otvory na fixné upevnenie závesného prípravku na podklad. Spojenie nosníka g s pevným podkladom je vytvorené plastovým obojstranne lepiacim prvkom.Univerzálny závesný prípravok pozostáva z nosníka g a z jedného radu ramien g a z informatívneho prídavného komponentu i urniestneného na vrchole rovnoramenného trojuholníka. Je z tuhého plošného materiálu, konkrétne z plastu. Jeho výška je 110 mm a šírka 330 mm. Nosník g vo vrchole rovnoramenného trojuholníka plynule prechádza do komponentu elipsovitého tvaru, na ktorom je umiestnená ozdobná informatívna etiketa. Nosník g vo Vrcholoch priľahlých k základni rovnoramenného trojuholníka plynule prechádza oblúkom do prvého radu ramien g rovnobežných so základňou a smerujúcich k jeho zvislej osi, pričom ramená g sa pri stretnutí vzájonme nedotýkajú, lebo je medzi nimi vytvorená medzera so šírkou 12 mm. Druhý rad ramien g je umiestnený pod prvým radom ramien g a je k nemu pripojený plynulým spojením. Ďalšie rady ramien g postupne nadväzujú na predchádzajúce rady ramien g a sú k ním pripojené plynulým spojením. Ramená g sú vysoké 13 mm. Medzery medzi nosníkom g a prvým radom ramien g a medzi ďalšími radmi ramien g sú 4 mm. Usporiadanie radov ramien g v pohľade vytvára obdĺžnik. Nosník g má vo vrcholoch priľahlých k základni otvory na zavesenie alebo fiXné upevnenie závesného prípravku na podklad. Spojenie nosníka g s pevným podkladom je vytvorené spojovacími komponentmi, ktorými sú súčiastky so závitmi a s podložkou. prípadne s maticou.Univerzálny závesný prípravok pozostáva z nosníka g a z dvoch radov ramien g a z informatívneho prídavného komponentu ą umiestneného na vrchole rovnoramenného trojuholníka. Je z tuhého plošného materiálu, konkrétne z oceľového plechu s vonkajšou úpravou práškovým lakovaním. Jeho výška je 110 mm a šírka 330 mm. Nosník g vo vrchole rovnoramenného trojuholníka plynule prechádza do obdĺžnikového komponentu, na ktorom je umiestnená ozdobná informatívna príležitostná etiketa. Okraje nosmka g a ramien g sú rovné. Nosník g v mieste zvislej osi k základni rovnoramenného trojuholníka plynule prechádza do zvislej spojovacej časti, ku ktorej je pripojený jeden rad ramien g. Druhý rad ramien g je umiestnený pod prvým radom ramien g a je k nemu pripojený plynulým spojením. Ramená g sú vysoké 13 mm. Medzery medzi nosníkom g a prvým radom ramien g a medzi prvým a druhým radom ramien g sú 4 mm. Nosmk g má vo vrcholoch priľahlých k základni otvory na upevnenie závesného prípravku na podklad zavesením. Nosník g v strede základne rovnoramenného trojuholníka má pevne pripojenú nádobu v tvare košíka na uloženie reklamných predmetov alebo na kvetináč.Univerzálny závesný prípravok pozostáva z nosníka g a z dvoch radov ramien g a z informatívneho prídavného komponentu ą umiestneného na vrchole rovnoramenného trojuholníka. Je z tuhého plošného materiálu, konkrétne z oceľového plechu s vonkajšou úpravou práškovým lakovaním. Jeho výška je 110 mm a šírka 330 mm. Nosník g vo vrchole rovnoramenného trojuholníka plynule prechádza do kruhového komponentu, na ktorom je umiestnená ozdobná informatívna príležitostná etiketa. Okraje nosníka g a ramien g sú rovné. Nosník g v mieste zvislej osi k základni rovnoramenného trojuholníka plynule prechádza do zvislej spojovacej časti, ku ktorej je pripojený jeden rad ramien g. Druhý rad ramien g je umiestnený pod prvým radom ramien g a je k nemu pripojený plynulým spojením. Ramená g sú vysoké 13 mm. Medzery medzi nosnikom g a prvým radom ramien g a medzi prvým a druhým radom ramien g sú 4 mm. Nosník g má vo vrcholoch priľahlých k základni otvory na upevnenie závesného prípravku na podklad. Spojenie nosníka g s pevným podkladom je vytvorené spojovacími komponentmi, ktorými sú súčiastky so závitmi a s podložkou. Nosník g v priestore základne rovnoramenného trojuholníka má pevne pripojené napríldad háčiky na zavesenie prípravkov dennej potreby.Univerzálny závesný prípravok je možné priemyselne vyrábať a výhodne využívať na použitie, zavesenie a prehľadné usporiadanie úžitkových, informačných a ozdobných predmetov v bytoch, obchodných, administratívnych, priemyselných budovách, školských a rekreačných zariadeniach pri maximálnom dodržaní účelnosti, prehľadnosti a efektívnosti ich využitia.l. Univerzálny závesný prípravok, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že pozostáva z nosníka (l), z najmenej jedného radu ramien (2) a funkčných, ozdobných a informatívnych prídavných komponentov (3), je z tuhého plošného materiálu na báze kovu, plastu, dreva, papiera alebo ich kombinácií.2. Univerzálny závesný prípravok podľa nároku l, V y z n a č uj ú c i S a t ý m , že nosník (l) má tvar rovnoramenného trojuholníka s pomerom výšky k základni najmenej 15, vo vrchole rovnoramenného trojuholníka plynule prechádza do tvaru plošného geometrického útvaru, na ktorom sú umiestnené funkčné,ozdobné alebo informačné komponenty (3).3. Univerzálny závesný prípravok podľa nároku 2, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že nosník (l) má vo vrchole rovnoramenného trojuholníka otvor alebo vo vrcholoch priľahlých k základni otvory na zavesenie alebo fixné upevnenie na podklad spojovacími komponentmi.4. Univerzálny závesný prípravok podľa nároku l, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prvý rad ramien (2) plynule vychádza z vrcholov priľahlých k základni nosníka (1), ramená (2) sú usporiadané rovnobežne s jeho základňou, smerujú k jeho zvislej osi, kde je medzi nimi vytvorená medzera, alebo prvé rameno(2) plynule vychádza len z jedného vrcholu priľahlého k základni nosníka (l), ramená (2) sú usporiadané rovnobežne s jeho základňou, alternatívne je pripojenie ramien (2) v mieste zvislej osi nosníka, kde základňa nosníka prechádza do zvislej spojovacej časti, na ktorú plynule nadväzuje najmenej jeden rad ramien (2).5. Univerzálny závesný prípravok podľa nároku 4, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v prípade dvoch a viac radov ramien (2) umiestnených pod sebou, druhý a každý ďalší rad ramien (2) je pripojený k predchádzajúcemu radu ramien (Z) alebo k zvislej spojovacej časti plynulým spojením, pričom vzdialenosť medzi jednotlivými radmi ramien (2) je najmenej 1/4 výšky ramena (2).6. Univerzálny závesný prípravok podľa nároku 4, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že usporiadanie ramien (2) pod sebou v radoch, dlžka ramien (2) a ich plynulé pripojenie k predchádzajúcemu radu ramien(2) vytvára Vzhľad plošných geometrických útvarov.7. Univerzálny závesný prípravok podľa nároku l, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že nosník (l) má na základni alebo aspoň na jednom ramene (2) usporiadané funkčné, ozdobné a informatívne prídavné komponenty (3), ktorými sú najmä vešiakové háčiky, kolíky, príchytky alebo držiaky.

MPK / Značky

MPK: A47F 7/19, A47G 25/28

Značky: univerzálny, prípravok, závěsný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u7425-univerzalny-zavesny-pripravok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Univerzálny závesný prípravok</a>

Podobne patenty