Elektrický prietokový ohrievač vody

Číslo patentu: U 741

Dátum: 08.02.1995

Autor: Mužila Marian

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

E/ckh-,zkg priW 7 oÁ ríüe vąć sna/j»Technické riešenie sa zaoberá úsporným elektrickýmprietokovým ohrievačom vody ako pohotovým zdrojom teplej vody.Zariadenia pre uvedene účely sú známe. Bývajú to prietokové ohrievače vykurované elektrickým vykurovacím telesom. Známe riešenia obsahujú zvycajne kompaktné telesá tvaru uzavretej nádoby s vykurovacim telesom, umiestneným vo vnutri. Teleso býva obtiažne rozoberateľné, takže prípadná výmena vykurovacieho článku je neľahká. Nevýhodou týchto prevedení sú značné tepelné straty pri maximálnom výkone,veľká zotrvačnost a pomer-ne malá výhrevná plocha telesa,zapríčinená obmedzenými rozmermi, ako aj značne nároky priUvedené nedostatkyiz veľkej časti odstraňuje úsporný elektrický ohrievač vody, tvorený pozdĺžnynl telesom valcovitého tvaru, ktoré obsahuje vstupné a výstupné hrdlo,ktoreho podstata je podľa technického riešenia v tom, že vo svojom vnútri obsahuje napevno zabudovaný ohrevný valec,pozostávajúci z dvoch zvislých do kríža uložených výhrevných špirál a celý vnútorný priestor tohto valca je vyplnený teplonosným médiom - kvapalinou. Ohrevné špirály sú do tohtoohrevného valca zospodu napevno našrobované, čo Lunožnuje ichjednoduchú demontáž, pripadne jednoduchú výmenu teplonosného média pre pripad potreby.Výhrevne teleso má dve špirály spinané nezávisle od seba. Pri zapnutl zariadenia do siete je jedna špirála stále V činnosti pri minimálnou odbere elektrickej energie. Tato špirála zohrieva teplonosné médium na teplotu 60 až 80 °C. Tým dochádza k ohrevu celého ohrevneho valca, ktorý je napevno zabudovaný do vonkajšieho valca. Medzi týmito telesami je priestor umožňujúci dostatočné prúdenie vody, ktorá sa pri prechode cez tento medzipriestor postupne zohrieva. Pri spusteni vody do systému sa súčasne zapne do činnosti aj druhá špirála, ktorá má väcší výkon a intenzívnejšie zohrieva teplonosné medium tak, aby sa prúdiaca voda zohriala na dostatočnú teplotu pri výstupe. Pri zastavení prietoku vody v zariadeni dochádza k okamžitému vypnutiu tejto druhej spirály a V činnosti zostáva len jedna špirála. Celé zariadenie je z titulu zabránenia úniku tepla do vonkajšieho priestoru zaizolované. Uvedené zariadenie plynule a rovnomerne zohrieva pretekajúcu vodu, pretože styčná ohrevná plocha je oveľa väčšia, nez je tomu u klasických ohrievačov. Veľkou výhodou je aj nizka spotreba elektrickej energie, plynulá regulácia tepelného výkonu a nizka zotrvaćnosť. Zariadenie má v pomere k svojmu výkonu veľmi malú váhu a rozmery, vyznačuje sa dlhou životnosťou a nenároćnou životnosťou. Pre svoju univerzálnosťmá siroké využitie v praxiPrehľad obrázkov na ľýkresochTechnické riešenie bude bližšie osvetlene pomocou výkresov,kde na obr.l je znázornený prietokový ohrievac vody vovertikàlnom. reze a na obr.2 pohľad na zariadenie VPríklad uskutočnenia technického riešeniaÚsporný elektrický prietokový ohrievać vody podľa technického riešenia je tvorený pozdĺžnym telesom valcovitého tvaru 5 izolaćnou vrstvou l, v ktorom je napevno zabudovaný ohrevný valec g, pozostávajúci z dvoch zvislých do kríža uložených ohrevných špirál É, pricom celý vnútorný priestor ohrevného valca g je vyplnený teplonosným médiom É.Úlohu tohto teplonosného média veľmi dobre splna olej s príslušnými parametrami ako ohrevné médiwm s parametrom na použitie pre ohrev vody do teploty maximálne do 170 °C.Obidve ohrevné špirály g sú napevno zabudované na uzávere 3 so závitom, ktorý je možné podľa potreby uvoľnit a následne opätovne napevno uzavrieť. Vonkajšie teleso valcovitého tvaru l je opatrené na jednom konci vstupným hrdlom É a na druhej strane výstupným hrdlom 1 ,ktorými do priestoru medzi vonkajším a ohrevným valcom prúdi voda k ohrevu. Pri zapnutí zariadenia do siete dôjde k zapnutiu len jednej vonkajšej špirály, ktorá zostáva stále v činnosti a to pri minimálnom odbere elektrickej energie. Táto špirála zohrieva ohrevný olejako teplonosné médium na teplotu 60 až 80 °C. Tým dochádza kohrevu celého vnútorného objemu ohrevného valca g, ktorý potomnásledne ohrieva vodu, ktorá sa nachádza J priestore medzi vonkajšími a ohrevnýnL valcom. Pri spusteni vody cez vstupné hrdlo É do priestoru medzi obidvoma valcami dôjde súčasne k zopnutiu aj druhej vnútornej špirály Q. Táto má vyssi ohrevný výkon než prvá špirála. a dochádza k intenzivnejšiemu ohrevu teplonosného média, než tomu bolo keď voda neprúdila zariadením.Nastavenie ohrevu v ohrevnom valci je zabezpecené tak, aby teplota teplonosného média neprekroćila hodnotu 150 °C. Pri takto nastavených parametroch celé zariadenie umožňuje plynulý ohrev pretekajúcej vody a táto dosahuje pri výstupnom hrdle 1 teplotu 60 az 80 °C.Takéto zariadenie umožňuje napojenie až styroch vodovodnýchTechnické riešenie podľa úžitkového vzoru má široké uplatnenie v praxi, jednak v domácnostiach ako aj v prevádzkach, kde jepožadovaná dodávka teplej vody.

MPK / Značky

MPK: F24H 1/20

Značky: prietokový, ohrievač, elektricky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u741-elektricky-prietokovy-ohrievac-vody.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektrický prietokový ohrievač vody</a>

Podobne patenty