Plombovací systém

Číslo patentu: U 7234

Dátum: 03.09.2015

Autor: Mužík Martin

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka plombovacieho systému, poskytujúceho zvýšenú ochranu zaisťovacím súčastiam.V súčasnosti sa používajú na mechanickú ochranu dvoch spojených súčastí proti neoprávnenému rozpojeniu plombovacie skrutky V klasickom vyhotovení. Priebežnými otvormi v hlave skrutky, spojujúcej obidve súčasti a v jednej zo spojených súčastí je pretiahnutý plombovací drôt a ten je zaistený olovenou alebo plastovou plombou, čím je skrutka zabezpečená proti otočeniu a vyskrutkovaniu, inak by pri tom bola plomba poškodená. Takto sú zaisťované napríklad kryty elektromerov.Opísané zaistenie krytu napríklad elektromeru je ale pomerne ľahko neoprávnene napadnuteľné, zásah je možné ľahko následne zakamutlovať napríklad náhradou pôvodnej plomby plombou falšovanou bez toho, aby to bolo zrejmé na prvý pohľad. Najmä v oblasti merania spotreby elektrickej energie sú často napádané meracie časti alebo svorkovnice elektromerov, V ktorých sú potom vykonávané zásahy na škode rozvodných subjektov.Opísanú nevýhodu je možné minimalizovať plombovacím systémom podľa tohto technického riešenia. Ten pozostáva z plombovacej skrutky, v ktorej je vytvorený aspoň jeden priebežný otvor, plombovacieho drôtu,plomby a spojovaných vrchnej súčasti a spodnej súčasti. Vo vrchnej súčasti a súose v spodnej súčasti je vytvorený výhodne valcový otvor na driek vloženej plombovacej skrutky, vo vrchnej súčasti s hladkou stenou a v spodnej súčasti vybavený závitom, pričom otvor je v hornej súčasti valcovito rozšírený pre hlavu plombovacej skrutky, prekrytou plombovacou krytkou. Otvor vo vrchnej súčasti môže byť v hornej ploche vybavený vnútorným nálcružkom. Vrchná súčasť je kolmo na os otvoru na hlavu plombovacej skrutky vybavená priebežným otvorom alebo drážkou na uloženie plombovacieho drôtu. Vo vrchnej súčasti vytvorený otvor môže byť vyplnený vloženou plombovacou vložkou v tvare dutého valca, vybaveného v hornom okraji nákružkom, presahujúcim von i dovnútra stredového otvoru v plombovacej vložke, pričom steny plombovacej vložky sú odspodu najmenej v dvoch protiľahlých miestach vybavené výrezmi, rovnobežnými s jej osou. Plombovacia krytka je vytvorená v tvare tenkostenného, dole otvoreného dutého valca, ktorého vnútorný priemer je s minimálnou toleranciou zhodný s priemerom hlavy plombovacej skrutky, pričom valcová stena plombovacej krytky je odspodu najmenej v dvoch protiľahlých miestach vybavená výrezmi rovnobežne s osou plombovacej krytky a je po vonkaj šom obvode vybavená naj menej jednou západkou. Vonkajší priemer plombovacej krytky je s minimálnou toleranciou zhodný buď s priemerom hornej časti otvoru vo vrchnej súčasti, alebo s vnútorným priemerom plombovacej vložky. Vrchná plocha plombovacej krytky môže byť výhodne vybavená ochranným prvkom, napr. rytinou, hologramom alebo laserovým logom výrobcu doplneným unikátnym číslom.Plombovací systém podľa tohto technického riešenia poskytuje prekrytou hlavou plombovacej skrutky ďalšiu ochranu proti jeho pootočeniu, ktoré je možné bez toho, aby bola plombovacia krytka poškodená alebo zničená. Náhrada plombovacej krytky krytkou falšovanou je sťažovaná ťažko napodobniteľným ochranným prvkom na jej vrchnej ploche. Teda neoprávnený zásah je bezpečne a ihneď rozoznateľný bežným okom.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 znázorňuje rozložený systém spojenia dvoch súčastí, obrázok 2 znázorňuje toto spojenie v reze, obrázok 3 znázorňuje rozložený systém spojení dvoch súčastí, doplnený o plombovaciu vložku,obrázok 4 znázorňuje toto spojenie v reze aobrázok 5 znázorňuje použitý plombovací systém na elektromere.Plombovací systém podľa tohto technického riešenia pozostáva z plombovacej skrutky à, v ktorej hlave sú vytvorené dva priebežné, na seba kolmé otvory, plombovacieho drôtu Q, plomby Z, vrchnej súčasti l a ďalšej spodnej súčasti z. Vo vrchnej súčasti l a súosi v spodnej súčasti g je vytvorený valcový otvorna driek vloženej plombovacej skrutky 5, vo vrchnej súčasti l s hladkou stenou a V spodnej súčasti z vybavený závitom, pričom otvor je V hornej súčasti l Valcovito rozšírený pre hlavu plombovacej skrutky 5, prekrytou plombovacou krytkou í. Otvor vo vrchnej súčasti l je pri hornej ploche vybavený vnútorným nákružkom. Vrchná súčasť l je kolmo na os otvoru na hlavu plombovacej skrutky 5 vybavená priebežným otvorom na uloženie plombovacieho drôtu Q. Plombovacia krytka i je vytvorená V tvare tenkostenného, dolu otvoreného dutého valca, ktorého vnútorný priemer je s minimálnou toleranciou zhodný s priemerom hlavy plombovacej skrutky 5, pričom valcová stena plombovacej krytky i je odspodu najmenej V dvoch priľahlých miestach vybavená Výrezmi rovnobežne s osou plombovacej krytky i a je po vonkajšom obvode vybavená najmenej jednou západkou. Vonkajší priemer plombovacej krytky A je s minimálnou toleranciou zhodný s priemerom hornej časti otvoru vo vrchnej súčasti l. Vrchná plocha plombovacej krytky je vybavená ochranným prvkom, hologramom (nenakreslené).V tomto príklade je plombovací systém použitý V elektromere. Do otvoru V jeho vrchnej súčasti l (krytu) je vložená a utiahnutá plombovacia skrutka 5, čím sú pevne spojené a zaistené vrchná a spodná súčasť l, g(kryt a dno). Cez hlavu plombovacej skrutky 5 je vložená plombovacia krytka g, ktorá je V otvore vrchnej súčasti l zaistená pomocou západiek na plombovacej krytke í a nákružku V otvore. Otvorom vo vrchnej súčasti l, priebežným otvorom V hlave plombovacej skrutky 5 a Výrezmi V stenách plombovacej krytky i je prevlečený plombovací drôt Q, ktorého konce sú zaistené plombou Z. Tým je istenie vrchnej súčasti l (krytu elektromeru) dokonalé.Podobne ako V príklade l, vo vrchnej súčasti l a súosi V spodnej súčasti z je vytvorený valcový otvor na driek vloženej plombovacej skrutky 5, vo vrchnej súčasti l s hladkou stenou a V spodnej súčasti z vybavený závitom, pričom otvor je V hornej súčasti l Valcovito rozšírený pre hlavu plombovacej skrutky 5, prekrytej plombovacou krytkou i Vrchná súčasť l je kolmo na os otvoru na hlavu plombovacej skrutky 5 vybavená drážkou na uloženie plombovacieho drôtu Q. Plombovacia krytka í je vytvorená V tvare tenkostenného, dole otvoreného dutého valca, ktorého Vnútorný priemer je s minimálnou toleranciou zhodný s priemerom hlavy plombovacej skrutky 5, pričom valcová stena plombovacej krytky í je odspodu najmenej V dvoch protiľahlých miestach vybavená Výrezmi rovnobežne s osou plombovacej krytky A a je po vonkajšom obvode vybavená najmenej jednou západkou. Vonkajší priemer plombovacej krytky í je s minimálnou toleranciou zhodný s vnútorným priemerom otvoru V plombovacej vložke 5. Plombovacia vložka má tvar dutého valca, vybaveného pri hornom okraji nákružkom, presahujúcim von i dovnútra stredového otvoru V plombovacej vložke 5, pričom steny plombovacej vložky 5 sú najmenej V dvoch protiľahlých miestach vybavené Výrezmi, rovnobežnými s jej osou. Vrchná plocha plombovacej krytky je vybavená ochranným prvkom, hologramom (nenakreslené).V tomto príklade je plombovací systém použitý tiež V elektromere. Do otvoru V jeho vrchnej súčasti l(krytu) je naj skôr vložená plombovacia vložka 5, potom je vložená a utiahnutá plombovacia skrutka 5, čím sú pevne spojené a zaistené vrchné a spodné súčasti l, g (kryt a dno). Cez hlavu plombovacej skrutky 5 je Vložená plombovacia krytka i, ktorá je V otvore vrchnej súčasti l zaistená pomocou západiek na plombovacej krytke i a nákružku plombovacej vložky 5. Drážkou vo vrchnej súčasti l a Výrezmi v stenách plombovacej krytky i a plombovacej vložky 5 je prevlečený plombovací drôt 5, ktorého konce sú zaistené plombou Z. Tým je istenie vrchnej súčasti l (krytu elektromera) dokonalé.V príklade 2 opísané vyhotovenie plombovacieho systému má oproti príkladu l výhodu V podstatne výrobne jednoduchšom vytvorení otvoru vo vrchnej súčasti l a vynechanej nutnosti Výrobne ťažko vytvárať priebežný otvor na prevlečenie plombovacieho drôtu Q, nahradený ľahšie zhotoviteľnou drážkou. Tým je riešenie podľa príkladu 2 finančne výhodnejšie.V obidvoch uvedených príkladoch potom plombovacia krytka A, ak je zhotovená z plastu, okrem horeuvedeného istenia západkami a nákružkami, môže byť upevnená aj inak, prípadne navyše, napríklad zavarením či zatavením najmä pomocou ultrazvuku.Opísaným technickým riešením je zvýšená ochrana proti nežiaducemu napadnutiu.l. Plombovací systém, pozostávajúci z plombovacej skrutky (3), V ktorej hlave je vytvorený minimálne jeden priebežný otvor, plombovacieho drôtu (6), plomby (7) a spojovaných vrchnej a spodnej súčasti (l, 2),V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že Vo vrchnej súčasti (l) a súosi V spodnej súčasti (2) je vytvorený výhodne valcový otvor pre driek vloženej plombovacej skrutky (3), vo vrchnej súčasti (l) s hladkou stenou a v spodnej súčasti (2) vybavený závitom, pričom otvor je V hornej súčasti (l) Valcovito rozšírený pre hlavu plombovacej skrutky (3), prekrytej plombovacou krytkou (4).2. Plomjovaci systém podľa nároku l, V y z n a č u j ú c i že otvor VO vrchnej súčasti(1) je pri hornej ploche vybavený vnútorným nákružkom.3. Plomaovacĺ systém podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že vrchná súčasť (l) je kolmo na os otvoru pre hlavu plombovacej skrutky (3) vybavená priebežným otvorom pre priechod plombovacieho drôtu (6).4. Plomaovacĺ systém podľa nároku l, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že vo vrchnej súčasti (l) je kolmo na os otvoru pre hlavu plombovacej skrutky (3) vytvorená drážka na uloženie plombovacieho drôtu (6).5. Plomaovacĺ systém podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že vo vrchnej súčasti (l) vytvorený otvor je vyplnený vloženou plombovacou vložkou (5) v tvare dutého valca, vybaveného pri hornom okraji nákružkom, presahujúcim von i dovnútra stredového otvoru v plombovacej vložke (5), pričom steny plombovacej vložky (5) sú odspodu najmenej v dvoch protiľahlých miestach vybavené výrezmi, rovnobežnými s jej osou.6. Plomaovací systém podľa nároku 1, v y z n a č uj ú ci s a tý m ,je vytvorená v tvare tenkostenného, dolu otvoreného dutého valca, ktoréhovnútorný priemer je s minimálnou toleranciou zhodný s priemerom hlavy plombovacej skrutky (3), pričom valcová stena plombovacej krytky (4) je odspodu naj menej v dvoch protiľahlých miestach vybavená výrezmi rovnobežne s osou plombovacej krytky (4) a je po vonkajšom obvode vybavená najmenej jednou západkou.7. Plombovacĺ systém podľa nároku l, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že plombovacia krytka (4) má vonkajší priemer s minimálnou toleranciou zhodný s priemerom hornej časti otvoru vo vrchnej súčasti (l).8. Plombovací systém podľa nároku 5, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že plombovacia krytka (4) má vonkajší priemer s minimálnou toleranciou zhodný s vnútorným priemerom plombovacej vložky (5).sa tým, že plombovacia krytka (4)9. Plombovaci systém podľa nároku l, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že vrchná plocha plombovacej krytky (4) je vybavená ochranným prvkom.10. Plombovací systém podľa nároku 9, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že ochranným prvkom je rytina.11. Plombovací systém podľa nároku 9, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že ochranným prvkom je hologram.12. Plombovací systém podľa nároku 9, V y Z n a č uj ú c i S a t ý m ,vané logo doplnené unikátnym číslom.že ochranným prvkom je lasero 3 výkresy

MPK / Značky

MPK: F16B 1/02, F16B 35/06, G09F 3/03, B65D 50/02

Značky: systém, plombovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u7234-plombovaci-system.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plombovací systém</a>

Podobne patenty