Systém bezkontaktného ovládania vykurovacích a chladiacich zariadení v motorovom vozidle

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie zapojenia bezkontaktného ovládania kúrenia a chladenia V motorovom vozidle prostredníctvom aplikácie predstavuje rozšírenie možností spotrebiteľom prostredníctvom prenosných elektronických komunikačných zariadení, a to najmä smartfónov, smarthodín, smartokuliarov, tabletov s operačným systémom Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry a ostatnými operačnými systémami. Technické riešenie spadá do oblasti automobilového priemyslu, elektronického spracovania informácií a komunikačných zariadení.Motorové vozidlá používajú na kúrenie a chladenie vlastné integrované technické zariadenia alebo prídavné zariadenia, a to najmä nezávislé kúrenie. Ovládanie vlastného integrovaného kúrenia a chladenia sa realizuje pomocou fyzického manuálneho aktivovania priamo v motorovom vozidle alebo pomocou zabudovaného diaľkového ovládača, kľúča vozidla. Ovládanie prídavného takzvaného nezávislého kúrenia vozidla sa aktivuje ovládačom na diaľku alebo pomocou mobilnej aplikácie, kde zariadenie komunikuje formou SMS alebo hovoru.Nevýhodou ovládania integrovaného kúrenia a chladenia v motorovom vozidle je najmä nutnosť byť priamo vo vozidle respektíve v dostatočne blízkej a viditeľnej vzdialenosti. Nevýhodou ovládania prídavného takzvaného nezávislého kúrenia vo vozidle je najmä nutnosť byť v dostatočne blízkej a viditeľnej vzdialenosti. Existuje mobilná aplikácia THERMO CALL, kde zariadenie komunikuje pomocou SMS, alebo hovoru,ktoré zvyšujú technické požiadavky na inštalovanie ďalšej SIM karty mobilného operátora a zasielanie SMS na zadávanie činnosti zariadenia, čo zvyšuje finančné nároky na prevádzku a obsluhu samotného zariadenia. Ďalej nutnosť čerpania paliva ako zdroja energie na premenu tepla tým zvyšuje produkciu spalín C 02.Uvedené nedostatky jestvujúcich ovládaní kúrenia a chladenia v motorovom vozidle spotrebiteľom viedlo k tomu, že sa vytvorilo riešenie problému podľa tohto technického riešenia. Úlohou technického riešenia bolo vytvoriť taký systém na ovládanie kúrenia, chladenia, vykurovania sedačiek, chladenia sedačiek, vykurovania (rozmrazovania) svetlometov, okien, zrkadiel, stieračov a ostrekovačov, ktorý by vyplnil voľný priestor v ovládání technických zariadení, ktoré by umožnilo ďalšie rozšírenie ovládania možnosťou nainštalovania aplikácie do elektronických komunikačných zariadení, a to najmä smartfónov, smarthodín, tabletov, smartokuliarov s operačným systémom Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry a ostatnými operačnými systémami. Výsledkom tohto systému je zapojenie bezkontaktného ovládania kúrenia a chladenia v motorovom vozidle pomocou aplikácie podľa tohto technického riešenia.Podstata systému na bezkontaktné ovládanie vykurovacích a chladiacich zariadení na vykurovanie a chladenie vnútorného priestoru motorového vozidla a/alebo sedačiek, vykurovanie svetlometov, okien, zrkadiel,stieračov, volantu a ostrekovačov na ich rozmrazenie použitím prenosného elektronického komunikačného zariadenia spočíva v tom, že motorové vozidlo obsahujúce elektronickú riadiacu jednotku, ďalej riadiace moduly jednotlivých zariadení je vybavené modulom bezdrôtového digitalizovaného signálu, ku ktorému je bezdrôtovým digitalizovaným signálom pripojené elektronické komunikačné zariadenie. Bezdrôtovým digitalizovaným signálom môže byť napríklad GPS, 3 G, 4 G, wifi alebo iný bezdrôtový signál.Jadrom systému je modul bezdrôtového digitálneho signálu, ktorý môže byť priamo integrovaný v elektronickej riadiacej jednotke alebo môže byť k elektronickej riadiacej jednotke pripojený externe.K riadiacej jednotke motorového vozidla je pripojený modul bezdrôtového digitalizovaného signálu, ktorý je vybavený prostriedkami na webovej platforme na komunikáciu s prenosným elektronickým komunikačným zariadením a prenosné elektronické komunikačné zariadenie je vybavené prostriedkami na webovej platforme na prijímanie a vysielanie signálu z a do modulu bezdrôtového digitalizovaného signálu, pričom riadiaca jednotka je spojená s autobatériou prostriedkami na prijímanie informácií o stave autobatérie. K autobatérii sú pripojené jednotlivé vykurovacie a chladiace zariadenia motorového vozidla.Vykurovacím a/alebo chladiacim zariadením motorového vozidla môže byť minimálne jedno zariadenie vybrané zo skupiny vykurovacie a/alebo chladiace zariadenie na vykurovanie a chladenie vnútorného priestoru motorového vozidla, vykurovacie alebo chladiace zariadenie na vykurovanie sedačiek alebo chladenie sedačiek, zariadenie na vykurovanie okien, zariadenie na vykurovanie svetlometov, zariadenie na vykurovanie spätných zrkadiel, zariadenie na vykurovanie stieračov, zariadenie na vykurovanie ostrekovačov, zariadenie na vykurovanie volantu.K autobatérii môžu byť pripojené solárne panely, umiestnené na motorovom vozidle, na výrobu elektric 1 Dkej energie na alternatívne dobíjanie autobatérie. Autobatéria slúži ako zdroj energie pre elektronickú riadia cu jednotku motorového vozidla, ako aj pre Vykurovacie a chladiace zariadenia inštalované V motorovom vozidle.Podľa výhodného uskutočnenia jedno prenosné elektronické komunikačné zariadenie môže slúžiť na komunikáciu s viac ako jedným motorovým vozidlom. Z toho dôvodu obsahuje prostriedky na identifikáciu a výber motorového vozidla. Na výber a identifikáciu motorového vozidla môže slúžiť nej aký jedinečný kód,ako je VIN číslo karosérie alebo iný jedinečný rozpoznávací znak modulu bezdrôtového digitalizovaného signálu.Prenosné elektronické komunikačné zariadenie obsahuje prostriedky na prijatie signálu hlásenia o nedostatočnej kapacite autobatérie, prostriedky na prijatie hlásenia o úspešnosti ukončenej funkcie, prostriedky kritickej hodnoty autobatérie, prostriedky hlásenia možného vybitia autobatérie, prostriedky na prijatie hlásenia bezpečnostnej funkcie brániacej úplnému vybitiu autobatérie z elektronickej riadiacej jednotky motorového vozidla prostredníctvom modulu bezdrôtového digitalizovaného signálu.Prenosným elektronickým zariadením môže byť mobilný telefón, i-phone, tablet, notebook, smarthodinky alebo smartokuliare.Prenosné elektronické komunikačné zariadenie obsahuje prostriedky na nastavenie dátumu, času, teploty kúrenia alebo chladenia vnútomého priestoru vozidla, času a teploty kúrenia alebo chladenia sedačiek, času a teploty vykurovania svetlometov, okien, zrkadiel, stieračov, volantu a ostrekovačov.Prostriedky na prijímanie a odosielanie bezdrôtového digitalizovaného signálu z prenosného elektronického komunikačného zariadenia do elektronickej riadiacej jednotky motorového vozidla prostredníctvom modulu bezdrôtového digitalizovaného signálu sú vo forme aplikácie bezkontaktného ovládania kúrenia a chladenia.Systém podľa tohto technického riešenia funguje nasledovne používateľ prostredníctvom prenosného elektronického komunikačného zariadenia, ktoré je vybavené prostriedkami na bezkontaktné kúrenie a chladenie, t. j. obsahuje aktivovanú aplikáciu, zadá pokyn do modulu bezdrôtového digitalizovaného signálu a ten pošle príkaz do elektronickej riadiacej jednotky, ktorá príkaz spracuje a pošle do jedného modulu alebo viacerých modulov jednotlivých zariadení motorového vozidla, ku ktorým sú tieto zariadenia na vykurovanie a chladenie pripojené. Zopne sa okruh požadovanej funkcie a spustí sa kúrenie alebo chladenie vnútomého priestoru motorového vozidla, chladenie sedačiek, vykurovanie sedačiek, vykurovanie svetlometov, okien,zrkadiel, stieračov, volantu alebo ostrekovačov. Zdrojom energie na kúrenie a chladenie je autobatéria.Prostriedkom bezkontaktného ovládania kúrenia a chladenia je aktivovaná mobilná aplikácia, ktorá vyšle kryptovací signál alebo iný jedinečný rozpoznávací znak modulu bezdrôtového digitálneho signálu, umiestneného v motorovom vozidle, na základe ktorého sa identifikuje presne vozidlo, pre ktoré je bezdrôtový digitalizovaný signál určený, ďalej modul bezdrôtového digitalizovaného signálu v sebe nesie virtuálnu informáciu o čase, dátume a dlžke zapnutia kúrenia, chladenia, vykurovania sedačiek, chladenia sedačiek, vykurovania svetlometov, okien, zrkadiel, stieračov, volantu a ostrekovačov, teplote kúrenia alebo chladenia.Uvedený systém bezkontaktného kúrenia a chladenia umožňuje ovládať viacero automobilov so zabudovaným modulom bezdrôtového digitalizovaného signálu. Systém si po navolení ukladá jednotlivé automobily do databázy. Používateľ si v prehľadnom menu môže zvoliť databázovú jednotku vozidiel a zvolí presne typ motorového vozidla, ktorému vyšle požiadavku na kúrenie alebo chladenie vnútorného priestoru, vykurovanie sedačiek, chladenie sedačiek, vykurovanie svetlometov, okien, zrkadiel, stieračov a ostrekovačov.Táto informácia vyslaná z elektronického komunikačného zariadenia používateľa putuje do modulu bezdrôtového digitalizovaného signálu v motorovom vozidle, kde sa daný digitalizovaný signál dostane do elektronickej riadiacej jednotky, ktorá následne dekóduje digitalizovaný signál spracuje a pošle ho do jedného modulu alebo viacerých riadiacich modulov jednotlivých zariadení, ktoré vykonajú zadaný pokyn, teda spustia kúrenie, chladenie vnútorného priestoru motorového vozidla, vykurovanie sedačiek, chladenie sedačiek,vykurovanie svetlometov, okien, zrkadiel, stieračov, volantu alebo ostrekovačov v určený čas a dátum v požadovanom časovom intervale a teploty.Po splnení požiadaviek elektronická riadiaca jednotka motorového vozidla pošle informáciu cez modul bezdrôtového digitalizovaného signálu do elektronického komunikačného zariadenia používateľa, ktorý dostane informáciu o splnení požiadavky. Ak motorové vozidlo nemá dostatočnú kapacitu autobatérie elektronická riadiaca jednotka vyšle cez modul digitalizovaného signálu do elektronického komunikačného zariadenia používateľa informáciu, že danú požiadavku nie je možné vykonať. Pri hroziacom vybití autobatérie počas prebiehajúcej požiadavky zašle elektronická riadiaca jednotka motorového vozidla cez modul bezdrôtového digitalizovaného signálu informáciu do elektronického komunikačného zariadenia používateľa, informáciu o okamžitom ukončení akcie.Systém obsahuje bezpečnostný prvok brániaci kritickému zníženiu napätia autobatérie, ktorý zabráni možnosti vyčerpania minimálneho množstva kapacity potrebnej na štart motorového vozidla. Túto skutočnosť vyšle elektronická riadiaca jednotka motorového vozidla cez modul bezdrôtového digitalizovaného signálu ako informáciu do elektronického komunikačného zariadenia používateľa. Celý systém je chránený bez 10Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia systému bezkontaktného ovládania kúrenia,chladenia, vykurovania a chladenia sedačiek, vykurovania svetlometov, okien, zrkadiel, stieračov a ostrekovačov v motorovom vozidle prostredníctvom prenosného elektronického komunikačného zariadenia sú predstavované kvôli názornosti, a nie ako obmedzenia týchto technických riešení. Odborníci, ktorí sú znalí stavu techniky nájdu alebo budú vedieť Zistiť s použitím nie viac ako bežného používania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam tohto úžitkového vzoru. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odborníkov znalých techniky nemôže robiť problém návrh optimálneho elektronického systému, preto tieto znaky nie sú detailne riešené.Prehľad obrázkov na výkresochNa schéme číslo 1 a 2 je znázornené zapojenie bezkontaktného ovládania kúrenia, chladenia vnútorného priestoru motorového vozidla, vykurovania a chladenia sedačiek, vykurovania svetlometov, okien, zrkadiel,stieračov, volantu a ostrekovačov v motorovom vozidle podľa tohto technického riešenia, pričom na obrázku l je modul bezdrôtového digitalizovaného signálu externe pripojený a na obrázku 2 je modul bezdrôtového di gitalizovaného signálu integrovaný.Pre názornosť je na obrázku l vyznačené len jedno motorové vozidlo g s obsiahnutou elektronickou riadiacou jednotkou i, modulom g bezdrôtového digitalizovaného signálu, autobatériou Q a solárnymi panelmi Ä. Na obrázku 1 je ďalej znázornené prenosné elektronické komunikačné zariadenie g používateľa. Toto prenosné zariadenie g obsahuje prostriedky g bezkontaktného ovládania kúrenia a chladenia na obojsmernú komunikáciu s modulom g bezdrôtového digitalizovaného signálu. Na obrázku 2 je modul g integrovaný v elektronickej riadiacej jednotke í motorového vozidla a na obrázku l je modul g externe spojený s elektronickou riadiacou jednotkou i motorového vozidla. K elektronickej riadiacej jednotke i motorového vozidla sú pripojené riadiace moduly Z jednotlivých zariadení, ku ktorým sú pripojené jednotlivé zariadenia na kúrenie a chladenie. Ďalej sú znázornené jednotlivé obvody vykurovacieho zariadenia na vykurovanie g vnútorného priestoru motorového vozidla l, chladiaceho zariadenia na chladenie 2 vnútorného priestoru motorového vozidla l, chladiaceho zariadenia na chladenie Q sedačiek, vykurovanie Q sedačiek, vykurovanie Q svetlometov, vykurovanie Q okien, vykurovacieho zariadenia na ohrievanie Q zrkadiel, vykurovacieho zariadenia na ohrievanie Q stieračov a ostrekovačov a ohrievanie Q volantu. K všetkým uvedeným zariadeniam je ako zdroj energie pripojená autobatéria Q motorového vozidla l.Plnou čiarou sú znázornené príkazy a pevné spojenia a čiarkovanou čiarou sú znázornené hlásenia alebo spätné informácie.Na obrázku sú znázornené soláme panely Ä pripojené k autobatérii Q na jej alternatívne dobíjanie, keď motorové vozidlo nie je naštartované.Prenosné elektronické komunikačné zariadenie g používateľa s obsiahnutými komunikačnými prostriedkami g po aktivovaní jednej z funkcií vyšle kryptovaný signál do modulu g, ten rozšifruje požiadavku a dá príkaz do elektronickej riadiacej jednotky A. Táto jednotka il príkaz spracuje a na základe navolenej funkcie spustí niektorý z okruhov na vykurovanie g alebo chladenie 2 vnútorného priestoru motorového vozidla l,vykurovanie Q sedačiek, chladenie Q sedačiek, vykurovanie Q svetlometov, vykurovanie Q okien a vykurovanie Q zrkadiel, vykurovanie Q volantu, vykurovanie Q stieračov a ostrekovačov V motorovom vozidle l prostredníctvom riadiacich modulov Z jednotlivých zariadení.Po aktivovaní prostriedkov g bezkontaktného ovládania kúrenia alebo chladenia pomocou prenosného komunikačného elektronického zariadenia g toto zariadenie vyšle signál do modulu g a ten spustí proces v elektronickej riadiacej jednotke í motorového vozidla l, riadiace moduly Z jednotlivých zariadení zopnú elektrické obvody na to určené a zariadenia spustia a vykonajú svoju činnos,ť to je kúrenie g, chladenie 2 vnútorného priestoru, chladenie Q sedačiek, vykurovanie Q sedačiek, vykurovanie Q svetlometov, vykurovanie Q okien, vykurovanie Q zrkadiel, vykurovanie Q stieračov a ostrekovačov, a vykurovanie Q volantu,premení elektrickú energiu na teplo alebo chlad, aktivované zariadenia splnia požadovanú funkciu.Po ukončení intervalu kúrenia alebo chladenia vyšle príslušné zariadenie informáciu (čiarkovaná čiara) do elektronickej riadiacej jednotky i prostredníctvom riadiacich modulov Z jednotlivých zariadení a riadiaca jednotka prostredníctvom modulu g bezdrôtového digitalizovaného signálu posiela informáciu Q o úspešnom ukončení funkcie do prenosného elektronického komunikačného zariadenia g. V prípade predčasného ukončenia zvolenej funkcie z dôvodu kritického zníženia stavu autobatérie pošle elektronická riadiaca jednotka í prostredníctvom modulu g bezdrôtového digitalizovaného signálu informáciu Q o predčasnomukončení funkcie zvoleného zariadenia. V prípade kritického stavu autobatérie pošle elektronická riadiaca jednotka g prostredníctvom modulu z bezdrôtového digitalizovaného signálu informáciu Q alebo hlásenie o nedostatočnej kapacite autobatérie 6 do prenosného elektronického komunikačného zariadenia 3, aby sa zabránilo úplnému vybitiu autobatérie 6.Prostriedky 5 bezkontaktného kúrenia a chladenia, obsiahnuté V prenosnom elektronickom komunikačnom zariadení 3, obsahujú aj prostriedky l 7 na identifikáciu a Výber motorového vozidla l na základe jedinečného kódu, ktorým môže byť VIN číslo karosérie motorového vozidla.1. Systém bezkontaktného ovládania vykurovacích a chladiacich zariadení V motorovom vozidle (l),ktoré je vybavené elektronickou riadiacou jednotkou (4), na ktorú sú pripojené riadiace moduly (7) jednotliVých zariadení, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že k riadiacej jednotke (4) motorového vozidla je pripojený modul (2) bezdrôtového digitalizovaného signálu, ktorý je vybavený prostriedkami na webovej platforme na komunikáciu s prenosným elektronickým komunikačným zariadením (3) a prenosné elektronické komunikačné zariadenie je vybavené prostriedkami na webovej platforme na prijímanie a Vysielanie signálu z a do modulu (2) bezdrôtového digitalizovaného signálu, pričom riadiaca jednotka (4) je spojená s autobatériou (6) na prijímanie informácií o stave autobatérie a k autobatérii (6) sú pripojené vykurovacie a chladiace okruhy zariadení (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) motorového vozidla (1).2. Systém podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že vykurovacím a chladiacim zariadením motorového Vozidla (1) je minimálne jedno zariadenie vybrané zo skupiny vykurovacie a chladiace zariadenie (8, 9) na vykurovanie a chladenie vnútorného priestoru motorového vozidla (l), vykurovacie a chladiace zariadenie (15, 14) na Vykurovanie sedačiek alebo chladenie sedačiek, zariadenie (10) na vykurovanie okien, zariadenie (16) na vykurovanie svetlometov, zariadenie (11) na vykurovanie spätných zrkadiel, zariadenie (12) na vykurovanie stieračov a ostrekovačov, zariadenie (13) na Vykurovanie Volanm.3. Systém podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že modul (2) bezdrôtového digitalizovaného signálu je integrovaný V elektronickej riadiacej jednotke (4) motorového vozidla (1).4. Systém podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i S a t ý m , že obsahuje solárne panely (21) na Výrobu elektrickej energie, ktoré sú pripojené k autobatérii (6).5. Systém podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prenosné elektronické komunikačné zariadenie (3) obsahuje prostriedky (17) na identifikáciu a výber motorového vozidla (1).6. Systém podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prenosné elektronické komunikačné zariadenie (3) obsahuje prostriedky (20) na prijatie informácie o úspešnosti ukončenej funkcie, prostriedky(18) na prijatie informácie o možnom vybití autobatérie, prostriedky (19) na prijatie informácie o nedostatočnej kapacite autobatérie (6) z elektronickej riadiacej jednotky (4) motorového vozidla prostredníctvom modulu (2) bezdrôtového digitalizovaného signálu.7. Systém podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prenosným elektronickým zariadením (5) je mobilný telefón, i-phone, tablet, notebook, smarthodinky, smanokuliare.

MPK / Značky

MPK: B60R 16/02, H04W 4/00, B60H 1/22, H04M 11/00

Značky: vozidle, motorovom, bezkontaktného, ovládania, vykurovacích, chladiacich, systém, zariadení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u7200-system-bezkontaktneho-ovladania-vykurovacich-a-chladiacich-zariadeni-v-motorovom-vozidle.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém bezkontaktného ovládania vykurovacích a chladiacich zariadení v motorovom vozidle</a>

Podobne patenty