Rámový jednoosový teleskopický závesný systém z L-profilov

Číslo patentu: U 7097

Dátum: 05.05.2015

Autori: Končický Jaromír, Gajewski Aleksander Bronislaw

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka teleskopického závesného systému, ktorý je určený na použitie V oblasti inžinierskych stavieb. Technické riešenie slúži na pripevnenie inžinierskych sietí do konštrukcií inžinierskych stavieb vrátane mostov.Technické riešenie sa používa na pripevnenie rôznych inžinierskych sietí, najmä potrubných vedení, vrátane klimatizačných, drenážnych, vodovodných, tepelných, paroplynových, parovodných, vykurovacích a vzduchových vedení a káblových vedení, vrátane elektrických a informačných rozvodov.V súčasnosti sa vyžívajú najmä závesné systémy na princípe dvoch závitových tyčí, na trhu známe ako rozkročené závesy. Tieto rozkročené závesy zaberajú veľa priestoru, sú neestetické a v axiálnom smere nedokážu prenášať silové pomery a v dôsledku toho dochádza k ich značnej deformácii a ohybu.Alternatívne sa používajú teleskopické závesy, ktorých konštrukčné riešenie je zložitejšie a výroba je finančne náročnejšia, alebo sa využívajú uzatvorené profily, kde je problémom protikorózna úprava vnútorných plôch profilov.Najbližším k predkladanému technickému riešeniu je systém závesov, ktorých funkčná časť je založená na profiloch v tvare písmena U. Nevýhodou týchto závesov je mohutnosť a hmotnosť profilov, ktorá je nevyhovujúca vzhľadom na pôsobiace sily a v prípade zlyhania spojovacieho materiálu spájajúceho dve časti závesov môže dôjsť k veľkému zníženiu prichyteného potrubia. Pri povolení spojovacieho materiálu môže dochádzať k posunom medzi časťami závesov, v dôsledku čoho sa poškodzuje protikorózna ochrana závesov.Uvedené nevýhody odstraňuje technické riešenie. Jeho podstatou je, že závesný systém pozostáva z dvoch profilov V tvare písmena L, pričom jeden profil tvorí homú časť závesného systému a jeden profil tvorí spodnú časť závesného systému a oba profily do seba navzájom zapadajú. Tieto profily sú v časti, v ktorej sa prelcrývajú, pripevnené prostredníctvom spoja, ktorý prechádza cez otvory na hornej časti závesného systému a zároveň cez otvory na spodnej časti závesného systému. Profil v tvare písmena L, ktorý tvorí hornú časť závesného systému, má na ramenách okrúhle otvory a druhý profil v tvare písmena L, ktorý tvorí spodnú časť závesného systému, má na ramenách elipsovité otvory, pričom okrúhle otvory na hornej časti závesného systému sú rozmiestnené tak, aby elipsovité otvory na spodnej časti závesného systému prekrývali vždy dva okrúhle otvory na oboch ramenách hornej časti závesného systému a zaručuje sa tým plynulá rektifikácia. Cez okrúhly otvor na hornej časti závesného systému a cez elipsovitý otvor na spodnej časti závesného systému sa obe časti závesného systému pripevnia najmä prostredníctvom skrutky, a to zväčša na oboch stranách profilov v tvare písmena L. Tvar profilov závesného systému umožňuje, aby obe časti závesného systému boli upevnené prostredníctvom dvoch alebo viacerých spojov.Profil, ktorý tvorí hornú časť závesného systému, je širší ako profil, ktorý tvorí spodnú časť závesného systému, a tieto časti sú navzájom posuvné k sebe a spolu s viacerými otvormi umožňujú nastaviť rôznu dlžku závesného systému. Na hornej časti závesného systému je umiestnený kĺbový záves, prípadne kotviaca platňa s kotvením na upevnenie do stavebnej konštrukcie a na spodnej časti závesného systému je umiestnená oceľová objímka pre inžinierske siete.Vďaka prichyteniu dvoch profilov v tvare písmena L je dosiahnuté ideálne priliehanie medzi hornou časťou závesného systému a spodnou časťou závesného systému a zabezpečenie proti odpojeniu spodnej časti od hornej časti závesného systému. Prípadné odpojenie jedného z dvoch spojov neohrozuje funkčnosť ďalšieho spoja medzi spodnou a hornou časťou závesného systému ani stabilitu závesného systému.Výhodou technického riešenia je jeho pevnosť, ohybnosť, zabezpečenie proti odpoj eniu jednotlivých častí závesného systému v dôsledku pôsobiacich síl a zároveň možnosť použitia rôzneho druhu materiálu, hrúbky a rozmerov na vyhotovenie závesného systému bez toho, aby došlo k zmene vlastností závesného systému. Vlastnosti závesného systému preto umožňujú jeho použitie pre potreby rôznych inžinierskych stavieb.Prehľad obrázkov na výkresoch Technické riešenie je bližšie znázornené pomocou viacerých výkresov. Na obrázku 1 je znázornený cel kový vzhľad závesného systému s kotviacou platňou a oceľovou objírnkou, na obrázku 2 je znázornený bokorys závesného systému, na obrázku 3 je znázornený nárys závesného systému a na obrázku 4 je znázorne 1 Dný rez závesného systému zobrazujúci prichytenie profilu V tvare písmena L, ktorý tvorí hornú časť závesné ho systému s profilom V tvare písmena L, ktorý tvorí spodnú časť závesného systému prostredníctvom dvoch skrutiek.Závesný systém podľa tohto riešenia sa skladá z dvoch základných častí, a to z dvoch profilov V tvare písmena L, ktoré sú vyhotovené tak, aby do seba navzájom zapadali.Na hornej časti závesného systému 3 sú na oboch ramenách profilu V tvare písmena L umiestnené okrúhle otvory Q a na spodnej časti závesného systému 4 sú na oboch ramenách profilu V tvare písmena L umiestnené elipsovité otvory Z. Okrúhle otvory Q na hornej časti závesného systému sú umiestnené tak, že sú vzájomne posunuté o určitú vzdialenosť, aby elipsovité otvory Z na spodnej časti závesného systému 4 prekrývali vždy dva okrúhle otvory Q na oboch ramenách hornej časti závesného systému 3.Horná a spodná časť závesného systému je spojená prostredníctvom jednej skrutky alebo viacerých skruriek Q na jednej strane alebo oboch stranách profilov v tvare písmena L.Profil v tvare písmena L, ktorý tvorí hornú časť závesného systému 3, je širší ako proñl v tvare písme L,ktorý tvorí spodnú časť závesného systému 4, čo umožňuje, že časti závesného systému sú navzájom posuvné k sebe a spolu s viacerými otvormi umožňujú nastaviť rôznu dĺžku závesného systému.Horná časť závesného systému 3 sa bud na kĺbe, alebo priamo cez kotviacu platňu l fixuje do konštrukcie inžinierskej stavby prostredníctvom dvoch alebo viacerých kusov kotvenia g na prichytenie závesného systému. V spodnej časti závesného systému sa nachádza oceľová objímka g pre inžinierske siete.Technické riešenie nájde uplatnenie pri pripevňovaní inžinierskych sietí, najmä potrubných, vzduchových a káblových vedení na inžinierske stavby a dopravné stavby, ako aj v pozemnom staviteľstve.l. Rámový jednoosový teleskopický závesný systém z L-profilov, V y z n a č uj ú c i s a t ý m ,že pozostáva z dvoch profilov v tvare písmena L, ktoré do seba navzájom zapadajú, pričom jeden profil V tvare písmena L tvorí hornú časť závesného systému (3) a k nemu je pripevnený druhý profil v tvare písmena L, ktorý tvorí spodnú časť závesného systému (4), prostredníctvom spoja (5), ktorý prechádza cez otvory na hornej časti závesného systému (3) a zároveň cez otvory na spodnej časti závesného systému (4), pričom profil v tvare písmena L, ktorý tvorí hornú časť závesného systému (3), je širší ako profil v tvare písme L, ktorý tvorí spodnú časť závesného systému (4), a tieto časti sú navzájom posuvné k sebe.2. Rámový jednoosový teleskopický závesný systém z L-proñlov podľa nároku l, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že jeden profil V tvare písmena L, ktorý tvorí hornú časť závesného systému (3), má na ramenách okrúhle otvory (6) a druhý profil v tvare písmena L, ktorý tvorí spodnú časť závesného systému (4), rr 1 á na ramenách elipsovité otvory (7), pričom okrúhle otvory (6) na hornej časti závesného systému (3) sú rozmiestnené tak, aby elipsovité otvory (7) na spodnej časti závesného systému (4) prekrývali Vždy dva okrúhle otvory (6) na oboch ramenách hornej časti závesného systému (3).3. Rámový jednoosový teleskopický závesný systém z L-profilov podľa nároku l a 2, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že horná časť závesného systému (3) a spodná časť závesného systému (4) sa cez okrúhly otvor (6) na hornej časti závesného systému (3) a cez elipsovitý otvor (7) na spodnej časti závesného systému (4) pripevnia prostredníctvom skrutky (5) na jednej strane alebo oboch stranách profilov V tvare písmena L, pričom závesný systém umožňuje, aby homá časť závesného systému (3) bola k spodnej časti závesného systému (4) upevnená prostredníctvom jednej skrutky alebo viacerých skrutiek (5).4. Rámový jednoosový teleskopický závesný systém z L-profilov podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na hornej časti závesného systému (3) je umiestnená kotviaca platňa (1) s kotvením (2) a na spodnej časti závesného systému (4) je umiestnená oceľová objímka (8).

MPK / Značky

MPK: F16L 3/14, E21F 17/02, E01D 19/10

Značky: teleskopický, l-profilov, závěsný, jednoosový, rámový, systém

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u7097-ramovy-jednoosovy-teleskopicky-zavesny-system-z-l-profilov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rámový jednoosový teleskopický závesný systém z L-profilov</a>

Podobne patenty