Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Navrhované technické riešenie spadá do oblasti chovu hospodárskych zvierat, najmä produkčných dojníc.Stajňový chov hospodárskych zvierat, najmä produkčných dojníc, je možne uskutočniť v rôznych stajniach. Klasickým príkladom sú obdĺžnikové Veľkokapacitné stajne. V týchto stajniach je najmenej jedna pozdĺžna ulička, po stranách ktorej sú stojiská (boxy) pre dojníce. Touto pozdĺžnou uličkou sa k jednotlivým dojniciam uskutočňuje doprava krmiva a personálu. Ďalšie pozdĺžne uličky (priechody) slúžia na odpratávanie výkalov dojníc (maštaľného hnoja a hnojovice) a na pohyb ustajnených zvierat v stajni a do dojáme.Toto usporiadanie je nevýhodne z logistických dôvodov - potrebná doprava a presun doj níc do dojáme sú tu z dôvodu dĺžky trasy časovo náročné a vyžadujú vyšší počet personálu. Dojnice tak mimo svojho stojiska(na trase do/z dojáme) trávia viac času, než je optimálne. To má negatívny vplyv na produkciu mlieka, a to ako na jeho kvalitu, tak aj na jeho kvantitu.Uvedené nevýhody do značnej miery riešia kruhové alebo prevažne kruhové stajne.Schéma takejto stajne je známa zo spisu W 0 0219807. Tu je zreteľná kruhová stajňa, ktorá má kruhový pôdorys a je vybavená strechou v tvare kužeľa. Strecha je na vrchole vybavená otvorom, do ktorého je osadená odvetrávacia nadstavba. Vnútri stajne je sústava sústredne situovaných medzikruží na ustajnenie, zhromažďovanie a prevádzanie hospodárskych zvierat a dojáreň umiestnená uprostred stajne.Uvedený spis rieši systém individuálneho kŕmenia a nezaoberá sa ďalšími dôležitými aspektmi ustajnenia a nedeíinuje presný tvar budovy stajne. Nie je zaručená optimalizácia parametrov prirodzenej bezprievanovej ventilácie, nerieši minimalizáciu vzdialenosti na kŕmenie a minimalizáciu času núteného pohybu zvierat, nerieši systém automatického naháňanía zvierat a nerieši koncepciu (a možnosť) plnej automatizácie prevádzky stajne.Opísané nedostatky odstraňuje navrhované technické riešenie.Podstatou technického riešenia je kruhová stajňa na chov hospodárskych zvierat. Priemer stajne je D alebo prípadne je pôdorys stajne v tvare n-uholníka vpísaného do kružnice s priemerom D. Stena môže byť vybavená rolovacou protiprievanovou, priesvitnou zástenou. Je možné ju v prípade potreby odrolovať a otvoriť tak bočnú stenu. Stajňa je vybavená strechou v tvare kužeľa alebo ihlanu s n-uholníkovou základňou. Strecha je na vrchole vybavená otvorom s osadenej odvetrávacej nadstavbe. Odvetrávacia nadstavba môže byť opatrená priesvitnou strešnou krytinou. Vnútri stajne je sústava sústredne situovaných medzikruží na ustajnenie,zhromažďovanie a prevádzanie hospodárskych zvierat a dojáreň umiestnená uprostred stajne. Pomer výšky H hypotetického vrcholu strechy, pri neuvažovaní s odvetrávacou nadstavbou, k priemeru stajne D, je v rozsahu i 0,14 až 0,24. Zároveň sklon strechy je v rozsahu a 15 ° až 25 ° od horízontálnej roviny.Vo výhodnom vyhotovení môže byť kruhová stajňa vybavená systémom na automatický pohyb zvierat. Systém obsahuje sústavu pohyblivých bránok hradenia ustajnení zvierat s pneumatickým ovládaním. Ďalej obsahuje sústavu pohyblivých retiazkových priháňačov medzi ustajneniami zvierat a priestorom na zhromažďovanie zvierat a/alebo v priestoroch čakáme na dojáreň, a/alebo v priestore na zhromažďovanie zvierat. Celý systém bránok a priháňačov je ovládateľný autonómnym riadiacim systémom. V rámci tohto riadeného pohybu zvierat sa rieši aj automatická selekcia a ñxácia vybraných jedincov.V ďalšom výhodnom vyhotovení môže byť kruhová stajňa vybavená systémom na automatické kŕmenie zvierat. Tento systém je využiteľný na dodržanie kŕmnej dávky, časových intervalov kŕmenia a minimalizáciu neskŕmených odpadov, t. j. prebytkov z lďmenia.V ďalšom výhodnom vyhotovení môže byť kruhová stajňa vybavená automatizovanou dojáiňou mlieka a/alebo systémom na automatický zber dát. Zbierané dáta sú vstupné parametre automatického riadenia prevádzky napr. vnútomá a vonkajšia teplota, vlhkosť vzduchu, teplota a množstvo napájacej vody, pohybová aktivita zvierat, dojivosť, dojitelnosť, vodivosť mlieka, kŕmna dávka - zloženie, objem a pod.Ďalej môže byť kruhová stajňa vybavená automatickým riadiacim systémom na prevádzku stajne s možnosťou predikčného modelovania výstupov. Týmito výstupmi môžu byť údaje týkajúce sa mlieka ako jeho množstvo a kvalitatívne údaje, ďalej hmotnosť zvierat, zdravotný stav dojníc, kondícia, úspešnosť inseminácie atď. v reálnom čase.Opísané technické riešenie je využiteľné na chov produkčných dojníc vo veľkokapacitnej stajni s kruhovým pôdorysom. Vo výhodných vyhotoveniach potom s automatizovanou prevádzkou, obzvlášť s využitím automatizovaných technologických systémov na kŕmenie, dojenie a pohyb zvierat a automatického systémuna riadenie stáda s predikciou výstupných veličín. Zvolený tvar stavby umožňuje dosiahnutie veľmi dobrých parametrov pri ventilácii, smerovaní prúdenia a výmene vzduchu v objekte. Navyše môže byť kapacita stajne zväčšená pripojením niekoľkých ramien do tvaru hviezdice. Každé z týchto ramíen v tom prípade obsahuje ustajnenie dojníc rovnakého charakteru a usporiadanie ako v hlavnej stajni. To znamená, že medzi ustajnením zvierat je situovaný kŕmny stôl, vyhrievané napájacie žľaby sú umiestnené v blízkosti ležovísk zvierat.V konkrétnom uskutočnení ide o veľkokapacitnú stajňu s kruhovým pôdorysom pre produkčná dojnice. Uprostred stajne je umiestnená kruhová doj áreň a okolo nej zhromaždovací priestor čakáme v medzikruží. Ustajnenie dojníc je situované v niekoľkých ďalších medzikružiach od stredu k obvodu stajne. V jednom vloženom medzikružíje tiež kŕmny stôl, na ktorý sa nakladá zmesná kŕmna dávka. Napájanie vodou je riešené pomocou vyhrievaných napájacích žľabov umiestnených v blízkosti ležovísk zvierat. Toto usporiadanie optimalizuje pohyb zvierat v stajni a minimalizuje vzdialenosť, ktorú musia dojnice prekonávať - na kŕmenie a dojenie.V stajni sa môže využiť bezpodstielková prevádzka, najlepšie s celoroštovými hnojnými chodbami, krmiskami a zaroštovanou čakárňou. Altematívne je možné použiť na odpratanie hnoj ovice tiež iné technológie hnojnicové lopaty, mobilné prostriedky zhŕňajúce výkaly a pod.Hnojovica sa môže pomocou podroštových kanálov a sklzov zhromažďovať do záchytných prečerpávacích nádrží umiestnených mimo stajne a odtiaľ pomocou čerpadiel sa môže prečerpávať do veľkých skladovacích nádrží.Ako technologické vybavenie kruhovej stajne je ďalej použité najmä- štandardné kovové hradenie na vymedzenie ustajňovacích miest, dá sa použiť vrátane prestaviteľného hradenia, umožňujúceho meniť rozmery ležiskových boxov- nerezové vyhrievané napájacie žľaby s rozvodom napájacej vody ošetreným proti zamrznutiu, slúžiace na napájanie. Na predhrev napájacej vody v zimnom období sa využíva čiastočne aj odpadové teplo z nadojeného mlieka - prietokové predchladiče mlieka v dojárni sú napojené na rozvod napájacej vody- automatická kŕmna linka, napojená na vonkajšiu miešiareň (mimo objektu stajne), na namiešanie a postupný prísun na kŕmny stôl. Automatický voz kŕmnej linky viackrát denne rozváža zmesnú kfrnnu dávku pre príslušnú sekciu dojníc a počas trasy aj (zároveň) prihŕňa. Kŕmenie sa realizuje zmesnou kŕmnou dávkou s individuálnou receptúrou pre jednotlivé sekcie- vysokopriechodná kruhová dojáreň so 40 až 60 dojacími miestami, vybavená modemým riadiacim systémom umožňujúcim každodennú identifikáciu, meranie a evidenciu parametrov dojivosti pri každom zvierati,parametrov zdravotného stavu a kondície, pohybovej aktivity v priebehu dňa a príznakov ruje pri každej dojnici. Zber týchto dát je plne automatízovaný a vyhodnocovaný- prietokové predchladiče a koncové chladiče mlieka, ktorými sa mlieko z dojárne vedie do vonkajších uchovávacích nádrží na mlieko s kapacitou jednodňovej produkcie mlieka. Chladiace agregáty sú umiestnené mimo objektu stajne, v blízkosti uchovávacieho tanku- systém rekuperácie odpadového tepla z mlieka, riešený dvojstupňovo. V prvom stupni preteká mlieko predchladičom, tu stráca cca 10 °C a toto teplo ohrieva napájaciu vodu pre napájacie žľaby (predchladiče sú napojené na rozvod tejto vody). V ďalšom stupni preteká mlieko cez koncové prietokové chladiče, kde odovzdá cca 20 °C tepla. Použité rekuperačné jednotky, zaradené do chladiaceho systému, predhrievajú pomocou tohto odpadového tepla TÚV pre celú farmu- technológia odstránenia hnojovíce zo zbemých (prečerpávacích) nádrží- tá je riešená pomocou výkonných elektrických miešadiel a čerpadiel s bezkontaktným strážením úrovne hladiny, ktoré zabezpečujú automatické prečerpávanie do skladovacích nádrží. Čistenie roštových podláh od zvyškov hnojovíce je zabezpečené programovateľnými stieracími automatmi, ktoré sa dobijajú V dokovacích stanovištiach.Kruhový pôdorys a konštrukcia stavby vrátane jej vnútomého usporiadania jednotlivých technologických prvkov umožňujú ľahkú dostupnosť kŕmneho stola, napájadiel a priestoru dojárne pre chované zvieratá rovnako ako veľmi dobré prevetranie. Uplatňuje sa tu maximálne využitie komínového efektu bez nežiaduceho prievanu a osvetlenie celej stavby (oboje najmä v životnej zóne zvierat). Riešenie odvetrávania stajne umožňuje aj sledovanie (meranie koncentrácie/objemu) plynov vzniknutých v priestoroch stajne a odvetrávaných do vonkajšieho prostredia (cez odvetrávaciu nadstavbu) a zavedenie opatrení na zníženie objemu plymov alebo ich likvidáciu.V priestore stavby sa počíta s možnosťou plne automatickej kŕmnej linky na viacnásobné zakladanie a prihrňovanie krmiva (zmesné kŕmne dávky, TMR -total mix ration) v priebehu dňa a možnosťou skrmovania rozdielnych kŕmnych dávok (s rozdielnou receptúrou) pre jednotlivé sekcie (skupiny zvierat). Rovnako je možné uplatniť klasické zakladanie krmiva pomocou kŕmneho voza. Aplikovaná technológia oproti klasickému spôsobu l - 2 x denne zakladanie kŕmnej dávky kŕmnymi vozmi umožňuje významne vyšší denný prijem sušiny a konverziu krmiva pri chovaných zvieratách.Ďalej je na maximálne efektívne využitie celkového navrhovaného systému pohybu zvierat (manažmentu stáda) v kruhovej stajni inštalovaná kruhová dojáreň, ktorá významne zapadá do konceptu celého navrhnutého manažmentu stajne. Koncepcia kruhovej stajne umožňuje aj úplnú robotizácíu dojenia (plne robotizovanákruhová dojáreň). Tento prvok je možné nahradiť aj inými systémami dojenia, pravdepodobne ale nebudú tak efektíme ako navrhovaný system s kruhovou dojárňou. Stavba svojím charakterom (veľkosť sekcií/skupín kruhový pôdorys) umožňuje ošetrujúcemu personálu ľahký pohyb po stajni (t. j. medzi sekciami chovaných zvierat a priestormi dojáme) a dobrý prehľad o chovaných zvieratách. Dáva tak možnosť rýchlo a včas reagovať na možné vzniknuté problémy a komplikácie spojené s chovom zvierat.Bezpodstielková prevádzka s optimálne riešenou hnojovicovou koncovkou umožňuje efektívne napojenie na bioplynovú stanicu, ktorá sa javí ako ekologicky významný doplnok k tejto veľkokapacitnej prevádzke. Ďalej je možné efektívne využitie odpadového tepla v rámci celej prevádzky (t. j. ohrev napájacej a úžitkovej vody pre potreby celej farmy).Podľa predbežných kalkulácií je pri pohybe zvierat v priebehu dňa (predovšetkým sa myslí pohyb zvierat na dojenie a späť pripadne nutný pohyb/zotrvanie v triedíacej a fixačnej sekcii) významná úspora času oproti klasickým stajniam s obdĺžnikovým pôdorysom s obdobnou kapacitou zvierat. Týmto zásadným skrátením času núteného pohybu zvierat (dojenie, ñxácia) v priebehu dňa možno pri zvieratách predpokladať dlhšiu dobu príjmu krmiva, vody a odpočinku. Tieto aspekty by sa mali výrazne premietnuť do pohody chovaných zvierat a následne do ich zvýšenej mliečnej úžitkovosti, reprodukcie, zdravia a teda celej ekonomiky chovu. Celý pohyb z jednotlivých sekcií do dojárne a späť sa realizuje pomocou automatických priháňačov situovaných v hnojných, hlavných chodbách a v priestore čakáme pri dojámi. Tento systém umožňuje šetrné priháňanie zvierat a úsporu pracovnej sily na farme. Zároveň umožňuje časové dodržiavanie každodenných rutín pri manipulácii so stádom, čo je z pohľadu modemého manažmentu stáda veľmi kľúčové.Celý koncept počíta s maximálnou automatizáciou celej prevádzky. Umožňuje zber relevantných údajov a dát všetkých použitých technologických systémov a periférií vrátane zadávaných informácií o zdraví, úžitkovosti, kondícii a reprodukcii zvierat. Vyhodnotením týchto dát sa predpokladá automatické riadenie systémov vrátane možnosti predikčného modelovania možných odchýlok od vstupných parametrov (teplota, vlhkosť,kŕmna dávka a iné) a možnosti na ne včas reagovať, aby nedošlo k nestabilite výstupov.Kruhová stajňa podľa navrhovaného technického riešenia prináša- krátke vzdialenosti na kŕmenie a dojenie pre celé ustajnené stádo~ vynikajúce vzduchotechnické prostredie pomocou prirodzenej ventilácie- možnosť optimálneho nasadenia automatických technologických systémov na kŕmenie, dojenie a pohyb zvierat.Vďaka tomu sa dosahuje vysoká produktivita práce a podstatné zníženie nákladov na mlieko ako výstupnú surovinu pri zvyšovaní pohody zvierat (welfare), zlepšovanie zdravotného stavu a kondície zvierat. Je tu možnosť reagovať a upraviť včas nepriaznivé vstupné parametre (kŕmenie, teplota prostredia atď.) tak, aby sa udržala nastavená stabilita výstupných parametrov tak kvantitatívne, ako aj ak kvalitatívne.Prehľad obrázkov na výkresochPríkladne vyhotovenie navrhovaného riešenia je opísané s odkazom na výkresy, na ktorých je na obrázku 1 - schematícký bočný rez stajni,obrázku 2 - naznačenie pomeru hypotetickej výšky H k priemeru D stajne, bez odvetrávacej nadstavby,obrázku 3 - pôdorys stajne.Podľa navrhovaného technického riešenia bola vytvorená kruhová stajňa na chov hospodárskych zvierat. Stajňa má kruhový pôdorys, pričom priemer stajne je D. Hodnota D v tomto prípade je 120 metrov. Stajňa je vybavená strechou l v tvare kužeľa. Strecha l je na vrchole vybavená otvorom, v ktorom je osadená odvetrávacía nadstavba g. Vnútri stajne je sústava siedmich sústredne situovaných medzikruží na ustajnenie, zhromažďovanie a prevádzanie hospodárskych zvierat a dojáreň umiestnená uprostred stajne.Pomer výšky H hypotetického vrcholu 3 strechy l, pri neuvažovaní odvetrávacej nadstavby z, k priemeru stajne D, je V tomto prípade i (0,22). Sklon strechy l je v tomto pripade a 20 ° od horizontálnej roviny.Kruhová stajňa je v tomto prípade vybavená systémom automatického pohybu zvierat. Tento systém ob sahuje sústavu pohyblivých bránok hradenia ustajnení zvierat s pneumatickým ovládaním. Ďalej obsahujesústavu pohyblivých retiazkových priháňačov medzi ustajneníami zvierat a priestorom na zhromažďovanie zvierat a/alebo v priestoroch čakáme na dojáreň, a/alebo v priestore na zhromažďovanie zvierat. Systém bránok a priháňačov je ovládateľný autonómnym riadiacim systémom.Kruhová stajňa je ďalej vybavená systémom na automatické kŕmenie zvierat. Ten slúži na dodržanie kŕmnej dávky, časových intervalov kŕmenia a minimalizáciu neskŕmených odpadov. Ďalej je vybavená au l 0tomatizovanou dojárňou mlieka, systémom automatického zberu dát a automatickým riadiacim systémom prevádzky stajne s možnosťou predikčného modelovanía výstupov V reálnom čase. Príkladné uskutočnenie je zrejmé z obrázka l až 3.1. Kruhová stajňa na chov hospodárskych zvierat, kde priemer stajne je D alebo je prípadne pôdorys stajne v tvare n-uholníka vpísaného do kružnice s priemerom D, a stajňa je vybavená strechou (l) v tvare kužeľa alebo ihlanu s n-uholníkovou základňou, kde strecha (l) je na vrchole vybavená otvorom, v ktorom je osadená odvetrávacia nadstavba (2), pričom vnútri stajne je sústava sústredne situovaných medzikruží na ustajnenie, zhromažďovanie a prevádzanie hospodárskych zvierat a dojáreň umiestnená uprostred stajne, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pomer výšky H hypotetického vrcholu (3) strechy (l), pri neuvažovaní s odvetrávacou nadstavbou (2), k priemeru stajne D, je v rozsahu i 0,14 až 0,24 a zároveň sklon strechy (1) je V rozsahu a 15 ° až 25 ° od horizontálnej rovíny.2. Kruhové stajňa podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je vybavená systémom na automatický pohyb zvierat, ktorý obsahuje sústavu pohyblivých bránok hradenia ustajnení zvierat s pneumatickým ovládaním a sústavu pohyblivých retiazkových priháňačov medzi ustajneniami zvierat a priestorom na zhromažďovanie zvierat a/alebo v priestoroch čakáme na dojáreň, a/alebo v priestore na zhromažďovanie zvierat, pričom systém bránok a priháňačov je ovládateľný autonómnym riadiacim systémom.3. Kruhová stajňa podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že na dodržanie kŕmnej dávky, časových intervalov kŕmenia a minimalizáciu neskŕmených odpadov je vybavená systémom automatického kŕmenie zvierat.4. Kruhová stajňa podľa niektorého z nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je vybavená automatizovanou dojárňou mlieka a/alebo systémom automatického zberu dát, a/alebo automatickým riadiacim systémom prevádzky stajne s možnosťou predíkčného modelovanía výstupov v reálnom čase.

MPK / Značky

MPK: E04B 1/02, A01K 1/08

Značky: stajňa, kruhová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u7090-kruhova-stajna.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kruhová stajňa</a>

Podobne patenty