Tepelná izolácia pracej vane a pracieho priestoru práčky

Číslo patentu: U 7087

Dátum: 01.04.2015

Autor: Čekan Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predmet riešenia sa týka výroby automatických aj poloautomatíckých pračiek, štandardných aj neštandardných typov, plnených spredu aj zhora, v skriňovom vyhotovení, kde prací bubon je ústredným prvkom práčky a je rotačne uložený v telese pracej vane, ktorá tvorí plášť a ohraničenie pracieho priestoru práčky.Doterajší stav techniky v oblasti výroby automatických aj poloautomatických pračiek je charakteristický tým, že v prevažnej miere je pracia vaňa práčky riešená ako jednoplášťová nádoba, prevažne cylindrického tvaru v podobe zvarenca z nehrdzavejúceho plechu.Postupne sa vo výrobe začínajú presadzovať pracie vane plastového typu Carboran, Polinox, Duraprop, či Carbotech. Plastové pracie vane majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti (tepelná vodivosť je podstatne nižšia ako pri nehrdzavejúcej oceli). Zatiaľ čo súčiniteľ tepelnej vodivosti nehrdzavejúcej ocele je l 4 W/m.°C, V prípade plastu je to hodnota 0,1 ~ 0,3 W/m.°C. Energetická náročnosť každej práčky je primárne závislá na ohreve pracej náplne vloženej do pracieho bubna a naplnenej predpísaným objemom pracej vody v závislosti od nastaveného programu prania. Keďže pracia vaňa je prevažne nehrdzavejúceho resp. plastového vyhotovenía s limitovanou hrúbkou steny (cca 1,0 - 1,5 mm), strata tepla počas ohrevu pracej náplne na požadovanú teplotu, najmä v prípadoch s teplotou prania 90 °C je extrémne vysoká. Rovnako v cykle prania, teda po dosiahnutí nastavenej teploty, keďže nie je bežný doohrev pracej náplne, je pokles pracej teploty veľmi intenzívny, čím sa prudko znižuje prací účinok celého prania.Tepelná energia sa teda vedením konštrukcie pracej vane a jej kotvíacimí prvkami transportuje do celej kostry a skrine práčky, čím následne trpí i ovládacia a riadiaca elektronika, vrátane zvýšeného ohrevu pohonového elektromotora, s čím následne súvisí i jeho nižšia energetická účinnosť. Hlučnosť prania je pritom primeraná súčasnému technickému riešeniu pracej vane práčky.Ak podiel prania na celkovej spotrebe elektrickej energie v domácnosti je ll a je predpoklad, že väčšina domácnosti vlasmi automatickú práčku, a k tomu priradíme Veľkokapacitné práčovne vo sfére služieb, potom straty zvýšenou energetickou náročnosťou ohrevu pracej náplne z titulu súčasného riešenia pracej vane automatických aj poloautomatických pračiek sú enormne vysoké, čo v značnej miere prispieva k celkovej zá ťaži životného prostredia a globálneho otepľovania planéty v dôsledku zvýšených nárokov na zdrojovú časť elektrickej energie.Uvedené nedostatky odstraňuje tepelná izolácia pracej vane a pracieho priestoru práčky tým, že pracia vaňa práčky je v dvojplášťovom, hennetizovanom a vákuovanom vyhotovení tak, že vnútomý plášť pracej vane v interakcii s pracou náplňou je z nehrdzavejúceho plechu a vonkaj ší plášť pracej vane z pozinkovaného resp. smaltovaného plechu, pričom medzivrstvu tvorí optimálne technické vákuum, ktoré v dôsledku extrémne nízkeho súčiniteľa tepelnej vodivosti rádovo nižšieho ako 0,02 W/m. °C (čo je súčinitel tep. vodivosti vzduchu), tvorí dokonalú tepelnoizolačnú vrstvu na výrazné zníženie úniku a prestupu tepla z pracieho priestoru počas ohrevu pracej náplne na požadovanú teplotu i počas samotného cyklu prania, na vonkajšiu stranu pracej vane, čím výrazným spôsobom zníži energetickú stratu, a tým aj energetickú náročnosť celého režimu prania.Vonkajší a vnútomý plášť pracej vane sú pritom navzájom oddelené, a tým aj vzájomne vystužené, tvarovo odľahčenými, súosovo orientovanými lamelami po celom obvode cylindrickej časti vane a hviezdicovo orientovanými lamelami v uzavretom kruhu v zadnej časti (pri plnení spredu) resp. v bočných častiach (pri plnení z hora) tak, aby sa pri válcuovaní na predpísanú technickú hodnotu proti sebe nezborili.Pre dôkladnejšiu tepelnú izoláciu celého pracieho priestoru práčky je sklo priezoru a zároveň uzáveru plniaceho otvoru rovnako riešené ako dvojité, vákuované sklo. Na znásobenie tepelnoizolačného efektu je pred sklený priezor uzáveru plniaceho otvoru umiestnený odklopný dodatkový tepelný kryt obdobného tvaru.Týmto riešením sa nielenže dosiahne vyššia energetická účinnosť prania, a tým i zníženie energetickej náročnosti prania, ale aj úmeme zníženie prestupu tepla a prehríevania konštrukčných, najma však ovládacích a riadiacich prvkov elektroniky a hnacieho elektromotora, čo úmeme zníži straty aj pohonovej časti práčky. Nižšie tepelné zaťaženie ovládacích a riadiacich prvkov sa pozitívne premietne i do ich technickej životnosti. Takto vytvorená tepelnoizolačná clona pracieho priestoru práčky sa sekundáme prejaví aj na znížení hlučnosti práčky V priebehu prania, čo v značnej miere prispeje k vyššiemu komfortu bývania.Obdobný, nie však tak dokonalý účinok je možne dosiahnuť vsadením jednoplášťovej pracej vane do predlisku tepelného izolantu, obložením pracej vane tvarovými panelmi tepelného izolantu alebo nanesenímvrstvy tepelného izolantu priamo na vonkajšiu stranu plášťa pracej vane práčky, ako aj zhotovením telesa pracej vane práčky v podobe dutinkového odliatku z plastu.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 - znázorňuje tepelnú izoláciu pracej vane a pracíeho priestoru práčky V základnom, dvojplášťovom, vákuovanom prevedení (priklad l).Obrázok 2 - znázorňuje tepelnú izoláciu pracej vane a pracíeho priestoru práčky vo variantnom vyhotovení s tepelným izolantom na vonkajšej strane plášťa pracej vane práčky (príklad 2).Obrázok 3 - znázorňuje tepelnú izoláciu pracej vane a pracíeho priestoru práčky ako REZ A - A v obrázku 1.Tepelná izolácia pracej vane l a pracíeho priestoru práčky v základnom, dvojplášťovom, vákuovanom vyhotovení je znázornená na obrázku l, ktorý je zjednodušeným, schematickým rezom usporiadania hlavných častí práčky s predným plnením s dôrazom na vymedzenie pracíeho priestoru, kde v dvojplášťovej pracej vani 1 práčky je osovo horizontálne vsadený bubon g práčky, hriadeľom g bubna 2 uložený V ložisku i bubna 2. Ohrev pracej vody, a tým i pracej náphie zabezpečujú v spodnej časti pracej vane 1 vyhrievacíe telesá i. Uzatvorenie pracíeho priestoru práčky zabezpečuje uzáver Q plniaceho otvoru so skleným príezorom s vákuovaným dvoj sklom 2, doplnený odklopným tepelným krytom Z s tepelnoizolačnou tvarovkou 10.Tepelnoizolačná vrstva § pracej vane 1 práčky je tvorená dvojplášťom s vnútorným plášťom n a vonkajším plášťom Q, vystuženým v medzipriestore axiálnymi lamelami 13 v cylindrickej časti, a radiálnymi lamelami 13 v zadnej časti pracej vane 1 práčky, hermetizovaným a válcuovaným na príslušné technicke vákuum. Predmetné riešenie dokonale uzatvára a tepelne oddeľuje prací priestor pracej vane l práčky od okolitého prostredia, čím výrazne energeticky zefektívňuje celý cyklus prania automatických i poloautomatických práčok.Základné usporiadanie hlavných časti práčky s predným plnením znázomené na obrázku 2 je koncepčne identické ako v príklade l, avšak tepelnoizolačná vrstva § pracej vane l práčky je tvorená predliskom tepelného izolantu alebo panelmi tepelného izolantu, prichytenými priamo na vonkajšiu stranu plášťa Q jednoplášťovej pracej vane l práčky, alebo vrstvou tepelného izolantu, nanesenou priamo na vonkajšiu stranu plášťa l§ jednoplášťovej pracej vane l práčky, proti mechanickému poškodeniu chránenou ochrannou fóliou 16.Základné usporiadanie hlavných častí práčky s predným plnením je koncepčne identické ako v príklade l,avšak tepelnoizolačná vrstva § je zabudovaná priamo v telese pracej vane l práčky, vyhotovenej ako kompaktný dutinkový odliatok z tepelne stabilného plastu.V podmienkach výroby všetkých druhov pračiek.1. Tepelná izolácia pracej vane (l) a pracíeho priestoru práčky, s bubnom (2) práčky, uloženým hriadeľom (3) bubna (2) v ložisku (4) bubna (2) a s vyhrievacími telesami(5), umiestnenými v dolnej časti pracej vane (1) práčky, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že tepelnoizolačná vrstva (8) pracej vane (l) je tvorená dvojplášťom s vnútomým plášťom (11) a vonkajším plášťom (12), v medzipriestore vákuovaným a hermetizovaným, vystuženým axiálnymi lamelami (13) v cylindrickej časti, a radiálnymi lamelami (14) v zadnej časti pracej vane (l) práčky tak, že na dôkladné tepelnoizolačné uzatvorenie pracíeho priestoru s bubnom (2) práčky v pracej vani (l) práčky je v mieste plniaceho otvoru uzáver (6) plniaceho otvoru s vákuovaným dvojsklom (9) v čase ohrevu a prania pracej náplne prekrytý odklopným tepelným krytom (7) s tepelnoizolačnou tvarovkou (10).2. Tepelná izolácia pracej vane (l) a pracieho priestoru práčky podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že tepelnoizolačná vrstva (8) pracej vane (1) práčky je tvorená predliskom alebo tvarovými panelmi tepelného izolantu, umiestneného priamo na vonkajšiu stranu plášťa (15) jednoplášťovej pracej vane(1) práčky proti mechanickému poškodeniu chráneného ochrannou fóliou (16).3. Tepelná izolácia pracej vane (l) a pracieho priestoru práčky podľa nároku 1 až 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že tepelnoizolačná vrstva (8) pracej vane (1) práčky je tvorená vrstvou plastického izolantu, nanesenou priamo na vonkajšiu stranu plášťa (15) jednoplášťovej pracej vane (1) práčky.4. Tepelná izolácia pracej vane (l) a pracieho priestoru práčky podľa nároku l až 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že tepelnoizolačná vrstva (8) pracej vane (1) práčky je priamo v telese pracej vane (l) práčky,vyhotovenej ako kompaktný, dutinkový odlíatok.

MPK / Značky

MPK: D06F 37/28, D06F 37/26, D06F 39/14

Značky: pracieho, izolácia, priestoru, pracej, pračky, tepelná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u7087-tepelna-izolacia-pracej-vane-a-pracieho-priestoru-pracky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tepelná izolácia pracej vane a pracieho priestoru práčky</a>

Podobne patenty