Škárová mierka

Číslo patentu: U 7075

Dátum: 01.04.2015

Autor: Kráľovič Tibor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka škárovej mierky hviezdicového tvaru v strede s kruhovým otvorom alebo viachranným otvorom, s hranatými alebo zaoblenými meracími cípmi, ktoré sú určené na karosársky presné meranie škár a medzier najmä V automobilovom, strojárskom, nábytkárskom a spotrebnom priemysle, kde je nevyhnutnosť zachovania rovnakosti a rovnomernosti škár a medzier. Tiež sú určené ako meracie a nastavovacie (vymedzovacie) elementy pri montáži najmä v automobilovom, strojárskom, nábytkárskom a spotrebnom priemysle.Na presné meranie škár sa doteraz používali len pomôcky, ktoré neboli integrované v jednom kompaktnom celku, teda v reálnom procese výroby nezaručovali rovnakosť a rovnomemosť škár a medzier,boli/sú vyrábané z materiálov, ktoré mohli/môžu spôsobiť poškodenie predmetov či ich vonkajšiu povrchovú úpravu.Cieľom technického riešenia je zaručiť jedným kompaktným predmetom - škárovou mierkou - presnosť merania škár a medzier a bez akéhokoľvek poškodenia zaručiť rovnakosť a rovnomemosť škár a medzier a transparentnosťou opakovateľnosť zvolením označených meracích cípov.Škárovú mierku hviezdicového tvaru skladajúcu sa z 3 až 10 meracích cípov, ktoré obsahujú jeden až dva (prípadne Iri) nadefmované rozmery s numerickým prehľadným označením, v strede s kruhovým alebo viachranným otvorom, možno opísať tak, že svojím kompaktným celkom a mäkkým pružným materiálom zaručuje presné,rovnomemé, rovnaké a opakovateľhé meranie škár a medzier bez akejkoľvek možnosti poškodenia predmetu,na ktorom sa meranie aplikuje vrátane jeho vonkajšej povrchovej úpravy.Výhodou technického riešenia je komfortné, jednoduché, rýchle, presné a opakovateľné meranie škár a medzier bez akéhokoľvek aj minimálneho poškodenia meraného predmetu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené na pripojených výkresoch, kdeobr. 1- znázorňuje škárovú mierku hviezdicového tvaru v strede s kruhovým otvorom s 8 zaoblenými cípmiobr. la- znázorňuje škárovú mierku hviezdicového tvaru v strede s kruhovým otvorom s 8 zaoblenými cípmi z dimetrického pohľaduobr. lb ~ znázorňuje škárovú mierku hviezdicového tvaru V strede s kruhovým otvorom s 8 hranatýmí cíp miobr. lc - znázorňuje škárovú mierku hviezdicového tvaru v strede s kruhovým otvorom s 8 hranatými cípmi z dimetrického pohľaduobr. 2 - znázorňuje škárovú mierku hviezdicového tvaru v strede so ő-hranným otvorom s 3 zaoblenými cípmiobr. 2 a - znázorňuje škárovú mierku hviezdicového tvaru v strede so ő-hrarmým otvorom s 3 zaoblenýmiznázorňuje škárovú mierku hviezdicového tvaru v strede s 10-hranným otvorom s 10 zaoblenýmiobr. 3 a - znázorňuje škárovú mierku hviezdicového tvaru V strede s IO-hranným otvorom s 10 zaoblenýmiznázorňuje škárovú mierku hviezdicového tvaru v strede s kruhovým otvorom so 6 zaoblenýmiobr. 4 a~ znázorňuje škárovú mierku hviezdicového tvaru v strede s kruhovým otvorom so 6 zaoblenými cípmi z dimetrického pohľaduobr. 3 obr. 4 obr. 5 - znázorňuje škárovú mierku hviezdicového tvaru v strede s kruhovým otvorom s 8 hranatými cípmiobr. Sa - znázorňuje škárovú mierku hviezdicového tvaru v strede s kruhovým otvorom s 8 hranatými cípmi z dimetrického pohľaduŠkárová mierka l znázornená na obrázku l pozostáva z jedného kompaktného celku hviezdicového tvaru V strede s kruhovým otvorom j (obr. la), je vyrobená z odolného flexibilného plastu. Škárová mierka l hviezdicového tvaru pozostáva z 8 cípov (segmentov) hranato (obr. lb, obr. lc) alebo oblúkovo zakončených g (obr. l, obr. la). Jednotlivé cípy (segmenty) škárovej mierky určujú jeden, dva, prípadne tri, defmované a numericky označené plôšky i (rozmery) na presne meranie škár a medzier a postupujú od najmenšej miery 0,5 mm až po najväčšiu mieru 8 mm v postupnosti po 0,5 mm (prípadne inej nadefinovanej miere). Na vrchnej časti mierky je prehľadné a veľké číselné označenie g uľahčujúce transparentnosť pri práci so škárovou míerkou l.Škárová mierka 1 znázornená na obrázku 2 pozostáva z jedného kompaktného celku hviezdicového tvaru v strede so ő-hrarmým otvorom 5 (obr. 2 a), je vyrobená z odolného flexibilného plastu. Škárová mierka l hviezdicového tvaru pozostáva z 3 oblúkovo zakončených cípov (segmentov) g (obr. 2). Jednotlivé cípy(segmenty) škárovej mierky určujú jeden, dva, prípadne tri, definované a numericky označené plôšky g(rozmery) na presné meranie škár a medzier a postupujú od najmenšej miery 3,5 mm až po najväčšiu mieru 6 mm v postupnosti po 0,5 mm (prípadne inej nadefinovanej miere). Na vrchnej časti mierky je prehľadné a veľké číselné označenie g uľahčujúce transparentnosť pri práci so škárovou míerkou l.Škárová mierka l znázornená na obrázku 3 pozostáva z jedného kompaktného celku hviezdicového tvaru v strede s lO-hranným otvorom i (obr. 3 a), je vyrobená z odolného tlexibilného plastu. Škárová mierka l hviezdicového tvaru pozostáva z 10 oblúkovo zakončených cípov (segmentov) g. Jednotlivé cípy (segmenty) škárovej mierky určujú jeden, dva, prípadne tri, defmované a numericky označené plôšky i (rozmery) na presné meranie škár a medzier a postupujú od najmenšej miery 0,5 mm až po najväčšiu mieru 10 mm v postupnosti po 0,5 mm (prípadne inej nadefinovanej miere). Na vrchnej časti mierky je prehľadné a veľké číselné označenie g uľahčujúce transparentnosť pri práci so škárovou míerkou 1.Škárová mierka 1 znázomená na obrázku 4 pozostáva z jedného kompaktného celku hviezdicového tvaru v strede s lcruhovým otvorom j (obr. 4 a), je vyrobená z odolného flexíbilného plastu. Škárová mierka l hviezdicového tvaru pozostáva zo 6 oblúkovo zakončených cipov (segmentov) g (obr. 4 a). Jednotlivé cípy(segmenty) škárovej mierky určujú jeden, dva, prípadne tri, definované a numericky označené plôšky 5(rozmery) pre presné meranie škár a medzier a postupujú od najmenšej miery 2,5 mm až po najväčšiu mieru 8 mm v postupnosti po 0,5 mm (prípadne inej nadefinovanej miere). Na vrchnej časti mierky je prehľadné a veľké číselné označenie g uľahčujúce transparentnosť pri práci so škárovou míerkou l.Škárová mierka l znázomená na obrázku 5 pozostáva z jedného kompaktného celku hviezdicového tvaru v strede s lcruhovým otvorom § (obr. Sa), je vyrobená z odolného flexibilného plastu. Škárová mierka l hviezdicového tvaru pozostáva z 8 cipov (segmentov) hranato zakončených g (obr. 5, obr. Sa). Jednotlivé cípy (segmenty) škárovej mierky určujú jeden, prípadne dva alebo tri, definované a numericky označené plôšky 5 (rozmery) na presné meranie škár a medzier a postupujú od najmenšej miery 1 mm až po najväčšiu mieru 8 mm v postupnosti po l mm (prípadne inej nadefmovanej miere). Na vrchnej časti mierky je prehľadné a veľké číselné označenie g uľahčujúce transparentnosť pri práci so škárovou míerkou l.1. Škárová mierka (l), v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva z jedného kompaktného celku hviezdicového tvaru s hranatými alebo zaoblenými cípmi (2), v strede s lcruhovým alebo viachranným otvorom (5), pričom jednotlivé cípy (2) kompaktného hviezdicového tvaru určujú v postupnosti plôšky (4) na meranie škár a medzier.2. Škárová mierka (l) podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že jednotlivé cípy (2) sú na koncoch hranaté alebo zaoblené.3. Škárová mierka (l) podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že jednotlivé cípy (2) hviezdice určujú v postupnosti jedno- až dvojstupňovo (prípadne trojstupňovo) zrezané plôšky (4) na meranie škár a medzier.4. Škárová mierka (l) podľa nároku 1 až 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že početjednotlivých cípov (2)je 3 až 10.5. Škárová mierka (1) podľa nároku l až 4, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že na jej vrchnej časti sú viditeľne umiestenéjednotlivé číselné označenie (3) zobrazujúce nadeñnované rozmery merania.6. Škárová mierka (l) podľa nároku 1 až 5, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že jednotlivé cípy (2) hviezdíce majú presne nadefmovanú hrúbku plôšky (4) na meranie škár a medzier v postupnosti od najmenšej až po najväčšiu.7. Škárová mierka (1) podľa nároku 1 až 6, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , žeje vyrobená z plastu odolného na oter, pritom flexibilného.

MPK / Značky

MPK: G01B 3/30

Značky: škárová, mierka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u7075-skarova-mierka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Škárová mierka</a>

Podobne patenty