Linka na výrobu kompozitných výstuží

Číslo patentu: U 7071

Dátum: 01.04.2015

Autor: Mekhonoshin Igor Alexandrovich

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložené riešenie sa týka zariadeni na výrobu výstuží, napr. v aplikáciách zahŕňajúcich betón, či iné nekovové materiály.Predchádzajúca technológia výroby výstuží zahŕňala tandemové rámy s cievkami priadze, zrovnávací diel, sušičku, namáčaciu vaničku s vretenom, žmýkačku, formovací článok s navijakom, polymerizačné komory, chladič, ťahadlo a stríhadlo. Formovaci článok pozostáva z vonkajšej rotačnej rúry, v ktorej je umiestnený navijak. Rozstupová štrbinová manžeta, cez ktorú je vedená priadza z navíj aka k výstuží, je pripevnená ku koncu rotačnej rúry. Opačný koniec manžety je pripevnený k dierovanej matrici. Vo vonkajšej rúre je umiestnená vnútorná vodiaca rúrka. Všetky súčasti formovacieho článku sú namontované v jednej osi, aby bol zabezpečený lineárny pohyb jednotlivých vlascov vytvárajúcich tyč a samotnú výstuž, (patent č. RU 87444, IPC E 04 C 5/07, publikovaný 10. l 0. 09).Nevýhodou prototypu je neefektívna výroba.Dôvodom vytvorenia riešenia podľa predloženého úžitkového vzoru je vývoj prevádzkovo jednoduchej a spoľahlivej výrobnej linky výstuží s vyššou produktivitou.Zadaný problém je vyriešený prostrednictvom zariadení uvedených V nároku l spoločných so zariadeniami prototypu, t. j. výrobnou linkou výstuží, ktorá zahŕňa nasledovné tandemové zariadenia rám s cievkami priadze, zIovnávací diel, sušičku, namáčaciu vaničku s vretenom, žmýkačku, stupeň tvarovania priadze s navijakom, polymerizačnú komoru, chladič, ťahadlo a strihadlo, spolu s dôležitými zariadeniami, ktorými sa od pôvodnej technológie líši, akým je napr. spomínaný stupeň tvarovania priadze s dvoma vonkajšími rovnobežnými rotačnými rúrami uloženými v ložiskách a samostatne naínštalovanými navijakmi, pričom každý navijak obsahuje aj vlastný držiak cievky, polohovaciu kladku priadze na jednom konci a protizávažie na druhom konci. V každej rúre je umiestnená vnútomá vodiaca rúrka namontovaná vždy v osi a upevnená v prichytkách a centrovacich ložiskách, na koncoch ktorých sú nainštalované odnímateľné formovacie články s dierami, ktorých veľkosť zodpovedá veľkosti priadzou ovinutej tyče. Tesne po vytvarovaní, ešte pred polymerizačnými komorami, výstuže prechádzajú párom vodiacich kladiek umiestneným z ich vonkajšej strany a na druhom konci iným párom vodiacich kladiek umiestneným z ich vnútomej strany vzhľadom na trasu vedenia výstuží.Sušička podľa nároku 2 je vybavená elektronickou reguláciou teploty.Polymerizačná komora pozostáva zo 4 sekcií a je vybavená elektronickou reguláciou teploty.Ťahadlo podľa nároku 4 je vybavené elektronickým ukazovateľom dĺžky.Linka podľa nároku 5 je vybavená navijakom cievky namontovaným za strihadlom.Uvedená kombinácia komponentov zabezpečuje nasledovný technický výstup ~ zvýšenie produktivity výrobnej linky, hospodámosť spotreby energie a zlepšenie vlastností pre koncového odberateľa (prepraviteľnosť a použiteľnosť).Prehľad obrázkov na výkresochPredstavované technické riešenie je znázomené na nasledujúcich obrázkoch. Obrázok 1 predstavuje všeobecné rozmiestnenie prvkov výrobnej linky. Obrázok 2 znázorňuje konštrukciu stupňa tvarovania priadze. Obrázok 3 znázorňuje odnímateľný formovací článok.Výrobná linka kompozitných výstuží (obr. l) pozostáva z nasledovného tandemového vybavenia rám 1 s cievkami priadze, zrovnávací diel g, sušička g, namáčacia vanička 4 s vretenom á, žmýkačka Q, tvarovací stupeň 7 priadze s navijakom 3, polymerizačná komora 2, chladič m, ťahadlo ll a strihadlo l 2. Tvarovaci stupeň Z priadze (obr. 2) pozostáva z dvoch vonkajších rovnobežných rotačných rúr 14, 15 uložených v 1 ožiskách Q s nainštalovanými navijakmi g. Každý navijak obsahuje vlastný držiak m cievky, polohovacia kladku 17 priadze na jednom konci a protizávažíe Q na dmhom konci, ktoré zabezpečuje synchrónny pohybnavij akov. V každej vonkajšej rotačnej rúre Q, äje vždy v osi namontovaná vodiaca rúrka 21, Q upevnená v príchytkách Q a centrovacích ložiskách 20, na koncoch ktorých sú namontované odnímateľné formovacie články Q, a s dierami ě (obrázok 3) zodpovedajúcimi veľkosti priadzou ovinutej tyče 2 §. Za fonnovacími článkami Q, a, ešte pred polymerizačnou komorou 2, výstuže prechádzajú jedným párom vodiacich kladiek 21, ä umiestneným z ich vonkajšej strany a na druhom konci prechádzajú druhým párom vodiacich kladiek 22, 39 umiestneným z ich vnútomej strany vzhľadom na trasu vedenia výstuží.Sušička 3 je vybavená elektronickou reguláciou teploty (nie je na obrázku).Polymerizačná komora 9 pozostáva zo 4 sekcií a je vybavená elektronickou regxláciou teploty (nie je na obrázku).Ťahadlo je vybavené elektronickým ukazovateľom dĺžky (nie je na obrázku).Linka je vybavená navij akom g cievky namontovaným za strihadlom Q.Na obrázku 2 sú vyznačené pramene Q priadze a remenice Q pohonov vonkajších rotačných rúr.Výrobná linka pracuje nasledovným spôsobom.Priadze z minerálnych, sklenených alebo čadičových vlákien sú umiestnené na cievkach v ráme l. Odtiaľ sú vedené cez zrovnávací diel g, ktorý má doplnkovú funkciu separácie tkaniny na jednotlivé vlasce. Za zrovnávacím dielom g pramene vstupujú do sušičky 3, kde prebieha dehydratácía. Následne sú vlasce namáčané vo vaničke 4, kde je týmto spôsobom do prameňov ímpregnované polymérové lepidlo. Po namočení pramene prechádzajú cez žmýkačku Q vyrobenú z elastický odolného materiálu. Žmýkanim sú vlákna zbavené nadbytočného lepidla, ktoré sa vráti späť do vaničky. Takto pripravené vlákna vstupujú do vnútorných rotačných rúrok g, Q (obr. 2), kde sú vďaka lepidlu napevno spojené s tyčami, ktoré rovnako prechádzajú rúrkami Ä, Ľ a následne odnímateľnými formovacími článkami Q, 24 cez otvory, ktorých priemer zodpovedá priemeru priadzou ovinutej tyče. Rúry g, Q pomocou pohonu (nie je na obrázku) synchrónne rotujú a cez polohovaciu kladku navíjajú priadzu v tvare špirály na tyč z navijakov 8, pričom priadza je vedená rovnobežne s pohybom tyčí. Priadzou ovinuté tyče (tepelne neupravené výstuže) g potom prechádzajú jedným párom vymeníteľných kladiek Ľ, Ä umiestneným z ich vonkajšej strany a na druhej strane ďalším párom vymeníteľných kladiek Ľ, Q umiestneným z ich vnútornej strany vzhľadom na trasu vedenia výstuží. Takto pripravené výstuže vstupujú do polymerizačnej komory 2, kde prebieha ich tepelná úprava. Všetky kladky a kolesá majú drážky s priemerom hotovej výstuže. Po tepelnej úprave výstuže putujú do chladiča 19 a s pomocou ťahadla sú navijané na navijak § 1 hotových cievok. Chladič m je schopný používať kvapalné alebo plynné chladivo v závislosti od typu vyrábaných výstuží. Po navinutí cievky je pás výstuže prestrihnutý strihadlom l a dokončená cievka je presunutá do skladu hotových výrobkov.Napriek tomu, že predstavovaný vynález je opísaný na príkladoch jeho realizácie, prostredníctvom schém a návrhu rozmiestnení prvkov, rozsah jeho využitia nie je obmedzený iba na uvedené príklady, ale je určený a obmedzený iba tvrdeniami/deñniciami, ktoré uvažujú s možnými ekvivalentnými kombináciami.Predstavované technické riešenie je priemyselne využiteľné, opísanú výrobnú linku je možné vyrobiť použítím známych technológií a materiálov.1. Výrobná linka kompozitných výstuži pozostávajúca z nasledovnćho tandemového vybavenia rám (l) s cievkami priadze, zrovnávací diel (2), sušička (3), namáčacia vanička (4) s vretenom (5), žmýkačka (6),tvarovací stupeň (7) priadze s navijakom (8), polymerízačná komora (9), chladič (10), ťahadlo (11) a stríhadlo (12), v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že stupeň tvarovací stupeň (7) pozostáva z dvoch vonkajších rovnobežných rotačných rúr (14, 15) uložených v ložiskách (13) s nainštalovanými navijakmi (8) a tiež,že každý navijak obsahuje vlastný držiak cievky (16), polohovaciu kladku (17) priadze na jednom konci a protizávažie (18) na druhom konci, ktoré zabezpečuje synchrónny pohyb navijakov, pričom V každej vonkajšej rotačnej rúre (14, 15) je umiesmená vnútomá vodiaca rúrka (21, 22) nainštalovaná vždy v osi a upevnená v príchytkách (19) a centrovacích ložiskách (20), na koncoch ktorých sú namontované odnímateľné formovacie články (23, 24) s dierami (25) zodpovedajúcimi veľkosti priadzou ovinutej tyče (26), pričom za formovacimi článkami (23, 24), ešte pred polymerizačnou komorou (9), výstuže prechádzajú jedným párom vodiacich kladíek (27, 28) umiestneným z ich vonkajšej strany a na druhom konci prechádzajú druhým párom vodiacich kladiek (29, 30) umiestneným z ich vnútomej strany vzhľadom na trasu vedenia výstuží.2. Výrobná linka podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že Sušička je vybavená elektronickou reguláciou teploty.3. Výrobná linka podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že polymerizačná komora pozostáva zo 4 sekcií a je vybavená elektronickou reguláciou teploty.4. Výrobná linka podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a elektronickým ukazovateľom dĺžky.5. Výrobná linka podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je vybavená navijakom cievky (3 l) namontovaným za strihadlom (12).

MPK / Značky

MPK: B29C 70/02, E04C 5/07

Značky: výstuží, linka, kompozitných, výrobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u7071-linka-na-vyrobu-kompozitnych-vystuzi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Linka na výrobu kompozitných výstuží</a>

Podobne patenty