Zariadenie na blokovanie diskov kolies proti krádeži vozidiel

Číslo patentu: U 701

Dátum: 05.01.1995

Autor: Vravušek Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZariadenieIm.b 1 okovanie diskov kolies proti krádeži vozidielTechnické riešenie sa týka zariadenia k blokovaniu diskov ko kies proti krádeži vozidiel.Sú známe mechanické zariadenia pre znemožnenie pohybu vozidla upevñované na niektorom z kolies vozidla. Jedná sa o pomerne zložité konŠtrukcie,upevňované na príslušné koleso z vonkajšej strany a tiež z vonkajšku uzamykané. Zariadenia sú drahé, zaberajú pri transporte veľké miesto a práve 2 hľadiska relatívnej prístupnosti zámku z vonkajšej strany, nie sú pre radu páchateľov krádeží potomPreto sa tento spôsob zaistenia vozidiel proti krádeži široko nezaviedol a je len využívaný k prechodnćmu znehybneniu vozidiel orgánmi polície, prevažne z dôvodu porušenia pravidiel podľa vyh lñšok 0 parkovaní, státí a podobne.Ďalej sú známe ochranné systémy, ktoré pozostávajú vo vzájom nom pevnom zámkovom spojení teleskopickou tyčou so zámkom pedálubrzdy alebo spojky s volantom. Ide o zariadenia pomerne účinné, nič menej potencionálny páchatel krádeže po predošlom relatívne jednoduchom preniknutí dovnútra vozidla má mnoho možností V pomernombezpečí v úkryte vozidla, previesť deštrukciu tohoto zariadenia.Cieľom technického riešenia je vytvorenie vysoko mechanicky odolného, relatívne lacného,avšak účinného zariadenia proti krádeži vozidiel s prednými kotúčovými brzdami, pričom jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva z mechanického ističa, tvorenćho aspoň jedným pozdĺžnikom prebiehajúcim aspoň nad jednml §hďŘmÚiSkU KO lesa a pozdĺž boku plášťa a vonkajšieho okraja disku kolesa a opatrenćho pripojeným,najmenej jedným ramenom presahujúcim radiálne cez behúñ plášťa, pričom mechanický istič je opatrený zámkovou tyčou pre zasunutie do zvoleného otvoru na disku kolesa a na nasadenie zámkovej trúbky so zámkom z vnútrajšku disku kolesa.Zvlášť výhodná technické riešenie uvedeného zariadenia spočívav tom, že mechanický istič je opatrený dvoma ramenami presahujúcimi radiálne cez behúň plášťa a je po svojej dĺžke opatrený druhým are tačným výstupkom k zasahovaniu do otvoru na disku kolesa na opačnej strane od zámkovej tyče,pričom v modifikovanej podobe je mechanický istič opatrený jedným ramenom k presahovaniu cez behúň plášťa, pričom na druhom voľnom konci je vybavený masívnou doskou k prekrytiunajmenej dvoch gbwěük diskov kolesa.Pre zjednodušenú manipuláciu so zariadením je výhodné, ked je zámková trubka vybavená proti otáčaniu vyhnutým výstupkom k zasaho vaniu do vnútorného žliabku disku kolesa.Prehľad obrázkov na výkreseObr. l vyznačuje približne vodorovný rez úplným kolesom vozidla s nasadeným zariadením proti krádeži v prevedení s dvomi ramenami na základnom mechanickom ističi, obr. 2 rez úplným kolesom vozidla s nasadeným zariadením proti krádeži, ktorého mechanický istič je v jednostrannej skrátenej podobe a ktorý je na voľnom konci opa trený plochou doskou k prekrytiu Šróbov disku kolesa. Príklad uskutočnenia technického riešeniaZariadenie k blokovaniu disku l kolesa proti krádeži vozidiel P 0 zostáva podľa jedného z príkladov prevedenia technického riešeniaz mechanického ističa g,tvoreněho aspoň jedným masívnym pozdĺžnikom Ž, prebiehajúcim aspoň nad jedným šrôbom 3 disku l a pozdĺž boku plášťa Ž a vonkajšieho okraja disku kolesa l, a opatreným pripojeným najmenej jedným ramenom É presahujúcim radiálne cez behúñ 1 plášťa Ž, pričom mechanický istič gje opatrený zámkovou tyčou Qpre zasunutie do zvoleného otvora 3 v disku l kolesa a pre nasade ně-zámkovć trubky lg so zámkom li z vnútra disku l kolesa.Podľa najvýhodnejšej varianty technického riešenia (obr. l),je mechanický istič 3 na svojej dĺžke opatrený aretačaým výstupkom lg kzasahovaniu do otvora lg na disku l na opačnej strane od sám- I kovej tyče Q. Podľa variantného prevedenia (obr. 2) je mechanický ístič 5 prevedený v skrátenej podobe, pričom jeho volný koniecje opatrený plochou doskou lg k prekrytiu najmenej dvoch šróbov 4ámková trubka lg je proti otáčaniu vybavená vyhnutým výstup Ilkom - k zasahovaniu do žliabka disku 1. K uzamykaniu sústavy je zámková tyč Q opatrená napriklad známou sústavou obvodových zahlbeni lg korešpondujúcich s neznázornenými zámkovými elementami val ovćho prstencovćho zámku 17. Zámok tohoto prevedenia je vybavenýreferenčným ukazovateľom 18, napríklad pre nastavenie rady číselnékódu.Pri zachytávaní dostatočnej pevnosti dimenzie, môže byť mechanický istič g V časti svojej dĺžky teleskopický, pre zvýšenie univerzálnosti zariadenia pre väčší počet kolies s rôznymi priemermi. Pevnostné prvky konštrukcie popísaného zariadenia sú alebo z plnéhomateriálu, alebo z dostatočne dimenzovaných profilov z odolnej ocele.Ak sa jedná o znázornená disky kolies zhotovených liatim z ľahkých zliatin, majúci potom napríklad laukoťový charakter, opatrí sa pozdĺžnik 3 mechanického ističa 3 napríklad vedľa druhého výstupku lg neznázorneným dalším vhodne zakriveným výstupkom, alebo výstupkom lg upraveným do šírky, aby volná roztoč medzi laukoťmi disku l kolesa bola.vykrytÉ a nemohlo sa s mechanickým ističom 3 akokoľvek pohybovať s cielom odkrytia mechanického ističa g,aspoň jedného bezpečne krytého šróbu 3 disku l kolesa.Funkcia a použitie popísaného zariadenia k blokovaniu disku l kolesa je nasledujúca Na stojacom vozidle s prednými kolesami nastavenými približne do priameho smeru, sa u jedného z predných kolies prevedie nasadenie mechanického ističa 3 a to tým spôsobom, že sa najskôr vyhľadá príslušný otvor g V disku l kolesa, ktorý je V úrovni pod trmeňom gg prednej kotúčovej brzdy. Do tohoto otvora 2 sa najskôr zasúva predný koniec zámkovej tyče Ě a súčasne sa nastavuje sklon celého mechanického ističa 3 tak, aby prekrývalo dostatočne aspoň jeden zo šrőbov 5 Či matíc disku l kolesa a pritom, aby pri dokončovanom zasúvaní zámkovej tyče Q sa aj druhý aretačný výstupek lg taktiež zasunul do zodpovedajúceho otvora lâv disku l kolesa. Obidve ramená Q mechanického ističa 3 podľa svojej dĺžky dostatočne radiálne prekryjú behúň 1 plášťa à. ąůôvodov lepšej čalšej manipulácie sa predné kolesá vozidla Vytočia z priameho smeru tak, aby sa zpredu zpriestupnil priestor kolesom do disku l zasunutej zámkovej tyče Q. Na túto zámkovú tyč g sa nasunie zámková trubka lg so zámkom ll, pričom jej vhodným pootáčaním sa nájde poloha, pri ktorej je dostatočne viditeľný referenčný ukazovateľ gg číslicovćho kódu a ked jej vyhnutý výstupok lg na jej konci dostatočne dosadne do vnútorného žliabku disku l a bude pritom zabraňovať možnosti dalšieho pootáčania zámkovej trúbky lg na zámkovej tyči Q. Po dosiahnutí tejto polohy zámkovej trubky lg sa nastaví číslicový kód zámku ll alebo zámok inej konštrukcie sa uzamkne. Z dôvodov úplného zneprís tupnenia zámku ll, teda proti neoprávnenej menipuládii alebo protijeho násilnámu poškodeniu, je výhodné, aby sa predné colesá vozidla natočili do opačného smeru, kde sa zámok ll a koniec zámkovej tyče É ocitnú v najbližšom susedstve s neznázornenými nápravovými prvkami vozidla, ako sú spodné nápravovć ramená, konce torzných tyčía podobne, takže potom akákoľvek neoprávnená a zvlášť násilná manipulácia so zámkom ll nie je prakticky možná. Uzamknutím neznázorneného volantového zámku sa celý systém mechanického ističa 3 vMechanický istič 3 prekrýva minimálne jeden z diskových šróbov Ž prípadne matíc tak, že žiadnym kľúčom nie je k nemu možné dostať sa. aby mohol byť povolený alebo prípadne urezaný a celé koleso dané dole a to ani v prípade vypustenia vzduchu z plášťa, pretože mechanický istič g zostane nadalej minimálne v trojbodovom kontakte 5 diskom l kolesa. Vykonávanie eventuálnej nežiadúcej činnosti potenciálneho páchateľa krádeže je tak veľmi značne obmedzené a pretože by muselo byť dané dolu z vnúta vozidla, pôsobí tu prc ventívne silný odradzujúci faktor.Pokiaľ by došlo k prekonaniu zmienenćho volantového uzamknutia a k uvedeniu vozidla do chodu, zámková sústava z zámkovej tyče Q azámkovej trubky 10 so zámkom ll sa zachytí o brzdový trmeň gg, vyvo lá prinajmenšom deštrukciu kvapalinového systému břzd a s veľkou pravdepodobnosťou i poškodenie zavesenia predného kolesa a brzdového trmeňa gg. Pokiaľ by aj tak bolo akokoľvek možné s vozidlom ísť,ramená Q pozdĺžnika 3 mechanického ističa g spôsobia silné hlasné rázy a vibrácie vozidla, ktorými páchateľ krádeže na seba upozorní,pričom je nepochybne, že jazda s takýmto ukradnutým vozidlom by bola

MPK / Značky

MPK: B60R 25/00

Značky: zariadenie, blokovanie, proti, krádeži, diskov, kolies, vozidiel

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u701-zariadenie-na-blokovanie-diskov-kolies-proti-kradezi-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na blokovanie diskov kolies proti krádeži vozidiel</a>

Podobne patenty