Jednostranné zvodidlo, najmä pre krajnice rýchlostných komunikácií

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zostavy jednostranného zvodidla z ocele, najmä pre krajnice rýchlostných komunikácií, obsahujúceho vertikálne usporiadané stĺpiky, na ktorých je priečne k stĺpiku skrutkovým spojom upevnená aspoň jedna oceľová zvodnica, pričom zvodnica je vyrobená V priereze klobúkovitého tvaru, a stĺpiky sú vyrobené z otvoreného oceľového profilu tvaru C a usporiadané otvorenou stranou v smere jazdy dopredu.Zvodidlá pre krajnice podľa doterajšieho stavu techniky zahrňujú stĺpiky z tyče prierezułUE i 00, valcované za tepla. Stlpiky sú umiestnené s rozstupom 4 metre v pozdlžnom smere zvodidla. Na stlpiky sa pomocou dištančných dielov a spojovacieho materiálu pripevňujú zvodnice. Výška nad vozovkou je 750 milimetrov. Všetky diely zvodidla sú vyrobené z konštrukčnej nelegovanej ocele.Zvodnice sú vyrábané z materiálu S 235 JR podľa normy ČSN EN 10025-2 2005 s minimálnou medzou klzu R, 235 MPa a s hrúbkou 4 mm. Chemické zloženie tejto ocele v percentách hmotnostných je nasledujuceAko dištančný diel sa používa rúrka, ktorá má jeden koniec zavarený viečkom. Pri montáži má rúrka svoju os vertikálne a viečko je hore. Zvodnica je priskrutkovaná k rúrke zboku. Z protiľahlej strany je potom rúrka priskrutkovaná k stĺpiku. Ako dištančné diely je zo stavu techniky ďalej známe použitie dvoch profilov,ktoré aspoň vo svoj ej časti vzájomne lícujú, kde prvý profil je vytvorený v tvare nerovnoramenného U, (pozri CZ 22247 Ul, obr. l a zodpovedajúci opis).Ďalej sú z CZ 22247 Ul (obr. 2 c a 3 a zodpovedajúci opis) známe zvodidlá pre krajnice, ktoré obsahujú stĺpiky z tyče prierezu V 100, valcované za studena. Stĺpiky sú umiestnené každé 4 metre v pozdlžnom smere zvodidla. Na stĺpiky sa pomocou dištančných dielov a spojovacieho materiálu pripevňujú zvodnice. Výška nad vozovkou je 750 mm. Zvodnice a stĺpiky sú vyrobené z mikrolegovanej ocele. Dištančné diely sú vyrobené z materiálu S 235 JR. ~Čo sa týka dištančných dielov, stĺpikov aj celkového usporiadania zvodidiel je možno ďalej pre názomosť odkázať napr. na riešenie podľa CZ 17437 Ul s názvom Zvodidlo, najmä pre mostné objekty rýchlostných komunikácií a CZl 9250 Ul s názvom Jednostranné zvodidlo, najmä pre krajnice rýchlostných komunikácií rovnakého prihlasovateľa. Čo sa týka vlastného uskutočnenia zvodnice, je ďalej možno odkázať na CZ 22246 Ul s názvom Zvodnica rovnakého prihlasovateľa.Technické riešenie si kladie za cieľ navrhnúť zvodidlo v úvode uvedeného druhu, ktoré poskytuje rovnakú úroveň zadržania a minimálne rovnaké parametre. Týmito parametrami sa myslí hlavne minimálne rovnaká pracovná šírka zvodidla. Tá sa vyhodnocuje pri bariérovej skúške a je ňou potom limitované použitie zvodidla podľa projektovanej šírky krajnice. Pracovná šírka totiž udáva, ako ďaleko za zvodidlom môže byť pevná prekážka. Ďalej by mala byť dosiahnutá nižšia celková hmotnosť, než má zvodidlo v úvode uvedeného typu podľa stavu techniky.Táto úlohaje riešená jednostrarmým zvodidlom, najmä pre krajnice rýchlostných komunikácií, obsahujúcom vertikálne usporiadané stlpiky, na ktorých je priečne k stĺpiku skrutkovým spojom upevnené aspoňjedna oceľová zvodnica, pričom zvodnica je vyrobená v priereze klobúkovitého tvaru a stĺpiky sú vyrobené z otvoreného oceľového profilu tvam C a usporiadané otvorenou stranou v smere jazdy dopredu. Podľa predloženého technického riešenia je zvodnica k stĺpikom upevnená prostredníctvom skrutkového spoja priamo,tzn. bez vloženého dištančného dielu.Výhodné uskutočnenie podľa technického riešenia spočíva V tom, že stlpikje vyrobený z tyče C 150.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa technického riešenia spočíva vtom, že stĺpik je vyrobený z materiálu S 420 MC podľa normy ČSN EN l 0 l 49-2, s minimálnou medzou klzu Re 420 MPa a hrúbkou 4,0 až 3,0 mm. Chemické zloženie V percentách hmotnostných tejto ocele je nasledujúceĎalšie výhodné uskutočnenie podľa technického riešenia spočíva v tom, že stĺpik je vyrobený s hrúbkou 3,5 mm.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa technického riešenia spočíva V tom, že zvodnica je vyrobená z ocele S 355 MC s minimálnou medzou klzu R, 355 MPa s hrúbkou 2,6 až 3,0 mm, výhodne 2,8 mm, pričom chemické zloženie v percentách hmotnostných tejto ocele S 420 MCje nasledujúceZvodidlo je určené najmä pre krajnice rýchlostných komunikácií a diaľnic s požiadavkou úrovne zadržania N 2 podľa ČSN EN 1317-1 a ČSN EN 1317-2, čo je Zvodidlo odskúšané na náraz osobným automobilom s celkovou hmotnosťou 900 a 1500 kg, V uhle nárazu 20 ° a v nárazovej rýchlosti 100 a 110 km/h.Výhody spočívajú V znížení hmotnosti tak zvodnice, ako aj stĺpikov. Navrhnuté Zvodidlo je jednoduchšie aj z pohľadu vlastnej montáže, čo platí aj v prípade opráv a údržby.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých predstavujeobr. 1 uskutočneniejednostranného zvodidla podľa stavu techniky, obr. 2 uskutočneniejednostranného zvodidla z obr. l v reze, obr. 3 uskutočnenie iného jednostranného zvodidla podľa stavu techniky, obr. 4 uskutočneniejednostranného zvodidla z obr. 3 v reze, obr. 5 príkladné, výhodné uskutočnenie jednostranného zvodidla podľa predloženého technického riešenia,obr. 6 uskutočneniejednostranného zvodidla podľa predloženého technického riešenia v reze, aobr. 7 stĺpik jednostranného zvodidla podľa obr. 5 a 6 v priereze.Zvodidlo podľa predloženého technického riešenia obsahuje zvodnice 1 a stĺpiky g. Vždy ku každému stlpiku g je skrutkovým spojom priamo, tzn. bez dištančného dielu, pripevnená pomocou skrutkového spoja zvodnica l.Stĺpiky g sú vyrobene z tyče prierezu v tvare C, konkrétne C 150 s výškou profilu 75 mm a šírkou ramienok 25 mm, z ocele S 420 MC podľa normy CSN EN 10149-2 s minimálnou medzou klzu R., 420 MPa, s otvorom na pripevnenie zvodnice l. Chemické zloženie v percentách hmotnostných ocele S 3 S 5 MCje nasledujúceStĺpiky g sú usporiadané otvorenou stranou profilu tvaru C v smere jazdy dopredu a s rozstupom 5 4 m. Zvodnice 1 sú vyrobené z materiálu S 3 S 5 MC s minimálnou medzou klzu R, 355 MPa s hrúbkou 2,6 až 3,0 mm, výhodne 2,8 mm. Chemické zloženie v percentách hmotnostných ocele S 420 MC je nasledujúceMateriál aj hrúbka zvodnice 1 podľa predloženého technického riešenia boli Volené s ohľadom na minimálne porovnateľne pevnostné charakteristiky so zvodnicou 1 zo stavu techniky.Výška V zvodidla nad vozovkou je 750 mílimetrov a výhodne môžu byť zvodnice 1 aj stĺpiky g vybavené ochranným povlakom, najmä žiarovo pozinkované.Zvodidlo je určené najmä pre krajnice rýchlostných komunikácií a diaľnic s požiadavkou úrovne zadržania N 2 podľa ČSN EN 1317-1 a ČSN EN 1317-2.Aj keď predložené technické riešenie bolo opísané v súvislosti s určitými prednostnými uskutočneniami jeho jednotlivých častí, nie je úmyslom tohto opisu obmedziť jeho rozsah iba na tieto opísané uskutočnenia.Rovnako môžu byť uvedené aj ďalej opísané znaky podľa technického riešenia použité jednotlivo samy o sebe alebo v ľubovoľných vzájomných kombínáciách. Odkazy, uvedené v závislých nárokoch, odkazujú na ďalšie uskutočnenia predmetu hlavného nároku znakmi príslušného podnároku. Tie však neznamenajú rezignáciu na docielenie samostatnej, predmetnej ochrany pre znaky týchto podnárokov.Zámerom tohto opisu teda je obsíahnuť a pokryť všetky altematívy, modifikácie a technické ekvivalenty takých uskutočnení, ktoré patria do podstaty a nárokovaného rozsahu predloženého technického riešenia tak,ako je defmovaný v pripojených nárokoch na ochranu, resp. ako je na základe uvedených skutočnosti zrejmý priememému odbomíkovi z daného odboru.l. Jednostranné zvodidlo, najmä pre krajnice rýchlostných komunikácií, obsahujúce vertikálne usporiadané stlpiky (2), na ktorých je priečne k stlpiku (2) skrutkovým spojom upevnená aspoň jedna oceľová zvodnica (l), pričom zvodnica (l) je vyrobená v priereze klobúkovitého tvaru a stĺpiky (2) sú vyrobené z otvoreného oceľového profilu tvaru C a usporiadané otvorenou stranou v smerejazdy dopredu, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že zvodnica (l) je k stĺpikom (2) upevnená prostredníctvom skrutkového spoja priamo.2. Jednostranné zvodidlo podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že stĺpik (2) je vyrobený z tyče C 150.3. Jednostranné zvodidlo podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že stĺpik (2) je vyrobený z materiálu S 420 MC podľa normy ČSN EN 10149-2, s minimálnou medzou klzu Re 420 MPa a hrúbkou 4,0 až 3,0 mm. Chemické zloženie v percentách hmotnostných tejto ocele je nasledujúce4. Jednostranné zvodidlo podľa niektorého z nárokov l až 3, v y z n a č u j ú c e stĺpik (2)je vyrobený s hrúbkou 3,5 mm.5. Jednostranné zvodidlo podľa niektorého z nárokov l až 4, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že zvodnica (l) je vyrobená z ocele S 355 MC s minimálnou medzou klzu R, 355 MPa s hrúbkou 2,6 až 3,0 mm, výhodne 2,8 mm, pričom chemické zloženie v percentách hmotnostných tejto ocele S 420 MCje nasledu Mn Al 1 k Nb Mo

MPK / Značky

MPK: E01F 15/04

Značky: krajnice, jednostranně, rýchlostných, komunikácií, najmä, zvodidlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u6718-jednostranne-zvodidlo-najma-pre-krajnice-rychlostnych-komunikacii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednostranné zvodidlo, najmä pre krajnice rýchlostných komunikácií</a>

Podobne patenty