Jednostranné zvodidlo, najmä pre krajnice rýchlostných komunikácií

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zostavy jednostranného zvodidla, najmä pre krajnice rýchlostných komunikácií. To obsahuje vertikálne usporiadané stĺpiky, na ktorých je cez dištančný diel priečne k stĺpiku skrutkovým spojom upevnená zvodnica. Stĺpiky sú vyrobené z otvoreného oceľového profilu. Dištančný diel je vyrobený z plochej oceľovej tyče, vytvarovanej do otvoreného profilu, ktorý je tvorený spodným profilom v tvare a horným profilom v tvare prevráteného U, pričom obidva profily sú na zaistenie vzájomného opretia aspoň vo svojej časti tvarovo a rozmerovo zlicované. Pod zvodnicouje k stĺpiku skrutkovým spojom pripevnená spodna pasmca.Jednostranné zvodidlo, najmä pre krajnice rýchlostných komunikácií, podľa stavu techniky obsahuje vertikálne usporiadané stĺpiky umiestnené každé 2 metre v pozdĺžnom smere zvodidla, na ktorých je cez dištančný diel priečne k stĺpiku skrutkovým spojom upevnená aspoň jedna zvodnica. Stĺpiky sú vyrobené z otvoreného oceľového profilu, konkrétne prierezu V 140, valcovaného za studena. Dištančný diel je vyrobený z plochej oceľovej tyče, vytvarovanej do otvoreného profilu, ktorý je tvorený spodným profilom v tvare a homým profilom v tvare prevráteného U. Obidva profily sú na zaistenie vzájomného opretia aspoň vo svojej časti tvarovo a rozmerovo zlicované. Pod zvodnicouje k stĺpiku pripevnená spodná pásnica, a to s odstupom vo vertikálnom smere od zvodnice. Spodná pásnica je vytvorená v tvare plochého profilu c, pričom v strednej časti tohto profilu je upravený otvor pre skrutkový spoj. Výška zvodidla nad terénom je 870 mm. Stĺpiky zvodidla sú vyrobené z mikrolegovanej ocele. Ostatné diely zvodidla sú vyrábané z konštmkčnej nelegovanej ocele.Úroveň zadržania vozidiel tohto zvodidlaje H 2 podľa ČSN EN 1317-1 a ČSN EN 1317-2, čo je zvodidlo odskúšané na náraz osobným automobilom s celkovou hmotnosťou 900 kg, v uhle nárazu 20 °, v nárazovej rýchlosti 100 km/h, a náraz autobusom s celkovou hmotnosťou 13 000 kg, v uhle nárazu 20 °, v nárazovej rýchlosti 70 km/h.Pre ďalšie detaily tohto riešenia, ktoré je považované za najbližší stav techniky, sa odvoláva na CZl 9250 Ul s názvom Jednostranné zvodidlo, najmä pre krajnice rýchlostných komunikácií rovnakého prihlasovateľa.Čo sa týka vlastného uskutočnenia zvodnice, je sa ďalej možné odvolať na CZ 22246 Ul s názvom Zvodnica. Čo sa týka tak usporiadania zvodidla ako celku, ako aj vlastného uskutočnenia stĺpika, je možné sa odvolať na CZ 22247 U 1 s názvom Jednostrarmé zvodidlo tiež rovnakého príhlasovateľa.Prostredníctvom týchto odkazov sa považujú za začlenené celé obsahy týchto dokumentov, a to príp. vrátane v nich uvedených odkazov.Technické riešenie si kladie za cieľ navrhnúť zvodidlo v úvode uvedeného druhu, ktoré poskytuje rovnakú úroveň zadržania a minimálne rovnaké parametre. Týmito parametrami sa myslí hlavne minimálne rovnaká pracovná šírka zvodidla. Tá sa vyhodnocuje pri bariérovej skúške a je ňou potom limitované použitie zvodidla podľa projektovanej šírky krajnice. Pracovná šírka totiž udáva, ako ďaleko za zvodidlom môže byť pevná prekážka. Ďalej by mala byť dosiahnutá nižšia celková hmotnosť, než má zvodidlo v úvode uvedeného typu podľa stavu techniky.Táto úloha je riešená zvodidlom podľa predloženého technického riešenia, ktoré obsahuje vertikálne usporiadané stĺpiky, na ktorých je cez dištančný diel priečne k stĺpiku skrutkovým spojom upevnená zvodnica. Stĺpiky sú vyrobené z otvoreného oceľového profilu. Dištančný diel je vyrobený z plochej oceľovej tyče,vytvarovanej do otvoreného profilu, ktorý je tvorený spodným profilom v tvare 7 a homým profilom v tvare prevráteného U, pričom obidva profily sú na zaistenie vzájomného opretia aspoň vo svojej časti tvarovo a rozmerovo zlicované. Pod zvodnicou je k stlpiku skrutkovým spojom pripevnená spodná pásnica. Zvodidlo sa podľa navrhovaného riešenia vyznačuje tým, že spodná pásnica je umiestnená pod zvodnicou tak, že v pohľade od vozovky bez odstupu nadväzuje na zvodnicu.Výhodné uskutočnenie podľa technického riešenia spočíva v tom, že spodná pásnica je umiestnená pod zvodnicou tak, že v pohľade od vozovky spodná časť zvodnice prekrýva homú časť spodnej pásnice.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa technického riešenia spočíva v tom, že homá časť profilu spodnej pásnice prekrýva spodný skrutkový spoj spodného profilu.Ďalšie výhodne uskutočnenie podľa technického riešenia spočíva vtom, že výšková poloha spodnej pásnice je prispôsobiteľná prostredníctvom oválneho otvoru usporiadaného v stĺpiku dlhšou osou v zvislom smere.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa technického riešenia spočíva V tom, že oválny otvor je navrhnutý pre výškovú toleranciu umiestnenia spodnej pásnice ll 7 mm.Dalšie výhodné uskutočnenie podľa technického riešenia spočíva v tom, že stlpik je vyrobený z tyče C 150.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa technického riešenia spočíva v tom, že stĺpikje vyrobený z materiálu S 420 MC podľa normy CSN EN 10149-2, s minimálnou medzou klzu Re 420 MPa a hrúbkou 4,0 až 3,0 mm. Chemické zloženie v percentách hrnotnostných tejto ocele je nasledujúceĎalšie výhodné uskutočnenie podľa technického riešenia spočíva v tom, že stĺpik je vyrobený s hrúbkou 3,5 mm.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa technického riešenia spočíva v tom, že zvodnica je vytvorená v priereze klobúkovitého tvaru a spodná pásnica je vytvorená v tvare plochého profilu s.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa technického riešenia spočíva v tom, že vydutá homá časť plochého proñlu .s pásnice prekrýva spodný skrutkový spoj na spodnom profile.Zvodidlo je určené najmä pre krajnice a pre stredné deliace pásy rýchlostných ciest a diaľnic s požiadavkou úrovne zadržania H 2 podľa ČSN EN 1317-1 a ČSN EN 1317-2.Výhody spočívajú v znížení hmotnosti zvodidla vďaka nižším hrúbkam materiálu a z toho vyplývajúcich výhod pri manipulácii s jednotlivými časťami zvodidla, resp. ich dopravou, a pri jeho montáži. Ďalšou výhodouje lepšia pracovná šírka zvodidla.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých predstavuje obr. 1 uskutočnenie jednostrarmého zvodidla podľa stavu techniky v pohľade od vozovky,obr. 2 uskutočnenie jednostranného zvodidla podľa stavu techniky v reze,obr. 3 uskutočnenie jednostranného zvodidla podľa predloženého technického riešenia v pohľade od vozov ky, obr. 4 uskutočnenie jednostranného zvodidla podľa predloženého technického riešenia v reze a obr. 5 stĺpik v priereze.Jednostrarmé ZVOdĺdl 0, ktoréje určené najmä pre krajnice rýchlostných komunikácií, obsahuje vertikálne usporiadané stĺpiky g, na ktorých je cez dištančný diel, ktorý je tvorený spodným profilom 4 a homým profilom 5, priečne k stĺpiku g skrutkovým spojom upevnená aspoň jedna oceľová zvodnica l. Pomocou ďalšieho skrutkového spoja je pod zvodnicou l upevnená spodná pásnica g priamo na stĺpik g. Homá časť profilu spodnej pásnice 5 prekrýva spodnú časť skrutkového spoja v spodnom profile 4. V príkladnom konkrétnom uskutočneníje poloha spodnej pásnice 5 daná oválnym otvorom v stĺpiku l, ktorý dovolí výškovú toleranciu umiestnenia spodnej pásnice 5 i 17 mm, a to upravením dlhšej osi oválneho otvoru v zvislom smere.Dištančný diel, ako je zrejmé z obr. 1 a 4, je tvorený spodným profilom 4 a homým profilom 5, pričom spodný profil 4 je vytvorený v tvare 7 a homý profil 5 je vytvorený v tvare prevráteného U. Obidva profily 4,5 sú na zaistenie vzájomného opretia vo svojich častiach tvarovo a rozmerovo zlícované. Homý profil 5 je vo svojich ramenách tvaru U vybavený vždy jedným otvorom, a to na jednej strane na pripevnenie homou skrutkou skrutkového spoja k stĺpiku g, a na druhej strane na spojenie ďalšou skrutkou so spodným profilom 4 a so zvodnicou l. Homý profil 5 je v príkladnom uskutočnení teda obrátený spojovacím mostíkom tvaru U dohora. Do pravouhlo vytvoreného homého profilu 5 v tvare U teda zapadá rovnako tiež pravouhlo vytvorená homá časť spodného profilu 4.spodnej časti spodného profilu 4 je upravený otvor na pripevnenie ďalšou skrutkou skrutkového spoja k stlpiku g, a to v pätke, ktoráje s pravouhlou hornou časťou spodného profilu 4 spojená pod tupým uhlom prebiehajúcou spojnicou, prednostné pod uhlom 110 °. Profily 4, 5 sú vyrobené z oceľovej plochej tyče tvámením za studena.Pri montáži k stĺpiku g sa podľa obr. 4 najprv hore priskrutkuje homý profil 5, a to svojím mostíkom dohora. Do jeho vnútra sa následne zospodu zasunie spodný profil 4 a priskrutkuje sa. Potom sa môže primontovať zvodnica L. Medzi stĺpikom g a dištančným dielom je tak dole uhol približne 110 ° a hore uhol približne 90 °.Obidva profily 4, 5 sa tak vo vzájomne zloženej, resp. namontovanej polohe prekrývajú v mieste ramena homého profilu j, ktoré je privrátené ku zvodnici j, a čiastočne na mostíku, ktorý je približne kolmý k stĺpiku 2.Čo sa týka tvaru, je spodná pásnica 3 vytvorená výhodne v tvare plochého profilu s, pričom otvor pre druhý skrutkový spoj je upravený v strednej časti tohto profilu s. V namontovanom stave je potom ku komunikácii profil s privrátený svojimi vypuklými stranami a vydutá homá časť prekrýva spodný skrutkový spoj na spodnom profile 4.Zvodnice l sú vyrobené z materiálu S 355 MC s minimálnou medzou klzu R, 355 MPa s hrúbkou 2,6 až 3,0 mm, výhodne 2,8 mm, a to v priereze v klobúkovitom tvare. Chemické zloženie v percentách hmotnostných ocele S 355 MC je nasledujúce. max. EE Stĺpiky g sú vyrobené z tyče prierezu v tvare C, konkrétne C 150, s otvormi na pripevnenie profilov i, j a s oválnym otvorom na pripevnenie spodnej pásnice 3, Vzájomný rozstup 3 stĺpikov g je 4 metre.Stĺpik g je vyrobený z materiálu S 420 MC podľa normy ČSN EN 10149-2, s minimálnou medzou klzu Re 420 MPa a hrúbkou 4,0 až 3,0 mm. Chemické zloženie v percentách hmotnostných tejto ocele je nasledujúceStĺpiky g sú usporiadané otvorenou stranou profilu tvaru C v smere jazdy dopredu.Zvodnica l a/alebo stĺpik g a/alebo medzikus i sú vybavené ochranným povlakom, najmä žiarovo pozinkované.Aj keď predložené technické riešenie bolo opísané v súvislosti s určitými prednostnými uskutočneniami jeho jednotlivých častí, nie je úmyslom tohto opisu obmedziť jeho romah iba na tieto opísané uskutočnenia. Rovnako tiež môžu byť uvedené aj ďalej opisané maky podľa technického riešenia použité jednotlivo, samy o sebe, alebo V ľubovoľných vzájomných kombináciách. Odkazy, uvedené v závislých nárokoch, odkazujú na ďalšie uskutočnenia predmetu hlavného nároku znakmi príslušného podnároku. Tie však neznamenajú rezignáciu na docielenie samostatnej, predmetnej ochrany pre znaky týchto podnárokov.Zámerom tohto opisu teda je obsiahnuť a pokryť všetky altematívy, modifikácie a technické ekvivalenty takých uskutočnení, ktoré patria do podstaty a nárokovaného rozsahu predloženého technického riešenia tak,ako je definovaný v pripojených nárokoch na ochranu, resp. ako je na základe uvedených skutočnosti zrejmý priemernému odbomikovi z daného odboru.l. Jednostranné zvodidlo, najmä pre krajnice rýchlostných komunikácii, obsahujúce vertikálne usporiadané stĺpiky (2), na ktorýchje cez dištančný diel priečne k stĺpiku (2) skrutkovým spojom upevnená zvodnica(l), stĺpiky (2) sú vyrobené z otvoreného oceľového profilu, dištančný diel je vyrobený z plochej oceľovej tyče vytvarovanej do otvoreného profilu, ktorý je tvorený prvým profilom (4) v tvare 7 a druhým profilom (5) v tvare prevráteného U, pričom obidva profily (4, 5) sú na zaistenie vzájomného opretia aspoň vo svojej časti tvarovo a rozmerovo zlicované, a pod zvodnicou (l) je k stĺpiku skrutkovým spojom pripevnená spodná pásnica (3), v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že spodná pásnica (3)je umiestnená pod zvodnicou (l) tak, že v pohľade od vozovky bez odstupu nadväzuje na zvodnicu (l).2. Jednostrarmé zvodidlo podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že spodná pásnica (3) je umiestnená pod zvodnicou (l) tak, že v pohľade od vozovky spodná časť Zvodnice (l) prekrýva homú časť spodnej pásnice (3).3. Jednostranné zvodidlo podľa niektorého z nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c e s a horná časť profilu spodnej pásnice (3) prekrýva spodný skrutkový spoj spodného profilu (4).4. Jednostranné zvodidlo podľa niektorého z nárokov l až 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že výšková poloha spodnej pásnice (3) je prispôsobiteľná prostredníctvom oválneho otvoru usporiadaného v stĺpiku(1) dlhšou osou v zvislom smere.5. Jednostranné zvodidlo podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že oválny otvor je upravený pre výškovú toleranciu umiestnenia spodnej pásnice (3) i 17 mm.6. Jednostranné zvodidlo podľa niektorého z nárokov l až 5, v y z n a č u j ú c e stĺpik (2) je vyrobený z tyče C 150.7. Jednostrarmé zvodidlo podľa niektorého z nárokov l až 6, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že stĺpik (2) je vyrobený z materiálu S 420 MC podľa nonny ČSN EN 10149-2, s minimálnou medzou klzu Re 420 MPa a hrúbkou 4,0 až 3,0 mm, pričom chemické zloženie v percentách hmotnostných tejto ocele je na Mn8. Jednostranné zvodidlo podľa niektorého z nárokov l až 7, v y z n a č u j ú c e stĺpik (2) je vyrobený s hrúbkou 3,5 mm.9. Jednostranné zvodidlo podľa niektorého z nárokov l až 8, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že zvodnica (l) je vytvorená v priereze klobúkovitého tvaru a spodná pásnica (3) je vytvorená v tvare plochého profilu s.10.Jednostrannć zvodidlo podľa nároku 9, v y z u a č uj ú c e s a t ý m ,plochého profilu a pásnica (3) prekrýva spodný skrutkový spoj spodného profilu (4).že vydutá homá časť

MPK / Značky

MPK: E01F 15/04

Značky: najmä, zvodidlo, rýchlostných, jednostranně, komunikácií, krajnice

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u6717-jednostranne-zvodidlo-najma-pre-krajnice-rychlostnych-komunikacii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednostranné zvodidlo, najmä pre krajnice rýchlostných komunikácií</a>

Podobne patenty