Tvarované chirurgické vlákno na intrakorporálne uzlenie a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: U 6716

Dátum: 02.04.2014

Autor: Babala Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka tvarovaného chirurgického vlákna na intrakorporálne uzlenie pri šití na poli laparoskopie a torakoskopie a spôsobu jeho výroby. Technické riešenie patrí do oblasti chirurgických pomôcok.V súčasnosti existujú rôzne druhy chirurgických šijacích materiálov, ktoré sú špecifikované jednak kvalitou samotnej nite, a to vlákno pletené a vlákno monotilamentové, vlákno rezorbovateľné a nerezorbovateľné pričom sú tieto vlákna charakterizované tiež rôznou hrúbkou. Atraumatický šijací materiál, ktorý sa V súčasnosti používa výhradne, je na jednom konci nite vybavený upevnenou ihlou. Chirurgické ihly sú charakterizované najmä ich veľkosťou, zakrivením, tvarom prierezu tela a špičky ihly. V súčasnosti sme sa pri prieskume dostupnými prostriedkami nestretli s vláknom tvarovo upraveným s cieľom viazania uzla v endoskopickej chirurgii. Je známa napríklad endo-loop ligatúra, používaná V endoskopickej chirurgii, pomocou ktorej sa dá utiahnuť vopred pripravená slučka, čo je rozdiel od nami navrhovaného šitia a uzlenia, najmä v tom, že nejde o šitie. V endoskopickej chirurgii sú známe tiež pomôcky pri šití atraumatickým šijacím materiálom,ktorý je vybavený dlhým vláknom, a uzlík sa nakladá extrakorporálne, to je mimo telesnej dutiny, V ktorej sa zákrok vykonáva. Boli vyvinuté aj mechanické prístroje na endoskopické šitie Fimia LSI Solition referuje o Titanium knot device for minimally invasive surgery, Nobel Automatic Laparoscopic Knotting and Suturing device publikovaný v októbri 2010 v Health Care Hospitals news in Delhi, Delhi, India alebo Laparoscopic Knot-Tying Device for Minimally invesive Cardiac Surgery (Eur J Cardiothorac Surg.) a mnohé iné. Odlišnosť nášho návrhu je v tom, že sa nepredpokladá použitie šijacieho prístroja, ale budú použité bežné endochirurgicke inštrumenty. Ďalšou oblasťou sú mechanické pristroje endostaplery, ktore prepichnutím tkaniva svorkami a ich následným mechanickým uzatvorením spoja tkanivo. Tieto však nedokážu úplne nahradiť šitie chirurgickým šij acím atraumatickým materiálom.Šitie, ale najmä samotné naloženie prvého uzlíka tak, aby bol správne vedený, a tým aj zabezpečený proti nechcenému rozviazaniu, je stále náročným a rôzne dlhý čas vyžadujúcim úkonom v endoskopickej chirurgii. Dá sa predpokladať, že atraumatický šijací materiál bude mať naďalej svoje miesto tak v otvorenej, ako aj v miniinvazívnej endoskopickej chirurgii.Uvedené skutočnosti viedli k snahe zjednodušenia intrakorporálneho uzlenia pri šití na poli laparoskopie a torakoskopie takým spôsobom, že by sa pri operačnom zákroku na inkriminovanom mieste aplikoval prípravok ako chirurgické. pomôcka vo forme otvoreného neutiaľmutého uzlíka.Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisovaný úžitkový vzor, ktorý rieši tvarované chirurgické vlákno na intrakorporálne uzlenie a spôsob jeho výroby.Uvedené nedostatky odstraňuje tvarované chirurgické vlákno na íntrakorporálne uzlenie a spôsob jeho výroby podľa tohto technického riešenia. Podstata riešenia tvarovaného chirurgického vlákna na intrakorporálne uzlenie spočíva V tom, že je vytvarované z elastického chirurgického vlákna s tvarovou pamäťou do dvoch 3 D otvorených neutiahnutých slučiek s ukončením do koncového oblúčika, pričom prvá slučka je vybavená chirurgickou ihlou. Chirurgické vlákno je bud tepelne upravené na špeciálnom prípravku, alebo je potiahnuté želatínou, čím sa dosiahne jeho tvarová pamäť. Táto inovačná myšlienka sa dá aplikovať na výrobu predpripraveného dvojitého uzla, kde dve 3 D otvorené neutiałmuté slučky sú pravotočivé a sú radené sériovo. Pritom na ne nadväzujúci úsek koncového oblúčika je vedený spodným oblúkom tak, že vyúsťuje pred stredovú oblasť prvej slučky. Tiež je možné túto inovačnú myšlienku aplikovať na výrobu ďalšieho predpripraveného takého dvojitého uzla, kde dve 3 D otvorené neutiahnuté slučky sú ľavotočívé a sú radené sériovo. Pritom na ne nadväzujúci úsek koncového oblúčika je vedený homým oblúkom tak, že vyúsťuje pred stredovú oblasť prvej slučky. Tiež je možné túto inovačnú myšlienku aplikovať na výrobu ďalšieho predpripraveného sklzného uzla, kde dve 3 D otvorené neutiahnuté slučky sú radené paralelne. Pritom prvá slučka je s obrátkou doľava a druhá slučka je s obrátkou doprava, a pritom nadväzujúci úsek koncového oblúčika spodným oblúkom vyúsťuje pred stredovú oblasť druhej slučky.Podstata spôsobu výroby tvarovaného chirurgického vlákna pre intrakorporálne uzlenie spočíva v tom, že na dosiahnutie elasticity a tvarovej pamäte chirurgického vlákna sa chirurgické vlákno tepelne upravuje alebo sa naň aplikuje želatína. Na chirurgické vlákno sa použije taká tepelná úprava, kde chirurgické vlákno je namotávané na 3 D prípravok otvorených neutiahnutých slučiek a koncového oblúčika dvojitého alebo sklzného uzla aje vystavované teplote do 90 °C počas max. l min. Alebo želatínová aplikácia na chirurgické vlákno savykoná tak, že chirurgické vlákno sa poťahuje tekutou želatínou a následne sa namotáva na 3 D prípravok otvorených neutiahnutých slučíek a koncového oblúčika dvojitého alebo sklzného uzla. Nakoniec nasleduje fáza stuhnutia želatíny.Výhody tvarovaného chirurgického vlákna pre intrakorporálne uzleníe a spôsobu jeho výroby podľa tohto technického riešenia spočívajú v tom, že dané vlákno má predurčený 3 D tvar, cez ktorého slučky sa dá jednoducho a presne prestrčiť chirurgický inštrument. Po uchopení vhodne orientovaného konca vlákna prestrčeným inštrumentom a pri následnej trakcii oboch koncov vlákna od seba dôjde k exaktnému vytvoreniu a utiahnutiu uzla. Týmto spôsobom dôjde ku skráteniu času potrebného na vytvorenie uzla pomocou endoskopických nástrojov. Preddefmovaný tvar vlákna nedovolí vytvoriť chybný krok, napríklad opačne orientovanú slučku. Tým sa dosiahne konštantné uzleníe, z čoho plynie vyššia bezpečnosť naloženého uzla.Navrhované metódy na dosiahnutie tvarovej pamäte vlákna, a to úprava materiálu pôsobením tepla a úprava materiálu aplikovaním povlaku želatíny, sa nám javia tak, že kvalitatívne neovplyvnia charakter materiálu. Vlákno nadobudne elasticitu, čo sa týkajeho 3 D tvaru, ale jeho pevnosť a dĺžka v longitudinálnom ťahu ostane nemenná.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie tvarovaného chirurgického vlákna pre intrakorporálne uzleníe bude ďalej vysvetlené na výkresoch, kde na obr. 1 je znázomený pohľad na predpripravený neutiahnutý dvojitý uzol s ľavostrannou dvojitou špirálou, podľa chirurgickej techniky viazania nazývanej ako ľavostranný C-oblúčik. Na obr. 2 je znázomený pohľad na predpripravený neutiahnutý dvojitý uzol s pravostrannou dvojitou špirálou, podľa chirurgickej techniky viazania nazývanej ako pravostranný C-oblúčik. Na obr. 3 je znázomený pohľad na predpripravený neutiahnutý sklzný uzol.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odbomíkov znalých stavu techniky nemôže robiť problém optimálneho návrhu, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané tvarované chirurgické vlákno na intrakorporálne uzleníe v prvej modifikácií na vytvorenie dvojitého uzla, ako je to znázomené na obr. l. Elastícké chirurgické vlákno s tvarovou pamäťou je vytvarované do dvoch 3 D otvorených neutiahnutých slučíek L s ukončením do koncového oblúčika g. Pričom prvá slučka l je vybavená chirurgickou ihlou ą. Použité chirurgické vlákno je potiahnuté želatínou čím sa dosahuje jeho tvarová pamäť. V tomto predpripravenom dvojitom uzle sú dve 3 D otvorené neutiahnuté slučky l pravotočivé a sú radené sériovo. Pritom na ne nadväzuje úsek koncového oblúčika g, ktorý spodným oblúkom vyúsťuje pred stredovú oblasť prvej slučky l.Alternatívne možno použiť chirurgické vlákno tepelne upravené priamo pri výrobe 3 D otvorených neutiahnutých slučíek l a koncového oblúčika g s konečnoujeho tvarovou pamäťou.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané tvarované chirurgické vlákno na intrakorporálne uzleníe v druhej modifikácii na vytvorenie dvojitého uzla, ako je to znázornené na obr. 2. Elastické chirurgické vlákno s tvarovou pamäťou je vytvarované do dvoch 3 D otvorených neutiahnutých slučíek l s ukončením do koncového oblúčika g. Pričom prvá slučka i je vybavená chirurgickou ihlou ą, Použité chirurgické vlákno je potiahnuté želatínou, čím sa dosahuje jeho tvarová pamäť. V tomto predpripravenom dvoj itom uzle sú dve 3 D otvorené neutiahnuté slučky l ľavotočivé a sú radené sériovo. Pritom na ne nadväzuje úsek koncového oblúčika g, ktorý homým oblúkom vyúsť uje pred stredovú oblasť prvej slučky l.Alternatívne možno použiť chirurgické vlákno tepelne upravené priamo pri výrobe 3 D otvorených neutiahnutých slučíek i a koncového oblúčika g s konečnou jeho tvarovou pamäťou.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané tvarované chirurgické vlákno na intrakorporálne uzlenie v tretej modiñkácii na vytvorenie sklzného uzla, ako je to znázomené na obr. 3. Elastické chirurgické vlákno s tvarovou pamäťouje vytvarované do dvoch 3 D otvorených neutiahnutých slučiek 1 s ukončením do koncového oblúčika g. Pričom prvá slučka l je vybavená chirurgickou ihlou 3. Použité chirurgické vlákno je potiahnuté želatínou, čím sa dosahuje jeho tvarová pamäť. V tomto predpripravenom sklznom uzle sú dve 3 D otvorené neutiahnuté slučky l radené paralelne. Pritom prvá slučka l je s obrátkou doľava a druhá slučka l je s obrátkou doprava. Pritom na ne nadväzuje úsek koncového oblúčika 2, ktorý spodným oblúkom vyúsťuje pred stredovú oblasť druhej slučky l.Altemativne možno použiť chirurgické vlákno tepelne upravené priamo pri výrobe 3 D otvorených neutiahnutých slučiek 1 a koncového oblúčika g s konečnou jeho tvarovou pamäťou.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešeniaje opísaný spôsob výroby tvarovaného chirurgického vlákna na intrakorporálne uzlenie pri šití. V prvom spôsobe je elasticita a tvarová pamäť chirurgického vlákna výsledkom tepelnej úpravy chirurgického vlákna. Na chirurgické vlákno sa použije taká tepelná úprava, kde chirurgické vlákno jenamotané na 3 D prípravok otvorených neutiahnutých slučiek a koncového oblúčika dvojitého alebo sklzného uzla aje vystavené teplote do 90 °C počas max. l min.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaný spôsob výroby tvarovaného chirurgického vlákna na intrakorporálne uzlenie pri šití. V druhom spôsobe je elasticita a tvarová pamäť chirurgického vlákna výsledkom želatínovej aplikácie na chirurgické vlákno. Želatínová aplikácia na chirurgické vlákno sa vykoná tak, že chirurgické vlákno sa potiahne tekutou želatínou a následne sa namotá na 3 D prípravok otvorených neutiahnutých slučiek a koncového oblúčika dvojitého alebo sklzného uzla až do ukončenia fázy stuhnutia želatíny.Tvarované chirurgické vlákno na intrakorporálne uzlenie a spôsob jeho výroby podľa technického riešenia nachádza využiteľnosť najmä v míniinvazívnej endoskopickej chirurgii.l. Tvarované chirurgické vlákno na intrakorporálne uzlenie, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že je vytvarované z elastického chirurgického vlákna s tvarovou pamäťou do dvoch 3 D otvorených neutiahnutých slučiek (l) s ukončením do koncového oblúčika (2), pričom prvá slučka (l) je vybavená chimrgickou ihlou(3) 2. Tvarované chirurgické vlákno na intrakorporálne uzlenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že v modifikácíi dvojitého uzla sú dve 3 D otvorené neutiahnuté slučky (l) pravotočivé a sú radené sériovo, pričom koncový oblúčik (2) spodným oblúkom vyúsťuje pred stredovú oblasť prvej slučky (l).3. Tvarované chirurgické vlákno na intrakorporálne uzlenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že v modifikácii dvojitého uzla sú dve 3 D otvorené neutiahnuté slučky (l) ľavotočivé a sú radené sériovo, pričom koncový oblúčik (2) horným oblúkom vyúsťuje pred stredovú oblasť prvej slučky (l).4. Tvarované chirurgické vlákno na intrakorporálne uzlenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že v modiíikácii sklzného uzla sú dve 3 D otvorené neutiahnuté slučky(1)radené paralelne, kde prvá slučka (l) je s obrátkou doľava a dmhá slučka (l) je s obrátkou doprava, pričom koncový oblúčik (2) spodným oblúkom vyúsťuje pred stredovú oblasť druhej slučky (1).5. Tvarované chirurgické vlákno na intrakorporálne uzlenie podľa aspoň jedného z nárokov l až 4,v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že chirurgické vláknoje potiahnuté želatínou.6. Spôsob výroby tvarovaného chirurgického vlákna na intrakorporálne uzlenie, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že chirurgické vlákno sa namotáva na 3 D prípravok otvorených neutiahnutých slučiek a oblúčika dvojitého alebo sklzného uzla, pričom na dosiahnutie jeho elasticity a tvarovej pamäte je vystavované teplote do 90 °C počas max. l minúty alebo sa pred namotávanim na 3 D prípravok poťahuje tekutou želatínou s fázou tuhnutia želatíny.

MPK / Značky

MPK: A61L 17/00, A61L 17/14, A61B 17/06

Značky: chirurgické, uzlenie, spôsob, tvarované, intrakorporálne, vlákno, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u6716-tvarovane-chirurgicke-vlakno-na-intrakorporalne-uzlenie-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tvarované chirurgické vlákno na intrakorporálne uzlenie a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty