Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie proti preťaženiu vozikového dopravníka, najmä kovových triesok, podľa technického riešenia,slúži na pritláčanie hrablí a zároveň slúži na zdvihnutie hrablí pri preťažení dopravníka. Táto prítlačná sila závisí od trecieho odporu kovových triesok pri ich doprave. Maximálnu prítlačnú silu stanoví veľkosť otváracieho tlaku jednosmemého ventilu alebo prepúšťacieho ventilu v hydraulickom obvode. Tento hydraulický obvod spolu s pákovým mechanizmom umožňuje, aby sa hrable zabárali do kovových triesok, ďalej umožňuje ich zdvih na roztrhanie vysokého balíka na menšie častí, čím sa zabráni upchaniu žľabu trieskami a následne preťaženiu dopravníka kovových triesok. Toto zariadenie, ktoré zabraňuje preťaženiu dopravníka kovových triesok, patrí do oblasti hydraulických zariadení.Na dopravu kovových triesok sa používajú rôzne druhy dopravníkov, ako napríklad vibračné dopravníky,rôzne druhy hrabľových dopravníkov, nekonečné pásy, harpúnové dopravníky a pod. Týmito dopravníkmi sa dopravujú triesky krátke, točivé, pružné a triesky, ktoré počas ich dopravovania neupchávajú žľab dopravníka triesok. Na uvedených dopravníkoch je náročné dopravovať triesky dlhé, tuhé, točité, málo pružné a triesky, ktoré počas ich dopravy vytvárajú vysoké balíky natoľko, že upchávajú žľab dopravníka. Na dopravu triesok, ktoré upchávajú žľab dopravníka, bol vyrobený prototyp dopravníka podľa československého A 0 182 948. Tento dopravník bol konštrukčne riešený na dopravu triesok, ktoré vznikli pri opracovaní ložiskových krúžkov do priemeru 80 mm. Tieto triesky upchávali hrabľové dopravníky, hlavne pri ich väčšom výkone. Pri konštrukcii uvedeného prototypu boli navrhnuté hrable s mechanizmom so zámerom, aby sa hrable nielen zabárali do triesok, ale aby zabraňovali upchávaniu žľabu, a tým aj preťažovaniu dopravníka. Aby sa hrable dobre zabárali do triesok, navrhla sa ich primeraná hmotnosť v závislosti od druhu triesok. Zároveň sa navrhla aj menšia vzájomná vzdialenosť hrablí, než je ich zdvih, a to na dosiahnutie požadovaného výkonu dopravníka. Ale tento prototyp bol daný do takej prevádzky, kde bolo treba dopravovať triesky podstatne väčších rozmerov, než na ktoré bol konštruovaný. Tieto triesky vznikali pri opracovávani ložiskových krúžkov až do priemeru 2000 mm. Hrable nemali dostatočnú hmotnosť na to, aby sa zabárali do tohto druhu triesok. Aby sa zväčšila prítlačnú sila hrablí na triesky, bola namontovaná na tento prototyp medzi homé ťahadlo a vozik ťažná pružina. Táto úprava splnila požiadavku len v tom, že sa hrable zabárali do triesok, ale nesplníla požiadavku, aby chránila mechanizmus proti preťaženiu. Nedostatok riešenia s ťažnou pružinou spočíval v tom, že trecí odpor, najmä kovových triesok, nedokázal prekonať silu ťažnej pružiny, aby sa hrable zdvihli a roztrhali vysoký balík najmä kovových triesok na menšie časti. Na zväčšenie životnosti tohto dopravníka bolo treba odstrániť uvedené ťažné pružiny a hrable upraviť na väčšiu hmotnosť alebo je tu možnosť miesto ťažných pružín namontovať na horné ťahadlo zariadenie proti preťaženiu vozikového dopravníka, najmä kovových triesok, podľa tohto technického riešenia.Uvedené nedostatky sú V podstatnej miere odstránené zariadením proti preťaženiu vozikového dopravníka, najmä kovových triesok, podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že na homé ť ahadlo vozikového dopravníka, najmä kovových triesok, je prichytený hydraulický valec pojazdového vozíka. Plniace otvory hydraulického valca pojazdového vozíka sú navzájom prepojené dvomi paralelnými vetvami hydraulického rozvodu. Do prvej vetvy hydraulického rozvodu je napojený prvý jednosmemý hydraulický ventil,ktorý umožňuje, aby pri každom klesani hrablí prechádzala hydraulická kvapalina z jednej strany hydraulického valca pojazdového vozíka na opačnú stranu tam, kde je piestna tyč pripevnená k vozíku. Preto je potrebné, aby prvý jednosmerný hydraulický ventil mal malý otvárací tlak. V druhej vetve hydraulického rozvoduje napojený druhý jednosmemý hydraulický ventil alebo prepúšťací hydraulický ventil, ktorý umožňuje vyprázdňovať priestor hydraulického valca pojazdového vozíka na strane piestnej tyče prichytenej o vozík. Druhý jednosmemý hydraulický ventil v druhej vetve hydraulického rozvodu musí mať dostatočný otvárací tlak, ktorý umožní nahromadiť pred hrable dostatočné množstvo kovových triesok. Tento tlak v druhom jednosmemom hydraulickom ventile sa vytvorí odporom kovových triesok pri hrabaní. Pred inštalovaním oboch jednosmemých hydraulických ventilov je potrebné v hydraulickom valci pojazdového vozíka zistiť potrebný maximálny tlak. Na toto je výhodnejšie použiť práve prepúšťací hydraulický ventil, a potom podľa výsledkov skúšok použiť jednosmemé hydraulické ventily s príslušným parametrom nameraného tlaku. Pri prekročení maximálneho tlaku, hydraulická kvapalina začne pretekať na opačnú stranu hydraulického valca pojazdového vozíka a hrable sa začnú zdvíhať. Rýchlosť zdvíhania hrabieľ závisí od rýchlosti pretekania hydraulickej kvapaliny cez druhý jednosmemý hydraulický ventil alebo prepúšťací hydraulický ventil. Hrable v zdvihnu 10tej polohe rozdelia vysoký balík triesok na menšie časti. Hydraulický valec pojazdového vozíka má dve piestne tyče. Jedna piestna tyč je prichytená o vozík, druhá je voľná. Najnižšiu polohu hrabieľ vozíkového dopravníka kovových triesok určuje krajná poloha piesta hydraulického valca pojazdového vozíka na strane voľnej piestnej tyče a najvyššiu polohu hrabieľ vozíkového dopravnika kovových triesok určuje krajná poloha piesta hydraulického valca pojazdového vozíka na strane piestnej tyče prichytenej o pojazdový vozík vozíkového dopravníka kovových triesok, pričom piest druhého hnacieho hydraulického valca vozíkového dopravníka kovových triesokje v krajnej počiatočnej polohe na strane začiatku dopravníka. Nad plniacirn otvorom hydraulického valca pojazdového vozíka na strane piestnej tyče pripojenej k poj azdovému vozíku je prípojená plniaca nádoba hydraulickej kvapaliny, ktorej minimálny objemje taký ako objem jednej piestnej tyče hydraulického valca pojazdového vozíka. Táto plniaca nádoba umožňuje plniť a doplňovať hydraulickú kvapalinu a odvzdušňovať hydraulický rozvod. Hydraulické kvapalina sa má plniť a doplňovať vtedy, ked sú hrable úplne v dolnej polohe. Pri plnení treba dodržať, aby plniaca nádoba bola úplne naplnené. Zabezpečí sa tým správna funkcia plnenia a vyprázdňovania hydraulického valca pojazdového vozíka prichyteného na homom ťahadle. Na správnu činnosť zariadenia proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok je vhodné, aby vzdialenosť susedných hydraulických valcov poj azdových vozíkov bola 0,5 až 0,9 násobkom zdvihu a prevodového pomeru prvého hnacieho hydraulického valca hnacieho vozíka.Výhody zariadenia proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových. triesok, možno výhodne použiť pri hrabľových dopravníkoch, ktoré sa používajú hlavne V strojárskom priemysle na zber kovových triesok. Vozíkový dopravník so zariadením proti preťaženiu po úpravách možno použiť aj v nestrojárskom priemysle na dopravu kovových alebo nekovových predmetov. Vozíkový dopravník so zariadením proti preťaženiu je vhodné použiť tam, kde hrozí jeho preťaženie, a to pri doprave na väčšiu vzdialenosť a pri väčšom požadovanom výkone dopravníka. Tam, kde je to potrebné, môže byť použitý dopravník aj na šikmú dopravu. Vozíkový dopravník so zariadením proti preťaženiu môže dopravovať aj niektoré predmety rôznych veľkostí, ako napríklad vysoké hromádky kovových triesok, kovový a nekovový odpad. Vozíkový dopravník so zariadením proti preťaženiu môže byť použitý pri kusovej výrobe, tiež pri dlhých linkách, ktoré opracovávajú kovové súčiastky. Uvedené výhody vyplývajú z toho, že dopravník má zariadenie proti preťaženiu, že funkcia každej hrabličky pri hrabaní je samostatná, a hrable sa pri spätnom pohybe premiestňujú ponad triesky. Vozíkový dopravník so zariadením proti preťaženiu môže byť konštrukčne riešený aj s jednostranným pohonom. Vozikové dopravníky s jednostranným pohonom možno výhodne použiť na dlhé linky na opracovanie kovových súčiastok, hlavne tam, kde triesky padajú od stroja priamo do dopravníka.Prehľad obrázkov na výkresochZariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok, podľa tohto technického riešenia je schematicky znàzomené na priložených obrázkoch v jednotlivých polohách hrablí. Na obr. l sú znázomené hrable spustené do najnižšej polohy, zaborené do kovových triesok. Spodné ťahadlo unáša homé ťahadlo, na ktoromje umiestnený hydraulický valec pojazdového vozíka s hydraulickým rozvodom, tiež ťahá cez pákový mechanizmus vozík s hrabľami. Home ťahadlo sa proti dolnému ťahadlu počas dopravy kovových triesok nepohybuje. Toto ťahadlo sa pohybuje len pri zdvíhaní a spúšťaní hrablí, ked spodné ťahadlo stojí. Tlak v hydraulickom valci pojazdového vozíka prichytenom na homom ťahadle pri hrabaní kovových triesok stúpa v závislosti od odporu dopravovaných kovových triesok. Pokiaľ sa maximálny tlak na druhom jednosmemom hydraulickom ventile alebo prepúšťacom hydraulickom ventile neprekročí, hrable sa zabárajú do kovových triesok a posúvajú pomocou dolného ťahadla v žľabe. Piest vo valci prichytenom na homom ťahadle sa nepohybuje, hrable sa nezdvíhajú, ale hrabú kovové triesky. Na obr. 2 sú znázomené hrable čiastočne zdvihnuté, kedy už len trhajú veľký balík kovových triesok na menšie časti. Ked sa odpor kovových triesok zväčší do tej miery, že sa prekoná maximálny tlak na druhom jednosmemom hydraulickom ventile alebo prepúšťacom hydraulickom ventile, hydraulická kvapalina začne pretekať na opačnú stranu hydraulického valca pojazdového vozíka, hrable sa začnú zdvíhať. Hrable sa dvíhajú dovtedy, kým neklesne odpor medzi kovovými trieskami vo výške zdvihnutých hrablí na hodnotu menšiu, než je odpor kovových triesok na dne žľabu. Zdvihnuté hrable sa počas hrabania zaboria do balíka homých kovových triesok a posúvajú tieto kovové triesky tak, že roztrhajú veľký balík kovových triesok na menšie časti. Po roztrhaní vysokého balíka kovových triesok hrable svojou tiažou a zostávajúcim tlakom v hydraulickom valci pojazdového vozíka a čiastočne aj tiažou pákového mechanizmu vytvoria tlak, ktorý hydraulickú kvapalinu pretlačí na opačnú stranu hydraulického valca pojazdovćho vozíka, tam kde je uchytená piestna tyč o pojazdový vozík. Tento tlak musí byť väčší, ako je tlak na opačnej strane hydraulického valca pojazdového vozíka a otvárací tlak prvého jednosmemého hydraulického ventilu. Rýchlosť zdvíhania hrablí závisí od rýchlosti pretekania hydraulickej kvapaliny cez druhý jednosmemý hydraulický ventil alebo prepúšťací hydraulický ventil. Maximálny zdvih hrabieľ pri hrabaníje obmedzený maximálnym zdvihom piesta hydraulického valca pojazdového vozíka, prichyteného na homom ťahadle. Na obr. 3 sú znázomené zdvihnuté hrable v stave na konci hrabania. Hrable súzdvihané homým ťahadlom, pričom spodné ťahadlo stojí. Tento obrázok zároveň znázorňuje spätný chod dopravníka so zdvihnutými hrabľami, ked sa obe ťahadlá súčasne pohybujú. Pri spúšťaní hrablí homé ťahadlo sa pohybuje a dolné stojí. Na obr. 4 sú znázomené jedny hrable spustené dolu do najnižšej polohy, zaborené do kovových triesok, a druhé hrable sú čiastočne zdvihnuté a trhajú balík kovových triesok, čo dokumentuje skutočnosť, že funkcia jedného kusa hrabieľ s príslušenstvom neovplyvňuje funkciu ostatných hrablí s príslušenstvom.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú obsiahnuté v rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odbomíkov znalých stavu techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takého zariadenia a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.Vozíkový dopravník kovových triesok, na ktorom je použite zariadenie proti preťaženiu podľa technického riešenia, pozostáva z vodiacich dráh l, pojazdových vozíkov g, čapov g, dvojramenných pák i, žľabu Q,hrablí Q, čapov l, dolných ťahadiel Q, homých ťahadiel 2, hydraulických valcov Q pojazdových vozíkov,jednosmemých prvých hydraulických ventilov Q, jednosmemých druhých hydraulických ventilov Q, prepúšťacích hydraulických ventilov Q, plniacej nádoby Q hydraulického média, hnacích vozíkov Q, prvých hnacích hydraulických valcov Q, druhých hnacích hydraulických valcov Q tak, ako je to znázomené na obr. l až 4. Kovové triesky Q padajú priamo do dopravníka od obrábacích strojov. Potom funkcia vozíkového dopravníka so zariadením proti preťaženiu je opisovaná nasledovne. Na obr. l sú hrable Q v spodnej polohe,kedy hrabú triesky Q. Hrable Q sú pevne prichytená o otočnú dvojramennú páku A, sú zaborené do triesok Q a ťahané v smere pohybu pojazdového vozíka g. Pojazdový vozík g je ťahaný prvým hnacím hydraulickým valcom Q, prostredníctvom dolného ťahadla Q a čapu 1. Homé ťahadlo 2 prichytené o druhé hnacie hydraulické valce 17 je unášané hnacími vozikmi l 5 ťahanými počas hrabania prvým hnacím hydraulickým valcom l 6. Hydraulický valec Q pojazdového vozíka s dvomi piestnymi tyčami prichytený na homom ťahadle 2 a jedna z piestnych tyčíje prichytená o pojazdový vozík g. Na plniace otvory hydraulického valca Q pojazdového vozíka sú napojené prvý jednosmemý hydraulický ventil ll, druhý jednosmemý hydraulický ventil 1 g alebo prepúšťací hydraulický ventil Q a plniaca nádoba 14 hydraulickej kvapaliny. Pri doprave kovových triesok Q sa homé ťahadlo 2 relatívne proti dolnému ťahadlu Q nepohybuje. Pri hrabaní sa zväčšuje množstvo kovových triesok Q pôsobiacich na hrable Q. Zväčšuje sa tým aj odpor kovových triesok Q, ktorý vytvára tlak v hydraulickom valci Q pojazdového vozíka na strane piestnej tyče prichytenej o pojazdový vozík g. Je to tým, že sa dvojramenná páka i snaží pootočiť, a tak relatívne posunúť pojazdový vozík g s píestnou tyčou proti dolnému a homému ťahadlu Q a 2 v smere hrabania. Priestor, kde sa vytvára tlak, je celý zaplnený hydraulickou kvapalinou. Trecí odpor zo začiatku nezdvüia hrable Q, lebo mu V tom bráni uvedený tlak v hydraulickom valci Q pojazdového vozíka. Plniaca nádoba na hydraulickú kvapalinu Q musí byť plnená vtedy, keď sú hrable Q v najnižšej polohe. To preto, aby sa v hydraulickom valci Q pojazdového vozíka mohol vytvárať tlak. Objem plniacej nádoby Q sa rovná minimálne objemu jednej piestnej tyče hydraulického valca Q poj azdového vozíka.Na obr. 2 obrázku je znázomené, ako hrable Q rozdeľujú balík kovových triesok Q na menšie časti. Ked tlak v hydraulickom valci Q pojazdového vozíka dosiahne maximálnu hodnotu, ktorú určuje druhý jednosmerný hydraulický ventil l 2 alebo prepúšťací hydraulický ventil Q, hydraulická kvapalina sa začne pretláčať na opačnú stranu valca Q pojazdového vozíka a hrable Q sa začnú zdvíhať, t. j. pretočením dvojramennej páky i okolo čapu 1. Daný mechanizmus prichytenia dvojramennej páky g spôsobí posunutie poj azdového vozíka g relatívne proti dolnému a homému ťahadlu Q a 2 v smere hrabania. Rýchlosť zdvíhania hrabieľ Q závisí od rýchlosti pretekania hydraulickej kvapaliny cez druhý jednosmemý hydraulický ventil lg alebo prepúšťací hydraulický ventil Q. Počas zdvíhania hrabieľ Q sa odpor kovových triesok Q naďalej zväčšuje,lebo množstvo kovových triesok pôsobiaci na hrable Q pribúda a rýchlosť zdvíhania hrabieľ Q sa tiež zväčšuje. Výška zdvihu hrabieľ Q je počas hrabania obmedzená maximálnym zdvihom piesta vo valci Q pojazdového vozíka. Zdvíhanie hrabieľ Q sa zastaví, ked odpor na hrable Q v danej výške kovových triesok Q bude menší, než je odpor kovových triesok Q na dne žľabu Q. Vtedy sa hrable 6 zaboria do homej časti balíka kovových triesok Q a ťahajú homú časť proti spodnej. Týmto spôsobom sa rozdelí balík kovových triesok Q na viac častí alebo sa balík kovových triesok Q roztiahne po dĺžke žľabu Q. Po rozdelení veľkého balíka kovových triesok Q na viac častí tlak v hydraulickom valci Q pojazdového vozíka klesne pod maximálnu hodnotu, lebo väčší balík kovových triesok Q stojí a menší balík kovových triesok Q sa pohybuje. Hrable Q po rozdelení veľkého balíka kovových triesok Q na viac častí klesajú dolu a svojou tiažou s príslušenstvom a tlakom, ktorý zostal vo valci Q pojazdového vozíka, pretláča hydraulickú kvapalinu na opačnú stanú cez pr 10vý jednosmemý hydraulický ventil Q, ktorý má malý otvárací tlak. Zmenšením balíka kovových triesok Q alebo ich roztrhaním pozdĺž žľabu Q sa zabráni upchávaniu žľabu Q, a tým aj preťažovaniu mechanizmov dopravníka. Ak majú hrable Q dopravovať celý balík kovových triesok Q, je potrebné zmenšiť vzájomnú vzdialenosť hrabieľ Q proti veľkosti zdvihu hrabieľ Q pri hrabaní. Pri uvádzaní zariadenia proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok, treba odskúšať jeden kus hrabieľ s príslušenstvom, či hydraulické prvky vyhovujú presúvaniu pre daný druh kovových triesok lg. Túto skúšku je vhodné robiť prepúšťacím hydraulickým ventilom Q.Na obr. 3 sú zdvihnuté hrable Q v krajnej polohe, t. j. na konci hrabania. Hrable Q sa zdvíhajú pomocou druhého hnacieho hydraulického valca l 7 homým ťahadlom 2. V počiatočnej krajnej polohe, t. j. na začiatku hrabania, sa obdobným spôsobom spúšťajú hrable Q, t. j. pomocou druhého hnacieho hydraulického valca 17 a tiažou hrabieľ Q s príslušenstvom. Najnižšiu polohu hrabieľ Q vozíkového dopravníka kovových triesok určuje krajná poloha piesta hydraulického valca 10 pojazdového vozíka na strane jeho voľnej piestnej tyče a najvyššiu polohu hrabieľ Q vozíkového dopravníka kovových triesok určuje krajná poloha piesta hydraulického valca m pojazdového vozíka na strane piestnej tyče prichytenej o pojazdový vozík z vozíkového dopravníka kovových triesok, pričom piest druhého hnacieho hydraulického valca L 1 vozíkového dopravníka kovových triesokje v krajnej počiatočnej polohe na strane začiatku dopravníka.Ako je to znázomené na obr. 4, opisovaná je len funkciajedného kusa hrabieľ Q s príslušenstvom, pretože toto vytvára samostatnú funkčnú časť dopravníka, to znamená, že funkcia jedného kusa hrabieľ Q s príslušenstvom neovplyvňuje funkciu ostatných hrabieľ Q s príslušenstvom. Vzdialenosť susedných hydraulických valcov m pojazdových vozíkov je 0,5- až 0,9-násobkom zdvihu a prevodového pomeru prvého hnacieho hydraulického valca 16 hnaného vozíka Q.Je umožnené, aj altematíva, kedy vozlkový dopravník môže byť plnený kovovými trieskami 18 aj manuálne cez plníace otvory dopravníka. Plniace otvory počas chodu musia byť zakrytá. Pri manuálnom plnení dopravnüca kovovými trieskami l 8 dopravník stojí, hrable Q sú spustené úplne dolu.Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok, možno použiť len pri niektorých hrabľových dopravníkoch, ktoré sa používajú hlavne v strojárskom priemysle, po určitých úpravách ho možno použiť aj v nestrojárskom priemysle na dopravu kovových alebo nekovových predmetov.l. Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok, pozostávajúca z hydraulického valca s hydraulickými členmi, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že pojazdový vozík (2) a horné ťahadlo (9) vozíkového dopravníka kovových triesok sú navzájom spojené hydraulickým valcom (10) pojazdového vozíka s dvomi piestnymi tyčami, pričom plníace otvory hydraulického valca (10) pojazdového vozíka sú navzájom prepojené dvoma paralelnými vetvami hydraulického rozvodu, kde v jednej vetve hydraulického rozvodu je zapojený prvý jednosmemý hydraulický ventil (l l) a v druhej vetve hydraulického rozvodu je zapojený druhý jednosmemý hydraulický ventil (12) alebo prepúšťací hydraulický ventil (13), pričom na plniaci otvor hydraulického valca (10) pojazdového vozíka je napojená jedna plniaca nádoba (14) hydraulickej kvapaliny na strane pojazdového vozíka (2).2. Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že čelo hydraulického valca (10) pojazdového vozíka vzdialenejšie od pojazdového vozíka (2) je prvou určujúcou plochou pre najnižšiu polohu hrabieľ (6).3. Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že čelo hydraulického valca (10) pojazdového vozíka bližšie k pojazdovému vozíku (2) je prvou určujúcou plochou pre najvyššiu polohu hrabieľ (6).4. Zariadenie proti preťaženiu vozücového dopravníka, najmä kovových triesok, podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že čelo druhého hnacieho hydraulického valca (17) hnacieho vozíka (15) na strane začiatku dopravníka najmä kovových triesok je druhou určuj úcou plochou pre najnižšiu alebo najvyššiu polohu hrabieľ (6) vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok.5. Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vzdialenosť susedných hydraulických valcov (10) pojazdových vozíkov je 0,5- až 0,9-násobkom zdvihu a prevodového pomeru prvého hydraulického valca (16) hnacieho vozíka

MPK / Značky

MPK: B65G 35/08

Značky: vozíkového, triesok, dopravníka, kovových, najmä, preťaženiu, zariadenie, proti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u6683-zariadenie-proti-pretazeniu-vozikoveho-dopravnika-najma-kovovych-triesok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie proti preťaženiu vozíkového dopravníka, najmä kovových triesok</a>

Podobne patenty