Kombinovaný rezonančný prvok nástroja

Číslo patentu: U 6480

Dátum: 02.08.2013

Autor: Rybár Radim

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka perkusívnych hudobných nástrojov cajon.Caj on je perkusívny hudobný nástroj najčastej šie kvádrového tvaru, pôvodom z Južnej Ameriky, ktorého korpus sa skladá z ozvučnej skrine a prednej rezonančnej dosky. Na zadnej alebo bočnej strane ozvučnej skrine sa nachádza ozvučný otvor, najčastejšie kruhového tvaru. Vo väčšine nástrojov cajon sa nachádza rezonančný prvok (napríklad stranenie), ktorý je nainštalovaný tak, aby bol v kontakte s rezonančnou doskou. Pri hre na nástroji sa využívajú údery dlaňami, prstami, prípadne metličkami prevažne na samotnú rezonančnú dosku, pričom rezonančný prvok zvuk týchto úderov zvýrazňuje alebo znásobuje (skresľuje).V zverejnenom dokumente DE l 0 2006 062 039 Al je opísaná vo veľkej miere používaná koncepcia rezonančného prvku so stranami, ktorých pnutie sa nastavuje skrutkami z vonkajšej spodnej strany ozvučnej skrine. Struny (najčastejšie kovové gitarové struny) tesne priliehajú na povrch vnútomej strany rezonančnej dosky, prípadne sú o ňu prichytené prelepením páskou alebo suchým zipsom. Uvedená koncepcia má dobrý zvukový prejav vo vysokých polohách. Naproti tomu v pásme nižších zvukov často môže dochádzať k vzniku nežiaducich rušivých zvukov a rezonancií. V niektorých prípadoch môže dochádzať k nežiaducim zvukovým interakcíám rezonančného prvku nástroja cajon a iných strunových hudobných nástrojov, ako je napríklad gitara.Inou veľmi rozšírenou koncepciou rezonančného prvku je stranenie (odvodené od stranenia malého bubna), ako je opísané v dokumente DE 20 2005 000 987 Ul. Takýto rezonančný prvok sa väčšinou vyznačuje plným zvukom. Naproti tomu V mnohých prípadoch je stranenie pri hre v niektorých polohách zdrojom nežiaduceho šelestu, čo vyžaduje veľmi precízne nastavovanie a dolaďovanie celku, aby sa docieli dostatočne plný zvuk bez šelestov. Prítlak stranenia, ktorý je čiastočne regulovatelný alebo v prípade riešenia oplsaného v US 2008 l 1032 lAl úplne regulovateľný, môže do značnej miery ovplyvňovať pnutie a tým aj zvukovú charakteristiku rezonančnej dosky. Špirálovitý tvar drôtov, ktoré takýto rezonančný prvok obsahuje, spôsobuje po určitom čase mechanické opotrebenie vnútomej strany rezonančnej dosky.V dokumente DE 2020060 l 8304 Ul sú zverejnené viaceré koncepcie rezonančného prvku uvažujúce s rôznymi materiálmi, využívajúce prevažne kontakt rezonančnej dosky s drevenými, plastovými alebo bambusovými tyčkami, alebo kovovou špirálou. Charakter zvuku tých, ktoré boli aj prakticky realizované, je však v porovnaní so zaužívanými koncepciami do značnej miery odlišný (menej ostrý alebo menej plný zvuk).Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje vyvinutý kombinovaný rezonančný prvok nástroja cajon. Podstata technického riešenia spočíva predovšetkým v tom, že kombinovaný rezonančný prvok nástroja cajon obsahuje strunu s navlečenými rezonančnými telieskami, ktorými môžu byť sklenené, plastové alebo drevené koráliky, prípadne iné zvučné telieska, ako sú napríklad vysušené obaly plodu pistácie. Materiál a veľkosť rezonančných teliesok bezprostredne ovplyvňujú charakter výsledného zvuku nástroja cajon. Vo funkcii struny rezonančného prvku môže byť použitá ovíjaná alebo jednoduchá kovová alebo nylonová gitarová struna, oceľový drôt alebo oceľové lanko. Hrúbka struny a jej pnutie taktiež ovplyvňujú výsledný zvuk nástroja. Struna je natiahnutá medzi oboma bočnými stenami ozvučnej skrine, na jej prednom okraji, ktorý prilieha k rezonančnej doske. Struna je prevlečená bud otvormi vo zvislých výstuhách bočných stien, alebo očkami priskrutkovanými z vnútomej strany o bočné steny ozvučnej skrine. Na jednom konci môže byť struna vybavená guľôčkou alebo valčekom, prostredníctvom ktorého sa opiera o steny otvoru, v ktorom je ukotvená. Druhý koniec je upevnený v napínacom mechanizme, ktorým môže byť háčikom ukončená napínacia skmtka s maticou alebo ladiaci kolik. Napinanie struny sa uskutočňuje doťahovaním matice napínacej skrutky, alebo otáčanim ladiaceho kolika. Napínací mechanizmus je prichytený na zvislú výstuhu alebo priamo o bočnú stenu ozvučnej skrine, ak je táto dostatočne masívna.Stmna je priestorom, ktorý prilieha k rezonančnej doske prevlečená dvakrát, pričom v prostriedku sú oba úseky struny ešte vzájomne prevlečené, aby boli ovplyvňované svojím ťahom. Vzájomné prevlečeníe oboch úsekov rozdeľuje strunu na štyri súmemé vetvy. Rezonančné telieska sú navlečené na strunu tak, aby pokrývali prevamú časť všetkých vetiev struny v rovnakej miere. Kvôli správnemu priliehaniu rezonančnej dosky k ozvučnej skrini sú v miestach kontaktu struny a čelnej strany zvislých výstuh vyhĺbené dráäcy, do ktorých sú struny zapustené. Otvory v rezonančných telieskach musia byt dostatočne veľké na to, aby existoval dostatočný priestor medzi plášťom struny a vnútomým povrchom otvoru rezonančného telieska pre ich voľný pohyb po strune a ich osciláciu pri hre na nástroji. Rezonančný prvok prilieha k prednej doske prostredníc 10tvom na strune navlečených rezonančných teliesok, čo pri ráznych úderoch na rezonančnú dosku spôsobuje vytváranie plného a výrazného skresleného zvuku nástroja. Na druhej strane pri tupom údere do stredu plochy rezonančnej dosky je skreslenie zvuku minimálne alebo žiadne, čo je pri hre na nástroji cajon žiaduce. Kvôli dosiahnutiu čo najvýraznejšieho účinku kombinovaného rezonančného prvku nástroja cajon je výhodné vnútornú stranu rezonančnej dosky nalakovať a vyleštiť minimálne v mieste kontaktu s rezonančnými telieskami.Navrhovaný kombinovaný rezonančný prvok nástroja cajon je kvôli dosiahnutiu optimálnej funkcie vhodné umiestniť V homej alebo spodnej štvrtine výšky korpusu nástroja, pričom z bokov ozvučnej skrine do stredu sa zbiehajúce vetvy struny rezonančného prvku majú spolu zvierať ostrý uhol.Výhodou navrhovanej koncepcie z pohľadu životnosti celého nástroja cajon je, že pri hre má kombinovaný rezonančný prvok nástroja cajon len minimálny, alebo žiadny abrazívny účinok na povrch rezonančnej dosky.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je na obr. l v pohľade zvnútra ozvučnej skrine zobrazený kombinovaný rezonančný prvok nástroja cajon, umiestnený v homej štvrtine korpusu nástroja cajon.Na obr. 2 je znázomený detail prevlečenia struny kombinovaného rezonančného prvku nástroja cajon.Na obr. 3 je znázomený kombinovaný rezonančný prvok nástroja cajon umiestnený v spodnej štvrtine korpusu nástroja cajon.Na obr. 4 je znázomený kombinovaný rezonančný prvok nástroja cajon, ktorého struna je natiahnutá medzi očkami.Na obr. 5 je znázornený kombinovaný rezonančný prvok nástroja cajon, ktorého ladiaci mechanizmus je tvorený ladiac im kolikom.Kombinovaný rezonančný prvok nástroja cajon znázomený na obrázkoch l a 2 je tvorený strunou l, ktorou je ovíj aná kovová, respektíve nylonová gitarová struna, rezonančnými telieskami g, ktorými sú sklenené koráliky a napínacím mechanizmom ž, pozostávajúcim s háčikom ukončenej napínacej skrutky s maticou,prevlečenej cez otvor v kotviacom prvku tvaru L, priskrutkovanom k prednej zvislej výstuhe g ozvučnej skrine j. Struna L je prevlečená otvormi Q vyvŕtanými vo zvislých výstuhách g vo vrchnej štvrtíne korpusu nástroja. V miestach, kde zvislé výstuhy i priliehajú k rezonančnej doske 1, je do nich struna L čiastočne zapustená. Struna 1 je priestorom medzi zvislými výstuhami i prevlečená dvakrát, pričom v prostriedku sú oba úseky struny 1 ešte vzájomne prevlečená pod ostrým uhlom a rozdeľujú strunu j na štyri vetvy. Na každej vetve struny Lje navlečených toľko rezonančných teliesok z, aby pokrývali väčšinu dĺžky struny l, a zároveň aby sa medzi sebou mohli rezonančné telieska z čiastočne pohybovať. Kvôli dosiahnutiu čo najvýraznejšieho zvukuje vnútomá strana rezonančnej dosky vybavená vrstvou tvrdého, ale pružného laku. Kombinovaný rezonančný prvok nástroja cajon je umiestnený v homej štvrtine výšky korpusu nástroja.Kombinovaný rezonančný prvok nástroja cajon znázomený na obrázku 3 je variantom kombinovaného rezonančného prvku nástroja cajon opísaného v príklade 1 umiestnený v spodnej štvrtine výšky korpusu nástroja caj on.Kombinovaný rezonančný prvok nástroja cajon je variantom kombinovaného rezonančného prvku nástroja cajon opísaného v príklade l. Vo funkcii struny jje použité oceľové lanko alebo drôt.Struna j kombinovaného rezonančného prvku nástroja cajon mázomeného na obrázku 4 je natialmutá medzi očkami § priskrutkovanými z vnútomej strany o bočné steny ozvučnej skrine á.Príklad 5 Kombinovaný rezonančný prvok nástroja cajon znázomený na obrázku 5 má napínací mechanizmus i tvorený ladiacirn kolíkom zasunutým do otvoru, mieme kónického tvaru, vyvŕtaného v zvislej výstuhe A.Kombinovaný rezonančný prvok nástroja cajon je využiteľný pri konštrukcii nástroja cajon, v ktorom slúži na vytváranie typického skresleného zvuku, pričom nie je zdrojom iných nežiaducich zvukov. Kombinovaný rezonančný prvok nástroja cajon má vysokú citlivosť na úder, ktorú je možné nastaviť zmenou pnutia struny. Kombinovaný rezonančný prvok nástroja cajon reaguje len na údery na rezonančnú dosku, čim sa dosiahne dobrá kontrola a čistota zvuku počas hry.l. Kombinovaný rezonančný prvok nástroja cajon, nachádzajúci sa V korpuse pozostávajúcom z ozvučnej skrine a rezonančnej dosky, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je tvorený strunou (l) dvakrát natíahnutou priestorom medzi bočnými stenami ozvučnej skrine (5), v prostriedku navzájom prevlečenou, čo vytvára štyri vetvy zbiehajúce sa od bokov ozvučnej skrine (5) do jej stredu pod ostrými vrcholovými uhlami, na ktorej sú voľne navlečené rezonančné telieska (2) priliehajúce k rezonančnej doske (7), a pnutie ktorej sa nastavuje napínacím mechanizmom (3).2. Kombinovaný rezonančný prvok nástroja cajon podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m ,že strunou (l) je ovíjaná alebo jednoduchá kovová, alebo nylonová gitarová struna, oceľový drôt alebo oceľové lanko.3. Kombinovaný rezonančný prvok nástroja cajon podľa nároku l, v y z u a č u j ú c i s a t ý m ,že rezonančné telieska (2) sú pri hre voľne oscilujúce sklenené, plastové alebo drevené koráliky, ktorých otvor je väčši ako priemer struny (1).4. Kombinovaný rezonančný prvok nástroja cajon podľa nároku 1, v y z u a č u j ú c i s a t ý m ,že struna (l) je prevlečená otvormi (6) vo zvislých výstuhách (4) alebo očkami (8), ktoré sú priskrutkované k bočným stenám ozvučnej skrine (5).5. Kombinovaný rezonančný prvok nástroja cajon podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m ,že jeden koniec struny (l) je prichytený do napinacieho mechanizmu (3), ktorý je tvorený háčikom ukončenou napínacou skrutkou s maticou alebo ladiacim kolikom.6. Kombinovaný rezonančný prvok nástroja cajon podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i že je situovaný v homej alebo spodnej štvrtine výšky korpusu nástroja cajon.

MPK / Značky

MPK: G10D 13/02

Značky: prvok, rezonančný, nástroja, kombinovaný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u6480-kombinovany-rezonancny-prvok-nastroja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kombinovaný rezonančný prvok nástroja</a>

Podobne patenty