Environmentálne rotačné zariadenie a spôsob jeho činnosti

Číslo patentu: U 6260

Dátum: 02.10.2012

Autor: Slávik Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka environmentálneho rotačného zariadenia a spôsobu jeho činnosti, určeného najmä v elektrotechnickom priemysle.Do dnešného dňa sú známe rôzne technické riešenia využívajúce elektromagnetické pole medzi statorom a rotorom na chod elektrického motora. Nevýhodou týchto technických riešení je potreba vysokého elektrického zaťaženia na vykonanie rotačného pohybu hriadeľa.Ďalšie známe technické riešenie je využívané V nabíjacích obručiach, kde pri chode motora vzniká elektromagnetické pole, ktoré pomocou permanentných magnetov rozkmitá piezoelektrické kryštály, pričom sa ich napätie cez transformátor upraví buď na dobíjanie elektrickej batérie, alebo na samostatný pohon elektrického motora. Nevýhodou tohto technického riešeniaje zložitá konštrukcia a vysoká cena.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje environmentálne rotačné zariadenie, ktore je tvorené z vrchnej časti najmenej jednou vrchnou doskou, ktorá je pripevnená na najmenej jeden ľavý stator a na najmenej jeden pravý stator a zo spodnej časti najmenej jednou spodnou doskou, ktoráje pripevnená na najmenej jeden ľavý stator a na najmenej jeden pravý stator, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že na bočnú stranu pravého statora je z jednej strany pripevnený najmenej jeden elektrický prepínač, z druhej strany sú pripevnené najmenej dve pravé elektromagnetické cievky s pravým kovovým jadrom, z tretej strany je otočne uložený rotorový hriadeľ, na ktorýje pevne pripevnený najmenej jeden rotor,ktorý je tvorený rotorovým telesom, na ktorý sú z vonkajšej strany pripevnené najmenej dva supermagnety a na ktorýje z bočnej strany pripevnený najmenej jeden elektrický regulátor, ktorý je výkyvne uložený na najmenej jednom elektrickom prepínači, pričom rotorový hriadeľ je z ďalšej strany otočne uložený na jednu bočnú stranu ľavého statora s najmenej dvomi ľavými elektromagnetickými cievkami, v ktorých je rozoberateľne uložené ľavé kovové jadro.Uvedené nedostatky ďalej do značnej miery odstraňuje spôsob činnosti environmentálneho zariadenia,podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že elektrický prúd sa najprv privádza do pravých elektromagnetických cievok na pravom statore, kde následne medzi pravými elektromagnetickými cievkami a supermagnetmi na rotorovom telese príťažlivé a odpudivé sily elektromagnetického poľa otáčajú supermagnety s rotorovým telesom, pričom V momente, ak sú supermagnety oproti ľavým elektromagnetickým cievkam, tak elektrický regulátor cez elektrický prepínač vypne prívod elektrického prúdu do ľavých elektromagnetických cievok, ďalej v momente, ak už nie sú supermagnety oproti ľavým elektromagnetickým cievkam a zároveň nie sú supermagnety oproti pravým elektromagnetickým cievkam, tak elektrický regulátor cez elektrický prepínač zapne prívod elektrického prúdu do ľavých elektromagnetických cievok a medzi ľ vými elektromagnetickými cievkami a supermagnetmi na rotorovom telese príťažlivé a odpudivé sily elektromagnetického poľa otáčajú supermagnety s rotorovým telesom a súčasne aj medzi pravými elektromagnetíckými cievkami a supermagnetmi na rotorovom telese príťažlivé a odpudivé sily elektromagnetického poľa otáčajú supermagnety s rotorovým telesom, ďalej v momente, ak už sú supermagnety oproti pravým elektromagnetickým cievkam a zároveň nie sú supermagnety oproti ľavým elektromagnetickým cievkam, tak elektrický regulátor cez elektrický prepínač vypne prívod elektrického prúdu do pravých elektromagnetických cievok a medzi ľavými elektromagnetickými cievkami a supermagnetmi na rotorovom telese priťažlivé a odpudivé sily elektromagnetického poľa otáčajú supermagnety s rotorovým telesom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, kde na obr. č. l je schematicky znázornená environmentálne rotačné zariadenie, na obr. č. 2 je znázornený čelný pohľad na rotor, na obr. č. 3 je schematicky znázornená poloha supermagnetu oproti ľavej elektromagnetickej cievke, na obr. č. 4 je schematicky znázornená poloha supermagnetu mimo elektromagnetických cievok a na obr. č. 5 je schematicky znázornená poloha supermagnetu oproti pravej elektromagnetickej cievke.Environmentálne rotačné zariadenie L, podľa obr. č. l, je tvorený spodnou doskou 11. Na spodnú dosku je pripevnený jeden ľavý stator g a jeden pravý stator 3, Na vrchnú časť ľavého statora zje pripevnená jedna časť vrchnej dosky 12. Na vrchnú časť pravého statora 2 je pripevnená druhá časť vrchnej dosky Q. Na bočnú stranu ľavého statora g je rozoberateľne prípevnených osem ľavých elektromagnetických cievok 21 s ľavým kovovým jadrom 2 L Ľave kovové jadra 211 sú rozoberateľne uložené v ľavom statore g. Na bočnú stranu pravého statora 3 je rozoberateľne prípevnených osem pravých elektromagnetických cievok 3 l s pravým kovovým jadrom 311. Pravé kovové jadrá g sú rozoberateľne uložené v pravom statore 1. Pravé elektromagnetické cievky g, podľa obr. č. 3, nie sú umiestnené v jednej osi s ľavými elektromagnetickými cievkami g. Na jednu bočnú stranu pravého statora 3, podľa obr. č. 1, je pripevnený elektrický prepínač Q,ktorý zabezpečuje prívod a prerušenie dodávky elektrického prúdu do pravých elektromagnetických cievok 3 l a do ľavých elektromagnetických cievok g. Elektrický prepínač á je výkyvne uložený na elektrickom regulátore g, ktorý zabezpečuje rozdeľovanie elektrického prúdu do pravých elektromagnetických cievok g a do ľavých elektromagnetických cievok g. V strednej časti ľavého statora gje otočne uloženájedna časť rotorového hriadeľa g. Na strednú časť rotorového hriadeľa 52 je pevne pripevnený rotor 5. Rotor 5 je tvorený rotorovým telesom g. Na vonkajšiu stranu rotorového telesa g je prípevnených osem supermagnetov g. Druhá časť rotorového hriadeľa 52 je otočne uložená v strednej časti pravého statora 3, Na rotorový hriadeľ g je ďalej pevne pripevnený elektrický regulátor g. Elektrický regulátor g je pevne pripevnený na bočnú časť rotorového telesa g.Spôsob činnosti environmentálneho rotačného zariadenia, podľa obr. č. l, spočíva V tom, že elektrický prúd sa privádza do ôsmich pravých elektromagnetických cievok g na pravom statore à. Medzi ôsmimi pravými elektromagnetickými cievkami g, podľa obr. č. 3, a supermagnetmi g na rotorovom telese g vznikajú príťažlivé a odpudivé sily elektromagnetického poľa, ktoré otáčajú supermagnety 53 s rotorovým telesom g. V momente, ak sú supermagnety g oproti ľavým elektromagnetickým cievkam 21, elektrický regulátor g cez elektrický prepínač i vypne prívod elektrického prúdu do ľavých elektromagnetických cievok gV momente, ak už nie sú supermagnety g oproti ľavým elektromagnetickým cievkam g, podľa obr. č. 4, a zároveň nie sú supermagnety g oproti pravým elektromagnetickým cievkam 3 l, elektrický regulátor 54 cez elektrický prepínač g zapne prívod elektrického prúdu do ľavých elektromagnetických cievok g. Medzi ôsmimi ľavými elektromagnetickými cievkami g a supermagnetmi g na rotorovom telese g vznikajú príťažlivé a odpudivé sily elektromagnetického poľa, ktoré otáčajú supermagnety g s rotorovým telesom g. Súčasne aj medzi ôsmimi pravými elektromagnetíckými cievkami 3 l a supermagnetmi g na rotorovom telese g vznikajú príťažlivé a odpudivé sily elektromagnetického poľa, ktoré otáčajú supermagnety g s rotorovým telesom g.V momente, ak už sú supermagnety g oproti pravým elektromagnetickým cievkam 3 l, podľa obr. č. 5 a zároveň nie sú supermagnety g oproti ľavým elektromagnetickým cievkam g, elektrický regulátor g cez elektrický prepínač i vypne prívod elektrického prúdu do pravých elektromagnetických cievok g. Medzi ôsmimi ľavými elektromagnetickými cievkami g a supermagnetmi g na rotorovom telese g vznikajú príťažlivé a odpudivé sily elektromagnetického poľa, ktoré otáčajú supermagnety g s rotorovým telesom g .Technické riešenie je možne využiť ako náhradu elektromotorov.1. Environmentálne rotačné zariadenie, ktoréje tvorené z vrchnej časti najmenej jednou vrchnou doskou,ktorá je pripevnená na najmenej jeden ľavý stator a na najmenej jeden pravý stator a zo spodnej časti najmenej jednou spodnou doskou, ktoráje pripevnená na najmenej jeden ľavý stator a na najmenej jeden pravý stator, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na bočnú stranu pravého statora (3)je zjednej strany pripevnený najmenej jeden elektrický prepínač (4), z druhej strany sú pripevnené najmenej dve pravé elektromagnetické cievky (31) s pravým kovovým jadrom (31 l), z tretej strany je otočne uložený rotorový hriadeľ (52), na ktorý je pevne pripevnený najmenej jeden rotor (5), ktorý je tvorený rotorovým telesom (5 l), na ktorý sú z vonkajšej strany pripevnené najmenej dva supermagnety (53), a na ktorý je z bočnej strany pripevnený najmenej jeden elektrický regulátor (54), ktorý je výkyvne uložený na najmenej jednom elektrickom prepinači (4), pri l 0čom rotorový hriadeľ (52) je z ďalšej strany otočne uložený najednu bočnú stranu ľavého statora (2) s najmenej dvomi ľavými elektromagnetickými cievkami (21), V ktorých je rozoberateľne uložené ľavé kovové jadro (21 l).2. Spôsob činnosti environmentálneho rotačného zariadenia, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že elektrický prúd sa najprv privádza do pravých elektromagnetických cievok (31) na pravom statore (3), kde následne medzi pravými elektromagnetickými cievkami (3 l) a supermagnetmi (53) na rotorovom telese (5 l) príťažlive a odpudivé sily elektromagnetického poľa otáčajú supermagnety (53) s rotorovým telesom (51),pričom v momente, ak sú supermagnety (53) oproti ľavým elektromagnetickým cíevkam (21), tak elektrický regulátor (54) cez elektrický prepínač (4) vypne prívod elektrického prúdu do ľavých elektromagnetických cievok (21), ďalej V momente, ak už nie sú supermagnety (53) oproti ľavým elektromagnetickým cíevkam(21) a zároveň nie sú supermagnety (53) oproti pravým elektromagnetickým cíevkam (3 l), tak elektrický regulátor (54) cez elektrický prepínač (4) zapne prívod elektrického prúdu do ľavých elektromagnetických cievok (21) a medzi ľavýmí elektromagnetickými cievkami (21) a supermagnetmi (53) na rotorovom telese (5 l) príťažlivé a odpudivé sily elektromagnetického poľa otáčajú supermagnety (53) s rotorovým telesom (51) a súčasne aj medzi pravými elektromagnetickými cievkami (31) a supermagnetmi (53) na rotorovom telese(51) príťažlivé a odpudivé sily elektromagnetického poľa otáčajú supermagnety (53) s rotorovým telesom(51), ďalej v momente, ak už sú supermagnety (53) oproti pravým elektromagnetickým cíevkam (31) a zároveň nie sú supermagnety (53) oproti ľavým elektromagnetickým cíevkam (21), tak elektrický regulátor (54) cez elektrický prepínač (4) vypne prívod elektrického prúdu do pravých elektromagnetických cievok (3 l) a medzi ľavýmí elektromagnetickými cievkami (21) a supermagnetmi (53) na rotorovom telese (51) prlťažlivé a odpudivé sily elektromagnetického poľa otáčajú supermagnety (53) s rotorovým telesom (5 l).

MPK / Značky

MPK: H02K 16/04, H02K 37/14

Značky: činnosti, environmentálne, spôsob, zariadenie, rotačné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u6260-environmentalne-rotacne-zariadenie-a-sposob-jeho-cinnosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Environmentálne rotačné zariadenie a spôsob jeho činnosti</a>

Podobne patenty