Spôsob nanášania lepidla najmä na automobilové sklo a zariadenie na jeho vykonávanie

Číslo patentu: U 6177

Dátum: 03.07.2012

Autori: Gregáň Martin, Aigner Bernhard, Kaps Andreas

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie patrí do oblasti technológie úpravy skla, najmä skla na okná automobilov, ktorých určené plochy sú pokryté vrstvou termoplastického materiálu, pripadne polyuretánu. Technické riešenie sa týka technológie nanášania lepidla, ktore predchádza obstreku určených plôch skla termoplastickým materiálom, prípadne polyuretánom, ako aj zariadenia na nanášanie lepidla.Známe sú ručná spôsoby nanášania lepidla na určené plochy skla pomocou vykrývacích - maskovacích šablón, pri ktorých pracovník uloží na sklo šablónu pomocou jej dorazov a nádobkou s penovým nadstavcom- hubkou natrie podľa šablóny na nezakryté plochy skla lepidlo.Známe je tiež automatizované nanášanie lepidla, pri ktorom hlava s penovou hubkou nanáša lepidlo na sklo pomocou zadaných parametrov kriviek - trajektórií. Pohyb nanášacej hlavice je presný, nepresná nanášanie je spôsobené nepresnou penovou hubkou.Známe je tiež nanášanie lepidla striekacou pištoľou s použitím maskovacej šablóny.Uvedené spôsoby nanášania lepidla sú pracné a málo presné. Dosahovaná presnosť naneseného lepidlaje približne t l až 2 mm.Uvedené nevýhody doterajšieho stavu techniky a predovšetkým miery dosahovanej presnosti nanášanáho lepidla na sklo odstraňuje spôsob nanášania lepidla najmä na automobilová sklo a zariadenie na jeho vykonávanie podľa technického riešenia.Podstata spôsobu nanášania lepidla najmä na automobilová sklo, využivajúceho princip plochej tampónovej tlače, pri ktorom sa nanáša lepidlo iba na presne zadeñnovanú najmenej jednu rovinnú a/alebo zakrivenú plochu skla spočíva v tom, že sklo sa vloží do držiaka, na matricu s vyleptaným tvarom zodpovedajúcim požadovanému tvaru plochy na nanesenie lepidla na sklo sa nanesie lepidlo, stieracou lištou sa zotrie prebytočná množstvo lepidla tak, že zostane iba lepidlo na ploche vyleptanáho tvaru matríce. Následne sa lepidlo z matríce prenesie na tampón, z ktorého sa nanesie na sklo vložené V držiaku.Podstata zariadenia na nanášanie lepidla najmä na automobilová sklo, hlavne spôsobom podľa technického riešenia, pozostávajúceho z držiaka, matríce, zásobníka lepidla, slieracej lišty a tampónu spočíva v tom, že nad držiakom V jeho vertikálnej osi je posuvne vo vertikálnom smere uložený tampón, ktorého posuvné uloženie má tri polohy, hornú mímopracovnú, strednú a dolnú. Medzi tampónom a držiakom v jeho horizontálnej osi je posuvne v horizontálnom smere uložená matrica. Posuvné uloženie matríce má dve polohy, polohu nad zásobníkom lepidla a polohu medzi držiakom a tampónom. V polohe matríce nad zásobníkom lepidla je na jej povrchu v priečnom smere pohybu na strane bližšie k tampónu a držiaku upevnená stieracia lišta. Matrica má na svojom povrchu vyleptaný tvar zodpovedajúci tvaru plochy určenej na nanesenie lepidla na sklo.Výhodnéje riešenie, pri ktorom je sklo ustavené v držiaku najmenej dvoma upevňovacími dorazmi.Spôsob nanášania lepidla najmä na automobilová sklo a zariadenie na jeho vykonávanie umožňuje priemyselne nanášať lepidlo na sklá automobilov s presnosťou i 0,25 mm.Prehľad obrázkov na výkresochTechnická riešenie bude v ďalšom podrobnejšie opísané pomocou výkresov, na ktorých jednotlivé obrázky znázorňujúobr. l. zariadenie na nanášanie lepidla na automobilová sklá vo východiskovej - nepracovnej polohe v axonometrickom pohľade, obr. 2 zariadenie na nanášanie lepidla na automobilová sklá V polohe odobratia lepidla z matríce na tampón v axonometrickom pohľade, obr. 3 zariadenie na nanášanie lepidla na automobilová sklá v polohe nanesenia lepidla z tampónu na automobilová sklo v axonometrickom pohľade, obr. 4 automobilová sklo a plochy určená na nanesenie lepidla a na následný obstrek termoplastickým materiálom v pôdoryse, obr. 5 rez styku tampónu a skla so zaoblenou hranou.Spôsob nanášania lepidla Príklad 1Spôsob nanášania lepidla najmä na automobilové sklo využíva princíp plochej tampónovej tlače z polygrafického priemyslu. Tampónom možno naniesť vrstvu lepidla na plochu skla, ktorého povrch je rovný a/alebo zakrivený a tiež na zaoblenú hranu skla. Možný tvar skla je znázornený na obr. 4 a obr. 5. Lepidlo sa nanáša pomocou tampónu, pričom sklo je vložené v držiaku. Na tampóne je lepidlo s veľkou presnosťou pokryté na ploche, ktorá je zadefinovana pomocou matrice. Matrica má vyleptaný tvar, ktorý je zhodný s tvarom plochy, na ktorú sa má naniesť na sklo lepidlo.Spôsob nanášania lepidla začína vložením skla l do držiaka z.Na objasnenie spôsobu je vhodné vyobrazenie na obr. l.V prvej fáze sa nanesie lepidlo na matricu Q, následne prebehne cez matricu stieracia lišta Q, ktorá zotrie prebytočné lepidlo - lepidlo zo všetkých plôch okrem plochy vyleptaného tvaru Q. V ďalšej fáze sa prisunie k matrici 3 tampón Q a odoberie z nej lepidlo na svoj povrch.Záverečnou fázouje prisunutie tampónu Q na povrch skla 1 uloženého v držiaku g, pri ktorom sa lepidlo z tampónu Q nanesie na tvar plochy il skla l.Sklo s naneseným lepidlom sa odoberie z držiaka a prenesie sa na ďalšie pracovisko, kde sa vykonajú ďalšie úkony potrebné na obstrek termoplastickým materiálom, prípadne polyuretánom.Do uvoľneného držiaka sa vloží ďalší kus skla na nanesenie lepidla a celý opísaný postup sa opakuje.Zariadenie na nanášanie lepidla Príklad 2Zariadenie na nanášanie lepidla najmä na automobilové sklo umožňujúce nanášať lepidlo na sklo s využitím princípu plochej tampónovej tlače spôsobom podľa technického riešenia je znázornené na obr. l až 3.Zariadenie na nanášanie lepidla najmä na automobilove sklo pozostáva z držiaka z, matrice g, zásobníka lepidla i, stieracej lišty Q a tampónu Q. Nad držiakom z v jeho vertikálnej osi je posuvne vo vertikálnom smere uložený tampón Q. Posuvné uloženie tampónu umožňuje jeho ustavenie v hornej mimopracovnej polohe 1-1, strednej polohe §, keď je v styku s matricou g a v dolnej polohe Q, keď je v styku so sklom l uloženým v držiaku z. Medzi tampónom Q a držiakom z V jeho horizontálnej osi je posuvne v horizontálnom smere uložená matrica Q. Posuvné uloženie matrice Q v koľajničkovom vedení Q umožňuje jej premiestňovanie z polohy nad zásobníkom lepidla i do polohy medzi držiakom z a tampónom Q. V polohe matrice ą nad zásobníkom lepidla i je na jej povrchu v priečnom smere pohybu na strane bližšie k tampónu Q a držiaku g upevnená stieracia lišta Q.Držiak g podľa príkladu je vybavený dvoma upevňovacími dorazmi 2 l, ktorých nastavenie zabezpečuje zhodnú polohu skla l pri nanášaní lepidla a pri obstreku termoplastickým materiálom, prípadne polyuretánom.Tampón Q je zo silikónového elastického materiálu, vyrába sa zo špeciálnych zmesí silikónového kaučuku a silikónového oleja odlievaním do foriem potrebného tvaru. Nízke povrchové napätie silikónu umožňuje vhodný a presný prenos lepidla.Matrica gje zhotovená z ocele a je v nej vyleptaný tvar Q zodpovedajúci tvaru plochy LL skla l, na ktorej má byť nanesené lepidlo a následne vykonaný obstrek požadovaným materiálom.Spôsob nanášania lepidla najmä na automobilová sklo a zariadenie na jeho vykonávanie umožňuje priemyselne nanášať lepidlo so zvýšenou presnosťou na sklá automobilov. Uvedeným spôsobom a zariadením možno nanášať lepidlo tiež na iné ako automobilove sklá.l. Spôsob nanášania lepidla najmä na automobilové sklo využívajúci princíp plochej tampónovej tlače,pri ktorom sa nanáša lepidlo iba na presne zadeñnovanú najmenej jednu rovinnú a/alebo zakrivenú plochu skla, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že sklo (l) sa vloží do držiaka (2), na matricu (3) s vyleptaným tvarom (32) zodpovedajúcim požadovanému tvaru plochy (l 1) na nanesenie lepidla na sklo (l) sa nanesie lepidlo, stieracou lištou (5) sa zotrie prebytočné množstvo lepidla tak, že zostane iba lepidlo na ploche vyleptaného tvaru (32) matrice (3), lepidlo z matrice (3) sa prenesie na tampón (6), z ktorého sa nanesie na2. Zariadenie na nanášanie lepidla najmä na automobilove sklo, hlavne spôsobom podľa nároku l,pozostávajúce z držiaka (2), matrice (3), zásobníka lepidla (4), stieracej lišty (5) a tampónu (6) ,v y z n a č u j ú c e s a tý m , že nad držiakom (2) v jeho vertikálnej osi je posuvne vo vertikálnom smere uložený tampón (6), ktorého posuvné uloženie má tri polohy, hornú mimopracovnú (H), strednú (S) a dolnú (D), a medzi tampónom (6) a držiakom (2) vjeho horizontálnej osi je posuvne v horízontálnom smere uložená matrica (3), ktorej posuvné uloženie má dve polohy, polohu nad zásobníkom lepidla (4) a polohu medzi držiakom (2) a tampónom (6), kde v polohe matrice (3) nad zásobníkom lepidla (4) je najej povrchu v priečnom smere pohybu na strane bližšie k tampónu (6) a držiaku (2) upevnená stieracia lišta (5), pričom matrica (3) má na svojom povrchu vyleptaný tvar (32) zodpovedajúci tvaru plochy (l l) určenej na nanesenie lepidla na sklo (l).3. Zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že sklo (l) je ustavené v držiaku (2) najmenej dvoma upevňovacími dorazmi (21).

MPK / Značky

MPK: B41F 17/00, C03C 27/10, B32B 17/10, B41M 3/00

Značky: spôsob, nanášania, automobilové, najmä, vykonávanie, zariadenie, lepidla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u6177-sposob-nanasania-lepidla-najma-na-automobilove-sklo-a-zariadenie-na-jeho-vykonavanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob nanášania lepidla najmä na automobilové sklo a zariadenie na jeho vykonávanie</a>

Podobne patenty