Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií

Číslo patentu: U 6048

Dátum: 02.03.2012

Autor: Šebo Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka samosvomého rozoberateľného priestorového spoja tyčových konštrukcií určeného pre oblasť konštrukcie spojovacích materiálov, tyčových konštrukcií a lešení, prístreškov, pódií, tribún, ako aj regálov a dekoračných kostier nábytkových konštrukcií.V súčasnosti sú máme a používané rozoberateľné a nerozoberateľné spoje tyčových konštrukcií.Rozoberateľne spoje tyčových konštrukcií sú zostrojené na princípoch skrutkových spojov, sú nákladné a zložito vyrábané, zdĺhavo montované a k demontáži je potrebné náradie a kľúče na skrutkovanie. Známe sú rozoberateľné konštrukcie lešení s tvarovanými hákmi a ñxačnou skrutkou, ktorá sa uťahuje špeciálnym kľúčom pri skladaní aj rozoberaní konštrukcie. Príkladom uvedených konštrukcií je rozoberateľný puzdrový spoj priečinkov súosových rúrok podľa úžitkového vzoru SK 441 U, manžetový spoj priečinkov súosových rúrok podľa úžitkového vzoru SK 442 U, rúrkový spoj opísaný v úžitkovom vzore Sl( 9 l 0 U, plošný spoj podľa úžitkového vzoru Sl( l 388 U, kolíkový spoj podľa úžitkového vzoru SK l 562 U, istiaci spoj podľa úžitkového vzoru SK 2660 U, tiež spoje podľa WO 2004/018918 A 3, W 0 2005/037660 A 3, WO 2005/037661 A 3.Čiastočne rozoberateľne sú tiež spoje tyčových konštrukcií na princípe jednostranných nitovaných spojov, ktoré sú rozoberateľné len deštrukčne.V súčasnosti sa používajú aj nerozoberateľné spoje oceľových konštrukcií, zvárané, k montáži ktorých sú potrebné zváracie zariadenia a prídavný materiál. Známe sú nerozoberateľné spoje oceľových konštrukcií nitované obojstranne, ktorých montáž je zdĺhavá, pri montáži ktorých je potrebné nitovacie náradie a pri m 0 hutnej ších konštrukciách nítovacíe zariadenie.Uvedené nedostatky dosiaľ používaných rozoberateľných tyčových konštrukcií rieši samosvomý rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií, ktorý v jednom module pozostáva z ôsmich základných spojovacich prvkov, štyroch stojanov a ôsmich spojovacích priečnikov. Základný spojovací prvok, v ktorom sú priečne vyvŕtane valcove otvory v troch osiach na seba kolmých, môže byť v tvare kocky, gule alebo nepravidelného priestorového plného útvaru. Tyčové priečniky majú zahrotene upravené konce s priečnymi dierami a tyčové stojany majú korunkovite upravené konce v dvoch modifikácíách a to s jednoduchým korunkovým koncom, resp. s korunkovým koncom so zámkovým vybraním. Víacmodulový samosvomý rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií pozostáva z priestorovej aplikácie základných modulov horizontálnym aj vertikálnym smerom.Výhodou samosvomého rozoberateľného priestorového spoja tyčových konštrukcií je jeho jednoduchá montáž. Skladá sa zasúvaním tyčí priečnikov a tyčí stojanov do základného spojovacieho prvku a jednoduchým vzájomným pootočením sa zaisťujú proti vypadnutiu a samovoľnému rozobratiu, čo umožňuje a zabezpečuje zámkové vybranie tyčových stojanov v dvoch modiñkáciách.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené na pripojených obrázkoch.Na obr. 1 je V náryse a pôdoryse znázomený základný spojovací prvok tvaru kocky s otvormi.Na obrázku 2 je znázornený v náryse a bokoryse spojovací priečnik s upravenými obidvomi koncami tyče.Na obrázku 3 je znázomený v náryse a pôdoryse stojan s korunkovo upraveným jedným koncom a tiež obidvomi koncami tyče a modifikovaný stojan s korunkovo upraveným uzamkýnacím zárezom na jednom a tiež na obidvoch koncoch tyče.Na obrázku 4 je znázomený V náryse a bokoryse zmontovaný samosvomý rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií.Na obrázku 5 je znázomený zmontovaný samosvomý rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcii ako jeden modul.Na obrázku 6 je znázornený zmontovaný viacmodulový samosvomý rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií.Na obrázku 7 Náhľad na zmontovaný samosvomý rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií.Na obrázku 8 Detailný pohľad na zmontovaný samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií.Samosvomý rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií 2 v jednom module i pozostáva z ôsmich základných spojovacích prvkov l, štyroch stojanov g a ôsmich spojovacích priečnikov ž. V základných spojovacích prvkoch l, ktoré môžu byť tvaru kocky, gule alebo nepravidelného priestorového plného útvaru,sú priečne vyvŕtané valcové otvory j v troch osiach na seba kolmých. Konce tyčí spojovacích priečnikov g samosvomého rozoberateľného priestorového spoja tyčových konštrukcii g majú zahrotený tvar s vyvŕtanými priečnynni dierami 6. Konce tyčí stojana z sú v dvoch modiñkácíách a to s jednoduchým korunkovým koncom Z a korunkovým koncom so zámkovým vybraním 5. Samosvomý rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcii 2 sa jednoducho skladá zasúvaním tyčí priečnikov à a stojanov g, ktoré sa pootočením zaisťujú proti vypadnutiu a samovoľnému rozobratiu. Samosvomý rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií 2 pozostáva z modulov 5, ktoré sú priestorovo aplikované horizontálnym aj vertikálnym smerom bez obmedzenia.Samosvomý rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií podľa technického riešenia je možné použiť najmä pri rýchlej a opakovanej montáži tyčových konštrukcií a lešeni ako aj regálových a dekoračných kostier nábytkových konštrukcií.1. Samosvomý rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcii (9), v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že V jednom module (4) pozostáva z ôsmich základných spojovacích prvkov (l) s priečne vyvŕtanými valcovými otvormi (5) v troch osiach na seba kolmých, štyroch stojanov (2) a ôsmich spojovacích priečnikov (3).2. Samosvomý rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií (9) podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že tvar základného spojovacieho prvku (l) môže byť kocka, guľa alebo nepravídelný priestorový plný útvar.3. Samosvomý rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcii (9) podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že konce tyčí spojovacích priečnikov (3) majú zahrotený tvar s vyvŕtanýnni priečnymi dierami (6).4. Samosvomý rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcii (9) podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že konce tyčí stojanu (2) sú V dvoch modifikácíách a to s jednoduchým korunkovým koncom (7) a korunkovým koncom so zámkovým vybraním (8).5. Samosvomý rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií (9) podľa nároku l, 2, 3 a 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z modulov (4), ktoré sú priestorovo aplikované horizontálnym aj vertikálným smerom bez obmedzenia.

MPK / Značky

MPK: F16L 19/00, F16B 7/02, F16B 12/50, F16S 1/02

Značky: priestorový, tyčových, konštrukcií, rozoberateľný, samosvorný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u6048-samosvorny-rozoberatelny-priestorovy-spoj-tycovych-konstrukcii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií</a>

Podobne patenty