Zariadenie na výrobu elektrickej energie

Číslo patentu: U 5702

Dátum: 04.03.2011

Autor: Horák Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zariadenia na výrobu elektrickej energie s využitím zariadenia používajúce pre svoj pohyb lano alebo pás.V súčasnosti sú známe rôzne zariadenia na výrobu elektrickej energie využívajúce mechanickú energiu na výrobu elektrickej energie, napr. zariadenia na výrobu elektrickej energie využívajúce mechanickú energiu vody, vetra a pod.Nie je známe žiadne zariadenie na výrobu elektrickej energie založené na princípe využitia mechanickej energie lana alebo pásu zariadení používajúcich pre svoj pohyb lano alebo pás. Tieto zariadenia, napr. výťahy, lanovky a pod. sú určené najmä na transport osôb alebo nákladu a nie na výrobu elektrickej energie.Na úsporu elektrickej energie pri takýchto zariadeniach sú známe a využívané iba tzv. regeneračné pohony. Pokial ide plne naložené zariadenie napr. výťah smerom dolu alebo prázdny výťah smerom hore prichádza pri použití regeneračných pohonov k výrobe elektrickej energie. Regeneračný pohon nahromadenú energiu vracia späť do siete budovy. Nevýhodou takéhoto riešenia je, že výťah vyrába elektrickú energiu iba jedným smerom a za vyššie splnených podmienok. V takom prípade je však na výrobu elektrickej energie pomocou napr. výťahu nutné výťah opatriť novým regeneračným pohonom.Vyššie uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje zariadenie na výrobu elektrickej energie s využitím zariadení používajúcich pre svoj pohyb lano alebo pás obsahujúce pohonnú jednotku a pohybujúce sa lano, ktorého podstata spočíva V tom, že na pohonnú jednotku je priamo pripojený generátor alebo na pohybujúce sa lano je umiestnená minimálne jedna hlavná kladka, ktorá je pevne spojená s rotorom generátora.Je výhodné z hľadiska dosiahnutia vyššej účinnosti zariadenia podľa tohto technického riešenia, ak zariadenie obsahuje minimálne jednu pomocnú kladku, ktorá je umiestnená oproti hlavnej kladke, pričom prítlačná sila pomocnej kladky môže byť regulovaná napr. nastavovacou skmtkou alebo prítlačnou pružinou alebo pneumaticky alebo hydraulický a pod.Celý systém je ukotvený pomocou kotviacej platne na pevné nepohybujúce sa časti v blízkosti lana alebo pásu a môže to byť napr. rám stroja, nosná konštrukcia, stena, podlaha a pod. Výhodou technického riešenia podľa tohto úžitkového vzoru je skutočnosť, že zariadenie na výrobu elektrickej energie umožňuje výrobu elektrickej energie pri akomkoľvek pohybe zariadenia používajúceho lano alebo pás pre svoj pohyb a to bez nutnosti výmeny pohonu za nový.Zariadenie na výrobu elektrickej energie podľa tohto technického riešenia umožňuje zníženie vlastnej spotreby elektrickej energie zariadenia používajúceho pre svoj pohyb lano ako aj dodávanie vyrobenej elektrickej energie.Množstvo vyrobenej elektrickej energie závisí od použitého typu generátora a parametrov zariadenia,Technické riešenie je možné aplikovať pri inštalácii nového zariadenia využívajúceho na svoj pohyb lano alebo pás ako aj už na existujúce zariadenie. Pokiaľ je sústredených na jednom mieste viac takýchto zariadení(napr. strojovňa výťahov v administratívnej budove) je možné z generátorov vyrobenú elektrickú energiu nielen priamo spotrebovávať ale prebytok aj odvádzať do verejnej rozvodovej siete.V neposlednom rade, technické riešenie podľa tohto úžitkového vzoru má veľmi pozitívny dopad na životné prostredie. Dochádza k úspore spotreby elektrickej energie a jej výroba sa uskutočňuje bez nutnosti čerpania prírodných zdrojov a nevytvára negatívne vplyvy na životné prostredie.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese na obrázku la je znázornená zariadenie podľa tohto technického riešenia s upevnením kotviacej platne na podlahu strojovne. Na obr. lb je znázornená zariadenie podľa tohto technického riešenia s upevnením kotviacej platne nastenu šachty výťahu. Na obr. 2 je znázomené zariadenie podľa tohto technického riešenia pripojením generátora na pohonnú jednotku výťahu. Na obr. 3 je znázomené zariadenie podľa tohto technického riešenia s využitím lanovky.Zariadenie na výrobu elektrickej energie znázornená na obr. 2 s využitím výťahu obsahuje pohonnú jednotku Z a pohybujúce sa lano l. Na pohonnú jednotku Z je pripojený generátor Q.Zariadenie na výrobu elektrickej energie znázomené na obr. la s využitím výťahu obsahuje pohybujúce sa lano l. Na lano l je umiestnená minimálne jedna hlavná kladka 3, ktorá je pevne spojená s rotorom generátora a jedna pomocná kladka A.Pritlačná sila pomocnej kladky 4 l je regulovaná nastavovacou skmtkou i. Celý systém je ukotvený pomocou kotviacej platne g na pevné nepohyblivé časti výťahu, v tomto prípade na podlahu strojovne.Ide o rovnaké zariadenia (obr. lb) ako v príklade 2 s tým rozdielom, že obsahuje dve hlavné kladky 3 a dve pomocné kladky i, prítlačná sila pomocnej kladky í je regulovaná prítlačnou pružinou i a celý systém je ukotvený na stenu výťahu.Zariadenie na výrobu elektrickej energie znázornená na obr. 3 s využitím lanovky. Na lano l je urniestnená jedna hlavná kladka 3, ktorá je pevne spojená s rotorom generátora Q a jedna pómocná kladka i. Vyrobené elektrická energia sa môže využiť na napriklad na osvetlenie kabiny lanovky, napájanie elektronických prvkov kabíny, osvetlenie stožiara a pod.Priemyselná využiteľnosť zariadenia podľa tohto technického riešenia je zrejmá a je možné ho využiť na výrobu elektrickej energie pri všetkých zariadeniach využívajúcich na svoj pohyb lano, pás a pod., napr. výťah, lanovka.l. Zariadenie na výrobu elektrickej energie s využitím zariadenia používajúceho pre svoj pohyb lano alebo pás, obsahujúce pohonnú jednotku (7) a pohybujúce sa lano (l) alebo pás (l), v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na pohonnú jednotku (7) je pripojený generátor (6) alebo na lano (l) alebo pás (l) je umiestnená minimálne jedna hlavná kladka (3), ktorá je pevne spojená s rotorom generátora (6) a celý systém je ukotvený pomocou kotviacej platne (2).2. Zariadenie na výrobu elektrickej energie podľa nároku 1 V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje najmenej jednu pomocnú kladku (4), ktorá je umiestnená oproti hlavnej kladke (3) a prítlačná sila pomocnej kladky (4) je regulované.3. Zariadenie na výrobu elektrickej energie podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pritlačná sila pomocnej kladky (4) je regilovaná nastavovacou skrutkou (5), alebo prítlačnou pružinou (5) alebo pneumatický alebo hydraulicky.4. Zariadenie na výrobu elektrickej energie podľa nároku l až 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že kotviaca platila (2) je upevnená na pevne nepohybujúce sa časti nachádzajúce sa v blizkosti lana (l) alebo pásu (l), ktorými môžu byť rám stroja, nosná konštrukcia, stena, podlaha.

MPK / Značky

MPK: B61B 12/00, B61D 43/00, B66D 1/00

Značky: zariadenie, energie, výrobu, elektrickej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u5702-zariadenie-na-vyrobu-elektrickej-energie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výrobu elektrickej energie</a>

Podobne patenty