Razník na lisovanie práškových hmôt s obojstranným použitím

Číslo patentu: U 569

Dátum: 07.09.1994

Autor: Levický Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

RAZNÍK NA LISOVANIE PRÁŠKUVÝĽZH HMĎT s UBÚJSTRANNÝM rcxužninTechnické riešenie sa týka razníka na lisovanie práškovýchhmôt. ktoré umožňuje jeho obojstranná použitie.V súčasnosti sa na lisovanie práškových hmôt používajú razníky. ktoré sú opatrené pracovnou plochou len z jednej strany. zatiaľ čo druhá strana zabezpečuje len upnutie razníka k upinacej doske lisa. Razníky na lisovanie práškových hmôt sú vystavované silnému abrazinemu účinku týchto hmôt a 1 napriek tomu. žezušľachtená na vysokú tvrdost. je ich životnost nízka. Po opotre benf sa razníky stávajú nepoužiteľnými. alebo ich funkčnosť jemožné obnoviť prácnou a nákladnou renováciou.Uvedené nedostatky odstraňuje razník na lisovanie práškových hmôt s obojstranným použitím. tvorený telesom razníka. podložením razníka a zátkami. ktorého podstata spočíva v tom. že teleso razníka je zhotovené tak. že z hornej horizontálnej strany má pracovnú plochu a zo spodnej horizontálnej strany funkčná plochu. Po opotrebovaní obvodových hrán pracovnej plochy raznĺka. otočečením telesa razníka jeho funkčná plocha sa stane pracovnou plochou a pracovná plocha funkčnou plochou.Spojenie telesa razníka s upínacou doskou je zabezpečované prostredníctvom podloženia razníka sústavou skrutiek. ktoré prechádzajú priebežnýni otvormi v podloženi razntka a v upínacej doske a vyústujú v otvoroch so závitom v telese razníka. otvory so závitom v telese razníka sú zo strany pracovnej plochy zaslepenézátkami. ktorých horná strana splýva s dolnou plochou pracovnejPočet prlebežných otvorov v podložení razníka a U upínacej doske. počet otvorov so závitmi v telese razníka. skrutiek a zátok sa riadia veľkostou a tvarom predpokladaného výlisku.Razník na lisovanie práškových hmôt podľa tohoto technického riešenia umožňuje jeho obojstranne použitie. čo zvyšuje jehoTechnické riešenie bližšie objasňuje pripojený výkres. kde na obr. 1. je riešenie. u ktorého podloženie razníka je vytvorené ako samostatný diel a na obr. 2. je riešenie. u ktorého podlože nie razníka je vytvorené ako výstupok upfnacej dosky lisa.Technické riešenie podľa obr. 1. pozostáva z telesa razníka 1. podloženia razníka Z a zátok §.Teleso raznfka L je zhotovené z vysokolegovanej ocele tepelne spracovanej na vysokú tvrdost tak. že z jednej horizontálnej strany má pracovnú plochu g a z druhej horizontálnej strany funkčnú plochu §. ktorých veľkost a tvar sú určované veľkosťou a tvarom predpokladaných výliskov. Pracovná plocha g a funkčná plocha 3 majú po celom svojom obvode vytvorené obvodové hrany Q. Do pracovnej plochy g vyúsťujú otvory so závitom §. ktoré sú zaslepené zátkami §. Počet otvorov so závltom § a zátok § sa riadi veľkosťou a tvarom predpokladaných výliskov.Podloženie razníka Z je zhotovené ako samostatný diel. vyplñujúcl priestor medzi telesom razníka a upínacou doskou Q. Podloženie razníka Z je opatrené priebežnými otvormi 2. ktorých počet a rozmiestnenie je zhodné s otvormi so závitom Q v telese raznfka L. Požiadovkou je. aby hrúbka podloženla raznĺka Z bola väčšia. ako je hĺbka funkčnei plochy âàZátky § sú zhotovené z bežnej konštrukčnej ocele opatrené závitom. ktorý umožňuje ich zaskrutkovanie do otvorov so závitom § v telese razníka 1 tak. aby vyplňovali priestor medzi hornouplochou skrutiek lg a dolnou plochou pracovnej plochy g.Upnutie telesa razníka A na upínamiu dosku 5 sa vykoná Lak.že do priebežných otvorov 2 prenhádzaiúcich upínacou doskou § a podložením razníka Z sa osadia skrutky 19. ktoré zaskrutkovaním vyústia do otvorov so závltom Q v telese razníka 1. Pred upnutímLelesa razníka 1 na upínaclu dosku Q sa do otvorov so závitom Q zo strany pracovnej plochy 2 zaskrutkujú zátky §. ktoré sa proti posunutiu poistia tekutým kovom alebo lepidlom na kov Lak. aby horná plocha zátok j splývala s dolnou plochou pracovneá plochy g telesa razníka L.Po opotrebení obvodových hrán 5 pracovnej plochy 2 sa uvolnla skrutky lg. čo umožní oddelenie telesa raznfka L od podloženla razníka Z a upínacei dosky Q. Udvŕtaním zátok § a prerezaním závltov V otvoroch so závitom § sa tieto dostanú do pôvodného stavu. Teleso razníka L sa otočí tak. že pracovná plocha g sa stane funkčnou plochou 3 a funkčná plocha 3 sa stane pracovnouplochou 2. Spojenie telesa razníka L s upínacou doskou g prostre dníctvom podloženia razníka Z a zaslepenie otvorov so závitom Qzátkaml § sa opakuje rovnakým spôsobom a raznfk na lisovanie práškových hmôt s obojstranným použitím je pripravený k opätovnémuRazník na lisovanie práškových hmôt s obojstranným použitím.vyznačuiúci sa tým. že teleso razníka (1) má 2 hornej horizontálnej strany vytvorenú pracovnú plochu (2) a zo spodnej hori zontálnej strany funkčnú plochu (3).(2) ie opatrenâ zátkami (5) so závitom (6).vytvárajúcimi zaslepenie otvorov vzáiomné PrePoien 1 e telesa razníka (10) s upfnacou doskou (8) je zabezpečované prostredníctvom podloženia razníka (7) skrutkami (10) prechádzaiúcimi priebežnými otvormido otvorov so závitom (6).PaznfZ podľa bodu 1. vvznačuiúce sa tým. že početpriebežných otvorov (9) v podložení raznĺka (7) a upínacej do ske (8). skrutiek (10) a zátok(5) sa riadi veľkosťou a tvarom predpokladaného výlisku.počet otvorov so závitom (6).ZdJnřê podľa bodu 1. vvznačuiúce sa tým. že telesorazníka (1). pracovná plocha (2). funkčná plocha (3) a podlo ženie razníka (7) sú ľubovolného tvaru a veľkosti.raznĺka (1) sa osadzujú skrutkovaním a proti posunutiu sa poi sú opatrené závitom ado otvorov so závitom (6)stujú tekutým kovom alebo lepidlom na kov tak. že horná plochazátok (5) splýva s dolnou plochou pracovnej plochy (2).tQn/Z podľa bodu 1. vvznačuiúce sa tým. že podlo ženie razníka (7) je zhotovené ako samostatný diel. alebo akovýstupok upínacei dosky (8). Zàz.tçpodľa bodu 5. vyznačujúce sa tým. že podlo ženle raznfka (7) svojou hrúbkou presahuje hĺbku funkčnei plo chy (3) telesa razníka (1).

MPK / Značky

MPK: B22F 3/02, B30B 11/00

Značky: lisovanie, hmot, razník, použitím, obojstranným, práškových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u569-raznik-na-lisovanie-praskovych-hmot-s-obojstrannym-pouzitim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Razník na lisovanie práškových hmôt s obojstranným použitím</a>

Podobne patenty