Reflexná tepelná parotesná izolácia

Číslo patentu: U 5574

Dátum: 07.10.2010

Autori: Menhart Libor, Haasová Marie

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka reilexnej tepelnej parotesnej izolácie z elastického viacvrstvového reflexného vysoko izolačného materiálu na tepelnú, chladiacu, zvukovú, protiradónovú izoláciu a hydroizoláciu.Doteraj ší stav technikyDoterajšie reflexné izolačné materiály, ktoré sú konštrukčne riešené s jednostranné alebo obojstranne pevne spojenou kovovou fóliou, kde prvá odrazová vrstva odráža tepelný tok a druhá vrstva odrazovej fólie,neumožní napr. vstup chladu.Hlavná nevýhoda doterajších reflexných izolačných materiálov je v ich čiastočne doplňujúcej funkcii, v celkovej termoizolačnej skladbe, napríklad pri strešných konštrukciách.Ďalšia nevýhoda tohto technického riešenia je v tom, že tepelnoizolačné hodnoty reflexných tepelných izolácii (reflexných izolačných pásov) sú nižšie ako požadované hodnoty na tepelnú ochranu budov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje reflexná tepelná parotesná izolácia, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata je v tom, že je tvorená viacvrstvovou fóliou pozostávajúcou z najmenej dvoch preložených hliníkových fólií preložených naj menej jednou plastovou fóliou v termoplaste s uzatvorenou bunkovou štruktúrou s inou hustotou ako je hustota plastovej fólie.Vrstva termoplastu s uzatvorenou bunkovou štruktúrou je preložená jednou alebo viacerými vrstvami geotextilnej fólie s rôznou gramážou, kovovej fólie, pevnostnou armovacou sieťou s natavenými EPS šošovkami na pevnosť omietkoviny, eventuálne plastovej fólie s odlišnou hustotou, ako ma vrstva termoplastu s uzatvorenou bunkovou štruktúrou. Jadro s hrúbkou 1 až 250 mm je z terrnoplastu, ktorý je obojstranne napevno vybavený najmenej jednou kovovou reflexnou krycou vrstvou s hrúbkou 0,001 až 5 mm, prípadne táto krycia vrstva hliníkovej fólie môže byt vybavená napevno výstužnou sieťou armovacou s EPS šošovkami na zvýšenie terrnoizolácie a mechanickej pevnosti omietkovín.Hlavná výhoda reflexnej tepelnej parotesnej izolácie, podľa tohto technického riešenia je v tom, že pri opakovanom vložení geotextilných, plastových, hliníkových vrstiev, dosiahneme vyššie hodnoty súčiniteľa prestupu tepla, pretože hliníková fólia vnútri súvrstvia, má okrem iného omnoho vyššiu odrazivosť, najmä ak je leštená. Tepelnému toku stojí V ceste väčšie množstvo rozhrania vzduch - pevná hmota, ktoré majú väčší tepelný odpor pri prestupe tepla a to ako pri vedení tak aj pri prúdeni a sálaní.Ďalšou výhodou reflexnej tepelnej parotesnej izolácie, podľa tohto technického riešenia, sú nemenné fyzikálne a chemické vlastnosti, a to ako pri nízkych, tak aj pri vysokých teplotách. Retlexná tepelná parotesná izolácia, podľa tohto technického riešenia, eliminuje riziko tepelných mostov, tepelných väzieb.Ďalšou výhodou reflexnej tepelnej parotesnej izolácie, podľa tohto technického riešenia, sú vyrovnané hodnoty tepelného odporu v rôznych teplotné - vlhkostných podmienkach.Ďalšia výhoda reflexnej tepelnej parotesnej izolácie, podľa tohto technického riešenia, je v jej univerzálnosti, pretože je možné ju použiť ako v oblasti stavebníctva tak aj v automobilovom, železničnom, elektiičkovom, leteckom a lodnom priemysle. Reflexná tepelná parotesná izolácia, podľa tohto technického riešenia,sa dá použiť ako izolačný, zvukovo pohlcujúci, antivibračný, protiradónový, vzduchotesný (plynotesný), parotesný materiál, a pod.Ďalšou výhodou reilexnej tepelnej parotesnej izolácie, podľa tohto technického riešenia, je použitie v oblasti stavebníctva, pretože pri výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov je možné veľmi účinne znížiť konštrukčnú výšku skladieb jednoplášťových či dvojplášťových strešných konštrukcií. V rámci rekuperácie,t. j. spätného získavania tepla pomocou reflexnej viacvrstvovej izolácie, je možne okrem iného zaistiť tzv. neprievzdušnosť obálky stavebnej konštrukcie.Na správnu funkciu je výhodné, že najmenej jedna strana hliníkovej fólie je vybavená pevnostnou sklolaminátovou mriežkou, ktorá je krytá vonkajšou plastovou fóliou, že najmenej z jednej vonkajšej strany hliníkovej fólie vybavenej sklolaminátovou mriežkou s vonkajšou plastovou fóliou je napevno umiestnená výstužná arrnovacia sieť so zapenenými EPS šošovkami, že najmenej na jednej vonkajšej strane hliníkovej fólie je napevno nainštalovaní geotextília s gramážou 200 - 3000 g/mZ.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. l schematicky zvislý rez retlexnej tepelnej izolácie obojstranne napevno spojených štyroch hliníkových fólií s vonkajšou plastovou fóliou, V ktorej je kotvená pevnostná sklolaminátová mreža, obr. 2 schematicky zvislý rez reflexnej tepelnej izolácie obojstranne napevno spojených piatich hliníkových fólií s krytou plastovou fólíou, v ktorej je kotvená pevnostná sklolaminátová mreža, obr. 3 schematicky zvislý rez reflexnej tepelnej izolácie obojstranne napevno spojených šiestich hliníkových fólií, s krytou plastovou fóliou, V ktorej je kotvená pevnostná sklolarninátová mreža, obr. 4 schematicky zvislý rez retlexnej tepelnej izolácie obojstranne napevno spojených siedmych hliníkových fólií, s krytou plastovou fóliou, V ktorej je kotvená pevnostná sklolaminátová mreža, obr. 5 schematicky zvislý rez reflexnej tepelnej izolácie obojstranne napevno spojených piatich hliníkových fólií, s krytou plastovou fóliou, V ktorej je kotvená pevnostná sklolaminátová mreža, pričom na jednej strane je Vybavená výstužná siet armovacia so zapenenými EPS - šošovkami, obr. 6 schematicky zvislý rez reílexnej tepelnej izolácie obojstranne napevno spojených piatich hliníkových fólií, s krytou plastovou fóliou,V ktorej je kotvená pevnostná sklolaminátová mreža, ked na jednej strane je napevno inštalovaná geotextília s gramážou od 200 . 3000 g/mz.Reflexná tepelná parotesná izolácie, podľa obr. l až 6, je tvorená viacvrstvovou fóliou pozostávajúcou z najmenej dvoch preložených hliníkových fólií i preložených najmenej jednou plastovou fóliou 3 V termoplaste s uzatvorenou bunkovou štruktúrou 5 s inou hustotou ako je hustota plastovej fólie 3.Jedna strana hliníkovej fólie 1 je Vybavená pevnostnou sklolaminátovou mriežkou 2, ktorá je krytá vonkajšou plastovou fóliou 7. Z jednej vonkajšej strany hliníkovej fólie 1 vybavenej sklolaminátovou mriežkou 2 s vonkajšou plastovou fóliou 7 je napevno umiestnená výstužná annovacia siet 4 so zapenenými EPS šošovkami. Na jednej vonkajšej strane hliníkovej fólie 1 je napevno nainštalovaná geotextília 6 s gramážou 200 až 3000 g/mz.Vyhotovenia reílexnej tepelnej a parotesnej izolácie sú vhodné najmä V nizkoenergetickom stavebníctve.Vyhotovenia retlexnej tepelnej a parotesnej izolácie sú vhodne ako technická izolácia pri technických zariadení budov a hál.Účinok výstužnej arrnovacej siete 4 so zapenenýrni EPS šošovkami je najmä na zvýšenie terrnoizolácie a mechanickej pevnosti - prídržnosti ornietkovín.Účinok geotextílie 6 je najmä V tom, že umožňuje Vyrovnanejšiu celoročnú teplotno-vlhkostnú bilanciu vodných pár V strešných a stenových konštrukcíách, pričom zvyšuje účinnost zvukovej izolácie v strešných a stenových konštrukciách.Reflexná tepelná parotesná izolácia podľa obr. 1 až 6 môže byť tvorená viacvrstvovou fóliou pozostávajúcou z dvoch, troch, štyroch alebo piatich hliníkových fólií 1 preložených jednou, dvoma, troma alebo štyrmi plastovými fóliami 3 v termoplaste s uzatvorenou bunkovou štruktúrou 5 s inou hustotou, ako je hustota plastovej fólie 3.Vyhotovenie reflexnej tepelnej parotesnej izolácie podľa obr. l je vhodné V oblasti nízkoenergetického stavebníctva najmä pri podpivničených podlahových konštrukciách.Vyhotovenie reflexnej tepelnej parotesnej izolácie podľa obr. 2 a 3 je vhodné najmä u nepodpivničených podlahových a stenových konštmkciách.Vyhotovenie reflexnej tepelnej parotesnej izolácie podľa obr. 4 je vhodné najmä V oblasti špeciálnych technických izolácií ako V stavebníctve, tak aj V priemysle a pri extrémnych izolačných požiadavkách, napr. pri skladovaní tekutých dusíkov.Vyhotovenie reflexnej tepelnej parotesnej izolácie podľa obr. 5 je vhodné najmä pri stenových a strešných konštiukciách V oblasti výstavby pasívnych domov. Účinok výstužnej siete armovacej so zapenenýmí EPS šošovkami je výhodný najmä na zvýšenie termoizolácie a mechanickej pevnosti a prídržnosti omietkoVin.Vyhotovenie reflexnej tepelnej parotesnej izolácie podľa obr. 6 umožňuje vyrovnanejšiu celoročná, teplotno-vlhkostnú bilanciu vodných pár V strešných a stenových konštrukciách, pričom zvyšuje účinnosť zvukovej izolácie V strešných a stenových konštrukciách.Reflexné tepelné a parotesné izolácie sú priemyselne využiteľné V stavebníctve, pri montáži a výrobe (výstavbe) nízkoenergetických a pasívnych drevostavieb, pri montáži a výrobe oceľových skeletov pasívnychdomov. Ďalej pri rekonštrukciách a zvýšených požiadavkách na nízkoenergetickú náročnosť stavebných a iných konštrukcií. Dalej V oblasti automobilového, železničného, električkového, lodného a leteckého priemyslu nielen ako izolačného materiálu, ale aj zvukovo pohlcujúceho a antivibračného materiálu.l. Reflexná tepelná parotesná izolácia, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je tvorená viacvrstvovou fóliou pozostávajúcou z najmenej dvoch preložených hliníkových fólií (l) preložených najmenej jednou plastovou fóliou (3) V termoplaste s uzatvorenou bunkovou štruktúrou (5) s inou hustotou ako je hustota plastovej fólie (3).2. Reflexná tepelne, zvukovo parotesná izolácia, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že najmenej jedna strana hlinikovej fólie (l) je vybavená pevnostnou sklolarninátovou mriežkou (2), ktorá je krytá vonkajšou plastovou fóliou (7).3. Retlexná tepelne, zvukovo parotesná izolácia, podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m ,že najmenej z jednej vonkajšej strany hlinikovej fólie (l) vybavenej sklolaminátovou mriežkou (2) s vonkajšou plastovou fóliou (7) je napevno umiestnená výstužná arrnovacia sieť (4) so zapenenými EPS šošovkami.4. Reilexná tepelne, zvukovo parotesná izolácia, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že najmenej na jednej vonkajšej strane hlinikovej fólie (l) je napevno nainštalovaná geotextília (6) s gramážou 200 - 3000 g/mz.

MPK / Značky

MPK: E04B 1/62

Značky: izolácia, parotesná, tepelná, reflexná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u5574-reflexna-tepelna-parotesna-izolacia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Reflexná tepelná parotesná izolácia</a>

Podobne patenty