Spôsob výroby dosky s výrazným dekórom, doska a výrobok z dosák s výrazným dekórom

Číslo patentu: U 5292

Dátum: 05.11.2009

Autor: Bradovka Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka materiálu na zhotovenie drevených výrobkov, u ktorého sa po zhotovení prejaví jedinečný dekór.Pri výrobe nábytku, drevených interiérových prvkov ako sú schody, zábradlia, obklady a podobné drevené výrobky sa používajú drevené materiály ktoré sú z rnasívneho dreva, alebo iného typu dreveného materiálu. Sú známe drevené materiály doskovitého tvaru napríklad škárovky, drevotriesková dosky (DTD), aglomerovane materiály napríklad drevovláknitá dosky polotvrdé (MDF), alebo tvrdé drevovláknitá dosky (HDF). Úlohou všetkých vymenovaných materiálov je aby sa obmedzila deformácia dreva, ktore je hygroskopické a podlieha deformácii aj vzhľadom na svoju vláknitú štniktúru, pri všetkých uvedených typoch drevených materiálov je výsledný dekór povrchu jednoduchý a nevýrazný. Výraznejšej dekorácie sa dosahuje nalepením dýh z ušľachtilých drevín, povrchovýrni úpravami spočívajúcimi v nanášaní farieb, alebo vo zvláštnych prípadoch použítím techniky intarzie.Uvedené nedostatky odstraňuje navrhované technické riešenie dosky s výrazným dekórom vyrobenej podľa navrhovaného spôsobu výroby.Východiskovým materiálom pre dosky s výrazným dekórom je polotovar ako je škárovka, alebo preglejka, alebo iný typ dreveného materiálu vyrobeného spojením viacerých vrstiev, alebo spojením hranolčekov do kompaktnej masy. Polotovar tvaru dosky, alebo hranolu sa šikmým rezom vedeným po uhlopriečke prierezu polotovaru rozdelí na dve častí. Po rozdelení sa spoja plochy nachádzajúce sa na povrchu pôvodného materiálu polotovaru budú vnútri vytvoreného telesa, kým rezná plocha vzniknutá šikmým rezom po uhlopriečke sa umiestni na povrch a bude vytvárať povrchovú vrstvu novovytvorenej dosky. Po vytvorení hotoveho výrobku z takto vyrobenej dosky, úprave ktorá môže spočívať vo vybrúsení a vyleštení sa na povrchu hotovćho výrobku objaví výrazný dekór.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l predstavuje schému výroby dosky s výrazným dekórom.Obr. 2 predstavuje výrobok dosku s líniovým dekórom.Obr. 3 predstavuje použitie dosiek s líniovým dekórom.Obr. 4 predstavuje použitie spojených dosiek s výrazným dekórom na výrobu nábytku.Na obr. l je schernaticky naznačený spôsob výroby dosky s výrazným dekórom podľa navrhovaného technického riešenia. Polotovar ktorým je platňa preglejky 1 sa nareže na jednotlivé časti 1.1, 1.2. 1.3 až 1.n,jednotlivé časti sa v ďalšom kroku narežú šikmým rezom a vytvoria sa klinovité častí s povrchom 2.1, 2.2 a povrchom 3.1 a 3.2. V nasledujúcej fáze sa nerozoberateľne spoja povrchy 3.1 a 3.1 pričom vznikne teleso ohraničené rovnobežnými plocharni 2.1 a 2 .2 a rovnobežnými plocharni 4.10 a 4.20 v ďalšom kroku sa spoja plochy 4.20 s plocharni 4.11 a 4.12. s plocharni 4.21 a 4.22, s plocharni 4.31 a 4.32 atď. Spájaníe pokračuje až do vyčerpania všetkých vopred pripravených dielcov 4 n. Opísaným spojením vznikne plošný doskový útvar, to je doska s výrazným dekórom ako je zobrazená na obr. 2. Takáto doska sa použije na výrobu nábytku,schodiska, obklad a pod.Spôsob výroby podľa príkladu 1.Východiskovým polotovarom sú hranoly, ktorých steny tvoria pravé uhly. Tieto hranoly sú rozrezané šikmým rezom a následne spájané ako bolo uvedené V príklade 1. Navzájom sa v prvom kroku spájajú pôvodne vonkajšie plochy čím sa vytvoria hranoly, ktoré nemajú pravé uhly. V ďalšom kroku sa spájajú postupne jednotlivé hranoly tak, aby sa vytvorilo doskovité teleso.Príklad 3 Doska s výrazným dekórom vyrobená spôsobom opísaným v príklade l alebo 2, u ktorej sa ako východiskový polotovar použije polotvrdá vláknitá doska, alebo tvrdá vlálcnitá doska.Podľa príkladu 1, 2 alebo 3 vyrobené dosky s výrazným dekórom sa nerozoberateľne spoja plochami 5 do priestorového tvaru, z ktorého sa vyrobia masívne kusy nábytku, alebo časti nábytku, ako je to zobrazené na obr. 4.Príklad 5 Použitie dosiek s výrazným dekórom na výrobu stolárskych, nábytkových súčastí, alebo na výrobu obloŽenia, bytových doplnkov a dekoračných predmetov.Technické riešenie sa využije na výrobu dosiek s výrazným dekórom, slúžiacich na výrobu nábytku, obkladov stupňov sehodísk a iných stolárskych výrobkov. Taktiež je možné použiť dosky s výrazným dekórom na dizajnérske a umelecké výrobky.1. Spôsob výroby dosky s výrazným dekórom, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že doskový polotovar ktorým je platňa z dreveného materiálu 1 sa nareže na jednotlivé časti (1.1, 1.2. 1.31.n), jednotlivé časti(1.1, 1.2. 1.31.n) sa V ďalšom kroku narežú šikmým rezom a tým sa vytvoria klinovité časti s povrchmi(2.1, 2.2) a povrchmi (3.1 a 3.2), potom sa v nasledujúcom kroku nerozoberateľne spoja povrchy (3.1 a 3.2),pričom vznikne teleso ohraničené rovnobežnými plochami (2.1 a 2.2) a rovnobežnými plochami (4.10 a 4.20), ktore sa V ďalšom kroku spoja plochami (4.20, 4.11 a 4.12), s plochami (4.21 a 4.22), a s plochami(4.31 a 4.32) výsledkom tohto následného spájania je doska s výrazným dekórom.2. Doska s výrazným dekórom vyrobená podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že doskový polotovar je preglejka, masívne drevo, alebo drevovláknitá dosky.3. Výrobok z dosák s výrazným dekórom podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je vytvorený nerozoberateľne Spojenými viacerými doskami s výraznýun dekórom, ktoré sú na seba uložené plochami (5) vytvárajúc trojrozmemý útvar.

MPK / Značky

MPK: B44C 5/00, B44F 3/00

Značky: dekorom, výroby, dosky, výrazným, dosák, spôsob, doska, výrobok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u5292-sposob-vyroby-dosky-s-vyraznym-dekorom-doska-a-vyrobok-z-dosak-s-vyraznym-dekorom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby dosky s výrazným dekórom, doska a výrobok z dosák s výrazným dekórom</a>

Podobne patenty