Svetelný obkladový alebo pokrývací prvok

Číslo patentu: U 5011

Dátum: 05.02.2008

Autor: Horváth Imrich

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa vo všeobecnosti týka konštrukčného riešenia svetelných obkladových alebo pokrývacích prvkov ako sú dlaždice, obkladačky a listely V komerčných oblastiach použitia ako multifunkčného svietidla a navyše využiteľného aj pre umelecké realizácie ako výrazový prostriedok. Technické riešenie spadá vo všeobecnosti do svetelnej techniky v kombinácii so stavebníctvom.Zo stavu techniky sú pre účely osvetlenia chodníkov, námesti a iných verejných priestranstiev známe exteriérové osvetľovacie systémy, kde svietidlo je zapustené do úrovne terénu. Tieto svietidlá sú kompaktné celky, pretože musia vyhovovat bezpečnosti, namáhaniu na tlak a odolnosti pri vode. Od týchto požiadaviek je odvodená aj ich konštrukcia. Sú to väčšinou rúrkové konštrukcie pomerne veľkej dlžky cca 10 až 30 cm vo vodotesnom vyhotovení s vyžarovanými výkonmi desiatok až stoviek Wattov. Osvetľovacím prvkom je spravidla halogénová žiarovka, ktorá produkuje aj teplo, ktoré je odvádzané do terénu.V stave techniky existujú aj riešenia exteriérových osvetľovacich systémov, ktoré už nie sú osvetľované halogénovými žiarovkami ale sú osvetľované LED diódami. Tieto LED diódy sú osadzované na dne telesa svietidla tak, aby maximum vyžarovania svetla dopadalo kolmo na priezor. Pri tomto spôsobe nasvecovania je potrebný veľký počet svietiacich bodov a teda aj samotných LED diód. Aby nebolo vidiet svietiace body LED diód, vyžaduje si to znovu použitie matného plexiskla, napríklad opálového plexiskla. Pri opisovaných spôsoboch osvetľovania sú kvôli homogénnosti osvetlenia potrebné väčšie hĺbky osvetľovacich telies cca až 7 cm, čim príkon potrebný na osvetlenie sa zväčšuje.Nevýhodou opísaných systémov exteriérového osvetľovania je vysoká spotreba energie, nutnost inštalovania vyššieho svietivého výkonu, masívne konštrukcie, aby nedochádzalo k vytváraniu oblastí s nižšou intenzitou osvetlenia, nutnosť použitia matného, napríklad opálového plexiskla, ktoré podstatne zvyšuje cenu výrobku alebo napokon veľké množstvo LED diód, ktorých cena je taktiež vysoká. Inštalácia týchto svietidiel sa spravidla realizovala tak, že sa do dlažby navŕtali otvory, do ktorých sa osadzovali svietidlá. Pre tieto nevýhody nebolo možné tieto exteriérové svietidlá používať pre aplikáciu v interiéroch.Uvedené nedostatky evokovali pre interiérové osvetlenie navrhnúť iný systém osvetľovania tak, aby sa podstatne znížila predovšetkým inštalovaná hĺbka svietidla znížili materiálové náklady najmä na matné, napríklad opálové plexisklo, aby sa zvýšila životnost svietiacich prvkov, aby sa znížil inštalovaný príkon. Požiadavka bola pre aplikácie podlahové, kde by sa vymenila klasická dlaždička za tzv. svietiacu alebo pre aplikácie stenové, kde by sa klasická obkladačka vymenila za obkladačku svietiacu. Výsledkom tohto úsilia je novovytvorený obkladový alebo pokrývací prvok realizovaný technickými prostriedkami ďalej opisovanými v tomto úžitkovom vzore.Uvedené nedostatky zo stavu techniky odstraňuje svetelný obkladový alebo pokrývací prvok podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z plochého nosného tvarovaného telesa s priezorom so zapustenim pre čelné priehľadné prekrytie a LED diód so svetelnýrn vyžarovaním aspoň v jednej nasvetľovacej rovine ľ paralelnej s rovinou H čelného priehľadného prekrytia, ktoré sú rozmiestnené aspoň po časti obvodu nosiča LED diód, z ktorého vyúsťuje elektrické napájanie. Pritom nosič LED diód je umiestnený medzi čelným priehľadným prekrytim a jednofarebným dnom. Zvyčajne sa bude jednať o biele dno. Pre niektoré realizácie je postačujúce, ak zadná strana plochého nosného tvarovaného telesa je otvorená,t. j. že neobsahuje zadné prekrytie. No vo väčšine prípadov bude vhodné, ak ploché nosné tvarované teleso bude opatrené zadným nepriehľadným prekrytim, najmä ak sa bude jednať o podlahové aplikácie. Potom zadné nepriehľadne prekrytie môže byt z odlievanej vytvrditeľnej hmoty alebo z poréznej tvarovateľnej hmoty alebo z pevného materiálu. Čelné priehľadné prekrytie je zas pre väčšinu aplikácii na celej ploche priezoru plochého nosného tvarovaného telesa. Pre špeciálne aplikácie je len na časti plochy priezoru plochého nosného tvarovaného telesa.Z dôvodu zachovania typizovaných rozmerov obkladových a pokrývacích prvkov a aj z dôvodu osadzovania a demontáže je ploché nosné tvarované teleso opatrené montážnym presadením.Na dosiahnutie požadovaných svetelných parametrov a v štandardnom vyhotovení sú LED diódy rozmiestnené po celom obvode nosiča LED diód. Pre niektoré neštandardné aplikácie bude vyhovujúce, ak LED diódy budú rozmiestnené na protiľahlých stranách obvodu nosiča LED diód.Z dôvodu požiadaviek spotrebiteľa alebo užívateľa takýchto výrobkov, môžu LED diódy vyžarovat na rôznych vlnových svetelných dlžkach aj monochromatických. Predpokladá sa, že najväčšie upotrebenie budúsvetelné obkladové alebo pokrývacie prvky osadené LED diódami s vyžarovanim bieleho svetla. Pre špeciálne aplikácie budú svetelné obkladové alebo pokrývacie prvky osadené LED diódami s vyžarovanim ultrañalového alebo infračerveného svetla. LED diódy môžu byť s meniteľnou intenzitou osvetlenia. Alebo aj vyžarovanie LED diód môže byť časovo modulovateľné.Pre rozšírenú aplikáciu môže mať ploché nosné tvarované teleso alebo čelné prekrytie zabudovaný aktivačný neznázomený senzor na zapnutie alebo vypnutie osvetlenia. Pripadne môže byť doplnené neznázorneným časovačom.Výhody svetelných obkladových alebo pokrývacích prvkov ako sú dlaždice, obkladačky a listely v komerčných oblastiach použitia ako multiñmkčného svietidla a navyše využiteľného aj pre umelecké realizácie ako výrazový prostriedok s LED diódami podľa tohto úžitkového vzoru spočívajú V tom, že sa ním dosahuje rovnomerného nasvetlenia bez nejakých plôch s nižším jasom. Najväčším prínosom je úspora elektrickej energie až o jeden rád. Dá sa predpokladať, že extrémne malá hĺbka svetelných obkladových alebo pokrývacich prvkov spôsobi, že sa ich použitie masovo rozšíri. Ďalšou podstatnou výhodou sa javí fakt, že zo steny alebo zo stropu nevyčnieva žiadne svietidlo hoci v interiéri je vyžarované elektrické svetlo. V stene alebo podlahe alebo strope je zalícovaná v ich rovine len dlaždička alebo obkladačka, ktorá po aktivácii vyžaruje svetlo. Tento systém osvetlenia nachádza široké uplatnenie v spoločenských, školských, nemocničných administratívnych budovách ale aj v radovej bytovej výstavbe. Tento systém osvetlenia je možné využiť nie ako hlavné osvetlenie interiéru ale ako doplnkové, bezpečnostné alebo informačné ale aj dekoratívne osvetlenie.Prehľad obrázkov na výkresochSvetelný obkladový alebo pokrývaci prvok podľa tohto technického riešenia bude bližšie ozrejmený pomocou obr. l, kde je v reze zobrazený svetelný obkladový alebo pokrývací prvok v modiñkácií interiérovej obkladačky alebo dlaždičky, ktorý plni funkciu obkladačky alebo dlaždice ale aj svietidla. Na obr. 2 je znázornený axonometrický pohľad na jednoduchú verziu svetelného obkladového alebo pokrývacieho prvku.Rozurnie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia zobrazené na jednotlivých obrázkoch sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia konkrétnych realizácii.Príklady uskutočnenia technického riešeniaV tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opisaná konštrukcia svetelného pokrývacieho prvku v modiñkácii interiérovej dlaždičky podľa tohto technického riešenia, ktorého konštrukcia je zobrazená na obr. l. To znamená, že klasickú dlaždičku je možné nahradiť svietiacou dlaždičkou, ktorá má tie isté pevnostné parametre a navyše plni aj funkciu osvetlenia. Pozostáva z plochého nosného tvarovaného telesa 4 s priezorom so zapustením pre čelné priehľadné prekrytie 3 napriklad z kovu alebo plastu alebo aj z keramiky. Tým sa dosiahne jedna povrchová rovina čelného prekrytia a plochého nosného tvarovaného telesa 4, takže dlaždička nepôsobí rušivýrn dojmom. Hĺbka plochého nosného tvarovaného telesa 4 je pritom cca 6 mm ako je hrúbka v interiéri osadených okolitých dlaždíc. Vo vnútornej časti plochého nosného tvarovaného telesa 4 sú inštalovane LED diód 1 so svetelným vyžarovanim v jednej nasvetľovacej rovine ľ paralelnej s rovinou H čelného priehľadného prekrytia 3. Rozmiestnené sú po celej časti obvodu nosiča 2 LED diód, ktorý je umiestnený medzi čelným priehľadným prekrytim 3 a jednofarebným bielym dnom 8 čelné priehľadné prekrytie je z číreho skla. Môže to byť však aj plast alebo inak upravené sklo. Nosič 2 LED diód môže byť alternatívne súčasťou čelného priehľadného prekrytia. Pre účely tohto technického riešenia sa priehľadnosť uvažuje aj čírost ale aj ako schopnosť prepustiť svetlo všeobecne. Pritom z neho vyúsťuj e elektrické napájanie 7 vo forme prívodných vodičov. Ploché nosné tvarované teleso 4 je opatrené zadným neprieh 1 adným prekrytím 5, ktoré je odlievané z vytvrditeľnej hmoty. Je ponechaná variabilnosť na použitie vhodných hmôt alebo materiálov. Ploché nosné tvarované teleso 4 je opatrenć montážnym presadením 6, pod ktoré sa pri osadzovani aplikuje cementová alebo silikónová hmota pevne ñxujúca svietíacu dlaždičku. LED diody 1 sú s vyžarovanim bieleho svetla. Využitie takejto svietiacej dlaždičky má široké využitie. Môže sa použit ako nočné osvetlenie v bytových priestoroch, nemocniciach a podobných inštitúciách. Môže byť použité ako bezpečnostné osvetlenie chodov na schodištiach budov. Môže byť použite vkúpeľniach, umývarkach alebo WC ako úsporné osvetlenie suterénov a podobných priestorov. V spoločenských priestoroch liečebných domov z neho možno na podlahe poskladať šachovnicu pre hru šach.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaná konštrukcia svetelného obkladového prvku V modiñkácií interiérovej obkladačky podľa tohto technického riešenia, ktorého konštrukcia je taktiež zobrazená na obr. l. To znamená, že klasickú obkladačku je možné nahradiť svietiacou obkladačkou, ktorá má tie isté pevnostné parametre a navyše plní aj funkciu osvetlenia. Pozostáva z plochého nosného tvarovaného telesa 4 s priezorom so zapustenim pre čelné priehľadné prekrytie 3. Tým sa dosiahne jedna povrchová rovina čelného prekrytia a plochého nosného tvarovaného telesa 4, takže obkladačka nepôsobí rušívým dojmom. Hĺbka plochého nosného tvarovaného telesa 4 je pritom cca 4 mm. Vo vnútomej časti plochého nosného tvarovaného telesa 4 sú inštalované LED diódy 1 so svetelným vyžarovaním v jednej alebo aj vo viacerých nasvetľovacích rovinách ľ paralelných s rovinou H čelného priehľadného prekrytia 3. Rozmiestnené sú po celej časti obvodu nosiča 2 LED diód, ktorý je umiestnený medzi čelným priehľadným prekrytím 3 a jednofarebným bielym dnom 8. Pritom z neho Vyúsťuje elektrické napájanie 7. Ploché nosné tvarované teleso 4 je opatrené zadným nepriehľadným prekrytím 5, ktoré je z poréznej tvarovateľnej hmoty. Ploché nosné tvarované teleso 4 je opatrené krátkym montážnym presadením 6, pod ktoré sa pri osadzovaní aplikuje silikónová hmota pevne ñxujúca svietiacu obkladačku. LED diódy 1 sú s vyžarovaním bieleho svetla alebo aj iného monochromatického svetla. Využitie tohto systému osvetlenia možno predpokladať napríklad v kúpeľniach na bočné osvetlenie zrkadiel, pretože z osvetlenia možno dosiahnut dostatočnú jeho intenzitu. Môže byť použité na osvetlenie aj iných bytových priestorov ako intímne osvetlenie ale taktiež aj ako osvetlenie pre informačné tabule a návestia zabudované V stenách interiérov budov ako sú vestibuly inštitúcií, chodby nemocníc a podobne. Tento typ svietiacich obkladačiek možno použit aj pre umelecké stvárnenía rôznych motívov, čím možno dosiahnut napríklad akoby fresku, ktorá vyžaruje svetlo o rôznych vlnových dĺžkach a naviac toto svetlo môže byť aj modulované, čim možno programovo riadiť a vytvárať farebné dynamické efekty. Svietiacu obkladačku s vyžarovaním svetla V infračervenej alebo ultrañalovej oblasti možno použit aj pre terapeutické účely tak, že ju možno inštalovať na smerové panely terapeutickej bunky s riadenou dĺžkou pobytu pacienta V takejto terapeutíckej bunke.Rozumie sa, že svetelná obkladačka alebo svetelná dlaždička s LED diódami podľa tohto technického riešenia je zhotovená z materiálov známych odbomíkom zo stavu techniky.Odborníci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú potom spadat do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaná konštrukcia svetelného obkladového prvku V modiñkácií interiérovej obkladačky alebo dlaždičky podľa tohto technického riešenia, ktorého konštrukcia je zobrazená na obr. 2. Konštrukcia je obdobná ako V príkladoch l a 2. Odlišnosť je V tom, že ploché nosné tvarované teleso 4 neobsahuje krátke montážne presadenie 6.Svetelný obkladový alebo pokrývací prvok s LED diódami podľa tohto technického riešenia predstavuje technológiu využiteľnú V reklame, informačných, orientačných, navádzacích systémoch, V zdravotníctve,školstve a riadení technologických procesov.l. Svetelný obkladový alebo pokrývací prvok, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z plochého nosného tvarovaného telesa (4) s priezorom so zapustením alebo bez zapustenia pre čelne priehľadné prekrytie (3) a LED diód (l) so svetelným Vyžarovaním aspoň V jednej nasvetľovacej rovine (F) paralelnej s rovinou (H) čelného priehľadného prekrytia (3), ktoré sú rozrniestnené aspoň po časti obvodu nosiča (2) LED diód, z ktorého Vyúsťuje elektrické napájanie (7), pričom nosič (2) LED diód je umiestnený medzi čelným priehľadným prekrytím (3) a jednofarebným dnom (S).2. Svetelný obkladový alebo pokrývací prvok podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i ché nosné tvarované teleso (4) je opatrené zadným nepriehľadným prekrytím (5).3. Svetelný obkladový alebo pokrývací prvok podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ploché nosné tvarované teleso (4) je opatrené montážnym presadením (6).4. Svetelný obkladový alebo pokrývací prvok podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že LED diódy (l) sú rozmiestnené po celom obvode nosiča (2) LED diód.5. Svetelný obkladový alebo pokrývací prvok podľa nároku 1 a 4, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že LED diódy (1) sú rozmiestnené na protiľahlých stranách obvodu nosiča (2) LED diód.6. Svetelný obkladový alebo pokrývaci prvok podľa aspoň jedného nároku l až 5, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že LED diódy (1) sú s vyžarovaním bieleho svetla.7. Svetelný obkladový alebo pokrývací prvok podľa aspoň jedného nároku 1 až 5, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že LED diódy (l) sú s vyžarovaním ultrañalového svetla.8. Svetelný obkladový alebo pokrývací prvok podľa aspoň jedného nároku 1 až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že LED diódy (1) sú s vyžarovaním infračerveného svetla.9. Svetelný obkladový alebo pokrývací prvok podľa aspoň jedného nároku l až 5, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že LED diódy(1) sú s vyžarovaním monochromatického svetla akejkoľvek vlnovej dĺžky.10. Svetelný obkladový alebo pokrývací prvok podľa nároku 1 a 2, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zadné nepríehľadne prekrytíe (5) je z odlievanej vytvrditeľnej hmoty.11. Svetelný obkladový alebo pokrývací prvok podľa nároku 1 a 2, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zadné nepríehľadne prekrytíe (5) je z poréznej tvarovateľnej hmoty.12. Svetelný obkladový alebo pokrývací prvok podľa nároku 1 a 2, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zadné nepríehľadne prekrytíe (5) je z pevného materiálu.13. Svetelný obkladový alebo pokrývací prvok podľa nároku 1 a 2, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že čelné priehľadné prekrytíe (3) je na celej ploche príezoru plochého nosného tvarovaného telesa (4).14. Svetelný obkladový alebo pokrývací prvok podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že čelné priehľadné prekrytíe (3) je na časti plochy príezoru plochého nosného tvarovaného telesa (4).15. Svetelný obkladový alebo pokrývaci prvok podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že LED diódy ( 1) sú s meniteľnou intenzitou osvetlenia.16. Svetelný obkladový alebo pokrývací prvok podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vyžarovanie LED díód (l) je časovo modulovateľné.17. Svetelný obkladový alebo pokrývací prvok podľa nároku l, v y z n a č u j ú ci s a tý m, že ploché nosné tvarované teleso (4) je opatrené aktivačnýrn senzorom.

MPK / Značky

MPK: F21V 33/00

Značky: obkladový, prvok, pokrývací, světelný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u5011-svetelny-obkladovy-alebo-pokryvaci-prvok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Svetelný obkladový alebo pokrývací prvok</a>

Podobne patenty