Kapsa na zachytávanie odpadu

Číslo patentu: U 4989

Dátum: 05.02.2008

Autor: Herman Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka kapsy na zachytávanie odpadajúceho materiálu pri vytváraní otvorov s použitím ručného mechanického a ručného elektrického náradia.Doteraj ší stav technikySú známe rôzne vrecká do ktorých sa zachytáva a odkladá odpadový materiál. Všetky tieto papierové alebo plastove vrecká a kontajnery sa používajú na zadržiavanie odpadu vo vysávačoch, alebo sa do nich ukladá odpadový materiál zametený, alebo iným mechanickým spôsobom uprataný materiál. Nie sú známe kapsy, do ktorých by sa priamo zachytával materiál odstraňovaný pri vytváraní dodatočných otvorov na zvislých stenách.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje predkladané technické riešenie kapsy na zachytávanie odpadajúceho materiálu.Podstatou navrhovaného technického riešenia je kapsa na zachytávanie odpadávajúceho materiálu pri mechanickom vytváraní otvorov na stene, vytvorená nerozoberateľným spojením geometrických plôch, tvaru trojuholníka s plochami trojuholníka a/alebo štvoruholníka, ktorá je po skončení vytvárania otvoru zároveň obalom na tento odpad. V poskladanom stave vytvára kapsa plošný útvar, zaberajúci minimálny priestor, je ľahko prenosná a skladná.Podstatu technického riešenia objasňujú príklady prevedenia.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l znázorňuje základnú konštrukciu kapsy na zachytávanie odpadu.Obr. 2 znázorňuje čelný pohľad na obdlžnikovú kapsu.Obr. 3 znázorňuje plášť obdlžnikovej kapsy.Obr. 4 znázorňuje pohľad na zadnú stranu kapsy opatrenú adhéznym povrchom.Obr. 5 znázorňuje axonometrícký pohľad na ÍTOjLIhOlIIÍkOVÚ kapsu.Obr. 6 znázorňuje pohľad na poskladanú trojuholníkovú kapsu vo výhodnom prevedení. Obr. 7 znázorňuje plášť trojuholníkovej kapsy.Obr. 8 znázorňuje čelný pohľad na trojuholníkovú kapsu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaTechnickým riešením je kapsa na zachytávanie odpadu pri mechanickom vytváraní otvorov na zvislých, alebo rnieme šikmých stenách ktorá je znázornená na priložených obrázkoch l až 8. Základný tvar kapsy je vytvorený prednou stenou 3 a zadnou stenou 2, ktoré zvieraj ú ostrý uhol. Plášť kapsy doplňuje trojuholníková doplňujúca plocha 1 nerozoberateľne spojená s obdlžnikovými plochami 3 a 2, pričom doplňujúce trojuholníkové plochy 1 je možno zohnúť podľa línie vyznačenej na obr. l v smere do vnútra telesa vzniknutého po nerozoberateľnom spojení trojuhohiíkových a obdlžnikových plôch, čím sa dosiahne zmena trojrozmerného telesa na plošný útvar znázornený na obrázku 2. Zložená kapsa na zachytávanie odpadu zaberá v zloženom stave minimálny priestor, čo umožňuje jej ľahký prenos a jednoduché uloženie v brašnách a škatuliach na prenos náradia. Plášť kapsy na odpad, ktorá má prednú stenu 3, zadnú stenu 2 a doplňujúce trojuholníkové plochy 1 je na obrázku 3.Kapsa na zachytávanie odpadu sa na zvislú alebo mierne šikmú stenu fixuje pomocou adhćznych pásov 4 a/alebo lepiacich pásov pridaných ku kapse dodatočne. Materiál z ktorého je kapsa vyrobená je zo skupiny materiálov akými sú papier, textil, plastické fólie, lamináty papiera a/alebo textilu.Príklad 2 Kapsa na zachytávanie odpadu ako bola opísaná v príklade l, pričom na zadnej strane zadnej steny2 je pripevnený obojstranne lepiací adhézny pás 4, prelqytý krycím materiálom, ktorý sa pred použitím kapsy odstráni. Vo výhodnom prevedení je kapsa vyrobená z papierového materiálu.Kapsa na zachytávanie odpadu ako bola opisaná V príklade 1, pričom na voľnom okraji zadnej steny 2 a na voľnom okraji prednej steny 3 je obdlžniková plocha zosilnená spevňujúcim pásikom.Špeciálnym prípadom kapsy na zachytávanie odpadávajúcích materiálov pri mechanickom vytváraní otvorov na stenách je trojuholníkové kapsa znázornená na obr. 5 a 8, ktorej všetky strany sú tvorené trojuholníkovými plocharni. Jeden z Irmohých variantov plášťa trojuholníkovej kapsy je znázornená na obr. 7. Po zložení podľa vyznačených línii smerom do vnútra vznikne trojrozmerné teleso ohraničené trojuholníkovýrni plochami. Po prehnutí zadnej trojuholníkovej steny sa zmení kapsa na plošný útvar znázomený na obr. 6. Plošný útvar vzniknutý zložením trojuholníkovej kapsy je skladný a ľahko prenosný. Čelný pohľad na trojuholníkovú kapsu je znázornený na obr. 8, kde 5 je bočná stena trojuholníkovej kapsy a 6 je zadná trojuholníkové stena trojuholníkovej kapsy.Technicke riešenie - kapsa na zachytávanie odpadu sa využije ako pomôcka pre remeselníkov na zachytávanie odpadajúceho materiálu, ktorý vzniká pri vytváraní otvorov na zvislých, alebo mieme sklenených stenách, v rohoch miestností, alebo na zaoblených stenách, pričom po vytvorení otvoru sa odpadový materiál v zloženej a zatvorenej kapse odloží do kontajnera na odpad.1. Kapsa na zachytávanie odpadu, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je vytvorená prednou stenou (3), zadnou stenou (2), ktoré zvierajú ostrý uhol a doplňujúcou trojuholníkovou plochou (l),ktorá je nerozoberateľne spojená s plochami tvoriacimi prednú stenu (3) a zadnú stenu (2), pričom doplňujúce trojuholníkové plochy (1) zohnuté podľa vyznačenej línie v smere do vnútra telesa vzniknutého po nerozoberateľnom spojení trojuhohríkových a/alebo štvoruholníkových plôch, vytvoria z trojrozmerného útvaru plošný útvar.2. Kapsa na zachytávanie odpadu podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že predná stena (3) a zadná stena (2) majú tvar všeobecného štvoruholníka, ktorý má na zadnej strane zadnej steny (2) pripevnený obojstranne lepiaci adhézny pás(4), prekrytý krycím materiálom.3. Kapsa na zachytávanie odpadu podľa nároku 1 a 2, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že zadná stena (2) a/alebo predná stena (3) je zosilnená spevňujúcim pásikom.4. Kapsa na zachytávanie odpadu podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že má tvar trojbokého ihlanu, bočná stena (5) a zadná trojuhohiíková stena (6) majú trojuholníkový tvar a plášť tejto kapsy nemá doplňujúce trojuholníkové plochy.5. Kapsa na zachytávanie odpadu podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že zadná trojuholníková stena (6) je zosilnená spevňujúcim pásikom.6. Kapsa na zachytenie odpadu podľa nároku 4 a 5, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že na zadnej trojuholníkovej stene (6) je adhézny pás na prichytenie kapsy na stenu.

MPK / Značky

MPK: B65F 1/02, E04F 17/00

Značky: zachytávanie, odpadů, kapsa

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u4989-kapsa-na-zachytavanie-odpadu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kapsa na zachytávanie odpadu</a>

Podobne patenty