Odmerné teleso automatického dávkovača tekutín

Číslo patentu: U 489

Dátum: 08.06.1994

Autor: Medzihradský Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

UDMERNÉ TELESU AUTOMATICKÉHU DÁVKUVAČA TEKUTÍNDdmerné teleso automatického dávkovača tekutín spadá do oblasti výrobkov a zariadení, ktoré sa používajú na presné meranie tekutín najmä v potravinárskom a chemickom priemysle.Na dávkovanie tekutín v potravinárskom a chemickom priemysle sa v súčasnosti používajú rôzne typy dávkovačov. V zariadeniach reštauračného stravovania sa v súčasnosti na dávkovanie tekutín, najmä liehovín, používajú ciachované nádoby. Ich nevýhodou je veľká nepresnosť v dodržiavaní požadovanej miery meranej tekutiny, ktorú pri využití súčasných technických zariadení výrazne ovplyvňuje ľudský činiteľ.Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie, spočívajúce vo vytvorení zariadenia, ktorým je odmerne teleso automatického dávkovača tekutínPozostáva z valcovitej nádoby 2 potravinársky nezávadneho materiálu. Horná časť odmerneho telesa je uzavretá šroubovacím uzáverom s prienikom vzduchu a poistnou plombou, ktorá zamedzuje neoprávnený prístup do vnútra odmerného telesa. Vo vnútri hornej časti nádoby je umiestnený trubkovitý vyrovnávač objemu meranej tekutiny. Spodná časť odmerneho telesa je lievikovito zúžené a prepojená najmenej na tri elektromagnetické ventily s ovládačmi, ktoré regulujú prítok meranej tekutiny do odmernej nádoby, odtok odmeranej tekutiny,v prípade liehoviny do pohára a odtok tekutiny Z odmerného telesa do skladovacej nádrže po ukončení činnosti dávkovanie. Trubkovitý prívod a odvod meranej tekutiny sú po prubím prepojené na skladovacie nádrže.Pridaním dalších elektromagnetických ventilov regulujúcich prívod meranej tekutiny sa vytvorí možnosť voľby rôznych objemov meranej tekutiny.Významnou výhodou takto vytvoreného zariadenia ako súčasti automatického dávkovača tekutín je dosiahnutie presnéhoNa obr. 1 je zobrazené odmerné teleso automatického dávkovača tekutín v reze, ktorý poskytuje prehľad o usporiadaní jednotlivých komponentov, z ktorých je zostavené.Príklad uskutočnenia technického riešeniaDdmerné teleso automatického dávkovača tekutín pozostávaz valcovitej odmernej nádoby 1 z potravinársky nezávadného ma teriálu. Vo vnútri hornej časti odmernej nádoby 1 je umiestne ný trubkovitý vyrovnávač tekutiny 4. Horná časť odmerného te lesa je uzavretá Šroubovacím uzáverom s prienikom vzduchu a poistnou plombou á. Spodná časť odmerného telesa je lievikovito zúžená a prepojené najmenej troma elektromagnetickými ventilmi sovládačmí Ž, ktoré regulujú potrubiami vedený prítok meranej tekutiny É a odtok tekutiny po ukončení činnosti 8 2Gvládaním elektromagnetického ventilu, ktorý reguluje prítok meranej tekutiny 6 do odmernej nádoby l sa uvedie zariade nie do činnosti, čo sa prejaví naplnením odmernej nádoby l me ranou tekutinou. Presnosť požadovaného objemu meranej tekutiny zabezpečí vhodná poloha umiestnenia vyrovnávača objemu tekutiny 4, ktorý spôsobí odtok nadbytočnej tekutiny cez prepadÚvládaním dalšieho elektromagnetického ventilu dôjde k premiestneniu presne odmeraného objemu tekutiny cez odtok 7 do pri~Po ukončení činnosti dávkovania tekutíny ovládaním elektromagnetických ventilov 2 regulujúcich prítok meranej tekutiny Qa odtok tekutiny po ukončení činnosti 1, tekutina potrubím odte čie do skladovacej nádrže. Počet nameraných objemových jednotiek je kontrolovateľný.Udmerné teleso automatického dávkovače tekutín je zariadenie, ktoré je možné priemyselne vyrábať, nakladať S ním a najmä ho využívať ako súčasť automatického dávkovača tekutín.

MPK / Značky

MPK: G01F 11/00, B67D 1/00, G01F 11/30

Značky: dávkovača, tekutin, těleso, odměrné, automatického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u489-odmerne-teleso-automatickeho-davkovaca-tekutin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odmerné teleso automatického dávkovača tekutín</a>

Podobne patenty