Zapojenie hovorového obvodu s obvodom voľby

Číslo patentu: U 474

Dátum: 08.06.1994

Autor: Zápach Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zapojenia hovorového obvodu s obvodom voľby s následného riadenia hovorového obvodu obvodom voľby, tvarovaním impulzov pri voľbe v tlačidlových telefónnych prístrojoch.Doteraz je známe zapojenie hovorového obvodu s obvodom voľby značne komplikovaným spôsobom najmä tým, že napájanie obvodu voľby je riešené zvláštnym napájacím zdrojom a spôsobom ovladania hovoroveho obvodu obvodom voľby je pomerne zložitý. Nevýhodou tohto zapojenia je potreba zvláštneho napájacieho zdroja (prudoveho spínaného zdroja) pre obvod voľby a z neho vyplývajúce komplikovaná ovládanie hovorového obvodu v hovorovom stave, kľudovom stave, v stave, ale najmä voľby pri prvotnom pripojení hovorového obvodu k linke, (ktorú sa u doteraz známeho zapojenia môže vykonať až po napájení obvodu voľby).Tieto nedostatky odstraňuje zapojenie hovorového obvodu s obvodom voľby podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že obvod voľby je pripojený k hovorovému obvodu napájacím obvodom, ktorého vstup je spojený s výstupom napájania z hovorového obvodu, ktorý je spojený so záporným polom hovorového obvodu a obvodu voľby, ktorého vstup je spojený so vstupom pre napájanie obvodu voľby, ktorý je pri zloženom mikrotelefóne napájaný zo vstupu pre pamätanie číslic obvodu voľby, ktorého vstup je spojený s výstupom riadiaceho obvodu,ktorého vstup je spojený s výstupom riadiaceho obvodu, ktorý je spojený s výstupom napájania hovorového obvodu a so záporným pólom obvodu voľby, ktorý je spojený so vstupom prvého riadeného spínača, ktorý je napájaný z výstupu obvodu voľby,ktorého dva výstupy napájajú vstupy riadených umlčovačov, ktorých vstupy sú spojené so vstupmi hovorového obvodu, (pre umlčovanie a znížený príkon hovorového obvodu v čase voľby), ktorý je riadený dvoma spínačmi, 2 ktorých prvého vstup je spojený s výstupom obvodu voľby a výstup je spojený so vstupom riadeného spínače, ktorého výstup je pripojený k druhému polu linky a je pripojený k zápornému polu-hovorového obvodu a obvodu voľby, ktorého vstup je spojený s výstupom riadia ceho obvodu pre režim obvodu voľby, ktorý je napájaný z napájacieho obvodu a jeho záporný pól je spojený so záporným polom obvodu voľby a hovorového obvodu, ku ktoremu je pripojený tvarovací obvod, ktorého druhý vývod je pripojený k jednému vývodu ochrany a druhému polu linky a druhý pól ochran je pripojený k prvémupolu linky za diodovým mostíkom.Výhoda zapojenia podľa technického riešenia spočíva v tom, že napájanie spínača z obvodu voľby, pripojenie tvarovacieho obvodu k riadenemu spínaču umožňuje značné zjednodušenie a zuniverzalnenie zapojenia telefónnych prístrojov s tlačidlovou voľbou rôznych typov. U telefónnych prístrojov, kde sa vyžaduje trvalé pamätanie číslic, je podľa tohoto riešenia trvalé napájaný len obvod voľby z linky velmi malým prúdom (/uA). V prípade, že pamätanie ćíslic sa vyžaduje len určitú dobu jednoduchým spôsobom je to možné realizovať týmto riešením tak, že odpojíme vstup napájacieho obvodu, ktorý je napájaný z linky pri zloženom mikrotelefóne(neosadením súčiastok bez zmeny dosky plošného spoja).Prehľad obrazkov na výkreseNa priloženom výkrese je nakreslená skupinová schéma zapojenia časti telefónneho prístroja (hovorového obvodu, obvodu voľby, dvoch riadených umlćovačov, napájacieho obvodu, tvarovacieho obvodu, spínacích obvodov a ochrany).Zapojenie časti telefónneho prístroja je tvorené hovorovým obvodom Ä, obvodom voľby ll, napájacím obvodom lll, prvým riadeným umlčovačom gy, druhým riadeným umlčovačom M, riadiacim obvodom y prvým riadeným spínaćom VIII, druhým ria deným spínačom yll, tvarovacím obvodom lg a ochranou X, pričom hovorový obvod l je napájaný z 1 inkyg vývodom 2, ktorý na výstupeg poskytuje napájanie pre napájací obvod III, ktorý svojim vstupom lje dobíjaný pri položenom mikrotelefone, ktorý svojím výstupom lQ napája obvod voľby II a naviac z výstupu §hovoroveho obvodu 1 je napájaný riadiaci obvod ylvývodom lg, ktorého výstupom je riadený vstup ll obvodu voľby a jeho výstup je pripojený ku vstupu Ž riadeného umlčovača y ktorého výstup je pripojený ku vstupu Ž hovorového obvodu l ktorého vstup §je pripojený k výstupu riadeného umlčovača ll, ktorého vstup§ je pripojený k výstupu obvodu voľby ll, ktorý je pripojený ku vstupu gr riadeneho spínača ygg ktorýje pripojený k riadenému vstupu gg, ktorý je pripojený k hovorovému obvodu 1 vývodom 1, obvodu voľby llvývodom l§ riadiacemu obvodu ylvývodom A 2) tvarovaciemu obvodu l§vývodom l§a riadenemu spínaču ll vývodom lZ ktorého výstup je pripojený na vstup l 2 riadeneho spínače Mil, ktorý je napájaný vývodom lgZ linky g, ktorého výstupom lZa g§je pripojený hovorový obvod lk linke gg, ku ktorej je pripojená ochrana Ä svojim vývodom 22, ktorý je pripojený k tvarovaciemu obvodu l§vývodom gg, ktoreho vývod lg je pripojený k hovorovému obvodu lvývodom 1 a druhý vývod li ochrany §je pripojený k linke ga vstupu §hovorovéno obvodu I. Hovorový obvod lje pripojený k linke vývodomg, ktorý zabezpečuje zosilnenie prijímacieho signálu z linky, vysielacieho signálu do linky, napájacie napätie pre obvod voľby a umlčovanie zosilňovačov pri voľbe.Obvod voľby ll, ktorý je pripojený k hovorovému obvodu I napájacim obvodom lllriadi voľbu, odpájanie a pripájanie hovoroveho obvodu lv čase voľby, pripojenie hovorového obvodu lk účastníckej linke ga gg v hovorovom stave a opakovanú voľbu. Napájací obvod lll zabezpečuje dostatočné napájanie obvodu voľby llbez ohľadu na dĺžku účastníckeho vedenia a pri rôznych stavoch obvodu voľby ll.Riadený umlčovač lyje pripojený medzi obvod voľby ll vývodom 2 a hovorový obvodI vývodom 5, ktorý v čase voľby umlčuje zosilňovače v hovorovom obvode I.Riadený umlčovač M je rovnako pripojený k hovorovemu obvodu lvývodom §a obvoduvoľby lľvývodom § ktorý v čase voľby znižuje príkon hovorového obvodu E,Riadiaci obvod M 1, ktorý je pripojený k obvodu voľby ll vývodom lla l§je napájaný vývodom §hovorového obvodu la nastavuje statický a dynamický režim obvodu ll kde pri statickom režime je prudová spotreba obvodu voľby 1 ľ pre pamätanie číslic radove 10 - krát menšia voči dynamickému režimu. Riadeným spínačom lla riadeným spínačom Mill, ktoré sú prepojené vývodomlŽ je určovaný stav hovorového obvodu Ä) ktorý je pripojený k učastníckej linke ggriadeným spínačom yll vývodmi ll a gg v hovorovom stave, v čase voľby a pri zloženom mikrotelefóne. Tvarovací obvod 15, ktorý je vývodmi 16 a 24 pripojený paralelne k riadenemu spínaču xl vývodmi la gg zabezpečuje požadovaný tvar impulzu pri impulznej voľbe,ktorý sa v hovorovom stave svojimi vlastnosťami neuplatňuje.Ochrana Ä chráni hovorový obvod l obvod voľby ll, napájací obvod lll, riadenéumlčovače 1 aM, riadené spínače víl a VIII proti prepätiu a nadprúdu.Po zdvihnutí mikrotelefonu telefónneho prístroja, ktorý je napájaný z účastníckej linky nám zopne riadený spínač ll napätím, ktoré vznikne medzi vývodmi lg agä, pripojí hovorový obvod 1 k učastníckej linke ga gg. Pričom riadený spínač VIII je v tomto stave vypnutý.Takýmto spôsobom je napájaný obvod l ktorý medzi vývodmi §a poskytuje napätiepre napájací obvod ľ 1 ktorý svojim vývodom łg zabezpečí napájanie obvodu voľby ll a riadiaci obvod M je teraz napájaný vývodom 5 hovorového obvodu E, Obvodvoľby 1 je pripravený k voľbe, pričom v hovorovom stave sú riadené umlčovačelg a Ľ a riadený spínač VIII vypnuté. V čase voľby čísla do linky je zopnutý uml čovač lg a súčasne podľa vysielaných impulzov z obvodu voľby ll sú spínané riadený um 1 čovačy a riadený spínač VIII, ktorý invertuje spínanie riadeného spínačaylľ. Tvarovací obvod §upravuje impulz v čase rozopnutia riadeného spínača ll pri impulznej voľbe. Telefónne pristroje s tlačidlovou voľbou sú koncové účastnícke prístroje, ktorésú najpouživanejším spojovacim prostriedkom vo svete,

MPK / Značky

MPK: H04M 1/26

Značky: obvodů, voľby, zapojenie, obvodom, hovorového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u474-zapojenie-hovoroveho-obvodu-s-obvodom-volby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie hovorového obvodu s obvodom voľby</a>

Podobne patenty